מגן אברהם על אורח חיים רכב

סעיף אעריכה


(א) על שמועות:    ודוקא ששמע מפי אדם נאמן שראה הדבר (מט"מ בשם ס"ח), מי שהוכרח מחמת עניותו לקחת אשה עשיר' שלא בחפצו מברך הטוב והמטיב ודיין האמת (ספר חסידים סימן שפ"ב תתס"ד תתמ"ה):