מגן אברהם על אורח חיים עב

סעיף אעריכה

(א) שלמטה צורך בהם:    פי' שיש חבורות מזומנים לכך [ל"ח] דלא כלבוש שפירש דהיינו הסמוכים למטה ועיין בב"י בשם תר"י:

סעיף בעריכה

(ב) סמוך לק"ש:    מדסתם כאן ש"מ דס"ל דאפילו סמוך לק"ש של ערבית אסור ומ"מ נ"ל דיש להקל בשל ערבית כמ"ש תר"י דאם לא יקברנו היום יעבור על לא תלין ונ"ל דאם הוא מפלג המנחה ולמעלה יקרא ק"ש ויקברנו אח"כ עיין סימן רל"ה:

סעיף דעריכה

(ג) יתחילו:    ויגמרו כולה [ב"י בשם מהרי"א] אבל ביו"ד סי' שע"ו כ' שיקראו מה שיוכלו [ב"ח]:

(ד) אם יש שהות:    ואם לאו יקרא ק"ש קודם כיון שעדיין לא התחילו במצות תנחומין: