מגן אברהם על אורח חיים רנח

סעיף אעריכה

(א) קדירה חמה:    ואם הקדירה התחתונה עומדת ע"ג האש יש לה דין שהיה ועיין סי' רנ"ג: