מגן אברהם על אורח חיים שלב

סעיף אעריכה


(א) אין מילדין:    משמע אפי' לסעדה אסור ועיין סי' תקכ"ג וכ"מ בגמ' דאמר מרחמין על בהמה בי"ט:

סעיף דעריכה


(ב) להעמידה במים:    דאין אדם בהול כ"כ על רפוא' בהמתו כדי שיבא לידי שחיק' סמני':


(ג) מותר לומ' לעכו"ם:    מתוך שאדם בהול על ממונו אי לא שרית ליה אתי למיעבד איסור דאורייתא עיין סי' רס"ו: