פתיחת התפריט הראשי

מגן אברהם על אורח חיים רנה

סעיף אעריכה


(א) ברוב עביו:    פי' מבפנים קרי עוביו ורוב היקפו מבחוץ:


(ב) אסור ליהנות בה:    פי' אפי' הודלק' אחר כך לגמרי וכמ"ש סוף סימן רנ"ד (מ"מ):


(ג) וכשהודלקה כשיעור:    פי' קודם השבת: