מגן אברהם על אורח חיים כד

סעיף אעריכה

יזהר לעשות טלית נאה משום זה אלי ואנוהו (גמ'):

סעיף בעריכה

(א) לאחוז הציצי':    בין קמיצה לזרת (ברכות רמ"מ) כשיגיע לפ' ציצית יקחם גם ביד ימין ויביט בהם ויהיו בידו עד שיגיע לנאמנים ונחמדים לעד ואז ינשק הציצית ויסירם מידו (כתבי האר"י):

סעיף העריכה

(ב) להויות:    פי' לספירות (רקנ"ט):

סעיף ועריכה

(ג) גדול:    כ' בזוהר פ' שלח לך ע' תצ"ב הקור' ק"ש בלא ציצית מעיד עדות שקר בעצמו: