מגיד משנה/הלכות תעניות/פרק א

הלכה אעריכה

מצוות עשה מן התורה וכו':    זה מבואר בכתוב ומפורש בספרי (פ' בהעלותך). וראיתי לרבינו בספר המצוות שלו (מ"ע נט) שמנה תרועה זו ותקיעה שבעשת הקרבנות מצווה אחת. ותמה אני למה, שהרי שני פסוקים הם בכתוב. ונראה שדעתו ז"ל שהמצווה היא אחת כללית לתקוע בחצוצרות במקדש בעת הקרבנות ובעת הצרות - בין במקדש, בין בגבולין, ואין ראוי למנותן בשתי מצוות ועוד צ"ע. ויתר הדברים שכתב רבינו כאן דברים ברורים וראויין אליו ומפורשים בספרא (פ' בחוקותי) ובספרי :