מגן אברהם על אורח חיים תקסד


סעיף אעריכה

(א) אוכל ושותה:    נ"ל דבת"ח אסור דמשעה שחלם צריך להתענו' כמ"ש סי' רפ"ח ס"ד וכ"כ של"ה דמשעה שחלם לא ישמש מטתו:

(ב) אבל אם ישן:    אפי' תוך סעודתו (ב"י):

(ג) וי"א כו':    ונוהגין להתנו' אפי' לשתיה ונכון הוא [לבו' וב"ח] ונ"ל דהכל לפי מה שהוא אדם אם רגיל לשתות בלילה מותר לשתות בלא תנאי ועיין סי' תקפ"א ס"ב בהג"ה: