מגן אברהם על אורח חיים תקנז


סעיף אעריכה

אם שכח לומר נחם בבונה ירשלים יאמר אותו אצל ועל כלם (ב"י אבודרהם ירושלמי):

מי שמתענה בעשירי יאמרהו בעשירי בערבי' ושחרית ומנחה (של"ה):

(א) יאמר נחם בב"ה:    בבונה ירושלים ואף שבתפלה לא נהגו לאומרו רק במנחה מ"מ בב"ה דליכא מנהג יש לאומרו (שם):