מגן אברהם על אורח חיים תכא

סעיף אעריכה

(א) ובראשי חדשיכם:    לפרסם שהוא ר"ח עיין סי' מ"ח ויש סמך לזה ממתני' דסוף שקלים: