פתיחת התפריט הראשי

מגן אברהם על אורח חיים ז

סעיף געריכה


(א) לברך ב' פעמים — והב"ח כתב דברכת הודאה היא, וסגי בפעם אחת, כמו שאוכל ב' פעמים ומברך ברכת המזון אחת על שתיהן. וכן כתב בש"ה בשם רבו, עיין שם. ויש להקל בספק ברכות, ועיין סימן קע"ח ובהג"ה. וכתוב בספר היכל הקדש: היוצא מבית הכסא, צריך לערות עליהן ג' פעמים. וכן הוא בזהר ב' ד' ט'. ומיהו דוקא ברוח רע דשחרית אמרינן בת חורין היא ומקפדת על ג' פעמים, אם כן אין ראיה מזוהר.