מגן אברהם על אורח חיים תקעב


סעיף אעריכה

(א) שלא להפקיע שערים:    כשיראו כשיקנו ב' סעודות גדולות לצורך הלילה ולצורך שבת יסברו שרעב בא לעולם ויפקיעו השערים:

(ב) שאין לחוש לכך:    כגון בעיר שרובם עכו"ם ואפשר שבמדינות אלו דלא שכיחי מפקיעי שערים מותר לגזור תענית ביום ה' וכן נוהגין:

סעיף בעריכה

(ג) בר"ח:    ובווירמיישא מתענין על הגזירה בר"ח סיון (ב"י סימן תקע"ט בשם רוקח) ומ"ע בתשוב' כתב דלא ילפי' מנייהו בעלמא ועמ"ש סימן תק"ע:

(ד) מתענין ומשלימין:    אף על גב דר"ח איקרי מועד מ"מ לא מקרי יום משתה ושמחה (רש"י) כ' בפסקי תו' האידנא ציבור דינם כיחיד ומפסיקין בר"ח ומשלימין יום אחר (ב"י) וכמדומה שכן נוהגין (ב"ח) עס"ג:

סעיף געריכה

(ה) ציבור שבקשו כו':    פעם א' גזר מהרי"ל שלא לאכול בשר בכל יום ב' עד ר"ה וחל ט"ו באב ביום ב' ולא רצה לאכול בשר אבל בעי"ה מותר ע"ש ה' עי"ה ובה' פדיון הבן כ' שהתיר לאכול בפדיון הבן בשר ויין עכ"ל, ונ"ל כיון שהוא גזר בכוונתו תליא מלתא שלא נתכוין לאסור בט"ו באב ולא בסעודת מצוה אבל יחיד שקבל עליו חל עליו דאין מחויב לאכול בשר אפי' בשב' וי"ט כמ"ש ביורה דעה סי' שמ"א ולעיל סימן תקנ"ב ס"י: