מגן אברהם על אורח חיים תיג

סעיף אעריכה

(א) לכל אחד:    פי' אף על גב דבעירובי חצירות מזון שתי סעודות לכלם אבל בע"ת צריך לכל א' מזון שתי סעודות כמספר ההולכים וכן פשוט בגמ' ובפוסקים בתו' פ"ב וכ"מ וראב"ד:

(ב) הוי עירוב:    דבדרבנן יש ברירה: