מגן אברהם על אורח חיים קצח

סעיף אעריכה

(א) שלא אכל:    ואם שתה אומר ברוך שאכלנו משלו דשתייה בכלל אכילה (מ"ע סימן קי"ב) ועיין סי' קצ"ז ס"ב: