מגן אברהם על אורח חיים תקמא


סעיף אעריכה

(א) מעשה הדיוט:    ודוקא לצורך המועד כמ"ש סי' תק"מ ס"ה, וצריך עיון דהא אפי' מעשה אומן שרי כיון דהיא מכשירי אוכל נפש כמו תנור וי"ל דלא מקרי מכשירין אלא דבר המכשירו לאכילה כגון תנור וסכין אבל רשתות לא מיקרי מכשירין:

סעיף בעריכה

(ב) מסרגין:    פי' שעושין בה חבלים לשכב בה במועד:

(ג) אין מפשילין:    פי' גודלין (בית יוסף ב"ח):

סעיף געריכה

(ד) מותר למעך:    לצורך המועד עיין סימן שי"ב ס"ה:

(ה) קשרי:    פי' לקמט שקורין קרונצלי"ן בל"א (אגודה) כן פירש"י ורי"ו כ' אם אינם מתפשטי' כשלובשן אסור לעשותן וא"כ אסור לקמט הענק שקורין קאלנ"ר בעצים המיוחדים לכך עיין סוף סי' תקי"ט:

סעיף דעריכה

(ו) אסור לתקן:    אף על פי שיתקרעו יותר אם לא יתקנם אסור דלא מקרי דבר אבד אלא כשעיקר הדבר נפסד אבל בשביל מעט תוספת קלקול לא (טור):

(ז) ע"י שינוי:    אבל הדיוט א"צ שינוי כמ"ש ס"ה (רי"ו שם):

סעיף העריכה

(ח) שצריך לו בגד:    תינוק שנולד בחג אסור לעשות לו בגדים חדשים במועד למול אותו דליכא משום כבוד אביו דיכול לכרכו בשיראי' (ריב"ש סי' רכ"ו):

(ט) אומן:    כל מי שיודע להוצי' מלא מחט בבת אחת או שיודע לכוין אימרא בשפת חלוקו מקרי אומן (הרא"ש וטור ע"ש):