מדרש משלי (בובר) א ה

(משלי א ה): "ישמע חכם ויוסף לקח" - אמר רבי ירמיה: אם ראית חכם שמתחכם בתורה, מוסיפין לו תורה על תורתו, חכמה על חכמתו.

"ונבון תחבולות יקנה" - אם הבין אדם מעצמו, יילך וילמד תורה, יקנה לו חיי העולם הזה וחיי העולם הבא.