מ"ג ישעיהו מח יד


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: הקבצו כלכם ושמעו מי בהם הגיד את אלה יהוה אהבו יעשה חפצו בבבל וזרעו כשדים

מנוקד: הִקָּבְצוּ כֻלְּכֶם וּשֲׁמָעוּ מִי בָהֶם הִגִּיד אֶת אֵלֶּה יְהוָה אֲהֵבוֹ יַעֲשֶׂה חֶפְצוֹ בְּבָבֶל וּזְרֹעוֹ כַּשְׂדִּים.

עם טעמים: הִקָּבְצ֤וּ כֻלְּכֶם֙ וּֽשֲׁמָ֔עוּ מִ֥י בָהֶ֖ם הִגִּ֣יד אֶת־אֵ֑לֶּה יְהוָ֣ה אֲהֵב֔וֹ יַעֲשֶׂ֤ה חֶפְצוֹ֙ בְּבָבֶ֔ל וּזְרֹע֖וֹ כַּשְׂדִּֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ה' אהבו" - לזה שיעשה חפצו של הקב"ה בבבל

"וזרועו" - יראה בארץ כשדים ועל כורש אמר כן

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"הקבצו", ואתם "התקבצו כלכם ושמעו" את השאלה הזאת שאשאל לשמים ולארץ העומדים לפני עתה, והוא, כי אשאלם "מי בהם הגיד את אלה", מי בשמים או בארץ אשר הגיד את הדברים האלה, ומה הם הדברים? "ה' אהבו יעשה חפצו בבבל וזרעו כשדים" הדברים האלה הם, שכורש אשר ה' אהבו הוא יעשה חפץ ה' בבבל להחריבה, "וזרעו" וכחו לעשות זאת יהיו "הכשדים" בעצמם, שהכשדים עצמם יעזרו לו למלאות חפץ ה', כי שרי בלשאצר שמרדו והרגו את אדוניהם הם הודיעו זאת לכורש והם עזרוהו להשחית את בבל - יאמרו נא השמים והארץ מי בהם הגיד את הדברים האלה? אבל אז תשמעו תשובתם כי לא הם דברו זאת, רק.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וזרועו" - וחוזק זרועו יעשה בכשדים

"הקבצו" - האספו ושמעו אמרי מי בכל עובדי הפסל יוכל להגיד את האמור למטה

"ה' אהבו" - שה' אוהב לזה שיעשו חפצו בבבל וזהו כורש

מצודת ציון

"כשדים" - בכשדים ותחסר בי"ת השמוש וכן לזנות בית אביה (דברים כ"ב) ומשפטו בבית אביה