מגן אברהם על אורח חיים קצה

סעיף אעריכה


(א) ב' חבורות כו':    הע"ת לא עיין כאן בטור וגם בש"ע באבן העזר סי' ס"ב:


(ב) וכגון שנכנסו:    מדסת' הרב"י ש"מ דס"ל דאפי' בבית א' אם לא נכנסו ע"ד להצטרף אין מצרפין דג' שאכלו כאחד שנינו וכמ"ש הרשב"א ואף לפי מ"ש סי' קצ"ג ס"ב דלא בעינן קביעות בתחלת הסעודה מ"מ בעינן שיהיו קבועים בשלחן א' בסוף הסעודה והכא כל חבורה היא בפ"ע לכן אין מצטרפין אא"כ נכנסו לכך וכ"כ הב"ח דלא כמ"ש הרב"י ולסברא הראשונה צ"ל כיון שיש בכל חבורה זימון מצרפין אף על פי שאין קבועים יחד כנ"ל:

סעיף בעריכה


(ג) מפתן הבית:    דהוא רואה אלו ואלו וה"ל כמקצתן רואין זה את זה:

סעיף געריכה


(ד) ברכת זימון:    אבל בפוסקי' ובתו' משמע דצריכים לשמוע כל ב"ה וכמ"ש סי' קצ"ג ס"א:


(ה) בביאור:    ואם אינו שומע עונה אמן כמ"ש סי' קל"ט ס"ו ועיין סי' קצ"ח: