מגן אברהם על אורח חיים רלח

סעיף אעריכה

אמרינן בפ' הדר לא אברי לילה אלא לשינת' ופי' התוס' כגון בלילי תקופת תמוז, והב"ח כתב שהאחרונים קבלו משכבי עד קומי פי' משבועות עד ט"ב שכבי ומקומי עד שכבי פי' מט"ב עד שבועות קומי פי' ללמוד בלילה, ובע"ש כתב מט"ו באב עד ט"ו באייר וי"א דזמן שינה הוא ח' שעות וסי' ישנתי א"ז יניח לי ונ"ל דהכל לפי מה שהוא אדם וכמ"ש סי' רל"א ע"ש:

סעיף בעריכה


(א) ישלימנו:    דהוי נדר ולכן יתנה בתחלה שלא יהיה עליו נדר ע' ביורה דעה סי' רי"ג ורי"ד ס"ב: