מגן אברהם על אורח חיים רפז


אמרינן בגמ' בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת, פי' שחששו שמא יבא לזעוק, ודלא כאותן שכל ימות השבוע אין הולכין רק בשבת. וגם באבל יאמר שבת היא מלנחם ונחמה קרובה לבא [ב"ח ורש"ל]. אבל בטור י"ד סי שצ"ג איתא דרשאי לומר המקום ינחמך ועי' שם בדרישה שנתן טעם לדבר: