מגן אברהם על אורח חיים רלז

סעיף אעריכה


(א) ואין נופלין וכו':    וכן כ' האגור וכן נכון על פי הקבל' (ב"ח):