מגן אברהם על אורח חיים תכ

סעיף בעריכה

(א) צדוק הדין:    כ' לבוש סי' תר"ע שאפי' לחכם בפניו א"א צ"ה שהוא תחנה אלא דורשין עליו אם הוא בר הכי ואומרים קדיש אחר הדרשה: