מגן אברהם על אורח חיים צד

סעיף אעריכה

(א) אחורי הכפורת:    פי' במערבו של בית המקדש:

סעיף בעריכה

(ב) אם מתפלל:    פי' במקום שמנהגם כך או שיושב על החמור:

(ג) ואנו שמחזירין:    ולכן קובעין ההיכל במזרח ואפי' קבעו ההיכל בצד אחר יתפלל למזרח (כ"ה בשם ר"ש הקאן):

(ד) כנגד זריחת:    עיין בלבוש הציור להעמיד כותל מזרחי נגד קרן מזרחית דרומית של העולם:

(ה) יצדד פניו:    ורש"י פי' איפכא דיצדד פניו לצפון או לדרום ועיקר עמידתו למזרח:

סעיף דעריכה

(ו) יקשה בעיניו:    אבל אם קדם הוא להשיירא ויש לו מי שיאחז חמורו ירד למטה ויתפלל וכ"ש כשמהלך ברגליו דהא בלאו הכי יהיה צריך להמתין:

(ז) לעמוד באבות:    פי' שלא ילך או ירכב אבל כשיושב על הבהמה והבהמה ג"כ עומדת שרי (תר"י):

(ח) אף על פי שיושב:    פי' אף על גב שבכל התפלה לא העמיד משום ביעתות' א"כ ס"ד דבמקום הכריעו' עדיף לישב לזה אמר מ"מ כו' לקיים הכריעות:

(ט) יחזיר הבהמה:    או יחזיר עצמו ע"ג בהמתו כדרך שהיה נוהג אם בא להפטר מלפני המלך (שם):

סעיף חעריכה

(י) שלא לסמוך:    הטעם פי' הרב"י דלא חשיב עמידה כשסומך עצמו ובהג"מ מפר' הטעם דצריך לעמוד באימה ועיין רסי' קמ"א ע"ש:

סעיף טעריכה

(יא) צריך לחזור:    וכ"כ בש"ג ומ"ע כתב בסי' י"ט דדוקא בתורת נדבה הי' מתפלל רב אשי שנית ע"ש ומלשון רש"י משמע מפני שלא היה יכול לכוון בפעם ראשונה שהיה בשעת הדרשה לכן הי' מתפלל שנית ואפשר שעי"ז נהגו עוברי דרכים שאין מתפללין שנית:

(יב) שלא יפסיקוהו:    פירוש שקרוב הדבר לגמרי שיכול להתפלל בעמידה בלא הפסק':

(יג) ולא יתפלל במלון:    דאיתא בשבת ד' קכ"ז דלא רצה ר"י ליכנס בתפילין לבית העכו"ם ק"ו להתפלל:

(יד) באיז' קרן זויות:    שלא יבלבלוהו בני הבית ואין לחוש לגילולים שכל תפלתם היתה בעיירות מלאות גילולים (כ"ז בת"ה) וצ"ע אם א"א לו להסתלק מן הדרך וצריך להתפלל מהלך או מיושב וגם במלון לא ימצא קרן זוית שלא יבלבלוהו איזו מהן עדיף תפל' מעומד עדיף או בדרך עדיף דיוכל לכוון יותר ונ"ל דבדרך עדיף דרש"י פי' הטעם דתפלה מעומד עדיף מפני שיוכל לכוון יותר והא קחזי' דבדרך יוכל לכוון יותר ומ"מ יראה אם יוכל להתפלל במלון בבקעה או בחצר או בגינה מוטב ויקיים דברי שניהם: