פתיחת התפריט הראשי

מגן אברהם על אורח חיים קיא

סעיף אעריכה


(א) צריך לסמוך:    אבל במוסף ומנחה מותר לומר פסוקים קודם ה' שפתי תפתח אבל לא אח"כ דפסוק זה מכלל התפלה הוא [ל"ח]:


(ב) לענות אמן:    וכ"כ בלבוש ע"פ הקבלה ע"ש:


(ג) בי"ט:    כיון דיום זה הוי בשאר ימים יום צרה [ד"מ]:

סעיף בעריכה


(ד) חוזר ואומר כו':    בלחש ה' שפתי [כתבים] אבל שומע תפלה ושאר פסוקים א"צ הואיל וכבר אמרם בלחש קודם התפלה ואפי' בשחרית וערבית שלא אמרם קודם תפלתו אין צריך לאומר' [ב"י מהרא"י סי' ק"י] משמע דש"ץ רשאי להפסיק אחר שהתפלל בלחש: