ליקוטי הלכות/חלק יורה דעה/הלכות בשר בחלב

בשר בחלב אעריכה

על פי התורה תפלה לחבקוק (בסימן י"ט) הנ"ל בהלכות שחיטה (הלכה ב') :

אות אעריכה

וזהו בחינת בשר בחלב שאיסורו חמור מאד ואפילו הבישול לבדו אסור מן התורה. כי עיקר יניקת רע הכולל שהוא הנחש הוא על ידי לשון תרגום הנ"ל שדרך שם עולה לינק מהקדושה (כמו שכתבו שם במאמר הנ"ל). וחלב הוא בחינת תרגום כנ"ל בהלכות דברים היוצאים מן החי (הלכה א') כי הוא נהפך מדם לחלב בחינת דם נעכר ונעשה חלב, שהוא בחינת נוגה בחינת תרגום בחינת עץ הדעת שלפעמים הוא רע דהיינו בחינת דם, ולפעמים נתהפך לטוב דהיינו שנתהפך מדם לחלב. ועל כן החלב מחמת שהוא בחינת קדושה וטוב בחינת שלימות לשון הקודש שנשלם מן התרגום כנ"ל בחינת דבש וחלב תחת לשונך. ומחמת זה אין צריך החלב היתר שחיטה כנ"ל. ואף שהוא בבחינת קדושת לשון הקודש אף על פי כן עדיין יש בו קצת פסולת שנשאר מן הבירור שלא נתברר בשלימות עדיין וזה שאנו רואין שהחלב הוא דבר המתברר תמיד בבירור אחר בירור, דהיינו שאי אפשר להשהות אותו ותיכף שמשהין מתחיל להתברר דהיינו שנקלט השומן שבתוכו שהוא הטוב המובחר שבו וצף ועמד על גביו. וכן אחר כך מטבע החלב להתברר ונעשה ממנו חמאה ואחר כך גבינה ואחר כך שאר דברי שהם נעשין מן הפסולת שמתבברין אחר כך, כגון הגבינה השניה שנעשית מנסיובי דחלבא. כי כל עיקר החלב הוא בא מבירור שנתהפך ונתברר מרע לטוב מדם לחלב כנ"ל. וזה ידוע שכל דבר המתברר ונתתקן מרע לטוב אף כבר נכלל בטוב עדיין צריך בירור אחר בירור כדי לברר בשלימות הטוב המובחר שבו והמותר מתברר אחר כך. וזה בחינת החמאה שהוא טוב המובחר שמתברר בראשונה ואחר כך מהמותר נתברר ונעשה גבינה, ואחר כך המותר נתברר עוד ונעשה גבינה שניה. ואחר כך נשאר עצם הפסולת שהוא נשאר בתוך החלב בעת שנתהפך מדם לחלב כנ"ל, דהיינו נסיובי דחלבא שהן מין חלב השניים. והן בתחילה היו מתעלמים בתוך החלב ועתה מתבררים כנ"ל. ונשאר ונבדל מהחלב עצם הפסולת שהן מימי חלב הנ"ל כנ"ל. ועל כן יש דיעה שהם אסורים באכילה באיסור אמ"ה. כי היתר החלב שאינו צריך שחיטה הוא מחמת שהוא בבחינת קדושת לשון הקודש שנתהפך מרע לטוב בבחינת תרגום כנ"ל. ואף שהיה בו עדיין קצת אחיזה מה שלא נתברר עדיין דהיינו הפסולת מימי החלב הנ"ל שהיו מתעלמים בו אף על פי כן היה בטל במיעוטו. ומאחר שרובו וכל עיקרו טוב כנ"ל, על כן לא היה צריך שחיטה כנ"ל. אבל עתה שנתברר בבירור אחר בירור עד שחזר ונשאר רק הפסולת מימי החלב כנ"ל, על כן חוזר לאיסורו שאסור בלא שחיטה כי המימי חלב בעצמן הם בחינת הפסולת שלא נתתקן כנ"ל. וזה שמצינו שהיו שומרין את כהן הגדול בערב יום הכיפורים שלא לאכול מאכל חלב כדי שלא יבוא לידי קרי כי היא מחממת את הגוף ומפלת לשינה כמו שכתוב אצל סיסרה מים שאל חלב נתנה. כי החלב הוא בחינת תרגום בחינת נוגה בחינת שינה ותרדמה. ואף שכבר נכללה בטוב כנ"ל, על כל זה מחמת שכל עיקרה היא שנתהפכה מרע לטוב ויש בה עדיין קצת אחיזה, דהיינו קצת פסולת המתעלם בו כנ"ל, על כן הנחש כרוך לינק שם מקדושה ועל כן אפשר לבא לידי קרי חס ושלום על ידי החלב שמחמם ומפיל תרדמה על האדם כנ"ל

אות בעריכה

וזהו איסור בשר בחלב שאיסרו כדי שלא ליתן יניקה להבשר שהוא בחינת דינים שהם אחיזת הסטרא אחרא בחינת גדי, שלא לינק מהקדושה על ידי החלב בחינת חלב אמו כדמשמע בזוהר הקדוש במקומו עיין שם, כי הבשר עיקר עביות וגשמיות הגוף שהוא בחינת דינים בחינת גוף קשה ששם נאחז רע הכולל הנ"ל, שהוא הסטרא אחרא שנאחז ביותר בהבהמות כנ"ל. ועל כן אפילו לאחר שחיטה על כל זה יש בו אחיזה עדיין. כי זה ידוע שצריך עבודה גדולה ותיקון אחר תיקון להפריד הרע מן הטוב שהיה נאחז בו ביותר ועל כן אין דבר שיצטרך בישול כל כך כמו הבשר, בפרט בשר בהמה שהוא קשה מאד בחינת גוף קשה כנ"ל. ועל כן צריך המתקה ביותר ואינו נתתקן לאכילה כי אם אחר בישול רב אצל האור. ובלא הבישול אינו מאכל אדם כלל כי עדיין לא נתברר למאכל אדם,ולא נכנע ונמתק הרע שבתוכו לגמרי עד אחר הבישול על ידי האור בבחינת מהאש יצאו והאש תאכלם. וזהו בחינת בישול של כל הדברים הצריכין בישול כדי להמתקים ולבררם ולהכשירם למאכל אדם על ידי הבישול אצל האור כנ"ל. ועל כן הבשר ובפרט בשר בהמה שהם דבר שיש בהן רוח חיים ושם אחיזתם ביותר, צריכין בישול רב כדי להמתקים כנ"ל. וזהו שדקדקו רבותינו ז"ל בשר חי לכלבא הוא חזי, לכלבא דייקא בבחנית לכלב תשליכון אותו, כי עדיין לא נמתק הרע הכולל שהוא בחינת פגם הברית בחינת כלבא נחית כנ"ל. וזהו האיסור של בשר בכלב כדי שלא ליתן כח ויניקה להרע הכולל הנאחז בהבשר כנ"ל על ידי החלב שלא יונק חס ושלום מהקדושה על ידי החלב שהוא בחינת תרגום כנ"ל, שהוא כרוך שם לינק דרך שם כנ"ל, ועל כן עיקר האיסור דרך בישול וגם הבישול בעצמו אסרו. כי עיקר ההתחברות הא על ידי הבישול כמבוא בדברי רבינו נרו יאיר במקום אחר (בסימן

אות ב'עריכה

שאפיה ובישול הם בחינת הכנה אל החיבור והזווג. כי הבישול הוא מתקן המאכל וממתיקו ומכשירו שיהא ראוי לאכילה שהוא בחינת זווג (כמובא בדברי רבינו נ"י) ועל כן איסור חמור מאד שלא להפוך חס ושלם לעשות על ידי הבישול זווג רע מאד לחבר בשר וחלב חס ושלו ליתן כח יניקה להם על ידי החלב כנ"ל:

אות געריכה

ועל כן אין איסור לבשל במי חלב, רק מגזירת חכמים אסור באכילה (עיין שם בשולחן ערוך). הם עצם הפסולת שנפרד ונתברר מן הטוב כנ"ל ואין בו קדושה כנ"ל, עד שיש דיעה שחזר לאיסורו ממש כנ"ל. על כן בודאי אין בו שום איסור בשר בחלב כילא יבא לינק דרך שם מהקדושה מאחר שכבר נפרדה הקדושה ממנו כנ"ל:

אות דעריכה

וזהו שמובא בזוהר הקדוש שאיסור בשר בחלב הוא בבחינת ביכורים כמו שכתוב ראשית ביכורי וכו' לא תבשל גדי וכו'. דהייינו כדי להכניע בחינת לבן, כמו שכתבו בביכורים ארמי אבד אבי וכו' עיין שם. היינו כנ"ל שלא ליתן יניקה חס ושלום להרע הכולל על ידי בחינת תרגום בחינת חלב כנ"ל שזהו בחינת לבן הארמי שהוא מתגבר תמיד לינק מהקדושה על ידי לשון תרגום בבחינת ארמי אבד אבי בחינת ויקרא לו לבן יגר שהדותא עיין שם במאמר תפלה לחבקוק הנ"ל). ועל כן עיקר איסור בשר בחלב וחומרתו ביותר הוא בבשר בהמה דייקא, כי שם בבהמה עיקר איחיזת רע הכולל (כמובא לעיל) ושם עיקר הדמים הרעים ביותר, ועל כן הם צרכין שחיטה ואין הדם טעון כיסוי כלל כנ"ל כי אין בהם טוב כנ"ל. ועל כן האיסור חמור מאד לבשל בשר בהמה בחלב שלא ליתן להם יניקר חס ולשלום כנ"ל. אבל חיה ועף אין הרע נאחז בהם כל כך כנ"ל, ועל כן דמן טעון כיסוי, ועל כן אין הבשר שלהם רחוק כל כך מן בחינת חלב ועל כן מותר מן התורה לבשלם ולאכלם בחלב. ובפרט עוף שהוא סמוך מאד לבחינת חלב כי העופות הם בבחינת יצירה כנ"ל בהלכות בשר שנתעלם מן העין (הלכה א') שזה בחינת תרגום כנ"ל שמשם בחינת החלב כנ"ל. ועל כן אין העוף טעון שחיטה כל כך כי אם בסימן אחד כנ"ל, ועל כן מותר מן התורה לבשלו בחלב, וגם מדרבנן אף על פי שאסור יש כמה קולות בעוף אפילו יותר מבשר חיה שגם כן אינו אסור אלה מדרבנן אף על פי כן בשר עוף קל יותר (עיין בשוחן ערוך) כי העופות סמוכים מאד לבחינת חלב שהוא בחינת תרגום כנ"ל, אבל אף על פי כן מאחר שעל כל פנים צריך העוף שחיטה קצת על כן אסרו רבותנו ז"ל לאוכלו בחלב, כי החלב סמוך יותר אל הקדושה, ואין טעון שחיטה כלל כנ"ל. כי זה ידוע ופשוט שבבחינת תרגום בעצמו יש כמה וכמה בחינות ומדריגות, ועל כן הדגים שאין טעונין שום שחיטה כלל ואין בהם שום איסור דם וכו' כנ"ל, על כן אין בהם שום איסור כלל לאכלם בחלב, כי הדגים אין הרע הנ"ל נאחז בהם כלל כנ"ל:

אות העריכה

נמצא שאיסור בשר בחלב תלוי בשחיטה שכל מה שטעון שחיטה ושחיטתו חמור בחומר האסרו של בשר בחלב חמור שם ביותר כנ"ל. וזה שאיתא בזוהר הקדוש שאמר רבי שמעון בר יוחי שצריך להחמיר שלא לאכול אפילו בשר עוף בחלב משום לך לך אמרינין לנזירא וכו'. כי עוף שחיטה בעי וכו' עיין שם. כי העיקר האיסרו תלוי במה שצריך תיקון השחיטה כנ"ל. ורבותינו ז"ל החמירו ביותר על חיבור בשר בחלב שאפילו אחר האכילה אסרו לאכול זה אחר זה ועל כן שיעור השהיה ביניהם על פי הדין הוא אחר שסילק מלאכול ובירך ברכת המזון (עיין בשלחן ערוך). כי גם אחר האכילה עדיין צריך המאכל בירור בתוך הגוף כמובא בהלכות ברכת הריח (הלכה א'). שמחמת זה צריכין לברך ברכה אחרונה על כל המאכלים עיין שם. ומחמת שצריך עדיין בירור על כן גזרו בו איסור בשר בחלב שלא יינק הרע מהטוב כנ"ל. ועל כן תלוי האיסרו עד שיסלק ובירך. כי אחר שסילק דעתו מלאכול עוד ובירך ברכת המזון כבר נתבררו המאכלים על ידי סילוק הדעת וברכת המזון שהוא ברכה אחרונה כנ"ל, ועל כן אין עוד איסור בשר בחלב כנ"ל:

אות ועריכה

מילחא צריכה בישול כבישרא דתורא, דהיינו שכדי שיקבל המאכל המתקת המלח שהוא ממתיק כל דבר לאכילה בבחינת ברית מלח עולם. כי עיקר המתקת המאכילים תלוי בבחינת תיקון הברית. ועל כן צריך לזה בישול רב כמו בשר השור שצריך גם כן בישול רב כדי לתקנו בבחינת תיקון הברית כנ"ל:

בשר בחלב בעריכה

אות אעריכה

נאמר בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו ג' פעמים. אחד לאיסור אכילה, ואחד לאיסור הנאה ואחד לאיסור בישול. והוציא הכתוב אכילה והנאה בלשון בישול לומר לך שדרך בישול אסרה תורה אבל חכמים וכו'. גדי לאו דוקא דה"ה שור ועז ולא שנא בחלב אם, ולא שנא בחלב אחרת אלא שדיבר הכתוב בהוה. (עכ"ל הש"ע) כתיב ראשית ביכורי אדמתך תביא בית ה' אלקיך לא תבשל גדי בחלב אמו. כי כתב רבינו ז"ל במאמר המתחיל בראשית לעיני כל ישראל (בלקוטי מהר"ק סימן ס"ז) , שיש מאורי אור ויש מאורי אש וזה לעומת זה. כשמתגברים מאורי אור אזי נכנעין מאורי אש, וכן להיפך חס ושלום כשנסתלקין מאורי אור אזי מתגברים מאורי אש חס ושלום. וזה בחינת רחל מבכה על בניה, זה הראות שהולך אחר הבכי, היינו הסתלקות מארי אור בחינת שקיעת האור במערב עיין שם. ואזי הוא בחינת חורבן בית המקדש חס ושלם בחינת ממרום שלח אש וכו', וזה בחינת ההעלמה של הצדיק שמסתלק ומתעלם חס ושלום הצדיק שהוא בחינת פאר בחינת כלליות הגוונין תלת גוונין דעינא ובת עין שממנו נמשכין כל הד' יסודות אשר על ידו נכנע הרע מד' יסודות שהם כלל המדות. והא בחינת שם ה' שהוא ד' אותיות, שמשם נמשכין ד' מוחין שהם תלת גוונין דעינא ובת עין הנמשכין אל הצדיק יסוד עולם ומשם נמשכין הד' יסודות וכו' שכל זה הוא בחינת מאורי אור. וזה בחינת שבת שהוא גם כן תלת גוונין דעינא ובת עין הוא מאיר להבית מקדש וכו'. (עיין שם כל המאמר היטב מראשו לסופו) :

גדי עזים דייקא, כי מינה וביה אבא ליזיל ביה נרגא. כי גדי עזים הוא בחינת תוקף הסטרא אחרא בחינת עשו איש שעיר, ועל כן על ידו דייקא על ידי שוחטין ומכניעין בחינת גדי עיזים, על ידי זה נכנע עשו איש שעיר בחינת מאורי אש, כי הוא עשה מהשני גדיי עזים קרבנות כמו שפירש רש"י. אחד הקריב לפסח וכו' ועל ידי קרבנות הוא הכנעיתם כנ"ל וזה בחינת שרוב קרבני חטאת היו של שעיר עיזים, ובכל הרגלים וראשי חדשים מקרבין שעירי עיזם לחטאת. כי כשעושין חטא חס ושלום, ועל כן התיקון הוא על ידי שעיר עזים שהוא בחינת תוקף הסטרא אחרא שמביאין אותו ושוחטין אותו ומקרבין אותו על האש של המזבח שעל ידי זה מכנעין מאורי אש ויוצאין ומעלין מהם הקדושה שבלעו. וזה בחינת שעיר ראש חדש לתיקון הירח שנתמעט, מיעוט הירח זה בחינת הסתלקות מאורי אור שמזהב יניקתם שהם בחינת מאורי אש. ועל כן מביאין שעיר לקרבן כנ"ל. ועל כן צותה רבקה ליעקב להקריב שני גדיי עזים, להכניע מאורי אש בחינת עשו כנ"ל. ולעשות מהם מטעמים, היינו להכניע הרע מהם ולברר הטוב מהם ולעשות מהם מטעמים, ועל כן קבל יעקב הברכות שהם השפעת הצדיק יסוד עולם כמו שכתוב וברכות לראש צדיק שזה בחינת מארי אש שהם בחינת צדיק יסוד עולם כנ"ל. וזה שכתוב עשו את בכורתי לקח והנה עתה לקח ברכתי. כי הבכורה זה בחינת מאורי אור בחינת יוסף הצדיק שנקרא בכור שורו הדר לו. כי בכור הוא ראשית שהוא בחינת מוחין בחינת מאורי אור כנ"ל. וזה שכתוב וישא עשו את קולו ויבך כדי להגביר חס ושלום מאורי אש שהם בחינת דמעות כנ"ל. נמצא שגדי מרמז לעשו בחינת מאורי אש. וזהו לא תבשל גדי בחלב אמו שלא ליתן יניקה חס ושלום להגדי והשעיר בחינת עשו איש שעיר, שלא יהיה יונק חס ושלום מחלב אם, היינו מבחינת מאורי אור שהם בחינת חלב אם שהוא שגדא מאירין לרחל שהיא יפת תואר ויפת מראה שהיא אם הבנים. כי כשנתערב חס ושלום בשר בחלב אזי חס ושלום הגדי שהוא בחינת מאורי אש יונק מבחינת מאורי אור שהם בחינת חלב אם כנ"ל. וזה שכתוב בשלחן ערוך גדי לאו דוקא וכו' ולא שנא בחלב אם ולא שנא בחלב אחרת אלא שדביר הכתוב בהוה. והדבר תמוה להעולם, וכי זהו הוה וסדר לבשל גדי בחלב אמו. ובאמת הוא פליאה גדולה ואיך שייך על זה לומר שדיבר הכתוב בהוה וכי כך הוא הסדר. אך יש לפרש על פי הנ"ל שהכוונה הוא שדיבר הכתוב בהוה, היינו שהכתוב מדבר בההוה שמתהוה מזה, היינו בהפגם מתערובת בשר בחלב. כי באמת זהו הפגם המתהוה מכל תערובת בשר בחלב שעל ידי זה חס ושלום יונק הגדי מחלב אם חס ושלום כנ"ל. וזהו שדיבר הכתוב בהוה, היינו כשמתערב בשר בחלב, איזה בשר בחלב שיהיה, אזי ההוה ממנו הוא זאת. כי זה בהפגם מתהוה שהגדי יונק מחלב אם חס ושלום כנ"ל. אבל באמת כל בשר בחלב כנ"ל. ועל כן עיקר איסור בשר בחלב הוא רק בבהמה מן התורה, כי עיקר התגברות רוח הבהמיות בחינת מאורי אש הוא בבהמה ביותר. ועל כן כל הקרבנות באים מהבהמות דייקא כדי להכניעים במקום שנאחזין ביותר ולהעלות משם הטוב אל הקדושה שזהו עיקר השלימות הקדושה כשמעלה ובבררין הטוב מעומק הרע, ועל כן עיקר איסור בשר בחלב מן התורה הוא רק בבשר בהמה ששם נאחזין ביותר בחינת מאורי אש. ועל כן אסור ליתן להם יניקה ממאורי אור חס ושלום שזהו בחינת איסור בשר בחלב כנ"ל.ועל כן עיקר איסור בשר בחלב הוא רק בבהמה טהורה, אבל בבהמה טמאה אין איסור לבשלה בחלב. כי עיקר יניקת הרע מן הטוב חס ולשלום הוא דרך ההיתר שהוא בחינת נוגה כידוע. ועל כן כשמתערב בשר בחלב חס ושלום שאז יכולין לינק מאורי אש ממאורי אור דהיינו הרע מהטוב חס ושלום, אי אפשר לינק כי אם כשהם של היתר הם יכולים לינק כנ"ל, אבל כשאחד מהם של איסור אי אפשר להם לינק ואין מתערבין כלל, כי יניקתם רק דרך ההיתר. ועל כן הבדילה התורה אותנו מבשר בחלב, כדי שנזכה לברר הטוב, ושיאירו המאורי אור להבית המקדש בחינת אשית ביכורי אדמתך תביא בית אלקיך וכו' כנ"ל, ברוך ה' לעולם אמן ואמן:

בשר בחלב געריכה

אות אעריכה

על פי המאמר על פסוק ואיה השה לעולה (בליקוטי מהר"ן סימן י"ב) המובא בהלכות תולעים (הלכה ג) עיין שם היטב:

ואיתא שם שיש גבול לכל כבוד וכבוד המלובש בכל מאמר ומאמר שלא יתפשט לחוץ וכו' (עיין שם היטב) ;

וזה בחינת איסור בשר בחלב, שאף על פי שזה ניתר וזה היתר, אף על פי כן כשנתחברים יחד בשר בחלב נעשה חתיכה דאיסורא. כי כל דבר שבעולם נמשך מעשר מאמרות שבהם נברא העולם וכל אשר בו. וכהכל נברא בשביל כבודו יתברך כנ"ל ויש גבול לכל כבוד וכבוד וכו' כנ"ל, ועל כן כל דבר ודבר משונה מחבירו בתבניתו ובטעמו וכו' הכל כפי הגבול של בחינת הכבוד שמלובש בו. וצריכין לשמור מאד את בחינת הגבולים והצמצומים של כל בחינת כבוד שמלובש בכל דבר שלא לסתור את הגבול חס ושלום. כי חוץ לגבול שם הוא מקומות החיצנים ואפילו בקדושה דאסור לצאת מגבול אחד לגבול חבירו. כח כל בחינת כבוד שמלובש בכל דבר יש לו גבול לפי בחינת האיסור לצאת מגבול לגבול אחר:

אות בעריכה

וזה בחינת כל איסרי כלאים ואיסרו בשר בחלב. כי צרכין לשמור שיהיה כל סבר בגבולו ובמקומו. כי כשיתערב חס ושלום שני דברים הסותרים זה את זה שכל אחד יש לו גבול אחר אזי יהיה נסתר הגבול של כל אחד. וכשנסתר ונפרד הגבול חס ושלום משם הוא יניקת החיצונים שעומדים חוץ לגבול הקדושה וארבין ומצפין שיהיה נסתר והגבול חס ושלום. וזה בחינת איסור עריות כי המותרת לזה אסורה לזה כי כן הוא כל איסור עריות. כי כל הקרבות הן קרבנותיו והן קרבות אשר כלם אינם אסורים אלה לזה שהם קרבנותיו ולאחר מורתות. וכן להיפך שכשהקרבנות של אחר אסורת להאחר, ולו מותרות. וכן איסור אשת איש שמותרת לבעלה ואסורה לאחר וכן להיפך. נמצא שהמותרת לזה אסורה לזה כי הכל לפי הגבול שיש שכל אחד ואחד. כי בשר וחלב הם שני הפכים, כי בשר הוא מבחינת תוקף הצמצום, כי עיקר בשר שאסור מדאורייתא הוא בשר בהמה, ומלך שבבהמות הוא שור, ושור הוא בחינת הצמצום בחינת ופני שור מהשמאל שמשם הצמצום. וכל הגבולין של הקדושה הם נמשכין מבחינת הצמצומים כידוע, שנימשכין מבחינת ופני השור משמאל כנ"ל, נמצא שבשר בהמה הוא בבחינת צמוצם ובגבול. וחלב הוא בחינת המתקת והרחבת הצמצום והגבול, בבחינת דם נעכר ונעשה חלב (בכורות ו') כי דם הוא בחינת גבול וצמצומים כידוע, ובשעת לידה דם נעכר ונעשה חלב שהוא בחינת המתקת והרחבת צמצום וזה נעשה בשעת לידה דייקא. כי באמת אף על פי שאסור לסתור ולפרוץ הגבול חס ושלום, אף על פי כן צריך כל אחד לראות ולהשתדל להרחיב גבול הקדושה,שדהיינו שגבול הקדושה יתפשט ויתרחב וימתח ויתגדל מאד, וזה עיקר קיום העולם כי לא תהו בראה לשבת יצרה. כי לצאת חוץ לגבול אסור אבל בתוך הגבול צריכין להשתדל שיהיה נמתח ויתפשט הגבול הרבה מאד כי גבולי הקדושה הם בבחנית ארץ ישראל שיכולה להתפשט הרבה מאד. ויש לכל אדם להמתיק הגבול והצימצום עד שכל גבול וגבול יהיה נמתח ויתפשט הרבה מאד. כי כך ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו שיהיה כח הזה לכל אחד בבחינת ויצתם כאהל לשבת. ואמרו רבותינו ז"ל בתחילה בראן כמין ב' פקעיות של שתי ואחר כך תיקן וכו'. וזה הכח נמשך בכל הבריאה כולה שהם נמתחין ונתרחבין על ידי קדושת ישראל שיש להם כח להרחיב ולגדל גבולי הקדושה שיהיו נמתחין ומתרחיבין והולכין. וזה בחינת הרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך יטה אהל תחשוכי וכו' כי מימין ושמאל תפרוצי וכו'. ועל כן בשעת הלידה הוא בחינת הרכבת גבול הקדושה אז דם נעכר ונעשה חלב, דהיינו שנמתק הגבול והצמצום שהוא בחינת דמים ודינים, ונעשה חלב שהוא מחיה את הולד ומגדלו. נמצא שחלב הוא בחינת הרחבת הצמצום, ועל כן אסור לערב בשר בחלב יחד כי הם סותרים זה את זה. כי באמת צריכים דייקא שני הבחינות של בשר ושל חלב כנ"ל, כי הצמצום הוא קיום העולם ובלא זה לא היה קיום לעולם כלל. ועל כן בשעת בריאת העולם אמר השם יתברך לעולמו די וכו' שלא יתפשט יותר מדאי חוץ לגבול חס ושלום, אבל אך על פי כן אף על פי שצריכין להצמצום דייקא, אף על פי כן צריכין לראות להמתיק ולהרחיב הצמצום שתתפשט ותתרחב הקדושה שבו הגבול הרבה לאורך ולרוחב שיתפשט גבול הקדושה ויהיה נמתח מאד כנ"ל, וזה בחינת חלב כנ"ל. ועל כן אסור לערב אלו שני הדברים דהיינו בשר בחלב יחד שלא יסתור אחד את חבירו חס ושלום שהוא חורבן העולמות חס ושלום. כי צריכין שני הבחינות דייקא של בשר ושל חלב כנ"ל:

אות געריכה

וזה בחינת סוכה, כי אחר יום הכיפורים שאז הוא גמר התשובה של עשרת ימי תשובה ואז עולין עד בחינת אי"ה שהוא בחינת כתר שמשם עיקר הסליחה כנ"ל. ואז חוזר ונבנה העולם מחדש. כי כל אחד על ידי עוונותיו חס ושלום הוא וסתר את גבולי הקדושה ויורד אל החיצונים חס ושלום כפי עוונותיו, ואזי הוא רחוק מכבודו יתברך. כי יש גבול לכל כבוד וכבוד שלא יתפשט לחוץ לגבול וכו' כנ"ל, וכשהאדם נופל לשם חס ושלום ואזי כשמתחיל לחפש ולבקש איה מקום כבודו, אזי זוכה על ידי זה לתכלית העליה לבחינת איה וכו' שמשם מקבלין חיות כל בחינת הכבוד של כל העשרה מאמרות וכו' כנ"ל ואזי חוזר ונבנה העולם מחדש. כי אחר כך חוזר ומתפשט חיותו יתברך מבחינת איה לבחינת חלקי הכבוד וחוזר ונתגלה כבודו יתברך שזה עיקר קיום העולם כי העיקר שיחזור ויתגלה כבודו יתברך (כמבואר שם במאמר הנ"ל בסופו עיין שם). ועל כן אחר התשובה כשזוכה לחזור ולגלות כבוד על ידי בחינת איה כנ"ל, אזי מרויחין עכשיו יותר ויותר כי עכשיו נתגלה אלקותו יתברך גם במקומות החיצונים על ידי בחינת איה הנ"ל נמצא עכשיו גבולי הקדושה נתרחבו מאד מאד, עד שגם כל מקומות החיצונים נתהפכו ונכנסו אל הקדושה, כי עכשיו נעשו מחיצות וגבולי הקדושה גם שם על ידי בחינת איה וכו' כנ"ל. ועל כן אחר התשובה של יום כיפור שאז זוכין לבחינת איה ואז נתרחבין גבולי הקדושה מאד מאד, על כן אחר התשובה של יום כיפור שאז זוכין לבחינת איה ואז נתרחבין גבולי הקדושה מאד מאד, על כן אחר יום הכיפורים עושין סוכות, זה בחינת שנתרחב גבולי הקדושה מאד גם בחוץ על ידי התשובה עד שהכל נכנס אל הקדושה ועל זה מרמז הסוכה. כי עד עכשיו עיקר הקדושה ועל זה מרמז הסוכה. כי עד עכשיו עיקר הקדושה בבחינת בראשית שהוא התחלת התורה שהוא בחינת ראש בית, כי עיקר הקדושה הוא בתוך הבית דייקא שהוא בחינת גבול הקדושה כי בחוץ הוא בחינת שליטת החיצונים חס ושלום, אבל עכשיו אחר יום הכיפורים כבר נתפשטה הקדושה גם שם על ידי התשובה ועל כן עושין סוכות בחוץ להורות שגם שם נעשו מחיצות הקדושה בבחנית ונשאר גם הודא לאלוקינו. גם אין צריכין עכשיו לשמור כל כך עצמו להסתיר בתוך מחיצות הבית כי עכשיו נכנע הסטרא אחרא במקומה. ועל כן אנו עושין מחיצות עראי שהם מחיצות הסוכה שהם פתוחות מלמעלה ומן הצדדין, כי אין צריכין רק ב' כהלכתן ושלישית אפילו טפח, כי אני מראין שהקדושה מתפשטת בכל מקום כי בכל מקומות ממשלותו. ועל כן אין אנו צריכין רק מחיצות עראי כדי שיהיה איזה גבול לצמצום בעלמא אבל באמת אין אנו יראים מהם עכשיו כלל, כי עכשיו הכל שלנו על ידי התשובה שעל ידי זה נתהפכו כל מקומות החיצונים אל הקדושה. ועל כן סוכות הוא בחינת יעקב בחינת ויעקב נסע סכת"ה כמובא, כי ביעקב נאמר ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה בחינת נחלה בלי מיצרים, שזה בחינת סוכה שהקדושה מתפשטת גם בחוץ, כי הכל נכנס אל הקדושה עכשיו על ידי התשובה של יום הכיפורים שאז זוכין לעלות לבחנת איה וכו' כנ"ל

אות דעריכה

גם מרומז בדברי רבינו ז"ל במקום אחר על ענין ישיבתו באומאן שזה בחינת ובל יגאמר שכן חליתי וכו', דהיינו כשנתוסף אבן אחת דהיינו נפש אחת שחוזר בתשובה ונתקרב להשם יתברך, אזי נתרבין הבתים עד אין קץ ואמר אז רבינו ז"ל, שעל ידי זה מכניסין לפנים גם הנפשות שהיו מושלכין בחוץ בבחינית תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. כי עכשיו כשנתרבין מאד הבתים אזי ממילא נכנסין גם הם לפנים וכו' וכו'. וזהו בחינת סוכה שעכשיו נתרחב גבול הקדושה גם בחוץ כנ"ל, וכל זה על ידי האבנים שהם הנפשות שנתוספו בעשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. כי על ידי התשובה נתוספו כמה נפשות שהם אבנים ואז נתרבין הבתים מאד גם בחוץ עד שמימילא נכנסין הכל אל הקדושה וכו' כנ"ל:

אות העריכה

ועל כן בסוכות מקריבין ע' פרים כנגד ע' אומות. כי עכשיו אנו יכולים להכניסם הכל לפנים אל הקדושה על ידי ריבוי הבתים שנתוספו על ידי האבנים וכו' כנ"ל, שעל זה רמז מצוות סוכה שנתרבין מחיצות הרבה גם בחוץ כנ"ל. ועל כן לעתיד יתנסו העכו"ם במצוות סוכה דייקא כמו שאמרו רבותינו ז"ל (ע"ז דף ג'). כי על ידי סוכה יכולין להכניס כולם אל הקדושה בבחינת ונשאר גם הוא לאלקינו וכו' כנ"ל

בשר בחלב דעריכה

אות אעריכה

לא תבשל גדי בחלב אמו. כתיס כי יקרא קן צפור לפניך וכו' שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך:

כי זה כלל גדול שצריך האדם להתחיל בכל פעם מחדש כאש הזהיר רבינו ז"ל על זה פעמים אין מספר כמבואר בספריו הקדושים בכמה מקומות. וכמבואר בסיפור שבחיו הקדושים שהוא בעצמו זכה למה שזכה על ידי שהתחיל בכל פעם מחדש ולא נפל בדעתו משום דבר שבעולם ואפלו ביום אחד היה לו כמה התחלות (כמבואר שם עיין שם). וכמבואר בדברי חז"ל כמו שכתוב על פי אשר אנכי מצוך היום בכל יום ויום יהיו בעינך כחדשים, וכתיב היום הזה נהיית לעם ודרשו רבותינ ז"ל ומובא בפרוש רש"י בכל יום ידמה בעינך כאלו היום נכנסת עמו ברית. כי באמת אם יבתכל האדם על עצמו היטב יראה שכל הבלבולים ונפילות וירידות וחלישות הדעת שיש לו הכל הוא על די ריבוי המחשבות מים שעבר ליום הבא ומשעה לשעה, שרוב העולם הם כזקני בעיני עצמן וכל אחד נחשב בעיני עצמו כאלו כבר נזקן בדרכיו שרגיל בהם ימים רבים עד שאי אפשר לו לשוב לדרך אחר. ומחמת שהוא יודע בעצמו שהוא רחוק מדרך הישר באמת, על כן נמצאים רבים שמייאשים עצמם מלהתקרב באמת להשם יתברך, ואפילו מעט העבודה והמצוות שמקיימים הוא כמו מצוות אנשים מלומדה, ועשים אותם בלי התעוררות וחיות, והכל מחת הזקנה שקפצה עליהם שנחשבים בעינם כזקנים כנ"ל כזה מזיק מאד מאד כמו שהזהיר אדממו"ר ז"ל מאד מאד, ומא שאסור להיות זקן הן חסיד זקן הן צדיק זקן וכו'. כי לא מבעיא מי שתעה מדקך הישר לגמרי ועושה מה שעושה רחמנא ליצלן כל אחד כפי מה שיודע בנפשו ונדמה בעיניו כזקן ורגיל במעשיו אשר לא טובים, לאיש כזה בודאי מזקת הזקנה הזאת בלי שיעור כי יכול לילך לאיבוד לגמרי חס ושלום אם לא יתעורר להתחדש שזה עיקר התשובה בחינת השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו וכו'. חדש דייקא. אלא אפילו הכשרים קצת ואפילו צדיקם וחסדים אם הם כזקנים אצלם ועושים עבדתם כזקן הרגיל מכבר בזה, גם כן אינו טוב כמו שאמר רבינו ז"ל שאפילו צדיק זקן אינו טוב. כי היצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל. כי עיקר העבודה הוא התחדשות בחינת וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים, שצריך להתחדש בכל יום ממש בבחינת אשר אנכי מצוך היום, בכל יום יהיו בעינך כחדשים הנאמר בקריאת שמע וכו' כנ"ל. כי מי שמחזק עצמו להתחיל בכמה פעמים מחדש בוודאי לא יפול לעולם אפילו אם יעבור עליו מה. כי צריך אדם לסלק מדעתו ולהעביר ממחשבתו לגמרי כל מה שעבר ביום העבר או בשע ההעוברת וידמה בעיני עצמו בכל יום ואפילו בכל שעה כאלו היום נולד בחינת אני היום ילדתיך וכביב היום אם בקולו תשמעו שצריך לחשוב בכל ום ובכל עת ושעה כאלו היום ובאות השעה הוא נולד ובא לעולם ורוצה להתחיל להכיר את מי שאמר והיה העולם, ואפילו שכבר היה כן אלפים ורבי רבבות פעמים שרצה להתחדש ולהתחיל להתקרב להשם יתברך ולא עלתה ביד ואפילו אם נפל בכל פעם למה שנפל רחמנא ליצן אף על פי כן אל יסתכל על זה כלל, וישכח כל זה. כי זה היום והשעה שהוא עומד בו עתה עדיין לא היה בעלם ומי יודע מה יכול לזכות עדיין עתה באותו היום ובאותה השעה. כי השם יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית ואין יום דומה לחבירו ואין שעה דומה לחברתה, וכמובא בכתבי האר"י באריכות מזה גודל השינויים לאין מספר הנעישים בכל יום ויום ואפילו בכל שעה ושעה עיין שם בע"ח בתחילתו בהיכל א"ק שער א' ענף ה' מ"ש שם ואין שעה זו דומה לשעה זו. ומי שמסתכל בענין הילוך המזלות וכוכבים ושינו מצבן ומעמדן ואיך ברגע אחד ה ם באופן אחר והנולד בו יקרה מאורעות שונות מהנולד ברגע שקדם לזה, ומזה יסתכל ויבין בעולמות העליונים שיאן להם קץ ומספר, ואם תפקח עיני שכלך ותשכיל דבר כי שאין שכל בלב אדם לעמוד על כל פרטים, ועל זה אמר דוד המלך עליו השלום גל עינ ואביטה נפלאות מתורתך ושלמה המלך עליו השלום שכתוב בו ויחכם מכל האדם אמר אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. ולך וראה מה שכתוב בספר התיקונים (תיקון כ"ב דס"ה במ"ש) קם ר"ש ואמר סבא סבא וכו' ולבוישן דאינו לביש בצפרא לא לביש ברמשא ולבושא דלביש ביומא דא לא לביש ביומא תנינא ובזה בתין איך משתנה מעמד ומצב העולמות שהם הלבושין לש הא"ס ב"ה ושינויין בכל עת ורגע (עכ"ל הע"ח). וכל אלו השינויים לאין קץ של כל העולמות הכל בביל לקרב ולהמשיך את כל בני עולם בכל עת אליו יתברך שזה עיקר התכלית ובשביל זה האציל וברא ויצר ועשה הוא יתברך את כל העולמות מראש ועד סוף הכל בשביל האדם השפל הזה כדי שיכיר אותו יתברך בזה העולם דייקא כידוע ובשביל זה משנה השם יתברך הנהגת העולמות בכל עת ורגע הכל בשביל האדם. כי השם יתברך מתגלגל עם העולם בכל דור ודור ובפרטות עם כל אדם ואדם בכל יום ובכל עת ובכל שעה. ומשנה הנהגת כל העולמות מראש ועד סוף בכל עת ורגע כנ"ל, הכל בשביל לרמז לכל אחד ואחד רמזים כפי מה שהוא שיתקרב אליו יתברך ממקום שהוא שם בעת ההוא, וכמו שכתב אדומו"ר ז"ל בהתורה ויהי מקץ זכרון (בסימן נ"ד) עיין שם מ"ש שם שהשם יתברך מצמצם עצמו מא"ס עד אין תכלית ומרמזס לכל אחד ואחד רמזים כפי האדם וכפי היום וכפי המקום כדי שיתקרב לעבודתו וכו' (עיין שם היטב). נמצא שאין ראיהכלל מים לחבירו ומשעה לחברתה כי העולמות והגלגלים וכו' משתנים בכל עת ויכול להיות שאף על פי שעד הנה היה מה שהיה אף על פי כן עתהעתה יכול לעשות איזה נחת רוח להשם יתברך באשר הוא שם כי לכ השתנות העולמות וכו' הכל בשביל כל אדם. כי חייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם (סנהדרין ל"ז). ועל כן צריך כל אדם להאמין שבכל עת ושעה ורגע לכ ימי חיו יש בכח האדם להתחיל מעתה ואל יבתכל כלל על יום שלפניו ולאחריו רק יחזק עצמו עתה להתקרב להשם יתברך במה שיוכל בעכסק התורה או תפלה או איזה מצוה ואם אינו יכול לעשות דבר באותה השעה על כל פנים ישתוקק ויכסוף להשם יתברך כי רצון וכיסופין דקדושה יקר מן הכל (כמבואר בדבריו הקדושים כמה פעמים) :


אות בעריכה

וְזֶה בְּחִינַת מִצְוַת שִׁלּוּחַ הַקֵּן, כִּי מְבֹאָר בַּתִּקּוּנִים, שֶׁקַּן צִפּוֹר מְרַמֵּז עַל נִשְׁמָתִין דְּאִתְתָּרְכוּ מֵאַתְרַיְהוּ, הַיְנוּ הַנְּשָׁמוֹת הָרְחוֹקִים מֵה' יִתְבָּרַךְ עַל-יְדֵי מַעֲשֵֹיהֶם שֶׁאֵינָם טוֹבִים. וְעַל זֶה מְרַמֵּז הַפָּסוּק, "כִּי יִקָּרֵא קַן צִפּוֹר לְפָנֶיךָ בַַּדֶּרֶךְ וְכוּ'", שֶׁמִּי שֶׁרוֹצֶה לִקַּח וּלְקָרֵב אֵלּוּ הַנְּפָשׁוֹת הַנְּפוּלוֹת לִזְכּוֹת בָּהֶם, לְקָרְבָם לַה' יִתְבָּרַךְ, שֶׁאִי אֶפְשָׁר לוֹ לְקָרְבָם כִּי אִם עַל-יְדֵי שֶׁיִּשְׁתַּדֵּל תְּחִלָּה לִשְׁלֹחַ וּלְסַלֵּק מֵהֶם אֶת חָכְמָתָם וְדַעְתָּם שֶׁיֵּשׁ לָהֶם מִכְּבָר, שֶׁיְּסַלְּקוּ דַּעְתָּם מֵעַצְמָם כְּאִלּוּ אֵין לָהֶם שׁוּם שֵֹכֶל כְּלָל, כְּמוֹ שֶׁפֵּרֵשׁ רַבֵּנוּ זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, (בְּסִימָן קכג), עַל פָּסוּק, "עַם נָבָל וְלֹא חָכָם", עַמָּא דְּקַבִּילוּ אוֹרָיְתָא וְלָא חַכִּימוּ, שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְהִתְקָרֵב לְצַדִּיקֵי אֱמֶת וְאֶל הַתּוֹרָה כִּי אִם כְּשֶׁמַּשְׁלִיכִין מֵעַצְמָן כָּל הַחָכְמוֹת שֶׁמִּכְּבָר, כְּאִלּוּ אֵין לוֹ שׁוּם שֵֹכֶל כְּלָל. וַאֲפִלּוּ כְּשֶׁנִּכְנָס בַּעֲבוֹדַת ה' צָרִיךְ לְסַלֵּק מִדַּעְתּוֹ כָּל הַחָכְמוֹת וְהַבִּלְבּוּלִים הַמְבַלְבְּלִים אוֹתוֹ מִיּוֹם לַחֲבֵרוֹ כַּנַּ"ל, שֶׁכָּל זֶה נִמְשָׁךְ מֵהַחָכְמוֹת שֶׁל הֶבֶל שֶׁהֻרְגַּל בָּהֶם מִנְּעוּרָיו שֶׁנִּקְבְּעוּ בּוֹ כְּאִלּוּ קִבְּלָם מֵהַר סִינַי. וּבֶאֱמֶת אֵלּוּ הַסְּבָרוֹת וְהַחָכְמוֹת שֶׁלּוֹ הַמְבַלְבְּלִים אוֹתוֹ נִמְשָׁכִין רַק מֵעֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרָע, מִזֻּהֲמַת הַנָּחָשׁ שֶׁהִטִּיל בְּחַוָּה שֶׁהָיְתָה אֵם כָּל חַי, וּמִשָּׁם נִמְשָׁךְ שֶׁכָּל אָדָם כְּשֶׁנּוֹלַד מִמְּעִי אִמּוֹ, יֵשׁ בּוֹ אֲחִיזַת הַזֻּהֲמָא הַזֹּאת בִּבְחִינַת וּבְחֵטְא יֶחֱמַתְנִי אִמִּי. וּמִשָּׁם נִמְשָׁכִין כָּל אֵלּוּ הַבִּלְבּוּלִים וְהַסְּבָרוֹת שֶׁל שְׁטוּת הַמְבַלְבְּלִין וּמוֹנְעִין אֶת הָאָדָם מִדֶּרֶךְ הַחַיִּים. וְזֶה בְּחִינַת שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח אֶת הָאֵם וְאֶת הַבָּנִים תִּקַּח לָךָ, שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְקָרֵב הַנְּפָשׁוֹת שֶׁהֵם בְּחִינַת אֶפְרוֹחִים אוֹ בֵּיצִים, דְּלֵית גַּדְפִין דִּילְהוֹן שְׁלֵמִין, דְּהַיְנוּ הַנְּפָשׁוֹת שֶׁאֵין לָהֶם עֲדַיִן שְׁלֵמוּת וְאֵין לָהֶם כְּנָפַיִם לִפְרֹחַ בַּעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ וּלְהִתְקָרֵב אֵלָיו יִתְבָּרַךְ. "וְהָאֵם רוֹבֶצֶת עַל הָאֶפְרוֹחִים אוֹ עַל הַבֵּיצִים", 'הָאֵם' זֶה "אִם לַבִּינָה תִקְרָא. בְּחִינַת הַשֵּכֶל שֶׁל כָּל אֶחָד וְאֶחָד, כִּי עִקַּר חַיּוּת וְגִדּוּל שֶׁל כָּל אֶחָד וְאֶחָד הוּא מִשִּכְלוֹ, שֶׁהוּא מְחַיֶּה וּמַנְהִיג וּמְקַיֵּם אוֹתוֹ בִּבְחִינַת הַחָכְמָה תְּחַיֶּה, וְעַל-כֵּן נִקְרָא הַשֵּכֶל "אֵם הַבָּנִים". וְזֶהוּ וְהָאֵם רוֹבֶצֶת עַל הָאֶפְרוֹחִים וְכוּ', שֶׁאֵם הַבָּנִים, שֶׁהִיא אִם לַבִּינָה, שֶׁהוּא הַשֵּכֶל שֶׁל כָּל אֶחָד וְאֶחָד שֶׁנּוֹלַד עִמּוֹ מִמְּעֵי אִמּוֹ, רוֹבֵץ עַל הָאֶפְרוֹחִים וְכוּ', כִּי הַשֵּכֶל שֶׁיֵּשׁ בְּכָל אָדָם מִמְּעֵי אִמּוֹ רוֹבֵץ עַל נַפְשׁוֹ לְחַיּוֹתוֹ וּלְגַדְּלוֹ, אֲבָל מֵחֲמַת חֵטְא אָדָם הָרִאשׁוֹן נֶאֱחָז זֻהֲמַת הַנָּחָשׁ בְּזֶה הַשֵּכֶל כַּנַּ"ל וּמִשָּׁם בָּאִין כָּל הַסְּבָרוֹת וְהַחָכְמוֹת שֶׁל שְׁטוּת וְהֶבֶל הַמְבַלְבְּלִין אֶת הָאָדָם. וְעַל זֶה הִזְהִירָה הַתּוֹרָה; שֶׁמִּי שֶׁרוֹצֶה לִקָּחֵם וְלִזְכּוֹת בָּהֶם, דְּהַיְנוּ לְקָרְבָם לַה' יִתְבָּרַךְ, שֶׁיִּשְׁלַח אֶת הָאֵם תְּחִלָּה, בְּחִינַת שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח אֶת הָאֵם, שֶׁיִּרְאֶה לִשְׁלֹחַ וּלְסַלֵּק וּלְהַעֲבִיר מֵהֶם אֶת כָּל הַחָכְמוֹת וְהַסְּבָרוֹת שֶׁיֵּשׁ לָהֶם מִכְּבָר, שֶׁהֵם בְּחִינַת אֵם כַּנַּ"ל, וְאַחַר כָּךְ, וְאֶת הַבָּנִים תִּקַּח לָךְ, שֶׁאַחַר כָּךְ יוּכַל לְקָרְבָם שֶׁיִּהְיוּ נִקְרָאִים בָּנִים, כִּי כָּל הַמְלַמֵּד בֶּן חֲבֵרוֹ תּוֹרָה כְּאִלּוּ יְלָדוֹ (סַנְהֶדְרִין יט), כִּי בְּוַדַּאי נֶחֱשָׁב כְּאִלּוּ יְלָדָם מַמָּשׁ, כִּי הוּא מְסַלֵּק מֵהֶם הַשֵּכֶל שֶׁמִּכְּבָר, שֶׁמִּשָּׁם הָיָה חַיּוּתָם מִתְּחִלָּה מִמְּעֵי אִמָּם וּמַמְשִׁיךְ בָּהֶם שֵֹכֶל חָדָשׁ וְחַיּוּת חָדָשׁ כְּאִלּוּ נוֹלְדוּ הַיּוֹם מַמָּשׁ, וְעַל-כֵּן עַתָּה דַּיְקָא נִקְרָאִים "בָּנִים", בְּחִינַת בְּנִי אַתָּה אֲנִי הַיּוֹם יְלִדְתִּיךָ, כִּי זֶה עִקַּר הַהִתְקָרְבוּת מַה שֶּׁמְּסַלֵּק שִֹכְלוֹ שֶׁמִּכְּבָר וְנֶחֱשָׁב לוֹ כְּאִלּוּ נוֹלָד הַיּוֹם וְאָז נִקְרָאִים בָּנִים, בְּחִינַת בְּנִי אַתָּה אֲנִי הַיּוֹם יְלִדְתִּיךָ כַּנַּ"ל:

אות געריכה

וְזֶהוּ בְּחִינַת אִסּוּר בָּשָֹר בְּחָלָב, שֶׁאָסוּר לְבַשֵּׁל וְלֶאֱכֹל בָּשָֹר בְּחָלָב. כִּי חֲלֵב אֵם זֶה בְּחִינַת הַחַיּוּת וְהַשֵּכֶל שֶׁנִּמְשָׁךְ מִמְּעֵי אִמּוֹ, שֶׁהוּא מְחַיֶּה וּמְקַיֵּם אֶת הַוָּלָד, אֲבָל אַף-עַל-פִּי שֶׁהוּא עִקַּר חַיּוּת וְקִיּוּם הַוָּלָד, אַף-עַל-פִּי-כֵן צְרִיכִין אַחַר כָּךְ לְבָרֵר וּלְזַכֵּךְ הַוָּלָד מֵהַזֻּהֲמָא הַנֶּאֱחָז בְּהַחֲלֵב אֵם מֵחֵטְא אָדָם הָרִאשׁוֹן כַּנַּ"ל, וְעַל-כֵּן אָסוּר לְבַשֵּׁל וְלֶאֱכֹל בָּשָֹר בְּחָלָב, כִּי אָסוּר לְעָרְבָם יַחַד, כִּי כָּל אֶחָד וְאֶחָד הוּא בֵּרוּר בִּפְנֵי עַצְמוֹ. וְעַל-כֵּן כָּל אֶחָד בְּאַנְפֵּי נַפְשֵׁיהּ שָׁרָא, וְתַרְוַיְהוּ כַּחֲדָא אֲסוּרִין, כִּי הַבֵּרוּר נַעֲשֶֹה בְּכָל דּוֹר וָדוֹר וְכֵן בְּכָל יוֹם וָיוֹם כְּפִי הַדּוֹר וּכְפִי הַיּוֹם. וּמֵחֲמַת זֶה בְּעַצְמוֹ צָרִיךְ הָאָדָם לִזָּהֵר מְאֹד כְּשֶׁרוֹצֶה לְהִתְקָרֵב לַה' יִתְבָּרַךְ שֶׁיַּשְׁלִיךְ מֵאִתּוֹ הַסְּבָרוֹת וְהַחָכְמוֹת שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מִכְּבָר, כִּי אֲפִלּוּ אִם נִדְמֶה לוֹ שֶׁנִּמְשְׁכָה לוֹ סְבָרָא זֹאת מֵאֵיזֶה סֵפֶר, אַף-עַל-פִּי-כֵן מֵאַחַר שֶׁסְּבָרָא זֹאת מְרַחֶקֶת אוֹתוֹ מֵה' יִתְבָּרַךְ, צָרִיךְ לְסַלְּקָהּ מִדַּעְתּוֹ, כִּי יָדוּעַ שֶׁיֵּשׁ בְּהַתּוֹרָה שְׁנֵי כֹּחוֹת, זָכָה נַעֲשֶֹה לוֹ סַם חַיִּים, לֹא זָכָה נַעֲשֶֹה לוֹ סַם מָוֶת. וְעַל זֶה הִזְהִירוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, לֹא תָסוּר מִן הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ יָמִין וּשְֹמֹאל, וְאָמְרוּ שָׁם, אֵין לְךָ אֶלָּא שׁוֹפֵט שֶׁבְּיָמֶיךָ, וַאֲפִלּוּ אוֹמֵר לְךָ עַל יָמִין שְֹמֹאל וְעַל שְֹמֹאל יָמִין וְכוּ', כִּי בְּכָל דּוֹר וּבְכָל יוֹם מִשְׁתַּנִּים הָעוֹלָמוֹת וְכוּ' כַּנַּ"ל, וְכֵן נִשְׁתַּנִּים הַבֵּרוּרִים שֶׁל הַנִּיצוֹצוֹת, שֶׁצְּרִיכִין לְבָרֵר בְּכָל פַּעַם כָּל אֶחָד וְאֶחָד כְּפִי מַדְרֵגָתוֹ. וּכְפִי הַבֵּרוּר שֶׁבְּכָל דּוֹר, מִשָּׁם נִמְשָׁךְ הַחַיּוּת וְהַקִּיּוּם שֶׁל כָּל הַחַיּוֹת וְהָעוֹפוֹת וְהַבְּהֵמוֹת וְשֶׁל כָּל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם. וְעַל-כֵּן הֶחָלָב וְהַבָּשָֹר הֵם בְּחִינַת שְׁנֵי מִינֵי בֵּרוּרִים שֶׁנִּמְשָׁכִין מִשְּׁנֵי דּוֹרוֹת וְעַל-כֵּן אָסוּר לְעָרְבָם יַחַד, כִּי מְבֹאָר בְּהַתּוֹרָה חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם (בְּסִימָן כב), שֶׁיֵּשׁ בְּחִינַת נַעֲשֶֹה וְנִשְׁמַע שֶׁהֵם בְּחִינַת שְׁנֵי הַכְּתָרִים שֶׁזָּכוּ יִשְֹרָאֵל בִּשְׁעַת קַבָּלַת הַתּוֹרָה וְנַעֲשֶֹה וְנִשְׁמַע הֵם בְּחִינַת נִגְלֶה וְנִסְתָּר, תּוֹרָה וּתְפִלָּה, אָב וּבֵן וְכוּ', (עַיֵּן שָׁם הֵיטֵב). וְיֵשׁ בְּכָל דַּרְגָּא וְדַרְגָּא וּבְכָל עוֹלָם וְעוֹלָם בְּחִינַת נַעֲשֶֹה וְנִשְׁמַע, נִגְלֶה וְנִסְתָּר וְכוּ', כִּי הַנִּשְׁמָע וְהַנִּסְתָּר שֶׁל מַדְרֵגָה הַתַּחְתּוֹנָה הוּא בְּחִינַת נַעֲשֶֹה, בְּחִינַת נִגְלֶה אֵצֶל מַדְרֵגָה הַגָּבֹהַּ מִמֶּנָּה וְיֵשׁ לָהּ בְּחִינַת נִשְׁמַע, בְּחִינַת נִסְתָּר גָּבֹהַּ מִמֶּנָּהּ, וְכֵן מִדַּרְגָּא לְדַרְגָּא וּמֵעוֹלָם לְעוֹלָם: וְצָרִיךְ כָּל אָדָם לַעֲלוֹת מִדַּרְגָּא לְדַרְגָּא, לַעֲלוֹת מִנַּעֲשֶֹה וְנִשְׁמַע זֶה לְנַעֲשֶֹה וְנִשְׁמַע גָּבֹהַ מִמֶּנָּהּ וְכֵן לְעוֹלָם וְכוּ'. וְקֹדֶם שֶׁעוֹלִין מִדַּרְגָּא לְדַרְגָּא צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה לוֹ יְרִידָה קֹדֶם הָעֲלִיָּה, כִּי הַיְרִידָה הִיא תַּכְלִית הָעֲלִיָּה וְכוּ' וְכוּ'. וְזֶה בַּיּוֹם הַהוּא יְבֻקַּשׁ עֲווֹן יִשְֹרָאֵל וְאֵינֶנּוּ וְכוּ'. (עַיֵּן שָׁם כָּל זֶה הֵיטֵב). וְעַל-יְדֵי נַעֲשֶֹה וְנִשְׁמַע נַעֲשֶֹה שִֹמְחָה, בְּחִינַת וְשִֹמְחַת עוֹלָם עַל רֹאשָׁם וְכוּ'. וְעַל-יְדֵי שִֹמְחָה זוֹכִין לְעַזּוּת, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מְשַׁבְּרִין עַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, דְּהַיְנוּ עַזּוּת הַגּוּף וְעַזּוּת שֶׁל עַזֵּי פָּנִים שֶׁבַּדּוֹר, הָרוֹצִים לִמְנֹעַ מִדַּרְכֵי הַקְּדֻשָּׁה מִלְּהִתְקָרֵב לְצַדִּיקֵי אֱמֶת וְכוּ'. וְכָל זֶה מְשַׁבְּרִין עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁהוּא בְּחִינַת קוֹלוֹת שֶׁזּוֹכִין לָזֶה עַל-יְדֵי שִֹמְחָה, שֶׁמְּקַבְּלִין עַל-יְדֵי בְּחִינַת נַעֲשֶֹה וְנִשְׁמַע, בְּחִינַת נִגְלֶה וְנִסְתָּר, תּוֹרָה וּתְפִלָּה וְכוּ' כַּנַּ"ל (עַיֵּן שָׁם כָּל זֶה הֵיטֵב). וּמְבֹאָר שָׁם, שֶׁעִקַּר הַשִּמְחָה נִמְשָׁךְ מִבְּחִינַת תְּפִלָּה שֶׁהִיא יִרְאָה, בְּחִינַת בּוּשָׁה וְכוּ'. וְעַל-יְדֵי הַשִּמְחָה הַזֹּאת זוֹכִין לְעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה. נִמְצָא, שֶׁעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה נִמְשָׁךְ מִבְּחִינַת בֹּשֶׁת, מִבְּחִינַת וּבֹשֶׁת פָּנִים לְגַן עֵדֶן וְכוּ'. (עַיֵּן שָׁם הֵיטֵב). וְעַיֵּן שָׁם עוֹד מַה שֶּׁמְּבֹאָר שָׁם; שֶׁצְּרִיכִין לְהִתְפַּלֵּל לַה' יִתְבָּרַךְ שֶׁיֵּדַע אֵיךְ לְהִתְנַהֵג עִם הָעַזּוּת, כִּי מִצַּד אֶחָד הָעַזּוּת רַע מְאֹד, כִּי עַז פָּנִים לְגֵיהִנּוֹם וְכוּ', אֲבָל בַּקְּדֻשָּׁה צְרִיכִין מִדַּת הָעַזּוּת מְאֹד, כִּי אִי אֶפְשָׁר לְהִתְקָרֵב אֶל הַקְּדֻשָּׁה בְּלֹא עַזּוּת, כִּי צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה לוֹ עַזּוּת גָּדוֹל כְּנֶגֶד הָעַזֵּי פָּנִים שֶׁבַּדּוֹר הָרוֹצִים לְהַחֲלִישׁ דַּעְתּוֹ וּלְמָנְעוֹ מִדֶּרֶךְ הָאֱמֶת. וְכֵן צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה לוֹ עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה לַעֲמֹד כְּנֶגֶד עַזּוּת הַגּוּף שֶׁהוּא עַז וְחָזָק בְּהַתַּאֲווֹת וְכוּ'. וְעַל זֶה הִתְפַּלֵּל הַתַּנָּא, יְהִי רָצוֹן שֶׁתִּבְנֶה עִירְךָ בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ וְכוּ', שֶׁיִּהְיֶה הָעַזּוּת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁמִּמֶּנּוּ נִבְנֶה יְרוּשָׁלַיִם וְכוּ' וְכוּ' (עַיֵּן שָׁם כָּל זֶה הֵיטֵב):

אות דעריכה

וְזֶה בְּחִינַת אִסּוּר בָּשָֹר בְּחָלָב, כִּי חָלָב הוּא בְּחִינַת חֲלִישׁוּת, בְּחִינַת בּוּשָׁה, כַּנִּרְאָה בַּחוּשׁ שֶׁהֶחָלָב הוּא מַאֲכַל קְטַנִּים וְאֵינוֹ מַחֲזִיק אֶת הַגּוּף, אַדְּרַבָּא, מַחֲלִישׁ אוֹתוֹ, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה עַל פָּסוּק, "מַיִם שָׁאַל חָלָב נָתָנָה", שֶׁהֶחָלָב מַכְבִּיד אֶת הַגּוּף וּמַחֲלִישׁוֹ. וַחֲלִישׁוּת זֶה בְּחִינַת בּוּשָׁה, שֶׁהוּא בְּחִינַת חֲלִישׁוּת הַדַּעַת. וְכֵן מְרֻמָּז בְּדִבְרֵי רַבֵּנוּ זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, בְּמָקוֹם אַחֵר, שֶׁחָלָב הוּא בְּחִינַת בּוּשָׁה, עַיֵּן בְּהַתּוֹרָה עַתִּיקָא טְמִיר וּסְתִים (בְּסִימָן כא), עַיֵּן שָׁם מַה שֶּׁמְּבֹאָר בָּאוֹת ז עַל פָּסוּק, "תִּכָּלֵם שִׁבְעַת יָמִים", כִּי הַכְּלִמָּה אָזִיל סוּמְקָא וְאָתֵי חִוַּרְתָּא, הַיְנוּ דָּם נֶעְכָּר וְנַעֲשֶֹה חָלָב, עַיֵּן שָׁם. נִמְצָא, שֶׁהֶחָלָב הוּא בְּחִינַת חֲלִישׁוּת, בְּחִינַת בֹּשֶׁת וְהַבָּשָֹר הוּא לְהֵפֶךְ, כִּי הַבָּשָֹר הוּא בְּחִינַת עַזּוּת. כִּי עִקַּר עַזּוּת הַגּוּף הוּא הַבָּשָֹר שֶׁהוּא עִקַּר הַגּוּף. וְכֵן בְּהַתּוֹרָה חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם הַנַּ"ל, מְכַנֶּה עַזּוּת הַגּוּף בְּשֵׁם "בָּשָֹר", כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם; שֶׁצָּרִיךְ לְרַחֵם עַל בְּשַֹר הַגּוּף לְהַכְנִיעַ הָעַזוּת מִמֶּנּוּ וְכוּ', עַיֵּן שָׁם מַה שֶּׁנֶּאֱמַר עַל פָּסוּק, "מִקּוֹל אַנְחָתִי דָּבְקָה עַצְמִי לִבְשָֹרִי וְכוּ'", שֶׁמְּכַנֶּה שָׁם הַגּוּף שֶׁבּוֹ נֶאֱחָז הָעַזּוּת בְּשֵׁם "בָּשָֹר". נִמְצָא, שֶׁבָּשָֹר הוּא בִּבְחִינַת עַזּוּת, וְחָלָב הוּא בְּחִינַת חֲלִישׁוּת, בְּחִינַת בֹּשֶׁת. וְכָל חַד בְּאַנְפֵֵּי נַפְשֵׁיהּ שָׁרֵיהּ, אֲבָל תַּרְוַיְהוּ כַּחֲדָא אַסִירֵי, כִּי אֵלּוּ הַשְּׁנֵי מִדּוֹת, עַזּוּת וּבֹשֶׁת, הֵם שְׁנֵי הֲפָכִים, אֲבָל שְׁנֵיהֶם צְרִיכִים אֶל הַקְּדֻשָּׁה מְאֹד, אַךְ צְרִיכִין לִזָּהֵר מְאֹד לְהִשְׁתַּמֵּשׁ עִם כָּל מִדָּה וּמִדָּה בִּמְקוֹמָהּ הָרָאוּי, אֲבָל לֹא לְהֵפֶךְ חַס וְשָׁלוֹם, וּמִי שֶׁפּוֹגֵם בָּהֶם וּמְהַפֵּךְ הַסֵּדֶר שֶׁמִּשְׁתַּמֵּשׁ בְּעַזּוּת בְּמָקוֹם שֶׁצְּרִיכִין בֹּשֶׁת, אוֹ שֶׁמִּתְבַּיֵּשׁ בְּמָקוֹם שֶׁצְּרִיכִין עַזּוּת, הוּא מְקַלְקֵל בָּזֶה מְאֹד, וְעַל-יְדֵי-זֶה עִקַּר הַהִתְרַחֲקוּת מֵה' יִתְבָּרַךְ. וְזֶה בְּחִינַת פְּגַם אִסּוּר בָּשָֹר בְּחָלָב, כִּי בֶּאֱמֶת בַּקְּדֻשָּׁה צְרִיכִין שְׁנֵיהֶם; עַזּוּת וּבֹשֶׁת וּשְׁנֵיהֶם אֶחָד בְּשָׁרְשָׁם וּתְלוּיִים זֶה בָּזֶה כַּמּוּבָן וּמְבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל, שֶׁעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה נִמְשָׁךְ מִבֹּשֶׁת, עַיֵּן שָׁם, כִּי בֶּאֱמֶת צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה לְהָאָדָם מִדַּת הַבֹּשֶׁת דִּקְדֻשָּׁה, דְּהַיְנוּ לְהִתְבַּיֵּשׁ מְאֹד מֵה' יִתְבָּרַךְ מִלַּעֲבֹר עַל רְצוֹנוֹ, חַס וְשָׁלוֹם, אֲפִלּוּ כְּחוּט הַשְּעָרָה. וּמִי שֶׁזּוֹכֶה לַבּוּשָׁה הַזֹּאת, שֶׁמִּתְבַּיֵּשׁ מֵה' יִתְבָּרַךְ לַעֲבֹר עַל רְצוֹנוֹ, חַס וְשָׁלוֹם, עַל-יְדֵי-זֶה מִתְחַזֶּקֶת נִשְׁמָתוֹ בְּעַזּוּת גָּדוֹל וְזוֹכֶה לְהִתְפַּלֵּל לַה' יִתְבָּרַךְ, וְזוֹכֶה לִבְחִינַת נַעֲשֶֹה וְנִשְׁמַע שֶׁמִּשָּׁם נִמְשָׁךְ שִֹמְחָה שֶׁהוּא בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, וְעַל-יְדֵי-זֶה מַכְנִיעַ הַגּוּף לְגַמְרֵי: נִמְצָא, שֶׁעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה נִמְשָׁךְ מִבּוּשָׁה דִּקְדֻשָּׁה, אֲבָל לְהֵפֶךְ, חַס וְשָׁלוֹם, כְּשֶׁיֵּשׁ לוֹ בּוּשָׁה דְּסִטְרָא אָחֳרָא שֶׁמִּתְבַּיֵּשׁ מִפְּנֵי הַמַּלְעִיגִים לְהִתְפַּלֵּל בְּכַוָּנָה, אוֹ לַעֲשׂוֹת אֵיזֶה דָּבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה, עַל-יְדֵי-זֶה נֶחֱלֶשֶׁת נִשְׁמָתוֹ, חַס וְשָׁלוֹם, וּמִתְגַּבֵּר עַזּוּת הַגּוּף. וְכֵן לְהֵפֶךְ עַל-יְדֵי עַזּוּת הַגּוּף שֶׁמְּמַלֵּא תַּאֲווֹת לִבּוֹ, חַס וְשָׁלוֹם, עַל-יְדֵי-זֶה בָּאִים עָלָיו חֶרְפּוֹת וּבוּשׁוֹת, חַס וְשָׁלוֹם, עַל-כֵּן צָרִיךְ הָאָדָם לְפַלֵּס דְּרָכָיו שֶׁיִּהְיֶה לוֹ מִדּוֹת הָעַזּוּת וְהַבֹּשֶׁת, וְיִשְׁתַּמֵּשׁ עִם כָּל מִדָּה וּמִדָּה בִּמְקוֹמָהּ וּשְׁעָתָהּ כָּרָאוּי וְלֹא לְהֵפֶךְ, חַס וְשָׁלוֹם, דְּהַיְנוּ כְּשֶׁמַּגִּיעַ לְאֵיזֶה תַּאֲוָה מִכָּל שֶׁכֵּן עֲבֵרָה, חַס וְשָׁלוֹם, צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה לוֹ בּוּשָׁה גְּדוֹלָה מֵה' יִתְבָּרַךְ מִלַּעֲבֹר עַל רְצוֹנוֹ, חַס וְשָׁלוֹם, אֲפִלּוּ תְּנוּעָה קַלָּה מִכָּל שֶׁכֵּן לַעֲבֹר עֲבֵרָה, חַס וְשָׁלוֹם, אֲבָל כְּשֶׁצָּרִיךְ לְהִתְפַּלֵּל אוֹ לַעֲסֹק בַּעֲבוֹדַת ה' אֲזַי צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה לוֹ עַזּוּת גָּדוֹל דִּקְדֻשָּׁה בְּכָל הַבְּחִינוֹת, הֵן כְּנֶגֶד בְּנֵי הָעוֹלָם שֶׁלֹּא יִתְבַּיֵּשׁ מִפְּנֵי הַמַּלְעִיגִים וְלֹא יִתְבַּטֵּל, חַס וְשָׁלוֹם, מִפְּנֵי הַלֵּיצָנוּת שֶׁל הָעַזֵּי פָּנִים שֶׁבַּדּוֹר. וְכֵן אֲפִלּוּ כְּנֶגֶד ה' יִתְבָּרַךְ בְּעַצְמוֹ צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה לוֹ עַזּוּת גָּדוֹל, כִּי אַף-עַל-פִּי שֶׁבְּוַדַּאי צְרִיכִין לְהִתְבַּיֵּשׁ לִפְנֵי ה' יִתְבָּרַךְ אֲפִלּוּ לַעֲשׂוֹת מִצְוָה וְצָרִיךְ שֶׁיֵּדַע בְּנַפְשׁוֹ שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לַעֲשׂוֹת מִצְוָה וּלְהִתְפַּלֵּל לִפְנֵי ה' יִתְבָּרַךְ. (כְּמוֹ שֶׁפֵּרֵשׁ רַבֵּנוּ, זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, בְּמָקוֹם אַחֵר, בְּלִקּוּטֵי תִּנְיָנָא סִימָן עב), אַף-עַל-פִּי-כֵן אָסוּר לָאָדָם שֶׁיִּהְיֶה נִשְׁאָר בָּזֶה, חַס וְשָׁלוֹם, רַק צָרִיךְ לְהִתְחַזֵּק וּלְהִתְגַּבֵּר בְּעַזּוּת גָּדוֹל מְאֹד וְלוֹמַר, אַף-עַל-פִּי שֶׁאֵינִי כְּדַאי לְהִתְפַּלֵּל לְפָנֶיךָ, וּמִי אָנֹכִי שֶׁאֶזְכֶּה לְהִתְפַּלֵּל לְפָנֶיךָ וְכוּ'. אַף-עַל-פִּי-כֵן בְּחַסְדְּךָ הַגָּדוֹל אֲנִי בּוֹטֵחַ שֶׁאַתָּה שׁוֹמֵעַ תְּפִלַּת כָּל פֶּה וַאֲנִי מֵעֵז פָּנַי נֶגְדְּךָ לְבַקֵּשׁ מִמְּךָ כָּל מַה שֶּׁאֲנִי צָרִיךְ וְכוּ'. (כַּמְבֹאָר כָּל זֶה בְּדִבְרֵי רַבֵּנוּ, זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, בְּמָקוֹם אַחֵר ), אֲבָל מִי שֶׁמְהַפֵּךְ הַסֵּדֶר בְּעִנְיַן הָעַזּוּת וְהַבֹּשֶׁת וּמִשְׁתַּמֵּשׁ בַּבֹּשֶׁת בְּמָקוֹם שֶׁצְּרִיכִין עַזּוּת, אוֹ לְהֵפֶךְ, הוּא פּוֹגֵם הַרְבֵּה מְאֹד. וְזֶה בְּחִינַת אִסּוּר בָּשָֹר בֶּחָלָב, כִּי זֶה יָדוּעַ שֶׁכָּל הַמַּאֲכָלִין צְרִיכִין בֵּרוּר לְבָרְרָם מֵאֲחִיזַת הָרַע הַנִּמְשָׁךְ מִזֻּהֲמַת הַנָּחָשׁ, מֵאֲחִיזַת עֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרָע וְעִקַּר הָרַע הוּא בְּחִינַת עַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, כִּי עַזּוּת מַלְכוּתָא בְּלָא תָגָא (סַנְהֶדְרִין קה), שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת מַלְכוּת הָרְשָׁעָה, זֻהֲמַת הַנָּחָשׁ שֶׁמִּשָּׁם כָּל הַתַּאֲווֹת וְכָל הָעֲבֵרוֹת, חַס וְשָׁלוֹם, שֶׁכֻּלָּם נִמְשָׁכִין מֵעַזּוּת הַגּוּף שֶׁהוּא עַז וְחָזָק בְּהַתַּאֲווֹת. וּכְמוֹ שֶׁאָמַר רַבֵּנוּ, זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, בְּהַתּוֹרָה מֶרְכְּבֹת פַּרְעֹה (בְּסִימָן לח); שֶׁעַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא הוּא זֻהֲמַת הַנָּחָשׁ, עַיֵּן שָׁם, וְזֶה הָעַזּוּת דְּסִטְרָא אַחְרָא שֶׁהוּא זֻהֲמַת הַנָּחָשׁ, זֶה עִקַּר בְּחִינַת הָרַע הַנֶּאֱחָז בְּכָל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם. וְזֶה בְּחִינַת כָּל הַמַּאֲכָלוֹת אֲסוּרוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה, כִּי כָּל הַמִּינִים טְמֵאִים שֶׁאָסְרָה עָלֵינוּ הַתּוֹרָה הוּא מֵחֲמַת שֶׁבָּהֶם נֶאֱחָז הָרַע בְּיוֹתֵר שֶׁהוּא עַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, וְכַנִּרְאֶה קְצָת בַּחוּשׁ שֶׁרֹב הַמִּינִים טְמֵאִים הֵם עַזֵּי נֶפֶשׁ בְּיוֹתֵר, כְּמוֹ הַכְּלָבִים עַזֵּי נֶפֶשׁ, וְעַל-כֵּן אֲסוּרִים לָנוּ לְאָכְלָם, כִּי אֵין בָּנוּ כֹּחַ לְבָרְרָם מֵחֲמַת שֶׁבָּהֶם נֶאֱחָז הָרַע בְּיוֹתֵר; שֶׁהוּא עַזּוּת הַגּוּף, עַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, עַל-כֵּן אֲסוּרִים בַּאֲכִילָה כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתְגַּבֵּר עַל הָאָדָם עַל-יְדֵי אֲכִילָתָם עַזּוּת הַגּוּף, חַס וְשָׁלוֹם, וְכֵן לְהֵפֶךְ כָּל הַשְּׁקָצִים וּרְמָשִֹים אֲסוּרִים מֵחֲמַת שֶׁהֵם בְּתַכְלִית הַחֲלִישׁוּת בְּיוֹתֵר וְאֵין בָּהֶם שׁוּם עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, וְזֶה נִמְשָׁךְ גַּם כֵּן מִזֻּהֲמַת הַנָּחָשׁ, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת בֹּשֶׁת וַחֲלִישׁוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, עַל-כֵּן אֲֲסוּרִים בַּאֲכִילָה, כִּי אִי אֶפְשָׁר לָנוּ לֶאֱכֹל כִּי אִם מַה שֶּׁהִתִּירָה הַתּוֹרָה כְּפִי מַה שֶּׁשִּׁעֲרָה הַתּוֹרָה הַמִּינִים טְהוֹרִים הַנִּמְשָׁכִין מֵהַקְּדֻשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָנוּ כֹּחַ לְבָרְרָם, דְּהַיְנוּ שֶׁעַל-יְדֵי אֲכִילָתָם לֹא יִהְיֶה נִמְשָׁךְ עָלֵינוּ עַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא וְלֹא חֲלִישׁוּת וּבֹשֶׁת הַסִּטְרָא אָחֳרָא, רַק נִזְכֶּה לְבָרְרָם, שֶׁיִּהְיֶה נִמְשָׁךְ עָלֵינוּ עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁיִּהְיֶה לָנוּ כֹּחַ עַל-יְדֵי אֲכִילָתֵנוּ, לְהִתְגַּבֵּר בַּעֲבוֹדַת ה':

אות העריכה

וְזֶה בְּחִינַת שְׁחִיטָה שֶׁאִי אֶפְשָׁר לֶאֱכֹל שׁוּם בַּעַל חַי כִּי אִם עַל-יְדֵי הַשְּׁחִיטָה, כִּי הַשְּׁחִיטָה הִיא כְּדֵי לְהַכְנִיעַ מֵהַבְּהֵמָה רוּחַ הַבְּהֵמִיּוּת שֶׁשָּׁם נֶאֱחָז עַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, עַזּוּת הַגּוּף, שֶׁהוּא בְּחִינַת רוּחַ הַבְּהֵמִיּוּת שֶׁמִּשָּׁם כָּל הַתַּאֲווֹת שֶׁהֵם עַזּוּת הַגּוּף, כִּי אֲפִלּוּ הַמַּאֲכָלִים טְהוֹרִים כֻּלָּם יֵשׁ בָּהֶם אֲחִיזַת הָרַע מֵעֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרָע, רַק שֶׁיֵּשׁ לָנוּ כֹּחַ לְבָרְרָם עַל-יְדֵי מִצְווֹת הַתּוֹרָה, וְעַל-כֵּן צְרִיכִין שְׁחִיטָה, כִּי הַסַּכִּין וְהַחֶרֶב שֶׁל שְׁחִיטָה הוּא בְּחִינַת גְּבוּרָה דִּקְדֻשָּׁה, בְּחִינַת (תְּהִלִּים מה, ד), חֲגוֹר חַרְבְּךָ עַל יָרֵךְ גִּבּוֹר. וּגְבוּרָה זֶה בְּחִינַת עַזּוּת, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, "ה' עִזּוּז וְגִבּוֹר". וְזֶה בְּחִינַת קוֹלוֹת שֶׁהֵם עִקַּר בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, בְּחִינַת רוֹמְמוֹת אֵל בִּגְרוֹנָם וְחֶרֶב פִּיפִיּוֹת בְּיָדָם, הַיְנוּ שֶׁעַל-יְדֵי הַסַּכִּין וְהַחֶרֶב שֶׁל שְׁחִיטָה מִתְגַּבְּרִין בְּעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה וּמַכְנִיעִין עַל-יְדֵי-זֶה מֵהַבְּהֵמָה עַזּוֹת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, שֶׁהוּא רוּחַ הַבְּהֵמִיּוּת, שֶׁהוּא בְּחִינַת עַזּוּת הַגּוּף כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן צָרִיךְ הַשּׁוֹחֵט שֶׁיְּקַבֵּל הַסַּכִּין שֶׁל שְׁחִיטָה מֵהֶחָכָם, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה; שֶׁהַטַּבָּח צָרִיךְ לְהַרְאוֹת סַכִּינוֹ לֶחָכָם, כִּי כָּל חָכָם שֶׁעוֹסֵק בַּתּוֹרָה זוֹכֶה לְפִי בְּחִינָתוֹ לִבְחִינַת נַעֲשֶֹה וְנִשְׁמַע שֶׁמִּשָּׁם עִקַּר כֹּחַ הָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, וְעַל-כֵּן אִי אֶפְשָׁר לְהַשּׁוֹחֵט לִשְׁחֹט כִּי אִם כְּשֶׁמְּקַבֵּל רְשׁוּת תְּחִלָּה מֵהֶחָכָם כְּדֵי שֶׁיְּקַבֵּל מִמֶּנּוּ כֹּחַ הָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁזּוֹכֶה הֶחָכָם כַּנַּ"ל, כִּי עִקַּר הַשְּׁחִיטָה עַל-יְדֵי בְּחִינַת הָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁהוּא בְּחִינַת הַסַּכִּין שֶׁל שְׁחִיטָה, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מַכְנִיעִין עַזּוּת הַגּוּף שֶׁהוּא בְּחִינַת רוּחַ הַבְּהֵמִיּוּת כַּנַּ"ל, וְעַל-כֵּן אֵין שְׁחִיטָה אֶלָּא מִן הַצַּוָּאר, כִּי עִקַּר אֲחִיזַת הָעַזּוּת הוּא בְּהַצַּוָּאר שֶׁהוּא מְקוֹם הַקּוֹלוֹת, כִּי כָּל הַקּוֹלוֹת יוֹצְאִין דֶּרֶךְ הַצַּוָּאר וְכָל הַקּוֹלוֹת הֵם בְּחִינַת עַזּוּת כַּנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת בְּצַוָּארוֹ יָלִין עֹז, שֶׁעִקַּר הָעַזּוּת בְּהַצַּוָּאר. וְכֵן בְּפֵרוּשׁ רַשִׁ"י עַל פָּסוּק, "עַד צַוָּאר יַגִּיעַ" (יְשַׁעְיָה ח), עַד עִקַּר חֹזֶק צַוָּארָם, מְבֹאָר שָׁם שֶׁהַצַּוָּאר מְרַמֵּז עַל עִקַּר עַזּוּת וְחֹזֶק הַגּוּף, וְעַל-כֵּן הַשְּׁחִיטָה מִן הַצַּוָּאר דַּיְקָא, כְּדֵי לְהַכְנִיעַ עַזּוּת הַבְּהֵמִיּוּת שֶׁהוּא עַזּוּת הַגּוּף, שֶׁעִקַּר אֲחִיזָתוֹ בִּבְחִינַת הַצַּוָּאר מְקוֹם הַקּוֹלוֹת כַּנַּ"ל, לְהַכְנִיעוֹ עַל-יְדֵי הַסַּכִּין שֶׁל שְׁחִיטָה שֶׁהוּא בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה כַּנַּ"ל:

אות ועריכה

נִמְצָא, שֶׁעִקַּר הָאִסּוּר שֶׁל הַמִּינִים טְמֵאִים הוּא מֵחֲמַת שֶׁהֵם בִּבְחִינַת הָעַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, שֶׁאִי אֶפְשָׁר לָנוּ לְבָרְרָם, וּמִינִים הַמֻּתָּרִים יֵשׁ בָּהֶם גַּם כֵּן אֲחִיזַת הָעַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, רַק שֶׁיֵּשׁ לָנוּ כֹּחַ לְבָרְרָם עַל-יְדֵי מִצְווֹת הַתּוֹרָה כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן אָסְרָה תּוֹרָה לְעָרֵב בָּשָֹר בְּחָלָב, כִּי חָלָב הוּא בִּבְחִינַת חֲלִישׁוּת, בְּחִינַת בֹּשֶׁת. וּבָשָֹר הוּא בִּבְחִינַת עַזּוּת כַּנַּ"ל. וְכָל אֶחָד צָרִיךְ בֵּרוּר, כִּי הֶחָלָב צָרִיךְ לְבָרְרוֹ שֶׁיִּהְיֶה בִּבְחִינַת בֹּשֶׁת דִּקְדֻשָּׁה, כִּי בֹּשֶׁת דְּסִטְרָא אָחֳרָא הוּא עִקַּר עַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא כַּנַּ"ל. וְכֵן הַבָּשָֹר צָרִיךְ בֵּרוּר, לְבָרְרוֹ מֵעַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, לִזְכּוֹת עַל-יְדֵי אֲכִילַת הַבָּשָֹר לְעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁנִּמְשָׁךְ מִשִּמְחָה. וְזֶה בְּחִינַת אֵין שִֹמְחָה אֶלָּא בִּבְשַֹר בְּהֵמָה שֶׁמְּבִיאִין מִמֶּנָּהּ קָרְבָּן. נִמְצָא, שֶׁבָּשָֹר מֵבִיא לִידֵי שִֹמְחָה שֶׁהוּא בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה כַּנַּ"ל, וְעַל-כֵּן בָּשָֹר בְּחָלָב כָּל חַד בְּאַנְפֵּי נַפְשֵׁיהּ שָׁרֵיהּ, כִּי כָּל אֶחָד וְאֶחָד לְבַדּוֹ יְכוֹלִין לְבָרְרוֹ בְּשָׁרְשׁוֹ, לְהַעֲלוֹתוֹ אֶל שֹׁרֶשׁ קְדֻשָּׁתוֹ כַּנַּ"ל, אֲבָל שְׁנֵיהֶם בְּיַחַד אֲסוּרִים בְּאִסּוּר חָמוּר, כִּי עִקַּר אֲחִיזַת הַסִּטְרָא אָחֳרָא הוּא מִתַּעֲרֹבֶת מִבְּחִינַת הֵיכְלֵי הַתְּמוּרוֹת שֶׁמַּחֲלִיפִין וּמְמִירִין הַמִּדּוֹת; עַזּוּת בְּבֹשֶׁת, וּבֹשֶׁת בְּעַזּוּת, שֶׁבְּמָקוֹם שֶׁצְּרִיכִין עַזּוּת מַחֲלִישִׁין דַּעְתּוֹ לְהִתְבַּיֵּשׁ, כְּדֵי שֶׁיִּתְרַשֵּׁל בַּעֲבוֹדָתוֹ וְכֵן לְהֵפֶךְ. וְזֶהוּ בְּחִינַת אִסּוּר בָּשָֹר בֶּחָלָב שֶׁתֵּכֶף כְּשֶׁמִּתְעָרְבִין יַחַד, מִתְגַּבֵּר הָעַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא בְּיוֹתֵר וּמַחֲלִישׁ דַּעַת הָאָדָם מִלְּהִתְגַּבֵּר בַּעֲבוֹדַת ה', כִּי הָעַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא וְהַבֹּשֶׁת דְּסִטְרָא אָחֳרָא שֶׁיֵּשׁ לָהֵם עֲדַיִן אֲחִיזָה בְּהַבָּשָֹר בְּהֶחָלָב כַּנַּ"ל, כְּשֶׁמִּתְעָרְבִים יַחַד שׁוּב אֵין לָנוּ כֹּחַ לְבָרְרָם, כִּי נֶאֱחָזִים וּמִתְגַּבְּרִים זֶה מִזֶּה, כִּי עִקַּר כֹּחַ עַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא הוּא מִבֹּשֶׁת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, שֶׁמֵּחֲמַת שֶׁמִּתְבַּיֵּשׁ לְהִתְפַּלֵּל וְלַעֲסֹק בַּעֲבוֹדַת ה' מִפְּנֵי הַמַּלְעִיגִים, עַל-יְדֵי-זֶה מִתְגַּבֵּר בּוֹ עַזּוּת הַגּוּף לְכָל הַתַּאֲווֹת וְאַחַר כָּךְ הוּא בְּעַצְמוֹ מֵעֵז בִּפְנֵי יִרְאֵי ה'. וְכֵן לְהֵפֶךְ עַל-יְדֵי הָעַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא בָּא לִידֵי בּוּשָׁה וּכְלִמָּה בָּעוֹלָם הַזֶּה וּבָעוֹלָם הַבָּא, רַחֲמָנָא לִצְלָן, וְכַנַּ"ל. עַל-כֵּן כְּשֶׁמִּתְעָרְבִים יַחַד בָּשָֹר בְּחָלָב, מִתְגַּבֵּר אֲחִיזַת הַסִּטְרָא אָחֳרָא בְּיוֹתֵר עַל-יְדֵי שֶׁמִּתְעָרֵב יַחַד אֲחִיזַת הָעַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא בַּאֲחִיזַת הַבּוּשָׁה דְּסִטְרָא אָחֳרָא הַנֶּאֱחָזִים בְּהֶחָלָב וּבָשָֹר וְשׁוּב אִי אֶפְשָׁר לָנוּ לְבָרְרָם, כִּי עִקַּר אֲחִיזָתָם מִתַּעֲרֹבֶת, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מַחֲלִיפִין וּמְמִירִין הַמִּדּוֹת לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּכָל מִדָּה לְהֵפֶךְ, חַס וְשָׁלוֹם, וְכַנַּ"ל. אֲבָל כָּל אֶחָד בִּפְנֵי עַצְמוֹ מֻתָּר, כִּי כָּל אֶחָד בִּפְנֵי עַצְמוֹ אֶפְשָׁר לָנוּ לְבָרֵר בְּשָׁרְשׁוֹ, אֲבָל כְּשֶׁמִּתְעָרְבִים יַחַד מִשָּׁם, עִקַּר אֲחִיזָתָם מִבְּחִינַת תַּעֲרֹבֶת כַּנַּ"ל וְאָז אִי אֶפְשָׁר לָנוּ לְבָרְרָם וְעַל-כֵּן אֲסוּרִים בְּיַחַד:

אות זעריכה

וְעַל-כֵּן עִקַּר הָאִסּוּר מִן הַתּוֹרָה הוּא דֶּרֶךְ בִּשּׁוּל דַּיְקָא, כִּי עִקַּר הַבִּשּׁוּל הוּא בְּחִינַת בֵּרוּר, שֶׁעַל-יְדֵי הָאֵשׁ נִתְבָּרֵר וְנִבְדָּל הָרַע מֵהַמַּאֲכָלִים וְאָז דַּיְקָא רָאוּי לַאֲכִילַת אָדָם, כִּי הָאֵשׁ מְכַלָּה הַזֻּהֲמָא וְהָרַע הַנֶּאֱחָז בּוֹ, כִּי מֵהָאֵשׁ יָצָאוּ וְהָאֵשׁ תֹּאכְלֵם. וְעַל-כֵּן אָז בְּעֵת הַבִּשּׁוּל שֶׁעוֹסְקִין לְבָרֵר הַמַּאֲכָלִים, אָז עִקַּר הָאִסּוּר שֶׁל תַּעֲרֹבֶת בָּשָֹר בְּחָלָב, כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּתְגַּבֵּר הַסִּטְרָא אָחֳרָא עַל-יְדֵי תַּעֲרֹבֶת הָעַזּוּת וְהַבֹּשֶׁת, שֶׁמִּשָּׁם עִקַּר יְנִיקָתָם לַהֲפֹךְ הַסֵּדֶר, לְהַטְעוֹת אֶת הָאָדָם, חַס וְשָׁלוֹם, שֶׁיִּהְיֶה לוֹ בֹּשֶׁת בְּמָקוֹם שֶׁצָּרִיךְ עַזּוּת אוֹ לְהֵפֶךְ, חַס וְשָׁלוֹם, וְכַנַּ"ל:

אות חעריכה

וְזֶה שֶׁכָּתְבָה הַתּוֹרָה אִסּוּר בָּשָֹר בְּחָלָב בִּלְשׁוֹן "לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ", אַף-עַל-פִּי שֶׁבֶּאֱמֶת כָּל בְּשַֹר בְּהֵמָה אָסוּר בְּחָלָב מִן הַתּוֹרָה, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, אַךְ זֶה מְרַמֵּז עַל עִנְיַן הַפְּגָם הַנַּעֲשֶֹה מִבָּשָֹר בְּחָלָב שֶׁמִּתְעָרֵב הָעַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא בְּהַבֹּשֶׁת, שֶׁמִּשָּׁם עִקַּר אֲחִיזָתָם וְהִתְגַּבְּרוּתָם שֶׁאִי אֶפְשָׁר לָנוּ לְבָרְרָם, כִּי גְּדִי מְרַמֵּז עַל עַזּוּת בְּחִינַת גְּדִי עִזִּים, לְשׁוֹן עַזּוּת. וְזֶה בְּחִינַת שְֹעִיר עִזִּים, בְּחִינַת עֵשָֹו אִישׁ שָֹעִיר, שֶׁהוּא עִקַּר עַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, עַזּוּת הַגּוּף, זֻהֲמַת הַנָּחָשׁ, מַלְכוּת הָרְשָׁעָה, שֶׁמַּלְכוּתָם רַק עַל-יְדֵי עַזּוּת, שֶׁהִיא מַלְכוּתָא בְּלָא תָגָא. וְעַל-כֵּן רֹב קָרְבְּנוֹת צִבּוּר הַבָּאִים לְכַפֵּר הֵם שְֹעִיר עִזִּים, שֶׁהֵם כָּל חַטְּאוֹת צִבּוּר, שֶׁהֵם שְֹעִירֵי רֹאשׁ חֹדֶשׁ וְשֶׁל מוֹעֲדוֹת. וְכֵן שְׁנֵי שְֹעִירֵי יוֹם הַכִּפּוּרִים, הַכֹּל מֵחֲמַת שֶׁשְּׁעִירֵי עִזִּים שָׁם עִקַּר אֲחִיזַת עַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, וְעַל שֵׁם זֶה נִקְרָאִים עֵז לְשׁוֹן עַזּוּת, וְשָׁם עִקַּר הַבֵּרוּר. עַל-כֵּן עַל יָדָם עִקַּר הַכַּפָּרָה, כִּי אֵין הַדִּין נִמְתָּק אֶלָּא בְּשָׁרְשׁוֹ. וְעַל-כֵּן קָרְאָה הַתּוֹרָה כָּל הַבְּהֵמוֹת בְּשֵׁם גְּדִי, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, כָּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר גְּדִי, אַף עֵגֶל וְכֶבֶשׂ בְּמַשְׁמָע, כִּי כָּל הַבְּהֵמוֹת יֵשׁ בָּהֶם אֲחִיזַת הָעַזּוּת שֶׁהוּא בְּחִינַת רוּחַ הַבְּהֵמִיּוּת. וְעִקַּר הָעַזּוּת הוּא בִּבְחִינַת גְּדִי עִזִּים כַּנַּ"ל, עַל-כֵּן כֻּלָּם נִקְרָאִים בְּשֵׁם "גְּדִי" כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן בְּאִסּוּר בָּשָֹר בְּחָלָב שֶׁעִקַּר הָאִסּוּר שֶׁלֹּא יִתְגַּבֵּר הָעַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא עַל-יְדֵי שֶׁיִּתְעָרֵב עִם בְּחִינַת בֹּשֶׁת וְכוּ' כַּנַּ"ל. עַל-כֵּן קָרְאָה הַתּוֹרָה הָאִסּוּר שֶׁל כָּל בְּשַֹר בְּהֵמָה בְּשֵׁם גְּדִי, לְרַמֵּז שֶׁעִקַּר הָאִסּוּר מֵחֲמַת בְּחִינַת הָעַזּוּת, שֶׁהוּא בְּחִינַת גְּדִי עִזִּים כַּנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת בַּחֲלֵב אִמּוֹ, אַף-עַל-פִּי שֶׁהָאִסּוּר אֲפִלּוּ בַּחֲלֵב אַחֶרֶת, לְהוֹרוֹת שֶׁעִקַּר הָאִסּוּר מֵחֲמַת שֶׁהֶחָלָב נִמְשָׁךְ מִבְּחִינַת חֲלִישׁוּת וּבֹשֶׁת, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת חֲלֵב אֵם, כִּי הַנְּקֵבוֹת הֵם בִּבְחִינַת חֲלִישׁוּת וּבֹשֶׁת, כְּנֶגֶד הַזָּכָר שֶׁהוּא עַז וְחָזָק. וְזֶה עִקַּר הָאִסּוּר שֶׁלֹּא יִתְעָרְבוּ הָעַזּוּת בְּהַבֹּשֶׁת שֶׁהוּא בְּחִינַת גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ, שֶׁמִּשָּׁם עִקַּר יְנִיקָתָם עַל-יְדֵי שֶׁמְּמִירִין וּמַחֲלִיפִין הַסֵּדֶר כַּנַּ"ל. גַּם חֲלֵב אֵם מְרַמֵּז שֶׁעַל-יְדֵי פְּגָם זֶה נֶאֱחָז, חַס וְשָׁלוֹם, הַזֻּהֲמָא שֶׁל הַנָּחָשׁ שֶׁהִטִּיל בְּחַוָּה שֶׁהָיְתָה אֵם כָּל חַי, שֶׁמִּשָּׁם עִקַּר הָעַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, שֶׁהוּא בֹּשֶׁת דְּסִטְרָא אָחֳרָא שֶׁמַּחֲלִישׁ אֶת הַדַּעַת מִלְּהִתְגַּבֵּר בַּעֲבוֹדַת ה' וְכַנַּ"ל:

אות טעריכה

וְעַל-כֵּן הַשְּׁבָטִים כְּשֶׁפָּגְמוּ בִּמְכִירַת יוֹסֵף שָׁחֲטוּ שְֹעִיר עִזִּים, כִּי עִקַּר הַמַּחֲלֹקֶת שֶׁלָּהֶם הָיָה בְּעִנְיַן הַמַּלְכוּת, שֶׁאָמְרוּ שֶׁיּוֹסֵף רוֹצֶה לִמְלֹךְ עֲלֵיהֶם שֶׁלֹּא כַּדִּין, וּלְפִי דַּעְתָּם נִדְמֶה לָהֶם שֶׁיּוֹסֵף רוֹצֶה לִמְלֹךְ רַק עַל-יְדֵי הָעַזּוּת, חַס וְשָׁלוֹם, וְהֵם רָצוּ לְהִתְגַּבֵּר בָּעַזּוּת שֶׁלָּהֶם נֶגְדּוֹ, עַל-כֵּן שָׁחֲטוּ שְֹעִיר עִזִּים, שֶׁהוּא בְּחִינַת עַזּוּת. וְכֵן יְהוּדָה אָמַר לְתָמָר, "אָנֹכִי אֲשַׁלַּח גְּדִי עִזִּים מִן הַצֹּאן", כִּי עִקַּר הַמִּלְחָמָה בְּעִנְיַן עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה וּלְהֵפֶךְ, חַס וְשָׁלוֹם, הוּא בְּתַאֲוַת הַמִּשְׁגָּל, שֶׁשָּׁם עִקַּר אֲחִיזַת הָעַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, כִּי בּוֹ עַז בּוֹ תּוּקְפָא. וִיהוּדָה הָיָה צָרִיךְ אָז לְבָרֵר הָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁמִּשָּׁם עִקַּר מַלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה, בְּחִינַת מַלְכוּת דָּוִד וּמָשִׁיחַ שֶׁיֵּצֵא מִמֶּנּוּ עַל-יְדֵי-זֶה, שֶׁנֶּאֱמַר עָלָיו, "ה' בְּעָזְּךָ יִשְֹמַח מֶלֶךְ", בְּחִינַת וְיִתֵּן עֹז לְמַלְכּוֹ וְיָרֵם קֶרֶן מְשִׁיחוֹ. עַל-כֵּן אָמַר אָז, "אָנֹכִי אֲשַׁלַּח גְּדִי עִזִּים", 'גְּדִי עִזִּים' דַּיְקָא, כִּי עִקַּר בֵּרוּר הָעַזּוּת הוּא שָׁם בִּבְחִינַת גְּדִי עִזִּים, שֶׁעַל-כֵּן הֵם בָּאִים לְכַפָּרָה בְּקָרְבְּנוֹת צִבּוּר, בְּרָאשֵׁי חֳדָשִׁים וּרְגָלִים וְיוֹם הַכִּפּוּרִים, שֶׁכֻּלָּם צְרִיכִים שָֹעִיר דַּיְקָא לְכַפֵּר וְכַנַּ"ל. כִּי עִקַּר כַּפָּרַת הָעֲווֹנוֹת עַל-יְדֵי בֵּרוּר הָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה מֵעַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, שֶׁהוּא עַזּוּת הַגּוּף, שֶׁמִּשָּׁם כָּל הַתַּאֲווֹת כַּנַּ"ל. וּמִי שֶׁזּוֹכֶה לְבָרֵר, אָז מְהַפֵּךְ עַזּוּת הַגּוּף אֶל הַקְּדֻשָּׁה וְנִכְלָל בְּחִינַת גְּדִי עִזִּים בַּקְּדֻשָּׁה וּלְהֵפֶךְ לְהֵפֶךְ. וְזֶה בְּחִינַת כָּל הָעִנְיָן שֶׁהָיָה בֵּין יַעֲקֹב וְעֵשָֹו בְּעִנְיַן קַבָּלַת הַבְּרָכוֹת, שֶׁעֲצַת רִבְקָה אִמּוֹ הָיָה דַּיְקָא, "וְקַח לִי מִשָּׁם שְׁנֵי גְּדָיֵי עִזִּים וְכוּ'", כִּי כָּל הַבְּרָכוֹת נִמְשָׁכוֹת עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה בִּבְחִינַת ה' עֹז לְעַמּוֹ יִתֵּן ה' יְבָרֵךְ אֶת עַמּוֹ וְכוּ', בְּחִינַת גְּבוּרוֹת גְּשָׁמִים. וְעַל-כֵּן צִוְּתָה רִבְקָה אִמּוֹ שֶׁיַּעֲשֶֹה שְׁנֵי גְּדָיֵי עִזִּים וִיתַקֵּן וִיבָרֵר אוֹתָם, כְּדֵי שֶׁיִּתְגַּבֵּר לְהַכְנִיעַ עַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא שֶׁהוּא זֻהֲמַת הַנָּחָשׁ, בְּחִינַת עֵשָֹו אִישׁ שָֹעִיר. וְלִזְכּוֹת לְעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, וְעַל-יְדֵי-זֶה יְקַבֵּל הַבְּרָכוֹת הַנִּמְשָׁכוֹת מִשָּׁם כַּנַּ"ל. וְכֵן בְּשִׁמְשׁוֹן כְּתִיב, "וַיִּפְקֹד אֶת אִשְׁתּוֹ בִּגְדִי עִזִּים", הַיְנוּ כַּנַּ"ל. כִּי שִׁמְשׁוֹן הָיָה רוֹצֶה אָז לְהִתְגַּבֵּר עַל פְּלִשְׁתִּים שֶׁמָּשְׁלוּ בְּיִשְֹרָאֵל בְּחִנָּם רַק עַל-יְדֵי עַזּוּת, וּכְמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר שָׁם, "כִּי תּוֹאֲנָה הוּא מְבַקֵּשׁ וְכוּ'". וְעַל-כֵּן הָיָה עִסְקוֹ בִּגְדִי עִזִּים וְכַנַּ"ל, אַךְ מֵחֲמַת שֶׁלֹּא זָכָה לְבָרֵר בִּשְׁלֵמוּת כָּרָאוּי, עַל-כֵּן אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה עָלָיו; שֶׁאֶצְלוֹ נֶאֱמַר יְרִידָה וּבִיהוּדָה כְּתִיב עֲלִיָּה, "הִנֵּה חָמִיךְ עוֹלֶה תִּמְנָתָה וְכוּ'", כִּי יְהוּדָה זָכָה לְבָרֵר בִּשְׁלֵמוּת עַד שֶׁיָּצָא מִמֶּנּוּ מָשִׁיחַ, שֶׁהוּא עִקַּר עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, שֶׁמִּשָּׁם מַלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה בְּחִינַת וְיִתֵּן עֹז לְמַלְכּוֹ וְכוּ' כַּנַּ"ל:

אות יעריכה

נִמְצָא, שֶׁעִקַּר אִסּוּר בָּשָֹר בְּחָלָב הוּא שֶׁלֹּא יִתְגַּבֵּר עַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא וְיַחֲלִישׁ עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, חַס וְשָׁלוֹם, עַל-יְדֵי שֶׁיּוֹנֵק וּמִתְעָרֵב יְנִיקַת הָעַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא בִּינִיקַת הַבֹּשֶׁת וְהַחֲלִישׁוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא שֶׁהֵם בְּחִינַת תַּעֲרֹבֶת בָּשָֹר בֶּחָלָב, שֶׁאָז אִי אֶפְשָׁר לְבָרְרָם כַּנַּ"ל וְאָז מִתְגַּבֵּר עַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא וּמַחֲלִישׁ עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה וּמִשָּׁם נִמְשָׁכִין כָּל מִינֵי חֲלִישׁוּת הַדַּעַת שֶׁבְּלֵב הָאָדָם, שֶׁכֻּלָּם נִמְשָׁכִין מִפְּגַם הָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נֶחֱלָשׁ דַּעְתּוֹ מִלְּהִתְגַּבֵּר בַּעֲבוֹדַת ה' אֲפִלּוּ אִם הוּא כְּמוֹ שֶׁהוּא, כִּי בֶּאֶמֶת בַּקְּדֻשָּׁה צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה לְהָאָדָם עַזּוּת אֲפִלּוּ נֶגֶד ה' יִתְבָּרַךְ בְּעַצְמוֹ, כִּי אַף-עַל-פִּי שֶׁיּוֹדֵעַ בְּעַצְמוֹ מַה שֶּׁחָטָא וּמָרַד כְּנֶגֶד ה' יִתְבָּרַךְ, אַף-עַל-פִּי-כֵן אִם מִתְבַּיֵּשׁ אַחַר כָּךְ לְבַקֵּשׁ אֶת ה' יִתְבָּרַךְ שֶׁיְּקָרְבֵהוּ לַעֲבוֹדָתוֹ וּמִתְבַּיֵּשׁ לַעֲסֹק בַּעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ מֵחֲמַת רִבּוּי עֲווֹנוֹתָיו אֵין זֶה בֹּשֶׁת דִּקְדֻשָּׁה, אַדְּרַבָּא, זֶה עִקַּר בֹּשֶׁת הַסִּטְרָא אָחֳרָא שֶׁמַּחֲלִישׁ דַּעְתּוֹ כְּדֵי לְרַחֲקוֹ מֵה' יִתְבָּרַךְ לְגַמְרֵי, כִּי עִקַּר הַבֹּשֶׁת דִּקְדֻשָּׁה צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה לְהָאָדָם קֹדֶם הַחֵטְא, שֶׁיִּהְיֶה לוֹ בּוּשָׁה גְּדוֹלָה מִלִּפְנֵי ה' יִתְבָּרַךְ כְּמוֹ מִלִּפְנֵי בָּשָֹר וָדָם מַמָּשׁ, שֶׁלֹּא יַעֲבֹר שׁוּם עֲבֵרָה וַאֲפִלּוּ שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת שׁוּם דָּבָר כְּנֶגֶד רְצוֹנוֹ יִתְבָּרַךְ, אֲבָל אַחַר כָּךְ כְּשֶׁכְּבָר הִתְגַּבֵּר עָלָיו הַיֵּצֶר, חַס וְשָׁלוֹם, וְהִכְשִׁילוֹ בַּמֶּה שֶׁהִכְשִׁילוֹ צָרִיךְ אַחַר כָּךְ לְסַלֵּק הַבּוּשָׁה מֵעַל פָּנָיו, וְיָעֵז פָּנָיו נֶגֶד ה' יִתְבָּרַךְ לוֹמַר אַף-עַל-פִּי שֶׁעָשִֹיתִי מַה שֶּׁעָשִֹיתִי וּבָשְׁתִּי וְגַם נִכְלַמְתִּי לְהָרִים פָּנַי אֵלֶיךָ, אַף-עַל-פִּי-כֵן אֲנִי מֵעֵז פָּנַי נֶגְדְּךָ וּמְבַקֵּשׁ מִמְּךָ שֶׁתְּקָרְבֵנִי אֵלֶיךָ גַּם עַתָּה. וַאֲפִלּוּ אִם הָיָה כָּךְ כַּמָּה פְּעָמִים, חַס וְשָׁלוֹם, אָסוּר לִפֹּל בְּדַעְתּוֹ לְעוֹלָם, רַק לְהִתְחַזֵּק לְהַתְחִיל בְּכָל פַּעַם מֵחָדָשׁ כָּל עוֹד נִשְׁמָתוֹ בּוֹ כַּנַּ"ל. וְזֶה עִקַּר עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁלֹּא יִהְיֶה נֶחֱלָשׁ דַּעְתּוֹ מִמַּה שֶּׁהָיָה בַּיָּמִים שֶׁעָבְרוּ, רַק יִשְׁכַּח בְּכָל פַּעַם מַה שֶּׁעָבַר וְיַתְחִיל בְּכָל פַּעַם מֵחָדָשׁ, כִּי כָּל הַחֲלִישׁוּת הַדַּעַת הַנַּ"ל נִמְשָׁךְ מִבְּחִינַת חֲלֵב אֵם שֶׁנֶּאֱחָז בּוֹ זֻהֲמַת הַנָּחָשׁ כַּנַּ"ל, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת אִסּוּר בָּשָֹר בְּחָלָב, כִּי כְּשֶׁהֶחָלָב בִּפְנֵי עַצְמוֹ אֶפְשָׁר לְבָרְרוֹ אֶל הַקְּדֻשָּׁה, אֲבָל כְּשֶׁמִּתְעָרֵב בּוֹ בָּשָֹר, שֶׁגַּם בּוֹ יֵשׁ אֲחִיזַת הָעַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, אֶלָּא שֶׁצְּרִיכִין לְבָרְרוֹ, וּכְשֶׁמִּתְעָרְבִין שְׁנֵיהֶם אִי אֶפְשָׁר לְבָרְרָם. וְאָז נִפְגָּם, חַס וְשָׁלוֹם, הָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה וּמִתְגַּבֵּר הַזֻּהֲמָא הַנֶּאֱחֶזֶת בַּחֲלֵב אֵם מֵחֵטְא אָדָם הָרִאשׁוֹן, וְאָז מַחֲלִישׁ דַּעַת הָאָדָם וּמִתְגַּבֵּר עַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, כִּי אֶת זֶה לְעֻמַּת זֶה:

אות יאעריכה

כִּי אֲכִילַת יִשְֹרָאֵל צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה בִּקְדֻשָּׁה, כִּי עַל-יְדֵי הָאֲכִילָה מִתְחַזֵּק הַגּוּף, וְעַל-כֵּן צְרִיכִין לֶאֱכֹל בִּקְדֻשָּׁה גְּדוֹלָה עַל-פִּי הַתּוֹרָה, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתְגַּבֵּר, חַס וְשָׁלוֹם, עַזּוּת הַגּוּף עַל-יְדֵי אֲכִילָתוֹ. וְעִקַּר קְדֻשַּׁת הָאֲכִילָה הוּא עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁהוּא בְּחִינַת שִֹמְחָה שֶׁמַּמְשִׁיכִין מִבְּחִינַת נַעֲשֶֹה וְנִשְׁמַע וְאָז הָאֲכִילָה בִּקְדֻשָּׁה בִּבְחִינַת לֶאֱכֹל וְלִשְׁתּוֹת וְלִשְֹמֹחַ, 'וְלִשְֹמֹחַ' דַּיְקָא, כִּי עִקַּר קְדֻשַּׁת הָאֲכִילָה הוּא כְּשֶׁזּוֹכִין לְשִֹמְחָה שֶׁהוּא בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נֶחֱלָשׁ עַזּוּת הַגּוּף, אַדְּרַבָּא, עַל-יְדֵי הָאֲכִילָה נִתְחַזֵּק הַנֶּפֶשׁ לְהִתְגַּבֵּר בַּעֲבוֹדַת ה', בִּבְחִינַת צַדִּיק אֹכֵל לְשׂבַע נַפְשׁוֹ. וְזֶה בְּחִינַת לֵךְ אֱכֹל בְּשִֹמְחָה לַחְמֶךָ וְכוּ'. וְזֶה בְּחִינַת אִכְלוּ מַשְׁמַנִּים וּשְׁתוּ מַמְתַּקִּים וְאַל תְּעָצֵבוּ כִּי חֶדְוַת ה' הִיא מָעֻזְּכֶם, הַיְנוּ כְּשֶׁזּוֹכִין לְהַמְשִׁיךְ חֶדְוָה שֶׁהוּא עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, בְּחִינַת כִּי חֶדְוַת ה' הִיא מָעֻזְּכֶם (כַּמְבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל). אָז מִצְוָה לֶאֱכֹל, בִּבְחִינַת אִכְלוּ מַעֲדַנִּים וְכוּ' כִּי חֶדְוַת ה' וְכוּ', כִּי אָז נִתְחַזֵּק עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה עַל-יְדֵי הָאֲכִילָה וְזוֹכֶה לְשִֹמְחָה יְתֵרָה בִּבְחִינַת לֶאֱכֹל וְלִשְׁתּוֹת וְלִשְֹמֹחַ. וְזֶה בְּחִינַת כָּל הַבְּרָכוֹת שֶׁתִּקְּנוּ חֲזַ"ל עַל כָּל דָּבָר שֶׁאוֹכְלִין וְנֶהֱנִין מִמֶּנּוּ, כִּי אִי אֶפְשָׁר לֶאֱכֹל בִּקְדֻשָּׁה כִּי אִם עַל-יְדֵי קוֹלוֹת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁהֵם בְּחִינַת כָּל הַבְּרָכוֹת שֶׁמְּבָרְכִין עַל כָּל דָּבָר, כִּי הַבְּרָכוֹת וְקוֹלוֹת דִּקְדֻשָּׁה הֵם בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה בְּחִינַת הֵן יִתֵּן בְּקוֹלוֹ קוֹל עֹז (כַּמְבֹאָר שָׁם בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל). וְזֶהוּ בְּחִינַת כָּל הַמַּאֲכָלוֹת אֲסוּרוֹת, מֵחֲמַת שֶׁהֵם בִּבְחִינַת עַזּוּת הַגּוּף, עַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, כִּי אָז נֶאֱחָז בָּהֶם בְּיוֹתֵר בְּחִינַת בְּעִצָּבוֹן תֹּאכֲלֶנָּה, עַצְבוּת דַּיְקָא הֵפֶךְ שִֹמְחָה שֶׁהִיא בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, אֲבָל מַאֲכָלוֹת הַמֻּתָּרִים אָנוּ יְכוֹלִים לְבָרְרָם עַל-יְדֵי הַבְּרָכָה, לְאָכְלָם בִּקְדֻשָּׁה בִּבְחִינַת שִֹמְחָה, שֶׁהִיא בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה כַּנַּ"ל, בְּחִינַת לֶאֱכֹל וְלִשְׁתּוֹת וְלִשְֹמֹחַ. וְעַל-כֵּן עִקַּר הָאֲכִילָה בִּקְדֻשָּׁה הוּא בְּשַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים שֶׁהֵם יְמֵי שִֹמְחָה, וְאָז נֶאֱמַר, "אֵין טוֹב בָּאָדָם כִּי אִם לֶאֱכֹל וְלִשְׁתּוֹת וְלִשְֹמֹחַ", וְדָרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, בְּשַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים, כִּי אָז בְּשַׁבָּת וְיוֹם טוֹב נִתְעוֹרֵר שִֹמְחָה גְּדוֹלָה בְּכָל הָעוֹלָמוֹת, כִּי אָז מַחֲזִירִין הַכְּתָרִים לְיִשְֹרָאֵל שֶׁנַּעֲשׂוּ מִבְּחִינַת נַעֲשֶֹה וְנִשְׁמַע. (כַּמּוּבָא בַּכַּוָּנוֹת שֶׁל שַׁבָּת): וְכֵן כָּל הַיָּמִים טוֹבִים הֵם זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְרַיִם שֶׁהוּא בְּחִינַת מַתַּן תּוֹרָה, כִּי עִקַּר יְצִיאַת מִצְרַיִם הָיָה בִּשְׁבִיל מַתַּן תּוֹרָה, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, "בְּהוֹצִיאֲךָ אֶת הָעָם מִמִּצְרַיִם תַּעַבְדוּן אֶת הָאֱלֹקִים וְכוּ'". וְעַל-כֵּן נִמְשָׁךְ בְּכָל הָרְגָלִים הֶאָרַת מַתַּן תּוֹרָה שֶׁאָמְרוּ אָז נַעֲשֶֹה וְנִשְׁמַע, שֶׁמִּשָּׁם עִקַּר הַשִּמְחָה. (כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל). וְכֵן בְּכָל הַיָּמִים שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם תּוֹסֶפֶת קְדֻשָּׁה נִמְשָׁךְ הַשִּמְחָה מִשָּׁם מִבְּחִינַת נַעֲשֶֹה וְנִשְׁמַע, כִּי כָּל יוֹם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ תּוֹסֶפֶת קְדֻשָּׁה לְפִי בְּחִינָתוֹ, נִדְחֶה זֻהֲמַת הַנָּחָשׁ, שֶׁהוּא בְּחִינַת חֵטְא הָעֵגֶל, כַּיָּדוּעַ, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נִסְתַּלְּקוּ הַכְּתָרִים שֶׁנַּעֲשׂוּ מִנַּעֲשֶֹה וְנִשְׁמַע, שֶׁמִּשָּׁם הַשִּמְחָה, וַאֲזַי חוֹזֵר וּמֵאִיר בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם הֶאָרָה מֵהַכְּתָרִים הַנַּ"ל כְּפִי תּוֹסֶפֶת הַקְּדֻשָּׁה שֶׁבְּאוֹתוֹ הַיּוֹם, וְעַל-יְדֵי-זֶה נִמְשָׁךְ שִֹמְחָה בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם. וְכֵן אֲפִלּוּ בִּימֵי הַחֹל צְרִיכִין לְקַדֵּשׁ אֶת הָאֲכִילָה עַל-יְדֵי קְדֻשַּׁת שַׁבָּת, כְּמוֹ שֶׁדָרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, זָכְרֵהוּ מֵאֶחָד בְּשַׁבָּת וְכוּ' נִמְצָא כָּל יָמָיו הָיָה אוֹכֵל לִכְבוֹד שַׁבָּת, כִּי צְרִיכִין לְהַמְשִׁיךְ הַקְּדֻשָּׁה מִשַּׁבָּת לְשֵׁשֶׁת יְמֵי הַחֹל, לְקַדֵּשׁ הָאֲכִילָה, לְזַכְּכָהּ מִבְּחִינַת בְּעִצָּבוֹן תֹּאכֲלֶנָּה, לְהַמְשִׁיךְ עָלֶיהָ קְדֻשַּׁת שַׁבָּת מִבְּחִינַת הַכְּתָרִים הַנַּ"ל שֶׁאָנוּ עוֹסְקִים כָּל יָמֵינוּ לְהַחֲזִירָם עָלֵינוּ, שֶׁיַּחַזְרוּ וְיָאִירוּ בָּנוּ. וְכָל אֶחָד כְּפִי קְדֻשָּׁתוֹ, כְּמוֹ כֵן מַמְשִׁיךְ קְדֻשַּׁת שַׁבָּת לִימֵי הַחֹל, וּכְמוֹ כֵן זוֹכֶה לְהֶאָרַת נַעֲשֶֹה וְנִשְׁמַע שֶׁהֵם הַכְּתָרִים הַנַּ"ל, וּכְמוֹ כֵן זוֹכֶה לְשִֹמְחָה, וּכְמוֹ כֵן אֲכִילָתוֹ בִּקְדֻשָּׁה בִּבְחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, בִּבְחִינַת שִֹמְחָה, בִּבְחִינַת אִכְלוּ מַשְׁמַנִּים וְכוּ', כִּי חֶדְוַת ה' הִיא מָעֻזְּכֶם וְכוּ' כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן בִּשְׁעַת מַתַּן תּוֹרָה כְּתִיב, "וַיֶּחֱזוּ אֶת הָאֱלֹקִים וַיֹּאכְלוּ וַיִּשְׁתּוּ", כִּי אָז זָכוּ לְהַכְּתָרִים הַנַּ"ל, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה הָאֲכִילָה בִּקְדֻשָּׁה. וְאָז זוֹכִין לְהַשָּגַת נַעֲשֶֹה וְנִשְׁמַע גָּבֹהַּ בְּיוֹתֵר, עַל-יְדֵי אֲכִילָתוֹ, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מַכִּירִין אוֹתוֹ יִתְבָּרַךְ בְּחִינַת וַיֶּחֱזוּ אֶת הָאֱלֹקִים וַיֹּאכְלוּ וַיִּשְׁתּוּ, בְּחִינַת וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי ה' אֱלֹקֶיךָ וְשָֹמַחְתָּ וְכוּ'. 'וְשָֹמַחְתָּ' דַּיְקָא כַּנַּ"ל:

אות יבעריכה

וְיֵשׁ בְּעִנְיָן זֶה עוֹד דְּבָרִים הַרְבֵּה, כִּי אָדָם הָרִאשׁוֹן נִצְטַוָּה מִצְוָה הָרִאשׁוֹנָה בְּעִנְיַן הָאֲכִילָה דַּיְקָא, שֶׁלֹּא יֹאכַל מֵעֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרָע. וְעִקַּר יְנִיקַת עֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרָע הוּא מִתַּעֲרֹבֶת הַדַּעַת שֶׁמְּעָרֵב הַדַּעַת שֶׁל שְׁנֵי מַדְרֵגוֹת שֶׁל בְּחִינַת שְׁנֵי דּוֹרוֹת וְרוֹצֶה לְהַשִּיג הַכֹּל קֹדֶם זְמַנּוֹ, כִּי עַל-יְדֵי הָאֲכִילָה נִתְוַסֵּף הַחַיּוּת בָּאָדָם, וְעִקַּר הַחַיּוּת נִמְשָׁךְ מִבְּחִינַת נַעֲשֶֹה וְנִשְׁמַע, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, "כִּי הוּא חַיֶּיךָ וְכוּ'", כִּי עִקַּר הַחַיִּים הוּא לִחְיוֹת בְּכָל פַּעַם חַיּוּת חָדָשׁ. (כִּי חַי פְרִישׁ בְּלָשׁוֹן אַשְׁכְּנַז), וְכַמְבֹאָר בְּמָקוֹם אַחֵר. וְחַיּוּת חָדָשׁ בְּכָל פַּעַם מַמְשִׁיכִין מִבְּחִינַת נַעֲשֶֹה וְנִשְׁמַע הַגָּבֹהַּ יוֹתֵר שֶׁצְּרִיכִין לְהַשִּיג בְּכָל פַּעַם. וְזֶהוּ בְּחִינַת אֲכִילַת עֵץ הַחַיִּים וְאָכַל וָחַי לְעוֹלָם, שֶׁאֲכִילָה כָּזוֹ יִזְכּוּ הַצַּדִּיקִים לֶעָתִיד לָבֹא בְּהַסְּעֻדָּה שֶׁיַּעֲשֶֹה ה' יִתְבָּרַךְ בִּשְׁבִילָם מֵהַלִּוְיָתָן וְשׁוֹר הַבַּר וְיַיִן הַמְשֻׁמָּר, שֶׁעַל-יְדֵי בְּחִינַת אֲכִילָה הַזֹּאת, יַשִּיגוּ בְּכָל פַּעַם הַשָּגַת הַכְּתָרִים בְּחִינַת נַעֲשֶֹה וְנִשְׁמַע הַגָּבֹהַּ יוֹתֵר, שֶׁזֶּהוּ עִקַּר הַחַיִּים וְהַתַּעֲנוּג שֶׁל עוֹלָם הַבָּא. אֲבָל אָדָם הָרִאשׁוֹן אָכַל מֵעֵץ הַדַּעַת וְאִסְתַּכֵּל בְּמַה דְּלָא הֲוֵי רְשׁוּ, וְעִרְבֵּב הַדַּעַת הַנִּמְשָׁךְ מֵהַשָּגַת שְׁנֵי דּוֹרוֹת וְיָרַד לְמַטָּה לְהַתַּאֲווֹת, מַה שֶּׁאֵינוֹ שַׁיָּךְ לוֹ וְרָצָה לַעֲלוֹת לְמַעְלָה לְהַשִּיג לְמַעְלָה מִמַּדְרֵגָתוֹ. וּמִשָּׁם נִמְשָׁכִין כָּל הָאִסּוּרִים שֶׁבַּתּוֹרָה, וּמִשָּׁם נִמְשָׁכִין כָּל הַבִּלְבּוּלִים שֶׁל כָּל אָדָם שֶׁמִּתְאַוֶּה כָּל הַתַּאֲווֹת וְרוֹצֶה לֵידַע וּלְהָבִין הַכֹּל בְּשִֹכְלוֹ הַמְגֻשָּׁם. וּבְכָל פַּעַם קָשֶׁה לוֹ כַּמָּה קֻשְׁיוֹת עַל ה' יִתְבָּרַךְ וְעַל הַצַּדִּיקִים וְכוּ'. וַאֲפִלּוּ אִם קָשֶׁה לוֹ קֻשְׁיוֹת עַל עַצְמוֹ גַּם זֶה אֵינוֹ טוֹב, כִּי גַּם זֶה מַעֲשֵֹה הַבַּעַל דָּבָר, שֶׁמַּחֲלִישׁ דַּעְתּוֹ עַל-יְדֵי הַקֻּשְׁיוֹת שֶׁקָּשֶׁה לוֹ עַל עַצְמוֹ; אֵיךְ אַתָּה רוֹצֶה לְהִתְפַּלֵּל בְּכַוָּנָה וְהִתְלַהֲבוּת וַהֲלֹא בַּשָּׁעָה הַקּוֹדֶמֶת עָשִֹיתָ כָּךְ וְכָךְ וְכוּ'?! וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה בִּלְבּוּלִים הַרְבֵּה בְּלִי שִׁעוּר. וְכָל זֶה נִמְשָׁךְ מִזֻּהֲמַת הַנָּחָשׁ שֶׁמְּבַלְבֵּל דַּעַת הָאָדָם שֶׁרוֹצֶה לְהָבִין הַכֹּל, כִּי בֶּאֱמֶת אֵין אָנוּ יוֹדְעִים כְּלָל, כַּמּוּבָא בְּ"עֵץ חַיִּים", שֶׁהֵבֵאתִי לְעֵיל, שֶׁשְּׁלֹמֹה הַמֶּלֶךְ, עָלָיו הַשָּׁלוֹם, שֶׁהָיָה חָכָם מִכָּל אָדָם אָמַר (תְּהִלִּים לג, כב), "אָמַרְתִּי אֶחְכָּמָה וְהִיא רְחוֹקָה", וְאָמַר, "כִּי בַעַר אָנֹכִי מֵאִישׁ וְלֹא בִינַת אָדָם לִי (מִשְׁלֵי ל, ב). וְדָוִד הַמֶּלֶךְ, עָלָיו הַשָּׁלוֹם, אָמַר, "וַאֲנִי בַּעַר וְלֹא אֵדָע בְּהֵמוֹת הָיִיתִי עִמָּךְ". מִכָּל שֶׁכֵּן וְכָל שֶׁכֵּן, אַלְפֵי אֲלָפִים וְרִבֵּי רְבָבוֹת, קַל וָחֹמֶר, אֲנָשִׁים פְּשׁוּטִים, בִּפְרָט בַּדּוֹרוֹת הַלָּלוּ. וְהַכְּלָל, שֶׁאֵין הָאָדָם יוֹדֵעַ כְּלָל, רַק כָּל אֲשֶׁר תִּמְצָא לַעֲשׂוֹת בְּכֹחֲךָ עֲשֵֹה. וְכָל זְמַן שֶׁאַתָּה יָכוֹל לַחֲטֹף מִזֶּה הָעוֹלָם הָעוֹבֵר אֵיזֶה דָּבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה דִּבּוּר תּוֹרָה, אוֹ תְּפִלָּה, אוֹ אֵיזֶה מִצְוָה, צְדָקָה וּגְמִילוּת חֶסֶד וְכוּ'. מַה טּוֹב, כִּי לֹא יִשָּׁאֵר לְךָ סוֹף כָּל סוֹף כִּי אִם זֶה לְבַד. וְאִם בַּדֶּרֶךְ תֵּלֵךְ לְהִתְגַּבֵּר לְהַתְחִיל בְּכָל פַּעַם מֵחָדָשׁ וְלַחֲטֹף דְּבָרִים שֶׁבִּקְדֻשָּׁה מַה שֶּׁתּוּכַל אָז טוֹב לְךָ לְעוֹלָם וְסוֹף כָּל סוֹף תַּגִּיעַ לְתַכְלִית הַטּוֹב וְהַנִּצְחִי בָּזֶה וּבַבָּא:

אות יגעריכה

וְזֶה שֶׁנִּסְמָךְ אִסּוּר בָּשָֹר בְּחָלָב לְמִצְוַת בִּכּוּרִים, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, "רֵאשִׁית בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ תָּבִיא בֵּית ה' אֶלֹקֶיךָ לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ", כִּי בִּכּוּרִים הֵם בְּחִינַת הִתְחַדְּשׁוּת, שֶׁצְּרִיכִין לְהָבִיא הַפְּרִי הַמִּתְבַּכֶּרֶת וּמִתְחַדֶּשֶׁת בְּכָל שָׁנָה, לַהֲבִיאָהּ מִיָּד לְבֵית ה' וּלְהוֹדוֹת עָלָיו לַה' וּלְסַפֵּר עָלָיו אֶת כָּל הַצָּרוֹת שֶׁעָבְרוּ עַל יִשְֹרָאֵל מִתְּחִלָּתָם, וּבְחַסְדּוֹ וְנִפְלְאוֹתָיו הַנּוֹרָאִים הִצִּילָנוּ, כְּמוֹ שֶׁנֱּאֶמַר בְּוִדּוּי בִּכּוּרִים, "וְעָנִיתָ וְאָמַרְתָּ אֲרַמִּי אֹבֵד אָבִי וַיֵּרֶד מִצְרַיְמָה וַיָּגָר שָׁם בִּמְתֵי מְעַט וַיְהִי שָׁם לְגוֹי גָּדוֹל עָצוּם וָרָב וַיָּרֵעוּ וְכוּ'". כִּי עִקַּר חִיּוּב בִּכּוּרִים מְרַמֵּז עַל הִתְחַדְּשׁוּת, שֶׁצְּרִיכִין לְהִתְחַדֵּשׁ בְּכָל פַּעַם וּלְהַתְחִיל בְּכָל פַּעַם מֵחָדָשׁ וְאַל יַבְהִילוּהוּ רַעְיוֹנִים עַל כָּל הַהַרְפַּתְקָאוֹת וְהַמְּנִיעוֹת וְהִתְגַּבְּרוּת הַיֵּצֶר הָרָע וְכוּ' וְכוּ'. וְכָל מַה שֶּׁעוֹבֵר עָלָיו, כִּי יִזְכֹּר חַסְדֵי ה' וְנִפְלְאוֹתָיו אֲשֶׁר עָשָֹה עִמָּנוּ בִּכְלָלִיּוּת וּבִפְרָטִיּוּת מִמִּצְרַיִם וְעַד הֵנָּה. וְגַם מִקֹּדֶם שֶׁיָּרְדוּ לְמִצְרַיִם בְּעֵת שֶׁרָדַף לָבָן הָאֲרַמִּי אֶת יַעֲקֹב, וְכָל מַה שֶּׁעָבַר בֵּין יַעֲקֹב וְלָבָן בְּעֵת שֶׁעָבַד אֶצְלוֹ וְלָבָן רִמָּה אוֹתוֹ עֲשֶֹרֶת מוֹנִים וְלֹא נְתָנוֹ אֱלֹקִים לְהָרַע עִמָּדוֹ וְכוּ'. וְלֹא דַּי שֶׁלֹּא עָלְתָה בְּיָדוֹ לְאַבְּדוֹ, חַס וְשָׁלוֹם, כִּרְצוֹנוֹ הָרַע, אַף גַּם הוֹצִיא מִמֶּנּוּ בְּנוֹתָיו רָחֵל וְלֵאָה שֶׁעַל יָדָם נִבְנָה הָעוֹלָם וְהֶעֱמִיד מִטָּה שְׁלֵמָה מֵהֶם, שֶׁהֵם הַשְּׁבָטִים הַקְּדוֹשִׁים, שֶׁעַל יָדָם עִקַּר הִתְגַּלּוּת הָאֱלֹקוּת בָּעוֹלָם, כִּי לֹא הָיָה בָּהֶם שׁוּם פְּסוּל, וְכֻלָּם עָנוּ וְאָמְרוּ בִּשְׁעַת הִסְתַּלְּקוּת יַעֲקֹב, "שְׁמַע יִשְֹרָאֵל ה' אֱלֹקֵינוּ ה' אֶחָד וְכוּ'". וְכָל מַה שֶּׁעָבַר עַל יִשְֹרָאֵל מֵאָז וְעַד הֵנָּה אֵין כָּל פֶּה יָכוֹל לְדַבֵּר וְכוּ'. וְכֵן בִּפְרָטִיּוּת עוֹבְרִים כָּל אֵלּוּ הַבְּחִינוֹת עַל כָּל אֶחָד מִיִּשְֹרָאֵל, כִּי כָּל אֶחָד עוֹמְדִים עָלָיו בְּחִינַת לָבָן וְעֵשָֹו וּמִצְרַיִם וְאַרְבַּע מַלְכֻיּוֹת וְחֵילוֹתֵיהֶם, וְכֻלָּם עוֹמְדִים עַל יִשְֹרָאֵל בְּכָל דּוֹר וָדוֹר בִּכְלָלִיּוּת וְכֵן בִּפְרָטִיּוּת עוֹמְדִים כֻּלָּם עַל כָּל אֶחָד וְאֶחָד לְכַלּוֹתוֹ, חַס וְשָׁלוֹם, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַצִּילֵנוּ מִיָּדָם, דְּהַיְנוּ כָּל הָרְדִיפוֹת וְהַהֲסָתוֹת וְהַהִתְגָּרוּת שֶׁהַיֵּצֶר הָרָע וְחֵילוֹתָיו מִתְגָּרִים בְּכָל אָדָם בְּכָל יוֹם וּבְכָל עֵת. שֶׁהַכֹּל נִמְשָׁךְ מִבְּחִינַת הַקְּלִפּוֹת הַנַּ"ל, לָבָן וְעֵשָֹו וְכוּ', כִּי גַּם לָבָן וְעֵשָֹו וּמִצְרַיִם, כָּל הִתְגָּרוּתָם בְּיִשְֹרָאֵל הָיָה רַק שֶׁהִתְלַבֵּשׁ הַבַּעַל דָּבָר בָּהֶם לְהִתְגָּרוֹת בְּיִשְֹרָאֵל עַל שֶׁהֵם הוֹלְכִים בְּדֶרֶךְ ה' שֶׁמָּסַר לָהֶם אַבְרָהָם אָבִינוּ, וַחֲזָקִים בֶּאֱמוּנַת הַבּוֹרֵא הַיָּחִיד הַמַּשְׁגִּיחַ וּמוֹשֵׁל בַּכֹּל וְכוּ': וְכֵן בְּכָל דּוֹר וָדוֹר עוֹמְדִים שׂוֹנְאִים בְּגַשְׁמִיּוּת וְרוּחָנִיּוּת לִמְנֹעַ וּלְבַטֵּל מִמְּלֶאכֶת שָׁמַיִם וְכוּ'. וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עוֹזְרֵנוּ בְּכָל פַּעַם, כְּמוֹ שֶׁאָנוּ אוֹמְרִים שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בְּכָל יוֹם, עַל נִסֶּיךָ שֶׁבְּכָל יוֹם עִמָּנוּ וְעַל נִפְלְאוֹתֶיךָ שֶׁבְּכָל עֵת עֶרֶב וָבֹקֶר וְצָהֳרַיִם הַטּוֹב כִּי לֹא כָלוּ רַחֲמֶיךָ וְכוּ'. וְאֵין שׁוּם עֵצָה לְהִנָּצֵל מִכָּל זֶה, כִּי אִם אֱמוּנָה שְׁלֵמָה בַּה' יִתְבָּרַךְ, שֶׁהִיא בְּחִינַת הִתְחַדְּשׁוּת, בְּחִינַת חֲדָשִׁים לַבְּקָרִים רַבָּה אֱמוּנָתֶךָ, הַיְנוּ שֶׁיֵּדַע הָאָדָם הָאֱמֶת לַאֲמִתּוֹ שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ כְּלָל, כְּלָל כְּלָל לֹא. רַק יִתְחַזֵּק עַצְמוֹ בָּאֱמוּנָה הַקְּדוֹשָׁה שֶׁקִּבַּלְּנוּ מֵאֲבוֹתֵינוּ הַקְּדוֹשִׁים, וְאַל יְבַלְבֵּל אוֹתוֹ שׁוּם דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם, כִּי אֵין אָנוּ יוֹדְעִים כְּלָל, רַק כְּפִי שֶׁהוֹרוּ אוֹתָנוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, הֵם אָמְרוּ וְהֵם אָמְרוּ, הֵם אָמְרוּ שֶׁצְּרִיכִין לְשַׁבֵּר כָּל הַתַּאֲווֹת שֶׁבָּעוֹלָם לָא מִבָּעְיָא עֲבֵרָה כָּל שֶׁהִיא, בְּוַדַּאי צְרִיכִין לִבְרֹחַ מִמֶּנָּהּ יוֹתֵר מִבּוֹרֵחַ מִן הָאֵשׁ, אֶלָּא אֲפִלּוּ תַּאֲוָה בְּעָלְמָא וְשׁוּם תְּנוּעָה שֶׁאֵינָהּ בִּרְצוֹן הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ, צְרִיכִין לִבְרֹחַ וּלְהִתְרַחֵק מִמֶּנָּהּ בְּתַכְלִית הַרִחוּק, כִּי הוּא פּוֹגֵם מְאֹד בְּנֶפֶשׁ הַיִּשְֹרְאֵלִי וּבְכָל הָעוֹלָמוֹת אַלְפֵי אֲלָפִים וְרִבֵּי רְבָבוֹת הַתְּלוּיִים בּוֹ. וְהֵם אָמְרוּ שֶׁאֲפִלּוּ אִם עָבַר הָאָדָם מַה שֶּׁעָבַר, אֲפִלּוּ אִם עָבַר עַל כָּל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ אֲלָפִים פְּעָמִים, רַחֲמָנָא לִצְלָן, אַף-עַל-פִּי-כֵן אֵין שׁוּם יֵאוּשׁ בָּעוֹלָם כְּלָל וְצָרִיךְ לְהַתְחִיל בְּכָל פַּעַם מֵחָדָשׁ, כִּי ה' יִתְבָּרַךְ מְקַבֵּל תַּעֲנוּג וְשַׁעֲשׁוּעִים מֵהַגָּרוּעַ שֶׁבַּגְּרוּעִים, אַדְּרַבָּא, זֶהוּ עִקַּר גְּדֻלָּתוֹ יִתְבָּרַךְ כְּשֶׁהָרְחוֹקִים מְאֹד מְאֹד מִמֶּנּוּ, מוֹדִים בּוֹ יִתְבָּרַךְ וּמִתְחַזְּקִים בָּאֱמוּנָה וּמוֹדִים וּמְשַׁבְּחִים אוֹתוֹ יִתְבָּרַךְ וְכוּ'. (כַּמְבֹאָר כָּל זֶה בְּדִבְרֵי רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, כַּמָּה פְּעָמִים ). עַל-כֵּן צְרִיכִין לְהִתְחַדֵּשׁ בְּכָל פַּעַם בִּבְחִינַת בִּכּוּרִים, שֶׁהֵם בְּחִינַת הִתְחַדְּשׁוּת כַּנַּ"ל. וְזֶה שֶׁכָּתוּב 'בְּרֵאשִׁית וְכוּ וְדָרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, בִּשְׁבִיל בִּכּוּרִים שֶׁנִּקְרָאִים "רֵאשִׁית", בָּרָא הָעוֹלָם, כִּי עִקַּר בְּרִיאַת הָעוֹלָם הָיָה בִּשְׁבִיל בְּחִינָה זוֹ, בְּחִינַת הִתְחַדְּשׁוּת, שֶׁהִיא בְּחִינַת בִּכּוּרִים, בְּחִינַת רֵאשִׁית, בְּחִינַת בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹקִים וְכוּ', שֶׁבִּשְׁבִיל רֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹקִים אֶת הַשָּׁמַיִם וְכוּ', שֶׁעִקַּר בְּרִיאַת שָׁמַיִם וָאָרֶץ הָיָה בִּשְׁבִיל רֵאשִׁית, דְּהַיְנוּ שֶׁיַּתְחִיל הָאָדָם בְּכָל פַּעַם מֵרֵאשִׁית כְּאִלּוּ הַיּוֹם הוּא רֵאשִׁית הַתְּחָלָתוֹ כַּנַּ"ל, כִּי זֶה עִקַּר תִּקּוּן הָעוֹלָמוֹת, כִּי גַּם ה' יִתְבָּרַךְ מְחַדֵּשׁ אוֹתָם בְּכָל יוֹם מֵחָדָשׁ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, "וּבְטוּבוֹ מְחַדֵּשׁ בְּכָל עֵת תָּמִיד מַעֲשֵֹה בְּרֵאשִׁית", וּכְמוֹ שֶׁאוֹמְרִים בְּכָל יוֹם, עוֹשֶֹה חֲדָשׁוֹת וְכוּ'. וְעַל-כֵּן נִסְמַךְ תֵּכֶף בְּפָרָשַׁת וְהָיָה כִּי תָבֹא אַחַר מִצְוַת וִדּוּי בִּכּוּרִים וּמַעֲשֵֹר, "הַיּוֹם הַזֶּה ה' אֱלֹקֶיךָ מְצַוְּךָ לַעֲשׂוֹת" וּכְתִיב שָׁם, "הַיּוֹם הַזֶּה נִהְיֵיתָ לְעַם וְגוּ'. אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם". וּפֵרֵשׁ רַשִׁ"י שָׁם, בְּכָל יוֹם יִהְיֶה דּוֹמֶה בְּעֵינֶיךָ כְּאִלּוּ הַיּוֹם נִכְנַסְתָּ עִמּוֹ בִּבְרִית וְכוּ'. הַיְנוּ כַּנַּ"ל, כִּי זֶה עִקַּר בְּחִינַת בִּכּוּרִים, בְּחִינַת הִתְחַדְּשׁוּת בְּכָל יוֹם כְּאִלּוּ הַיּוֹם נִכְנָס בִּבְרִית וּמַתְחִיל לְהַרְגִיל עַצְמוֹ לִכְנֹס בִּקְדֻשַּׁת יִשְֹרָאֵל. וְעַל-כֵּן נִסְמָךְ אִסּוּר בָּשָֹר בֶּחָלָב לְמִצְוַת בִּכּוּרִים, כִּי עִקַּר אִסּוּר בָּשָֹר בְּחָלָב הוּא שֶׁלֹּא יִפֹּל לְזִקְנָה דְּסִטְרָא אָחֳרָא, שֶׁמִּשָּׁם כָּל הַבִּלְבּוּלִים, שֶׁכָּל זֶה נִמְשָׁךְ מִבְּחִינַת חֲלֵב אֵם כְּשֶׁמִּתְעָרֵב עִם הַבָּשָֹר כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן נִסְמָךְ לְמִצְוַת בִּכּוּרִים, כִּי כָּל זֶה הוּא בְּחִינַת מִצְוַת בִּכּוּרִים, שֶׁהוּא הַהֵפֶךְ מֵהַזִּקְנָה דְּסִטְרָא אָחֳרָא, כִּי בִּכּוּרִים הוּא בְּחִינַת רֵאשִׁית, בְּחִינַת הִתְחַדְּשׁוּת בְּכָל יוֹם וְכוּ' כַּנַּ"ל:

אות ידעריכה

וְזֶה בְּחִינַת בַּשְּרוּ מִיּוֹם אֶל יוֹם יְשׁוּעָתוֹ, שֶׁבְּכָל יוֹם וָיוֹם שׁוֹלֵחַ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יְשׁוּעוֹת חֲדָשׁוֹת לְהַצִּיל אֶת הָאָדָם מֵהַסִּטְרָא אָחֳרָא הַמִּתְגַּבֶּרֶת בְּכָל יוֹם, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, בְּכָל יוֹם יִצְרוֹ שֶׁל אָדָם מִתְגַּבֵּר עָלָיו וְאִלְּמָלֵא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עוֹזְרוֹ וְכוּ'. נִמְצָא, שֶׁבְּכָל יוֹם וָיוֹם נַעֲשֶֹה עִם כָּל אָדָם עִנְיָנִים חֲדָשִׁים לְגַמְרֵי וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עוֹזְרוֹ וּמוֹשִׁיעוֹ בְּכָל יוֹם. עַל-כֵּן אֵין לְבַלְבֵּל עַצְמוֹ כְּלָל מִיּוֹם לַחֲבֵרוֹ, כִּי מִי יוֹדֵעַ כַּמָּה גְּדוֹלָה הַיְשׁוּעָה הַחֲדָשָׁה שֶׁה' יִתְבָּרַךְ יִשְׁלַח לוֹ הַיּוֹם אִם יִזְכֶּה לְהִתְגַּבֵּר, לְהַתְחִיל מֵחָדָשׁ: וְיֵשׁ לְרַמֵּז, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת מַה שֶּׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, בָּשָֹר בְּחָלָב חִדּוּשׁ הוּא. 'חִדּוּשׁ' דַּיְקָא, כִּי עִקַּר אִסּוּר בָּשָֹר בְּחָלָב הוּא כְּדֵי שֶׁלֹּא יִפֹּל עַל-יְדֵי אֲכִילָה זוֹ לְזִקְנָה דְּסִטְרָא אָחֳרָא, חַס וְשָׁלוֹם, כַּנַּ"ל, רַק יִזְכֶּה לְהִתְחַדֵּשׁ בְּכָל פַּעַם, וְזֶה בְּחִינַת בָּשָֹר בְּחָלָב חִדּוּשׁ הוּא, כִּי עִקַּר מִצְוָה זוֹ כְּדֵי שֶׁיִּזְכֶּה לְהִתְחַדֵּשׁ בְּכָל פַּעַם כַּנַּ"ל:

אות טועריכה

וְזֶה בְּחִינַת חֲנֻכָּה, כִּי חֲנֻכָּה לְשׁוֹן חִנּוּךְ וְהַתְחָלָה. הַיְנוּ שֶׁעַל-יְדֵי מִצְוַת חֲנֻכָּה אָנוּ זוֹכִין לְהַמְשִׁיךְ עָלֵינוּ עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה בְּאֹפֶן שֶׁנִּזְכֶּה לְהִתְחַזֵּק בַּעֲבוֹדַת ה' תָּמִיד. וְהָעִקָּר לְהַתְחִיל בְּכָל פַּעַם מֵחָדָשׁ, שֶׁזֶּהוּ עִקַּר שֵׁם חֲנֻכָּה, שֶׁתִּהְיֶה הָעֲבוֹדָה תָּמִיד בִּבְחִינַת חִנּוּךְ וְהַתְחָלָה, כְּאִלּוּ הַיּוֹם הוּא מַתְחִיל לְהִתְחַנֵּךְ בַּעֲבוֹדַת ה'. וְזֶה בְּחִינַת נֵר חֲנֻכָּה מוֹסִיף וְהוֹלֵךְ, שֶׁצְּרִיכִין לְהַתְחִיל בְּכָל פַּעַם מֵחָדָשׁ, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מוֹסִיפִין וְהוֹלְכִין תָּמִיד בַּעֲבוֹדַת ה' בְּתוֹסֶפֶת מְרֻבָּה, מֵאַחַר שֶׁמִּתְחַזֵּק בְּכָל יוֹם בְּהִתְחַזְּקוּת חָדָשׁ, בְּהַתְחָלָה חֲדָשָׁה, בְּהִתְעוֹרְרוּת חָדָשׁ. וְזֶה בְּחִינַת מִצְוַת נֵר חֲנֻכָּה שֶׁמִּצְוָתוֹ בְּשֶׁמֶן, זֶה בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁמְּקַבְּלִין עַל-יְדֵי הַשִּמְחָה, שֶׁזּוֹכִין עַל-יְדֵי נַעֲשֶֹה וְנִשְׁמַע שֶׁהֵם תּוֹרָה וּתְפִלָּה, נִגְלֶה וְנִסְתָּר, שֶׁהֵם בְּחִינַת שְׁנֵי הַכְּתָרִים וְהָעֲדַיִם שֶׁהִכְתִּירוּ אֶת יִשְֹרָאֵל וְכוּ' כַּנַּ"ל, כִּי שֶׁמֶן מִשְׁחַת קֹדֶשׁ, זֶה בְּחִינַת הַדַּעַת הַקָּדוֹשׁ, בְּחִינַת מְשַׁח רְבוֹת קֻדְשָׁא שֶׁהוּא בְּחִינַת כְּלָלִיּוּת כָּל הַמֹּחִין הַקְּדוֹשִׁים שֶׁהֵם בְּחִינַת שְׁנֵי הַכְּתָרִים הַנַּ"ל, שֶׁהֵם נִגְלֶה וְנִסְתָּר, תּוֹרָה וּתְפִלָּה וְכוּ', שֶׁהֵם כְּלַל כָּל הַמֹּחִין הַכְּלוּלִים בִּבְחִינַת שֶׁמֶן מִשְׁחַת קֹדֶשׁ, כַּיָּדוּעַ, כִּי הַשֶּׁמֶן בִּבְחִינַת כְּתָרִים שֶׁהֵם עַל הָרֹאשׁ, בִּבְחִינַת וְשֶׁמֶן עַל רֹאשְׁךָ אַל יֶחְסָר, בְּחִינַת כַּשֶּׁמֶן הַטּוֹב עַל הָרֹאשׁ. וּמִשָּׁם מִבְּחִינַת הַשֶּׁמֶן הַקָּדוֹשׁ הַזֶּה שֶׁעַל הָרֹאשׁ, שֶׁהוּא בְּחִינַת כְּלַל הַמֹּחִין הַקְּדוֹשִׁים, בְּחִינַת הַכְּתָרִים הַנַּ"ל, בְּחִינַת תּוֹרָה וּתְפִלָּה, נִגְלֶה וְנִסְתָּר וְכוּ' כַּנַ"ל. מִשָּׁם מְאִירִין וּמַדְלִיקִין הַנֵּר חֲנֻכָּה הַקָּדוֹשׁ וְהַנּוֹרָא שֶׁדּוֹלֵק עַל-יְדֵי הַשֶּׁמֶן הַקָּדוֹשׁ הַזֶּה, הַיְנוּ כִּי הַדְלָקַת נֵר חֲנֻכָּה זֶה בְּחִינַת שֶׁאָנוּ מַמְשִׁיכִין עָלֵינוּ בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה עִקַּר הַכְּנִיסָה אֶל הַקְּדֻשָּׁה. בִּבְחִינַת נֵהַלְתָּ בְּעָזְּךָ אֶל נְוֵה קָדְשֶׁךָ, כַּמְבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל, כִּי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁהוּא קוֹלוֹת דִּקְדֻשָּׁה, זֶה בְּחִינַת אֵשׁ, בְּחִינַת וְאֶת קוֹלוֹ שָׁמַעְנוּ מִתּוֹךְ הָאֵשׁ, בְּחִינַת קוֹל ה' חֹצֵב לַהֲבוֹת אֵשׁ: וְזֶה בְּחִינַת שִֹימֵנִי כַחוֹתָם עַל זְרוֹעֶךָ כִּי עַזָּה כַּמָּוֶת אַהֲבָה קָשָׁה כִשְׁאוֹל קִנְאָה רְשָׁפֶיהָ רִשְׁפֵּי אֵשׁ שַׁלְהֶבֶתְיָה וְכוּ', הַיְנוּ שֶׁכְּנֶסֶת יִשְֹרָאֵל אוֹמֶרֶת לַהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיֵּשׁ לָהֶם עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה הֶחָזָק כְּרִשְׁפֵּי אֵשׁ בְּחִינַת כִּי עַזָּה כַמָּוֶת אַהֲבָה וְכוּ' רְשָׁפֶיהָ רִשְׁפֵּי אֵשׁ וְכוּ'. וְעַל-כֵּן הֵם מְבַקְּשִׁים שֶׁיִּזְכּוּ לְתַקֵּן עַל-יְדֵי-זֶה שְׁנֵי הַחוֹתָמוֹת הַנַּ"ל, שֶׁהֵם בְּחִינַת חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם, שֶׁאִי אֶפְשָׁר לִזְכּוֹת בָּהֶם כִּי אִם עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה (כַּמְבֹאָר הֵיטֵב בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל, עַיֵּן שָׁם).וְזֶהוּ בְּחִינַת שִֹימֵנִי כַּחוֹתָם עַל לִבֶּךָ כַּחוֹתָם עַל זְרוֹעֶךָ, זֶה בְּחִינַת שְׁנֵי הַחוֹתָמוֹת הַנַּ"ל, בְּחִינַת חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם. וְזֶהוּ בְּחִינַת הַדְלָקַת נֵר חֲנֻכָּה שֶׁהַנֵּר חֲנֻכָּה דּוֹלֵק וּבוֹעֵר עַל-יְדֵי הַשֶּׁמֶן, כִּי הַהַדְלָקָה שֶׁהוּא כֹּחַ הָאֵשׁ, עִקַּר כֹּחָהּ לִבְעֹר וּלְהָאִיר הוּא עַל-יְדֵי הַשֶּׁמֶן, כִּי הַשֶּׁמֶן זֶה בְּחִינַת הַכְּתָרִים הַנַּ"ל שֶׁמִּשָּׁם עִקַּר כֹּחַ הָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁהוּא בְּחִינַת אֵשׁ כַּנַּ"ל, בְּחִינַת הַדְלָקַת אֵשׁ שֶׁל הַנֵּר חֲנֻכָּה, כִּי עַל-יְדֵי הַשֶּׁמֶן בְּחִינַת הַכְּתָרִים הַנַּ"ל, עַל-יְדֵי-זֶה בּוֹעֵר הַלֵּב לַה' יִתְבָּרַךְ כְּרִשְׁפֵּי אֵשׁ וּמֵאִיר בְּאוֹר גָּדוֹל, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, בְּחִינַת כִּי עַזָּה וְכוּ', שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת הָאֵשׁ שֶׁל הַנֵּר חֲנֻכָּה שֶׁבּוֹעֵר וּמֵאִיר בְּאוֹר גָּדוֹל בְּכָל הָעוֹלָמוֹת עַל-יְדֵי הַשֶּׁמֶן הַקָּדוֹשׁ הַנַּ"ל, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת הָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁהוּא בְּחִינַת אֵשׁ שֶׁנִּמְשָׁךְ עַל-יְדֵי שֶׁמֶן מִשְׁחַת קֹדֶשׁ שֶׁהֵם בְּחִינַת הַכְּתָרִים הַנַּ"ל כַּנַּ"ל, שֶׁעִקַּר הַחִנּוּךְ לֵילֵךְ בְּדֶרֶךְ ה' הוּא רַק עַל-יְדֵי-זֶה, דְּהַיְנוּ עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁמְּקַבְּלִים מֵהַכְּתָרִים הַנַּ"ל. וְעִקַּר כֹּחָם שֶׁל יִשְֹרָאֵל לְהַגְבִּיר מַלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה עַל מַלְכוּת הָרְשָׁעָה הוּא עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, כַּמּוּבָן וּמְבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל, שֶׁעִקַּר כֹּחַ מַלְכוּת הָרְשָׁעָה הוּא עַל-יְדֵי עַזּוּת הָרַע דְּסִטְרָא אָחֳרָא, שֶׁהֵם הָעַזֵּי פָּנִים שֶׁבַּדּוֹר, שֶׁמִּתְגַּבְּרִים וּמִתְנַשְּאִים וְרוֹצִים לִמְלֹךְ וְלִמְשֹׁל רַק עַל-יְדֵי עַזּוּת לְבַד, כִּי עַזּוּת מַלְכוּתָא בְּלָא תָגָא. וּצְרִיכִין לְהִתְגַּבֵּר כְּנֶגְדָּם בְּעַזּוּת גָּדוֹל דִּקְדֻשָּׁה, כְּדֵי לַעֲמֹד נֶגֶד עַזּוּתָם הָרָעָה, כִּי עַזּוּת הָרַע שֶׁלָּהֶם הוּא בְּחִינַת עַזּוּת מַלְכוּתָא בְּלָא תָגָא, בְּלָא תָגָא דַּיְקָא, הַיְנוּ כְּשֶׁאֵין זוֹכִין לְהַמְשִׁיךְ קְדֻשַּׁת הַכְּתָרִים הַנַּ"ל, שֶׁמִּשָּׁם הָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה כַּנַּ"ל, אָז יֵשׁ כֹּחַ, חַס וְשָׁלוֹם, לְהָעַזּוּת הָרַע שֶׁלָּהֶם שֶׁהוּא מַלְכוּתָא בְּלָא תָגָא, בְּלָא תָגָא דַּיְקָא כַּנַּ"ל, אֲבָל כְּשֶׁמִּתְגַּבְּרִים נֶגְדָּם בְּעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה הַנִּמְשָׁךְ מֵהַכְּתָרִים הַנַּ"ל, אָז נִכְנָע וְנוֹפֵל וְנִתְבַּטֵּל עַזּוּת הָרַע שֶׁלָּהֶם שֶׁהוּא רַק מַלְכוּתָא בְּלָא תָגָא דַּיְקָא, אֲבָל כְּשֶׁמְּאִירִין הַכְּתָרִים הַנַּ"ל שֶׁמֵּהֶם נִמְשָׁךְ עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, אָז הָעַזּוּת שֶׁלָּהֶם נוֹפֵל וְנִתְבַּטֵּל כַּנַּ"ל, כִּי מַלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה הוּא עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁנִּמְשָׁךְ עַל-יְדֵי הַכְּתָרִים הַנַּ"ל, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת ה' בְּעָזְּךָ יִשְֹמַח מֶלֶךְ וְכוּ', בְּחִינַת וְיִתֵּן עֹז לְמַלְכּוֹ וְכוּ', הַנֶּאֱמַר עַל מַלְכוּת מָשִׁיחַ, שֶׁהוּא מַלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה. וְזֶה בְּחִינַת כֶּתֶר מַלְכוּת, כִּי מַלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁהוּא עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה נִכְתָּר בְּכֶתֶר דִּקְדֻשָּׁה, כִּי כָּל כֹּחוֹ מִכְּתָרִים הַנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת שֶׁמֶן הַנַּ"ל שֶׁהוּא בְּחִינַת כְּתָרִים הַנַּ"ל, שֶׁעַל יָדוֹ נִמְשְׁחוּ וְנִכְתְּרוּ כָּל הַמְּלָכִים וְהַכֹּהֲנִים בְּכִתְרֵיהֶם, כִּי כָּל הַכֹּהֲנִים וְהַמְּלָכִים דִּקְדֻשָּׁה נִמְשְׁחוּ בְּשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נִכְתְּרוּ בְּכִתְרֵיהֶם, כִּי הַשֶּׁמֶן הוּא בְּחִינַת הַכְּתָרִים הַנַּ"ל שֶׁמִּשָּׁם עִקַּר הָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, שֶׁמִּשָּׁם עִקַּר כֹּחַ הַמַּלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה כַּנַּ"ל. וְזֶהוּ בְּעַצְמוֹ בְּחִינַת תֹּקֶף הַנֵּס הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא שֶׁל חֲנֻכָּה, שֶׁהִתְגַּבְּרוּ מְעַט אֲנָשִׁים מְאֹד מַתִּתְיָהוּ וּבָנָיו נֶגֶד הָמוֹן רַב כָּזֶה, כְּנֶגֶד מַלְכוּת יָוָן הָרְשָׁעָה, כִּי הֵם זָכוּ לְהַשִּיג וּלְהָבִין שֶׁכָּל כֹּחַ מַלְכוּתָם הָרְשָׁעָה הוּא רַק עַל-יְדֵי עַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, שֶׁמִּשָּׁם עִקַּר כֹּחַ מַלְכוּת הָרְשָׁעָה שֶׁהוּא רַק עַל-יְדֵי עַזּוּת שֶׁהוּא מַלְכוּתָא בְּלָא תָגָא כַּנַּ"ל: וְגַם בְּחוּשׁ יְכוֹלִין לְהָבִין זֹאת קְצָת לְמִי שֶׁבָּקִי מְעַט בְּסִפּוּרֵי הַמְּלָכִים הָרִאשׁוֹנִים שֶׁל הָעַכּוּ"ם, שֶׁכָּל מַלְכֵיהֶם וְשָֹרֵיהֶם הִתְגַּבְּרוּ בְּכָל פַּעַם רַק עַל-יְדֵי תֹּקֶף הָעַזּוּת הָרַע שֶׁלָּהֶם, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה הִתְקַשֵּׁר בְּכָל פַּעַם זֶה הַשַּר בְּעַזּוּת גָּדוֹל עַל אֲדוֹנוֹ וַהֲרָגוֹ וְלָקַח לְעַצְמוֹ הַמְּלוּכָה וְכֵן בְּכָל פַּעַם, כִּי רֹב הַמְּלָכִים הָרִאשׁוֹנִים לֹא הָיוּ מְלָכִים בְּנֵי מְלָכִים רַק אֵיזֶה דּוֹרוֹת מֻעָטִים וְאַחַר כָּךְ הִתְגַּבֵּר אֵיזֶה עֶבֶד עַל אֲדוֹנָיו, וְהִתְקַשֵּׁר עָלָיו וַהֲרָגוֹ וּמָלַךְ בְּעַצְמוֹ. וְכָל הִתְקַשְּׁרוּתוֹ וְהִתְגַּבְּרוּתוֹ וּמַלְכוּתוֹ הָיָה רַק עַל-יְדֵי הָעַזּוּת הָרַע שֶׁלּוֹ. וְזֶה מוּבָן וּמְבֹאָר מְאֹד לְמִי שֶׁמַּבִּיט מְעַט בְּסִפּוּרִים אֵלּוּ, וּבִפְרָט מַלְכוּת יָוָן הָרְשָׁעָה שֶׁהִתְגַּבְּרוּ אָז עַל יִשְֹרָאֵל שֶׁכָּל מַלְכוּתָם הָיָה רַק עַל-יְדֵי עַזּוּת שֶׁהִתְגַּבְּרוּ עַל אֲדוֹנֵיהֶם מַלְכֵי פָּרָס וְהִתְקַשְּׁרוּ עֲלֵיהֶם וּמָלְכוּ תַּחְתָּם, שֶׁכָּל זֶה הָיָה רַק עַל-יְדֵי עַזּוּת הָרַע דְּסִטְרָא אָחֳרָא. וּבְתֹקֶף עַזּוּתָם הָרַע הִתְגַּבְּרוּ כָּל כָּךְ עַד שֶׁרָצוּ לְהִתְגַּבֵּר עַל יִשְֹרָאֵל, חַס וְשָׁלוֹם, וְעִנּוּ אֶת יִשְֹרָאֵל מְאֹד, וְהִתְחִילוּ לְהַחֲרִיב אֶת הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ וְרָצוּ לְבַטֵּל אֶת כָּל הַתּוֹרָה, חַס וְשָׁלוֹם, וְכָל זֶה הָיָה עַל-יְדֵי תֹּקֶף הִתְגַּבְּרוּת עַזּוּתָם הָרַע, כִּי לֹא הָיָה מִי שֶׁיַּעֲמֹד כְּנֶגְדָּם בְּעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה כָּזֶה עַד שֶׁיַּכְנִיעַ אוֹתָם, עַד אֲשֶׁר חָמַל ה' עַל עַמּוֹ וְנָתַן כֹּחַ בְּלֵב מַתִּתְיָהוּ וּבָנָיו, כִּי הִשְׁפִּיעַ בְּלִבָּם כֹּחַ הָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה עַד שֶׁהִתְגַּבְּרוּ בְּעַזּוּת גָּדוֹל דִּקְדֻשָּׁה כָּזֶה, עַד אֲשֶׁר חָגְרוּ מָתְנֵיהֶם חֲמִשָּׁה אֲנָשִׁים לַעֲמֹד כְּנֶגֶד הֲמוֹן חַיִל וְגִבּוֹרֵי מִלְחָמָה כָּאֵלֶּה. וְהַכֹּל הָיָה עַל-יְדֵי גֹּדֶל כֹּחַ הָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה הָיָה עִקַּר כֹּחַ מַתִּתְיָהוּ לְהִתְגַּבֵּר כְּנֶגֶד מַלְכוּת יָוָן הָרְשָׁעָה, שֶׁכָּל מַלְכוּתָם הָיָה עַל-יְדֵי עַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא כַּנַּ"ל, כִּי עַל-יְדֵי גֹּדֶל כֹּחַ הָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה הִתְגַּבְּרוּ עֲלֵיהֶם וְהִכְנִיעוּ אוֹתָם וְהִשְׁפִּילוּ אוֹתָם עַד עָפָר. וְעַל-כֵּן הָיָה הַנֵּס עַל-יְדֵי כֹּהֵן גָּדוֹל, כִּי הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל קְדֻשָּׁתוֹ נִמְשָׁךְ מִשֶּׁמֶן הַמִּשְׁחָה שֶׁהוּא בְּחִינַת הַכְּתָרִים הַנַּ"ל, שֶׁמִּשָּׁם עִקַּר כֹּחַ עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן מָשִׁיחַ שֶׁהוּא עִקַּר מַלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה נִקְרָא בְּשֵׁם מָשִׁיחַ, עַל שֶׁעִקַּר כֹּחַ מַלְכוּתוֹ עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁנִּמְשָׁךְ עַל-יְדֵי שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה שֶׁהוּא בְּחִינַת הַכְּתָרִים הַנַּ"ל כַּנַּ"ל: וְזֶה בְּחִינַת שֶׁמֶן וּקְטֹרֶת יְשַֹׁמַּח לֵב, כִּי עַל-יְדֵי שֶׁמֶן שֶׁהוּא בְּחִינַת הַכְּתָרִים הַנַּ"ל, עַל-יְדֵי-זֶה נִמְשָׁךְ שִֹמְחָה בְּחִינַת וְשִֹמְחַת עוֹלָם עַל רֹאשָׁם. שֶׁהוּא עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, בְּחִינַת כִּי חֶדְוַת ה' הִיא מָעֻזְּכֶם (כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל, עַיֵּן שָׁם):

אות טזעריכה

וְזֶה בְּחִינַת הַהַלֵּל שֶׁל חֲנֻכָּה, שֶׁזֶּה עִקַּר בְּחִינַת חֲנֻכָּה, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, "וְקָבְעוּ שְׁמוֹנַת יְמֵי חֲנֻכָּה אֵלּוּ לְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל לְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל, כִּי עִקַּר הַשִּמְחָה שֶׁהוּא בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה זוֹכִין עַל-יְדֵי תְּפִלָּה בְּיוֹתֵר שֶׁהִיא בְּחִינַת נִשְׁמַע, בְּחִינַת מַאֲמָר הַשָּׁלֵם, בִּבְחִינַת וְגִילוּ בִּרְעָדָה, בְּחִינַת יִרְאַת ה' הִיא תִּתְהַלָּל, (כַּמְבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל). וְעַל-כֵּן עַל-יְדֵי הַהַלֵּל שֶׁל חֲנֻכָּה, בְּחִינַת תְּפִלָּה, בְּחִינַת יִרְאָה, בְּחִינַת יִרְאַת ה' הִיא תִּתְהַלָּל, עַל-יְדֵי-זֶה עִקַּר שְׁלֵמוּת הַשִּמְחָה שֶׁהִיא עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, שֶׁהִיא עִקַּר הַנֵּס שֶׁל חֲנֻכָּה, שֶׁאָנוּ צְרִיכִין לְהַמְשִׁיךְ עָלֵינוּ בְּכָל שָׁנָה שֶׁנִּזְכֶּה לְהִתְגַּבֵּר בְּכָל עֵת כְּנֶגֶד כָּל הַמּוֹנְעִים מִן הַקְּדֻשָּׁה, שֶׁעִקַּר הִתְגַּבְּרוּתָם לְהָסִית וְלִמְנֹעַ וּלְבַטֵּל, חַס וְשָׁלוֹם, הוּא רַק עַל-יְדֵי עַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, שֶׁהִיא מַלְכוּתָא בְּלָא תָגָא. וְכָל הָרוֹצֶה מִשְֹתָּרֵר וּמוֹשֵׁל מֵעַצְמוֹ וְרוֹצֶה לְבַטֵּל וְלִמְנֹעַ, חַס וְשָׁלוֹם, מִדֶּרֶךְ הָאֱמֶת, שֶׁנִּזְכֶּה לְהִתְגַּבֵּר כְּנֶגֶדָּם בְּעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה עִקַּר הַחִנּוּךְ וְהַכְּנִיסָה אֶל הַקְּדֻשָּׁה, כִּי אִי אֶפְשָׁר לְהִתְקָרֵב אֶל הַקְּדֻשָּׁה כִּי אִם עַל-יְדֵי-זֶה כַּנַּ"ל:

אות יזעריכה

וְזֶה שֶׁקּוֹרִין בַּחֲנֻכָּה בְּפָרָשַׁת הַנְּשִֹיאִים, כִּי הַשְּׁנֵים עָשָֹר נְשִֹיאִים הֵם בְּחִינַת כְּלַל הַמַּלְכוּת וְהַהִתְנַשְּאוּת שֶׁל כָּל הַמַּנְהִיגִים וְהָרָאשִׁים דִּקְדֻשָּׁה, שֶׁכּל כֹּחָם עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁמְּקַבְּלִין מֵהַכְּתָרִים הַנַּ"ל. וְעַל-כֵּן אֵלּוּ הַשְׁנֵים עָשָֹר נְשִֹיאִים שֶׁל הַשְׁנֵים עָשָֹר שְׁבָטִים כָּל כֹּחָם מֵהַשְׁתֵּים עֶשְרֵֹה אֲבָנִים טוֹבוֹת שֶׁל הַחֹשֶׁן וְהָאֵפוֹד שֶׁהַנְּשִֹיאִים הֵבִיאוּ אוֹתָם, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, "וְהַנְּשִֹיאִים הֵבִיאוּ אֶת אַבְנֵי הַשֹּׁהַם וְכוּ'", כִּי אַבְנֵי הַחֹשֶׁן וְהָאֵפוֹד זֶה בְּחִינַת כֹּחַ הַכְּתָרִים הַנַּ"ל. כִּי אֲבָנִים טוֹבוֹת הֵם בְּחִינַת כְּתָרִים שֶׁנַּעֲשִֹים מֵאֲבָנִים טוֹבוֹת (וְכַמְבֹאָר בְּדִבְרֵי רַבֵּנוּ, זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, בְּהַתּוֹרָה קַרְטָלִיתָא בְּסִימָן יח, עַיֵּן שָׁם). עַל-כֵּן מֵאֵלּוּ הָאֲבָנִים טוֹבוֹת שֶׁל הַחֹשֶׁן וְהָאֵפוֹד שֶׁהֵם בְּחִינַת כֹּחַ הַכְּתָרִים הַנַּ"ל, מִשָּׁם מְקַבְּלִין כֹּחַ כָּל הַשְּׁנֵים עָשָֹר נְשִֹיאִים לִזְכּוֹת לְעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה כַּנַּ"ל, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה עִקַּר הִתְנַשְּאוּתָם וּמַלְכוּתָם דִּקְדֻשָּׁה כַּנַּ"ל, כִּי צְרִיכִים לִהְיוֹת חֲזָקִים כְּמוֹ הָאֲבָנִים טוֹבוֹת לַעֲמֹד כְּנֶגֶד עַזּוּתָם הָרַע הַקָּשֶׁה כְּאֶבֶן רַע, שֶׁהֵם בְּחִינַת לֵב הָאֶבֶן, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, "הִנֵּה נָתַתִּי מִצְחֲךָ חָזָק לְעֻמַּת מִצְחָם וְכוּ'". וְעַל-כֵּן הָיוּ הָאֲבָנִים עַל לֵב הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל בַּחֹשֶׁן וְעַל שְׁתֵּי כְּתֵפָיו בְּכִתְפוֹת הָאֵפוֹד, זֶה בְּחִינַת שְׁנֵי הַחוֹתָמוֹת הַנַּ"ל, בְּחִינַת כַחוֹתָם עַל לִבֶּךָ כַּחוֹתָם עַל זְרוֹעֶךָ, כִּי הָאֲבָנִים הָיוּ בְּחִינַת חוֹתָמוֹת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁהָיָה חָקוּק וְחָתוּם עֲלֵיהֶם שְׁמוֹתָם הַקְּדוֹשִׁים שֶׁל שְׁנֵים עָשָֹר שִׁבְטֵי יִשְֹרָאֵל, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, "וְהָאֲבָנִים תִּהְיֶןָ וְכוּ' פִּתּוּחֵי חוֹתָם וְכוּ', כִּי עִקַּר שְׁנֵי הַחוֹתָמוֹת דִּקְדֻשָּׁה הַנַּ"ל זוֹכִין רַק עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁהוּא בְּחִינַת אַבְנֵי הַחֹשֶׁן וְהָאֵפוֹד כַּנַּ"ל:

אות יחעריכה

וְזֶה שֶׁנִּסְמָךְ פָּרָשַׁת הַחֹשֶׁן וְהָאֵפוֹד לְמִצְוַת הַדְלָקַת נֵרוֹת הַמְּנוֹרָה, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר בִּתְחִלַּת 'וְאַתָּה תְּצַוֶּה', כִּי הַדְלָקַת נֵרוֹת הַמְּנוֹרָה עַל-יְדֵי הַשֶּׁמֶן זֶה בְּחִינַת הָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁמְּקַבְּלִין עַל-יְדֵי הַשֶּׁמֶן הַקֹּדֶשׁ כַּנַּ"ל, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת נֵר חֲנֻכָּה כַּנַּ"ל, וְזֶהוּ בְּעַצְמוֹ בְּחִינַת הָאֲבָנִים שֶׁל חֹשֶׁן וְאֵפוֹד, וְעַל-כֵּן נִסְמְכוּ זֶה לָזֶה וְכַנַּ"ל:

אות יטעריכה

וְזֶה עִנְיַן כָּל הַמִּזְמוֹר כא ה' בְּעָזְּךָ יִשְֹמַח מֶלֶךְ, שֶׁמְּדַבֵּר מִמַּלְכוּת מָשִׁיחַ שֶׁהוּא מַלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה. וְזֶהוּ ה' בְּעָזְּךָ יִשְֹמַח מֶלֶךְ, כִּי הָעַזּוּת בְּחִינַת שִֹמְחָה כַּנַּ"ל, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה עִקַּר כֹּחַ מַלְכוּתוֹ כַּנַּ"ל. וְזֶהוּ תַּאֲוַת לִבּוֹ נָתַתָּ לוֹ וַאֲרֶשֶׁת שְֹפָתָיו בַּל מָנַעְתָּ סֶלָה, הַיְנוּ שֶׁזָּכָה לִתְפִלָּה בִּשְׁלֵמוּת עַד שֶׁיָּכוֹל לִפְעֹל עַל-יְדֵי תְּפִלָּתוֹ כָּל מַה שֶּׁיִּרְצֶה בְּחִינַת וַאֲרֶשֶׁת שְֹפָתָיו בַּל מָנַעְתָּ וְכוּ', כִּי עִקַּר שְׁלֵמוּת הַשִּמְחָה שֶׁהִיא בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה זוֹכִין עַל-יְדֵי תְּפִלָּה בִּשְׁלֵמוּת כַּנַּ"ל וְעִקַּר שְׁלֵמוּת הַתְּפִלָּה הִיא כְּשֶׁזּוֹכִין לְתוֹרַת ה' וְלִתְפִלַּת ה' בֶּאֱמֶת (כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל, עַיֵּן שָׁם הֵיטֵב). וּמְבֹאָר שָׁם שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת שֶׁנִּכְלָל בְּאַיִן, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת הוּא נַעֲנָה תְּחִלָּה וְכוּ' (עַיֵּן שָׁם הֵיטֵב). וְזֶה בְּחִינַת כִּי תְקַדְּמֶנּוּ בִרְכוֹת טוֹב, זֶהוּ בְּחִינַת תְּחִלָּה הַנַּ"ל, בְּחִינַת שְׁלֵמוּת הַתְּפִלָּה, שֶׁהוּא בְּחִינַת טֶרֶם יִקְרָאוּ וַאֲנִי אֶעֱנֶה שֶׁזֶּהוּ מֵחֲמַת שֶׁזָּכָה לְהִכָּלֵל בִּתְפִלַּת ה' וְאָז תְּפִלָּתוֹ תְּפִלַּת ה' וְאָז, כִּבְיָכוֹל, ה' יִתְבָּרַךְ מִתְפַּלֵּל עָלָיו בִּבְחִינַת וִיחִי וְיִתְפַּלֵּל בַּעֲדוֹ, הַנֶּאֱמַר עַל מָשִׁיחַ, וְאָז נִכְלָל בִּבְחִינַת קֹדֶם הַבְּרִיאָה. וְעַל-כֵּן נִתְמַלֵּא בַּקָּשָׁתוֹ קֹדֶם שֶׁמְּבַקֵּשׁ עַל עַצְמוֹ בִּבְחִינַת הוּא נַעֲנָה תְּחִלָּה, בְּחִינַת טֶרֶם יִקְרָאוּ וְכוּ', בְּחִינַת כִּי תְקַדְּמֶנּוּ בִּרְכוֹת טוֹב, כְּמוֹ שֶׁפֵּרֵשׁ רַשִׁ"י שָׁם, קֹדֶם שֶׁשָּׁאַלְתִּי מִמְּךָ הִקְדַּמְתָּ וְכוּ'. וְזֶה "תָּשִׁית לְרֹאשׁוֹ עֲטֶרֶת פָּז", הַיְנוּ בְּחִינַת הַכְּתָרִים הַנַּ"ל שֶׁנַּעֲשִֹין מִנַּעֲשֶֹה וְנִשְׁמַע, שֶׁהֵם תּוֹרָה וּתְפִלָּה, וְעִקַּר שְׁלֵמוּת הַכְּתָרִים עַל-יְדֵי תְּפִלָּה שֶׁהִיא בְּחִינַת מַאֲמָר הַשָּׁלֵם, שֶׁשָּׁם נִכְלָלִים שְׁנֵי הַכְּתָרִים יַחַד. (כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל). וְזֶהוּ שֶׁסִּיֵּם שָׁם, "תִּמְצָא יָדְךָ לְכָל אֹיְבֶיךָ וְכוּ' תְּשִׁיתֵמוֹ כְּתַנּוּר אֵשׁ וְכוּ'", כִּי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁהוּא מַלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה, הוּא בְּחִינַת אֵשׁ דִּקְדֻשָּׁה כַּנַּ"ל (וּכְמוֹ שֶׁפֵּרֵשׁ רַבֵּנוּ, זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, בְּמָקוֹם אַחֵר, שֶׁהַמַּלְכוּת הִיא בְּחִינַת אֵשׁ), שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נִכְנָעִין הַמּוֹנְעִים וְהַשֹּוֹנְאִים הַנִּמְשָׁכִין מִמַּלְכוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, כִּי מֵהָאֵשׁ יָצָאוּ וְהָאֵשׁ תֹּאכְלֵם, כִּי כָּל כֹּחָם עַל-יְדֵי עַזּוּת הָרַע שֶׁלָּהֶם הֶחָזָק וּבוֹעֵר כָּאֵשׁ. וְעַל-כֵּן סוֹפָם לִפֹּל בְּאֵשׁ שֶׁל גֵּיהִנּוֹם, כִּי עַז פָּנִים לְגֵיהִנּוֹם (כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל). וְעַל-כֵּן עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁהוּא בְּחִינַת אֵשׁ דִּקְדֻשָּׁה, עַל-יְדֵי-זֶה מַכְנִיעִין אוֹתָן וּמַפִּילִין אוֹתָם בִּבְחִינַת בְּאַפּוֹ יְבַלְּעֵם וְתֹאכְלֵם אֵשׁ כַּנַּ"ל. וְזֶהוּ שֶׁסִּיֵּם שָׁם, "רוּמָה ה' בְּעֻזֶּךָ נָשִׁירָה וּנְזַמְּרָה גְּבוּרָתֶךָ", שֶׁאָנוּ מְבַקְּשִׁים שֶׁה' יִתְבָּרַךְ יִתְרוֹמֵם בְּעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁיַּשְׁפִּיעַ עָלֵינוּ, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה עִקַּר הִתְגַּבְּרוּתֵנוּ כְּנֶגֶד הָאוֹיְבִים וְהַמּוֹנְעִים, וְאָז נָשִׁירָה וּנְזַמְּרָה גְּבוּרָתֶךָ, אֲשֶׁר הִפְלִיא לַעֲשׂוֹת עִמָּנוּ גְּבוּרוֹת וְנוֹרָאוֹת כָּאֵלֶּה לְהַשְׁפִּיעַ עָלֵינוּ עַזּוּת כָּזֶה לַעֲמֹד כְּנֶגֶד כָּל כָּךְ אוֹיְבִים וְשׂוֹנְאִים וְמוֹנְעִים מִכָּל הַצְּדָדִים בְּגַשְׁמִיּוּת וּבְרוּחָנִיּוּת, אֲשֶׁר אִי אֶפְשָׁר לַעֲמֹד כְּנֶגְדָּם כִּי אִם עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁמַּשְׁפִּיעַ עָלֵינוּ בְּכָל עֵת כַּנַּ"ל:

אות כעריכה

וְזֶה שֶׁבִּקֵּשׁ דָּוִד הַמֶּלֶךְ, עָלָיו הַשָּׁלוֹם, כַּמָּה פְּעָמִים עַל עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה וּלְהַכְנִיעַ עַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, "עֻזּוֹ אֵלֶיךָ אֶשְׁמֹרָה וְכוּ'" וְסִיֵּם, "עֻזִּי אֵלֶיךָ אֲזַמֵּרָה וְכוּ'", וּכְתִיב, "תְּנָה עֻזְּךָ לְעַבְדֶּךָ", וְכֵן הַרְבֵּה. וְכֵן הוּא מְשַׁבֵּחַ אֶת ה' יִתְבָּרַךְ כַּמָּה פְּעָמִים עַל שֶׁמַּשְׁפִּיעַ עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה לְיִשְֹרָאֵל, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, "תְּנוּ עֹז לֵאלֹקִים אֵל יִשְֹרָאֵל הוּא נֹתֵן עֹז וְתַעֲצֻמוֹת לָעָם וְכוּ'". וּכְתִיב, "ה' עֹז לְעַמּוֹ יִתֵּן", וּכְתִיב, "עָזִּי וְזִמְרָת יָהּ וַיְהִי לִי לִישׁוּעָה וְכוּ'", כִּי עִקַּר הַיְשׁוּעָה מֵהַשֹּוֹנְאִים וְכוּ' הוּא עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה כַּנַּ"ל:

אות כאעריכה

וְעַל-כֵּן הֵם שְׁמוֹנַת יְמֵי חֲנֻכָּה כְּנֶגֶד שְׁמוֹנֶה בִּגְדֵי כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁנִּסְמְכוּ בְּפָרָשַׁת 'וְאַתָּה תְּצַוֶּה' לְשֶׁמֶן הַמְּנוֹרָה שֶׁהוּא בְּחִינַת חֲנֻכָּה. וְזֶה בְּחִינַת בְּכָל עֵת יִהְיוּ בְּגָדֶיךָ לְבָנִים וְשֶׁמֶן עַל רֹאשְׁךָ אַל יֶחְסָר, 'בְּגָדֶיךָ לְבָנִים', זֶה בְּחִינַת בְּגָדִים דִּקְדֻשָּׁה, בְּחִינַת בִּגְדֵי כְּהֻנָּה שֶׁהֵם בִּבְחִינַת וְשֶׁמֶן עַל רֹאשְׁךָ וְכוּ', בְּחִינַת שֶׁמֶן הַמְּנוֹרָה, בְּחִינַת נֵר חֲנֻכָּה, כִּי הַבְּגָדִים הֵם בְּחִינַת מַלְכוּת (כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר בְּמָקוֹם אַחֵר ). וְעִקַּר הַמַּלְכוּת עַל-יְדֵי עַזּוּת כַּנַּ"ל, שֶׁנִּמְשָׁךְ מִבְּחִינַת שֶׁמֶן אֲשֶׁר עַל הָרֹאשׁ כַּנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת ה' מָלַךְ גֵּאוּת לָבֵשׁ לָבֵשׁ ה' עֹז הִתְאַזָּר, כִּי הַלְּבוּשִׁין בְּחִינַת מַלְכוּת, בְּחִינַת עַזּוּת וְזֶה בְּחִינַת שְׁמוֹנָה חוּטִים שֶׁבְּצִיצִית, שֶׁהֵם תִּקּוּן הַבְּגָדִים, שֶׁכְּנֶגֶד זֶה הֵם בְּחִינַת שְׁמוֹנַת יְמֵי חֲנֻכָּה, כִּי תִּקּוּן הַבְּגָדִים הֵם בִּבְחִינַת שֶׁמֶן כַּנַּ"ל: הִלְכוֹת תַּעֲרֹבֶת:

אות כבעריכה

וְזֶה בְּחִינַת תַּעֲרֹבֶת, כִּי הָאִסּוּר יָכוֹל לֶאֱסֹר אֶת הַהֶתֵּר עַל-יְדֵי תַּעֲרֹבֶת, כִּי הָאִסּוּר שֶׁהוּא בְּחִינַת עַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא פּוֹגֵם אֶת הַהֶתֵּר וּמְהַפְּכוֹ לְאִסּוּר, לִבְחִינַת עַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא. וְעַל-כֵּן בִּטּוּל הָאִסּוּר בְּשִׁשִּׁים, כִּי מִי שֶׁאֵין זוֹכֶה לְבַטֵּל הָעַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא מֵעַצְמוֹ, שֶׁהוּא בְּחִינַת הָאִסּוּר וְהַקְּלִפָּה, אֲזַי עָנְשׁוֹ עַל-יְדֵי בְּחִינַת שִׁשִּׁים שֶׁהוּא הַגֵּיהִנּוֹם, כְּמוֹ שֶׁפֵּרֵשׁ רַבֵּנוּ שָׁם מַה שֶּׁהֵשִׁיב עַל הַאי דְּקָץ כּוּפְרָא, שֶׁפָּגַם בְּעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁעָנְשׁוֹ בְּשִׁשִּׁים, שֶׁהוּא בְּחִינַת הַגֵּיהִנּוֹם וְכוּ' עַיֵּן שָׁם. וְעַל-כֵּן כְּשֶׁיֵּשׁ שִׁשִּׁים בְּהֶתֵּר, אָז נִכְנָע וְנִתְבַּטֵּל הָאִסּוּר, שֶׁהוּא הָעַזּוּת, שֶׁעָנְשׁוֹ בְּשִׁשִּׁים, שֶׁהוּא הַגֵּיהִנּוֹם, כִּי הַשִּׁשִּׁים שֶׁל הֶתֵּר מִתְגַּבֵּר עָלָיו וּמְבַטְּלוֹ, כִּי מִתְגַּבֵּר הָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁהוּא מַלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה כַּנַּ"ל בְּחִינַת וְיִתֵּן עֹז לְמַלְכּוֹ, שֶׁהוּא בְּחִינַת שִׁשִּׁים הֵמָּה מְלָכוֹת, וּמְבַטֵּל הָאִסּוּר שֶׁהוּא הָעַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא שֶׁעָנְשׁוֹ בְּשִׁשִּׁים, שֶׁהוּא הַגֵּיהִנּוֹם. וְעַל-כֵּן אֵין הָאִסּוּר יָכוֹל לְהִתְבַּטֵּל כִּי אִם כְּשֶׁאֵינוֹ נִכָּר, וְגַם שֶׁלֹּא יִהְיֶה חֲתִיכָה הָרְאוּיָה לְהִתְכַּבֵּד, כִּי כָּל זְמַן שֶׁהָאִסּוּר נִכָּר לֹא נִתְבַּטֵּל הָעַזּוּת שֶׁלּוֹ עֲדַיִן, כִּי עִקַּר בְּחִינַת עַזּוּת הוּא שֶׁמֵּעֵז פָּנָיו וְאֵינוֹ מִתְבַּיֵּשׁ לְהַסְתִּיר פָּנָיו הַמְּלֻכְלָכִים. וְעַל-כֵּן כָּל זְמַן שֶׁהָאִסּוּר נִכָּר הֲרֵי הוּא עֲדַיִן בְּעַזּוּתוֹ. וְעַל-כֵּן אֵינוֹ מִתְבַּטֵּל בְּשׁוּם בִּטּוּל. וְכֵן כְּשֶׁהוּא חֲתִיכָה הָרְאוּיָה לְהִתְכַּבֵּד, וְכָבוֹד זֶה בְּחִינַת מַלְכוּת, בְּחִינַת עַזּוּת, בְּחִינַת כָּבוֹד וָעֹז. וְעַל-כֵּן הָאִסּוּר שֶׁהוּא חֲתִיכָה הָרְאוּיָה לְהִתְכַּבֵּד נֶאֱחָז בּוֹ בְּיוֹתֵר כָּבוֹד וְעַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, שֶׁהוּא מַלְכוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, שֶׁהוּא מַלְכוּתָא בְּלָא תָּגָא, שֶׁנּוֹטְלִין לְעַצְמָן הָעַזֵּי פָּנִים כָּל הַכָּבוֹד בְּחִנָּם וְעַל-כֵּן אִי אֶפְשָׁר לְבַטֵּל אִסּוּר כָּזֶה מֵחֲמַת שֶׁנֶּאֱחָז בּוֹ הָעַזּוּת בְּיוֹתֵר כַּנַּ"ל וְכֵן כָּל אִסּוּר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ חֲשִׁיבוּת, כְּגוֹן בְּרִיָּה וְדָבָר שֶׁבְּמִנְיָן וּבַעֲלֵי חַיִּים, כִּי מֵאַחַר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ חֲשִׁיבוּת בְּחִינַת אֲחִיזַת הַכָּבוֹד וְהַחֲשִׁיבוּת שֶׁהוּא בְּחִינַת מַלְכוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא בְּחִינַת עַזּוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, עַל-כֵּן אִי אֶפְשָׁר לְהִתְבַּטֵּל כַּנַּ"ל, אֲבָל כְּשֶׁאֵין נִכָּר הָאִסּוּר וְאֵין בּוֹ שׁוּם חֲשִׁיבוּת הַנַּ"ל אָז הוּא מִתְבַּטֵּל בְּשִׁשִּׁים, כִּי מִתְגַּבֵּר מַלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה וְכוּ' כַּנַּ"ל:

אות כגעריכה

וְזֶה בְּחִינַת חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם, שֶׁצְּרִיכִין לַחֲתֹם הַמַּאֲכָלִים שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם חֲשָׁשׁ שֶׁלֹּא יַחֲלִיף אוֹתָם בְּדָבָר הָאָסוּר מִן הַתּוֹרָה שֶׁסִּימָנָם, חבי"ת, כַּמְבֹאָר בְּסִימָן קיח, כִּי חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם נִמְשָׁךְ מִבְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מִתְקָרְבִין אֶל צַדִּיקֵי אֱמֶת שֶׁהֵם בְּחִינַת חוֹתַם הַיָּדַיִן, שֶׁעַל יָדָם נִשְׁמָר גַּם חוֹתַם הָרַגְלַיִן, עַיֵּן שָׁם. וּלְהֵפֶךְ מַאֲכָלוֹת הָאֲסוּרוֹת שֶׁהֵם בְּחִינַת פְּגַם הָעַזּוּת, הֵם בְּחִינַת פְּגַם הַחוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם הַנַּ"ל. עַל-כֵּן אִי אֶפְשָׁר לִשְׁמֹר הַמַּאֲכָלִים שֶׁל יִשְֹרָאֵל מֵהֶם, כִּי אִם עַל-יְדֵי חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם, שֶׁהוּא סִימָן שֶׁהָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁהֵם מַאַכְלֵי יִשְֹרָאֵל הֵם בִּשְׁלֵמוּת, שֶׁמִּשָּׁם נִמְשָׁךְ בְּחִינַת חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם כַּנַּ"ל:

בשר בחלב העריכה

עַל-פִּי הַתּוֹרָה 'מֵישְׁרָא' בְּסִימָן ל, עַיֵּן שָׁם כָּל הַתּוֹרָה: וְהַכְּלָל, שֶׁצְּרִיכִין דַּיְקָא הָרַבִּי הַגָּדוֹל בְּיוֹתֵר וְכוּ'. כְּדֵי לִזְכּוֹת לְהַשָּגוֹת אֱלֹקוּת שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְקַבֵּל כִּי אִם עַל-יְדֵי כַּמָּה צִמְצוּמִים מִשֵּכֶל עֶלְיוֹן לְשֵֹכֶל תַּחְתּוֹן וְכוּ'. עַל-כֵּן אֵין לוֹ לָאָדָם לוֹמַר דַּי לִי אִם אֶתְקָרֵב לְאִישׁ כָּשֵׁר פָּשׁוּט וְכוּ', כִּי אַדְּרַבָּא, כָּל מַה שֶּׁהַחוֹלֶה גָּדוֹל בְּיוֹתֵר צָרִיךְ רַבִּי גָּדוֹל בְּיוֹתֵר, וְעַל-כֵּן בְּמִצְרַיִם וְכוּ', עַיֵּן שָׁם:

אות אעריכה

כִּי בֶּאֱמֶת מִי שֶׁמְּקָרֵב עַצְמוֹ לְקָטָן בְּמַעֲלָה, אַף-עַל-פִּי-כֵן שֶׁהוּא טוֹב מִמֶּנּוּ הַרְבֵּה וּכְנֶגְדּוֹ הוּא צַדִּיק, אַף-עַל-פִּי-כֵן לֹא דַּי שֶׁאֵינוֹ מוֹעִיל לוֹ מֵחֲמַת שֶׁהוּא חוֹלֶה גָּדוֹל בְּיוֹתֵר, שֶׁקָּטָן בְּמַעֲלָה אֵינוֹ יָכוֹל לְרַפְּאוֹת חֳלָיֵי נַפְשׁוֹ הָעֲצוּמִים, אַף גַּם הוּא מְקַלְקְלוֹ הַרְבֵּה, מִכָּל שֶׁכֵּן, כְּשֶׁזֶּה הַקָּטָן בְּמַעֲלָה הוּא בַּעַל מַחֲלֹקֶת וְחוֹלֵק עַל הַצַּדִּיק הָאֱמֶת הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה מֻפְלֶגֶת מְאֹד, שֶׁהוּא יָגַע כָּל יָמָיו לְהַמְשִׁיךְ הַשָּגַת וִידִיעַת אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ בִּדְרָכִים נִפְלָאִים בְּשִֹכְלִיּוֹת עֲמֻקִּים וְנִפְלָאִים נוֹרָאִים וַעֲצוּמִים וְנִשְֹגָּבִים מְאֹד מְאֹד, עַד אֲשֶׁר בְּגֹדֶל כֹּחוֹ וְחָכְמָתוֹ יָכוֹל לְהַכְנִיס הַשָּגַת וִידִיעַת אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ אֲפִלּוּ בְּכָל הַקְּטַנִּים בְּמַעֲלָה מְאֹד, וּבְעֹצֶם כֹּחוֹ הִשְׁאִיר אַחֲרָיו בְּרָכָה, סְפָרִים נוֹרָאִים כָּאֵלֶּה וְהִתְגַּלּוּת חִדּוּשִׁים כָּאֵלֶּה. וְתַלְמִידִים יְקָרִים שֶׁמַּמְשִׁיכִין הֶאָרַת דַּעְתּוֹ הַקְּדוֹשָׁה לְדוֹרוֹת, שֶׁזֶּה עִקַּר שְׁלֵמוּת הַצַּדִּיקֵי אֱמֶת, שֶׁגַּם אַחַר הִסְתַּלְּקוּתָם יִשָּׁאֵר דַּעְתָּם אַחֲרֵיהֶם לְדוֹרוֹת. כְּמוֹ שֶׁרָאִינוּ בְּכָל הַצַּדִּיקִים הָאֲמִתִּיִּים הַקְּדוֹשִׁים שֶׁהָיוּ מִלְּפָנֵינוּ. וּכְמוֹ שֶׁמְּבֹאָר בְּהַתּוֹרָה כִּי מְרַחֲמָם יְנַהֲגֵם (בְּלִקּוּטֵי תִּנְיָנָא, סִימָן ז). עַל מַה שֶּׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה עַל פָּסוּק, "אֲשֶׁר אֵין חֲלִיפוֹת לָמוֹ", עַיֵּן שָׁם. וְזֶה הַקָּטָן בְּמַעֲלָה אֲשֶׁר אֵינוֹ יוֹדֵעַ שׁוּם דֶּרֶךְ וְנָתִיב וּשְׁבִיל בְּהַמְשָׁכַת הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת לָעוֹלָם, כִּי גַּם בְּעַצְמוֹ עֲדַיִן לֹא הִתְחִיל לְהַשִּיג שׁוּם הַשָּגָה קַלָּה כַּאֲשֶׁר רוֹאִין וּמְבִינִים מִדִּבּוּרָיו וְתוֹרָתוֹ שֶׁאוֹמֵר דְּבָרִים שֶׁתִּינוֹקוֹת שֶׁל בֵּית רַבָּן יוֹדְעִין עַתָּה יוֹתֵר. וּכְשֶׁהוּא חוֹלֵק עַל צַדִּיק כָּזֶה וְתוֹרָה כָּזֹאת וְעַל אֲנָשָׁיו הָעוֹסְקִים בִּסְפָרָיו הַקְּדוֹשִׁים שֶׁעַל יָדָם יְכוֹלִים לְרַפְּאוֹת גַּם הַחוֹלֶה הַגָּדוֹל בְּיוֹתֵר וְכַנַּ"ל, כִּי גְּדוֹלִים צַדִּיקִים בְּמִיתָתָן יוֹתֵר מִבְּחַיֵּיהֶם, וַעֲדַיִן הֵם עוֹסְקִים אַחַר הִסְתַּלְּקוּתָם לְהַמְשִׁיךְ וּלְהָאִיר הַשָּגַת אֱלֹקוּת גַּם בְּהָרְחוֹקִים וְהַחוֹלִים בְּיוֹתֵר עַל-יְדֵי סִפְרֵיהֶם וְתַלְמִידֵיהֶם הַיְקָרִים וְכַנַּ"ל. וְזֶה חוֹלֵק עֲלֵיהֶם, בְּוַדַּאי הוּא מְקַלְקֵל הַרְבֵּה מְאֹד לְהַשּׁוֹמְעִים אֵלָיו לְהִתְרַחֵק מִמְּקוֹר חַיִּים כָּאֵלֶּה וְכוּ':

אות בעריכה

כִּי אִיתָא בִּדְבָרָיו, זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, שֶׁבְּכָל מָקוֹם יֵשׁ יֹשֶׁר וַאֲפִלּוּ מִי שֶׁעוֹשֶֹה עַוְלוֹת גְּדוֹלוֹת, בְּהֶכְרֵחַ שֶׁיִּמָּצֵא אֶצְלוֹ גַּם כֵּן אֵיזֶה יֹשֶׁר, רַק שֶׁהַחִלּוּק הוּא מָתַי מַתְחִיל הַיֹּשֶׁר, כִּי אֵצֶל אִישׁ כָּשֵׁר מַתְחִיל הַיֹּשֶׁר מִיָּד, כִּי בְּוַדַּאי אָסוּר לַעֲשׂוֹת שׁוּם עַוְלָה, אֲבָל מִי שֶׁאֵינוֹ אִישׁ כָּשֵׁר כָּרָאוּי וְעוֹשֶֹה אֵיזֶה עַוְלָה, אֲבָל אַחַר כָּךְ מַתְחִיל אֶצְלוֹ הַיֹּשֶׁר שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת עַוְלָה גְּדוֹלָה בְּיוֹתֵר. וְיֵשׁ גָּרוּעַ יוֹתֵר; שֶׁעוֹשֶֹה עוֹד עַוְלָה גְּדוֹלָה מֵחֲבֵרוֹ, אֲבָל אַחַר כָּךְ כְּשֶׁבָּא לָעַוְלָה הַגְּדוֹלָה עוֹד יוֹתֵר אָז מַתְחִיל אֶצְלוֹ הַיֹּשֶׁר וְכוּ'. (כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם בְּסוֹף הַסִּפּוּרֵי מַעֲשִֹיּוֹת, עַיֵּן שָׁם). וְהִנֵּה עַל זֶה יֵשׁ לִתְמוֹהַּ וּלְהִתְפַּלֵּא מְאֹד עַל שֶׁאָנוּ רוֹאִים לִפְעָמִים בְּעֵת הַמַּחֲלֹקֶת שֶׁעוֹשִֹין הַחוֹלְקִים עַל הָאֱמֶת עַוְלוֹת עֲצוּמוֹת בְּלִי יֹשֶׁר כְּלָל כַּאֲשֶׁר רָאִינוּ בְּעֵינֵינוּ כַּמָּה פְּעָמִים, וּבִפְרָט כְּשֶׁהַמַּחֲלֹקֶת מִכְּשֵׁרִים קְצָת וּמְפֻרְסָמִים שֶׁמְּצַוִּים לִרְדֹּף מְאֹד וּמְבַקְּשִׁים לַעֲקֹר לְגַמְרֵי, חַס וְשָׁלוֹם, וְהֵיכָן מַתְחִיל הַיֹּשֶׁר שֶׁלָּהֶם, וַהֲלֹא הֵם כְּשֵׁרִים אוֹ צַדִּיקִים, וְאֵיךְ הִתְרַחֵק מֵהֶם הַיֹּשֶׁר כָּל כָּךְ כָּל כָּךְ? ! אַךְ הָאֱמֶת, כִּי בְּהָעַוְלָה בְּוַדַּאי יֵשׁ יֹשֶׁר כַּנַּ"ל, אֲבָל אֵלּוּ הַחוֹלְקִים אוֹמְרִים שֶׁהָאֱמֶת אִתָּם, וְזֶה עִקַּר הַיֹּשֶׁר אֶצְלָם לִרְדֹּף אַחַר הַנִּרְדָּפִים, שֶׁהֵם אוֹמְרִים עֲלֵיהֶם מַה שֶּׁאוֹמְרִים בַּשְּׁקָרִים שֶׁלָּהֶם, וְהֵם מְהַפְּכִים הָאֱמֶת כָּל כָּךְ עַד שֶׁנִּתְהַפֵּךְ הַיֹּשֶׁר אֶצְלָם, כִּי אוֹמְרִים שֶׁזֶּה עִקַּר הַיֹּשֶׁר לְרָדְפָם כָּל כָּךְ, רַחֲמָנָא לִצְלָן, וְזֶה בְּחִינַת הַמְהַפְּכִים אוֹרְחוֹת יֹשֶׁר, וְעַל-כֵּן קָשֶׁה מְאֹד לִמְצֹא שׁוּם יֹשֶׁר אֶצְלָם:

אות געריכה

כִּי בְּכָל מָקוֹם שֶׁהָעַוְלוֹת גְּדוֹלוֹת בְּיוֹתֵר, שָׁם הַיֹּשֶׁר רָחוֹק בְּיוֹתֵר, אֲבָל אַף-עַל-פִּי-כֵן בְּקַל לְהוֹדִיעַ שָׁם שֶׁעוֹשֶֹה עַוְלָה, אֲבָל מִי שֶׁטּוֹעֶה עַצְמוֹ וְאוֹמֵר שֶׁכָּל מַה שֶּׁעוֹשֶֹה הַכֹּל יֹשֶׁר וּמְהַפֵּךְ הָעַוְלָה וְהָרְצִיחָה לְיֹשֶׁר, שָׁם קָשֶׁה מְאֹד לִמְצֹא הַיֹּשֶׁר (וְהָבֵן הֵיטֵב). לְמָשָׁל, מִי שֶׁהוּא גַּנָּב אוֹ גַּזְלָן וְגַם אֶצְלוֹ יֵשׁ אֵיזֶה יֹשֶׁר לִפְעָמִים, אֲבָל הַיֹּשֶׁר שֶׁלּוֹ רָחוֹק מְאֹד, וְאֵין נִמְצָא בּוֹ יֹשֶׁר עַד אַחַר שֶׁעוֹשֶֹה כַּמָּה עַוְלוֹת וּגְזֵלוֹת, אֲבָל הָעַוְלָה שֶׁלּוֹ מְגֻלָּה לְעֵין כֹּל, כִּי הַכֹּל יוֹדְעִין שֶׁהוּא אִישׁ עָוֶל. וְגַם הוּא בְּעַצְמוֹ מֻכְרָח לְהוֹדוֹת שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶֹה יֹשֶׁר, כִּי אֵיךְ אֶפְשָׁר לוֹמַר עַל גְּנֵבָה וּגְזֵלָה שֶׁהוּא יֹשֶׁר?! אֲבָל מִי שֶׁאֵינוֹ גַּנָּב רַק עוֹשֶֹה עַוְלָה אוֹ אוֹנָאָה בְּמַשָּא וּמַתָּן, אַף-עַל-פִּי שֶׁאֶצְלוֹ הַיֹּשֶׁר בְּסָמוּךְ יוֹתֵר, כִּי כְּשֶׁבָּא לְאֵיזֶה גְּנֵבָה גְּמוּרָה יִמְשֹׁךְ יָדוֹ מִמֶּנָּה, אֲבָל מֵהָעַוְלָה שֶׁלּוֹ קָשֶׁה לַהֲשִׁיבוֹ, מֵחֲמַת שֶׁמַּטְעֶה אֶת עַצְמוֹ וּמוֹרֶה הֶתֵּר לְעַצְמוֹ. וְכֵן לְהַלָּן יוֹתֵר כָּל מַה שֶּׁהָעַוְלָה קְטַנָּה בְּיוֹתֵר וְהַיֹּשֶׁר סָמוּךְ לוֹ בְּיוֹתֵר, אַף-עַל-פִּי שֶׁהוּא בְּוַדַּאי טוֹב מִמִּי שֶׁהוּא בַּעַל עַוְלָה יוֹתֵר וְהַיֹּשֶׁר רָחוֹק מִמֶּנּוּ יוֹתֵר, אֲבָל מִצַּד אֶחָד הוּא גָּרוּעַ יוֹתֵר, כִּי קָשֶׁה לַהֲשִׁיבוֹ, כִּי מֵחֲמַת שֶׁהָעַוְלָה דַּקָּה קְצָת וְהוּא מַטְעֶה אֶת עַצְמוֹ שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶֹה עַוְלָה, עַל-כֵּן קָשֶׁה לַהֲשִׁיבוֹ. וְכֵן בְּכָל דַּרְגָּא וְדַרְגָּא כָּל מַה שֶּׁהַדַּרְגָּא קָרוֹב יוֹתֵר וְסָמוּךְ לַקְּדֻשָּׁה יוֹתֵר, רַק שֶׁגַּם שָׁם יֵשׁ אֵיזֶה אֲחִיזַת קְלִפָּה דַּקָּה, שָׁם קָשֶׁה יוֹתֵר לְשָׁבְרָהּ, מֵחֲמַת שֶׁבְּקַל יְכוֹלִין לִטְעוֹת שָׁם בֵּין יָמִין לִשְֹמֹאל, בֵּין עַוְלָה לְיֹשֶׁר:

אות דעריכה

כִּי זֶה כְּלָל גָּדוֹל שֶׁבְּכָל דַּרְגָּא וְדַרְגָּא וּבְכָל עוֹלָם וְעוֹלָם יֵשׁ קְלִפָּה הַקּוֹדֶמֶת לַפְּרִי, וַאֲפִלּוּ בַּמַּדְרֵגוֹת הָעֶלְיוֹנוֹת שֶׁאֵין שָׁם קְלִפָּה גְּמוּרָה, יֵשׁ שָׁם אֲחִיזַת אֵיזֶה קְלִפָּה דַּקָּה. וְכָל מַה שֶּׁאֲחִיזַת הַקְּלִפָּה וְהַשֶּׁקֶר דַּק יוֹתֵר, קָשֶׁה לַעֲמֹד עַל הַדָּבָר יוֹתֵר וְקָשֶׁה יוֹתֵר לְבַטְּלָהּ, כִּי עִקַּר אֲחִיזַת הָעַוְלָה וְהַיֹּשֶׁר שֶׁהֵם בְּחִינַת סִטְרָא דִּקְדֻשָּׁה שֶׁהוּא בְּחִינַת יֹשֶׁר, בְּחִינַת יָמִין וְסִטְרָא אָחֳרָא שֶׁהִיא בְּחִינַת עַוְלָה, בְּחִינַת שְֹמֹאל, עִקַּר שָׁרְשָׁם הוּא מֶאֱמוּנָה וּכְפִירוֹת, כִּי עִקַּר אֲחִיזַת הַסִּטְרָא אָחֳרָא שֶׁהוּא הַיֵּצֶר הָרָע, הוּא מִכְּפִירוֹת, כִּי הַיֵּצֶר הָרָע נִקְרָא אֵל אַחֵר כְּפִירוֹת. (כַּמּוּבָן בְּדִבְרֵי רַבֵּנוּ, זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, בְּכַמָּה מְקוֹמוֹת). וְיֵשׁ בָּזֶה כַּמָּה אֲלָפִים וּרְבָבוֹת מַדְרֵגוֹת, כִּי יֵשׁ שֶׁאֵין לוֹ כְּפִירוֹת גְּמוּרוֹת, אֲבָל אֵין הָאֱמוּנָה כָּל כָּךְ בִּשְׁלֵמוּת וּכְמוֹ כֵן יֵשׁ אֲחִיזָה לְהַקְּלִפָּה וְהַסִּטְרָא אָחֳרָא. וְכָל זֶה נִמְשָׁךְ מִבְּחִינָה הַנַּ"ל, מֵחֲמַת שֶׁהַשָּגוֹת אֱלֹקוּת אִי אֶפְשָׁר לְהַשִּיג כִּי אִם עַל-יְדֵי צִמְצוּמִים וְכוּ' מִשֵּכֶל עֶלְיוֹן לְשֵֹכֶל תַּחְתּוֹן. וּמֵאֵלּוּ הַצִּמְצוּמִים נִמְשָׁכִין כָּל הָעוֹלָמוֹת מֵרֹאשׁ וְעַד סוֹף, כִּי אֵלּוּ הַצִּמְצוּמִים הֵם בְּחִינַת כְּלַל הַתּוֹרָה, כִּי הֵם בְּחִינַת שִׁעוּרִין דְּאַתְוָן דְּאוֹרָיְתָא (כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל) וְעַל-יְדֵי אוֹתִיּוֹת הַתּוֹרָה נִבְרְאוּ כָּל הָעוֹלָמוֹת כִּי בְּאוֹרָיְתָא בָּרָא קֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עָלְמָא. נִמְצָא, שֶׁהַצִּמְצוּמִים הַנַּ"ל, שֶׁהֵם הַחָכְמוֹת וְהַשִּכְלִיּוּת, שֶׁעַל יָדָם מַשִּיגִין הַשָּגוֹת אֱלוֹקוּת כַּנַּ"ל, הֵם שֹׁרֶשׁ כָּל הָעוֹלָמוֹת וְכָל אֲשֶׁר בָּהֶם מֵרֹאשׁ וְעַד סוֹף, כִּי כֻּלָּם בְּחָכְמָה עָשִֹיתָ, הַיְנוּ חָכְמָה הַנַּ"ל שֶׁהִיא הַשִּכְלִיּוֹת לְהַשִּיג אוֹתוֹ יִתְבָּרַךְ עַל יָדָם, שֶׁזֶּה עִקַּר הַחָכְמָה. וּמֵחֲמַת חֵטְא אָדָם הָרִאשׁוֹן נִתְעַרְבֵּב הַדַּעַת וְהַחָכְמָה שֶׁבְּכָל עוֹלָם וּבְכָל דַּרְגָּא וְיֵשׁ אֲחִיזָה לְהַסִּטְרָא אָחֳרָא בְּכָל הַשִּכְלִיּוּת שֶׁבְּכָל עוֹלָם וְדַרְגָּא, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת מַה שֶּׁמְּבֹאָר שָׁם בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל שֶׁלִּפְעָמִים נוֹפֶלֶת הַמַּלְכוּת שֶׁהוּא חָכְמָה תַּתָּאָה בֵּין הַסִּטְרָא אָחֳרָא וְכוּ': וְזֶה עִקַּר הַיְגִיעָה וְהָעֲבוֹדָה שֶׁל הָאָדָם כָּל יְמֵי חַיָּיו לְבָרֵר וּלְלַבֵּן כָּל עוֹלָם וְכָל דַּרְגָּא מֵאֲחִיזַת הַקְּלִפָּה שֶׁבְּאוֹתוֹ עוֹלָם וְדַרְגָּא. וְזֶה בְּכָל אָדָם וּבְכָל זְמַן, כִּי אֲפִלּוּ הַפָּחוּת שֶׁבַּפְּחוּתִים כְּפִי עֲבוֹדָתוֹ וּכְפִי מַעֲשָֹיו הַטּוֹבִים כְּמוֹ כֵן הוּא מְבָרֵר וּמְזַכֵּךְ כְּפִי מַדְרֵגָתוֹ. וּכְמוֹ כֵן הוּא זוֹכֶה לְהַשָּגַת אֱלֹקוּת לְהַכִּיר אוֹתוֹ יִתְבָּרַךְ. וּלְהֵפֶךְ לְהֵפֶךְ, כִּי כְּשֶׁמְּקַלְקֵל מַעֲשָֹיו, חַס וְשָׁלוֹם, כְּמוֹ כֵן הוּא עוֹשֶֹה מַסָּךְ הַמַּבְדִּיל בֵּינוֹ וּבֵין הַשָּגוֹת אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, "אִם עֲוֹנֹתֵיכֶם הָיוּ מַבְדִּלִים בֵּינֵכֶם וּבֵין אֱלֹקֵיכֶם". וּמֵחֲמַת זֶה רֹב הָעוֹלָם רְחוֹקִים מֵהַשָּגַת אֱלֹקוּתוֹ, מֵחֲמַת שֶׁהָרֹב אֵין מַעֲשֵֹיהֶם עוֹלִים יָפֶה. וְעִקַּר הַתִּקּוּן עַל-יְדֵי הַצַּדִּיק הָאֱמֶת הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה מְאֹד שֶׁיֵּשׁ לוֹ כֹּחַ לְקָרֵב כָּל הָרְחוֹקִים בְּיוֹתֵר וּלְהַמְשִׁיךְ הַקְדָּמוֹת וְסִבּוּבִים קְדוֹשִׁים בְּשִֹכְלִיּוּת כָּאֵלּוּ, עַד שֶׁגַּם הֵם יִזְכּוּ לְהַשָּגָתוֹ יִתְבָּרַךְ. וּבִשְׁבִיל זֶה צְרִיכִין לִזָּהֵר מְאֹד מִלְּהַטְעוֹת עַצְמוֹ לוֹמַר שֶׁיִּתְקָרֵב לְהַקָּטָן בְּמַעֲלָה, כִּי אַף-עַל-פִּי שֶׁגַּם זֶה הַקָּטָן בְּמַעֲלָה גָּדוֹל מִמֶּנּוּ הַרְבֵּה, אֲבָל מֵאַחַר שֶׁעֲדַיִן לֹא זָכָה לַמַּדְרֵגָה הָעֶלְיוֹנָה בְּתַכְלִית הַמַּעֲלָה וְלֹא זָכָה עֲדַיִן לְשַׁבֵּר וּלְהַמְתִּיק אֲחִיזַת כָּל הַקְּלִפּוֹת בְּשָׁרְשָׁן הָעֶלְיוֹן שֶׁהוּא שֹׁרֶשׁ אֲחִיזַת הַדִּין שֶׁמִּשָּׁם כָּל אֲחִיזָתָם, וּמִי שֶׁלֹּא הִגִּיעַ עֲדַיִן לָזֶה, אֲפִלּוּ אִם הִגִּיעַ לְאֵיזֶה דַּרְגָּא, אֲבָל עֲדַיִן לֹא שָׁבַר הַקְּלִפָּה שֶׁבַּדַּרְגָּא הַגָּבֹהַּ יוֹתֵר בְּקַל יוֹתֵר יָכוֹל לִטְעוֹת שָׁם עַד שֶׁיְּהַפֵּךְ הָעַוְלָה לְיֹשֶׁר, עַד שֶׁיּוּכַל לְקַלְקֵל הַרְבֵּה, כִּי כְּשֶׁאֵינוֹ מְשַׁבֵּר הַקְּלִפָּה שֶׁהוּא צָרִיךְ לְשַׁבְּרָהּ אֲזַי נוֹתֵן כֹּחַ לְהַסִּטְרָא אָחֳרָא וְהַקְּלִפּוֹת שֶׁבַּמַּדְרֵגוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת וְיוּכַל לְהִתְגַּבֵּר בְּיוֹתֵר הָרַע שֶׁל הַמְּקֹרָבִים אֵלָיו, מֵחֲמַת שֶׁיּוֹנְקִים מֵהָרַע וְהַקְּלִפָּה שֶׁבַּמַּדְרֵגָה הַגָּבֹהַּ מֵהֶם שֶׁהוּא הַדַּרְגָּא שֶׁל רַבָּם שֶׁלֹּא זָכָה עֲדַיִן לְבָרֵר וּלְהַכְנִיעַ הַקְּלִפָּה וְהַסִּטְרָא אָחֳרָא הַנֶּאֱחֶזֶת שָׁם. וְעִקַּר הַקִּלְקוּל הוּא כְּשֶׁזֶּה הַקָּטָן בְּמַעֲלָה חוֹלֵק עַצְמוֹ מֵהָרַבִּי הָאֲמִתִּי הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה מְאֹד עַד תַּכְלִית הַשְּׁלֵמוּת שֶׁאֵין שְׁלֵמוּת אַחֲרָיו, כִּי זֶה שֶׁמְּקֹרָב לְזֶה הָרַבִּי אֱמֶת, אֲפִלּוּ אִם הוּא קָטָן בְּמַעֲלָה מְאֹד יֵשׁ לוֹ כֹּחַ לְתַקֵּן הַכֹּל וּלְקָרֵב כָּל הָרְחוֹקִים לַה' יִתְבָּרַךְ וּלְהַכְנִיס בָּהֶם הַשָּגַת אֱלֹקוּת, הַכֹּל בְּכֹחַ רַבּוֹ הַגָּדוֹל. וְכַמְבֹאָר בְּהַתּוֹרָה כִּי מְרַחֲמָם יְנַהֲגֵם וְכוּ'. שֶׁהַצַּדִּיק גַּם אַחַר הִסְתַּלְּקוּתוֹ לַמָּקוֹם שֶׁנִּסְתַּלֵּק עוֹסֵק בְּתִקּוּן הָעוֹלָם עַל-יְדֵי תַּלְמִידָיו, כִּי זֶה עִקַּר שְׁלֵמוּת הַצַּדִּיק וְכוּ' עַיֵּן שָׁם, אֲבָל זֶה הַקָּטָן בְּמַעֲלָה כְּשֶׁאֵינוֹ מְקַבֵּל כֹּחַ מֵהַצַּדִּיק הָאֱמֶת הַנַּ"ל, מִכָּל שֶׁכֵּן כְּשֶׁחוֹלֵק עָלָיו לֹא דַּי שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְתַקֵּן הַמְקֹרָבִים אֵלָיו, אַף גַּם מְקַלְקֵל אוֹתָם הַרְבֵּה, כִּי עוֹקֵר אוֹתָם מִשָּׁרְשָׁם הָעֶלְיוֹן הָאֲמִתִּי שֶׁהוּא הַצַּדִּיק הָאֱמֶת, שֶׁהוּא שֹׁרֶשׁ נִשְׁמוֹת יִשְֹרָאֵל. וְזֶה הַקָּטָן בְּמַעֲלָה בְּעַצְמוֹ בְּוַדַּאי אֵינוֹ יָכוֹל לְתַקֵּן אוֹתָם, אַדְּרַבָּא, נוֹתֵן עוֹד כֹּחַ לְהָרַע שֶׁלָּהֶם מִשֹּׁרֶשׁ הָרַע הַנֶּאֱחָז בּוֹ שֶׁעֲדַיִן לֹא זָכָה לְשָׁבְרוֹ. וְזֶהוּ בְּחִינַת מַחֲלֹקֶת קֹרַח וַעֲדָתוֹ, בְּחִינַת וַיִּקַּח קֹרַח וְתַרְגּוּמוֹ, וְאִתְפְּלֵג קֹרַח, שֶׁחָלַק עַצְמוֹ מֵהַצַּדִּיק הָאֱמֶת שֶׁהוּא מֹשֶׁה רַבֵּנוּ, וְגַם 'וַיִּקַּח קֹרַח' כִּפְשׁוּטוֹ, שֶׁלָּקַח לְעַצְמוֹ כַּמָּה נַפְשׁוֹת יִשְֹרָאֵל וְאָמַר שֶׁהוּא יוֹלִיכֵם בְּדַרְכּוֹ, מֵחֲמַת שֶׁנִּדְמֶה לוֹ שֶׁהוּא בְּמַעֲלָה גָּבֹהַּ שֶׁאֵין לְמַעְלָה מִמֶּנּוּ, וְרָצָה לַחֲלֹק עַל מֹשֶׁה שֶׁהוּא בְּחִינַת הַצַּדִּיק הָאֱמֶת וְלִקַּח נְפָשׁוֹת לְצוּדָם, לְקָרְבָם לְעַצְמוֹ שֶׁיֵּלְכוּ בְּדֶרֶךְ הַיָּשָׁר לְגֵיהִנּוֹם וְלַאֲבַדּוֹן כַּאֲשֶׁר רוֹאִים בַּחוּשׁ דַּרְכָּם שֶׁל הַמְקֹרָבִים אֶל הַחוֹלְקִים וְהָרוֹדְפִים, רַחֲמָנָא לִצְלָן:

אות העריכה

וְזֶה בְּחִינַת אִסּוּר בָּשָֹר בְּחָלָב, בְּחִינַת לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ, כִּי כָּל מַה שֶּׁבָּעוֹלָם, דּוֹמֵם, צוֹמֵחַ, חַי, מְדַבֵּר הַכֹּל יוֹנֵק חַיּוּתוֹ מִבְּחִינַת הַצִּמְצוּמִים הַנַּ"ל, שֶׁעַל יָדָם מַשִּיגִין אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ וְכֻלָּם צְרִיכִין בֵּרוּר אַחַר בֵּרוּר כַּיָּדוּעַ. וְעִקַּר שְׁלֵמוּת הַבֵּרוּר עַל-יְדֵי הַצַּדִּיק הָאֱמֶת הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה הַנַּ"ל. וְכָל מִי שֶׁמְּקֹרָב אֵלָיו וְנִכְלָל בּוֹ יָכוֹל לְתַקֵּן וּלְבָרֵר, כִּי עִקַּר שְׁלֵמוּת הַתִּקּוּן הוּא רַק עַל-יְדֵי מִי שֶׁזָּכָה לְהַמְתִּיק שֹׁרֶשׁ אֲחִיזַת הַדִּין בְּשָׁרְשׁוֹ הָעֶלְיוֹן, כִּי שִׁבֵּר כָּל אֲחִיזַת הַקְּלִפּוֹת שֶׁבְּכָל הַמַּדְרֵגוֹת עַד תַּכְלִית הַמַּעֲלָה. וְכָל מִי שֶׁעֲדַיִן לֹא הִגִּיעַ לְמַדְרֵגָה זֹאת עֲדַיִן אֵין לוֹ כֹּחַ לְתַקֵּן הָעוֹלָם בִּשְׁלֵמוּת. וּבִשְׁבִיל זֶה מִתְאָרֵךְ הַגָּלוּת כָּל כָּךְ, כִּי בְּכָל דּוֹר וָדוֹר מִתְבָּרְרִין בֵּרוּרִים כְּפִי הַדּוֹר עַד שֶׁיֻּשְׁלַם הַבֵּרוּר עַל-יְדֵי מְשִׁיחַ צִדְקֵנוּ:

אות ועריכה

וְעַל-כֵּן אָסוּר לֶאֱכֹל מֵהַבְּהֵמָה בַּחַיִּים, כִּי בְּחַיָּיו צָרִיךְ הַבַּעַל חַי לְקַבֵּל הַחַיּוּת בְּהַדַּרְגָּה כְּפִי מַדְרֵגָתוֹ, דְּהַיְנוּ הַחַיּוּת הַשַּׁיָּךְ לְבַעַל חַי, כִּי אִי אֶפְשָׁר לוֹ לְקַבֵּל חַיּוּת הַגָּבֹהַּ יוֹתֵר שֶׁהוּא חַיּוּת הָאָדָם, כִּי יִתְבַּטֵּל בַּמְּצִיאוּת. וְעַל-יְדֵי חַיּוּת הַזֶּה בְּעַצְמוֹ הַשַּׁיָּךְ לְמַדְרֵגָתוֹ אִי אֶפְשָׁר לוֹ לְהִתְבָּרֵר וּלְהִתְתַקֵּן, אֲבָל עַל-יְדֵי הַשְּׁחִיטָה מַעֲלִין הַבְּהֵמָה מֵחַי לִמְדַבֵּר. וְאָז מַעֲלִין הַחַיּוּת לְמַעְלָה מִמַּדְרֵגָתוֹ וְאָז אֶפְשָׁר לְתַקְּנוֹ. וְזֶה בְּחִינַת קָרְבָּנוֹת, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מַעֲלִין מֵחַי לִמְדַבֵּר, וְכֵן הַצַּדִּיקִים וְכָל יִשְֹרָאֵל הַדְּבֵקִים אֲלֵיהֶם מַעֲלִים בַּאֲכִילָתָן מֵחַי לִמְדַבֵּר:

אות זעריכה

כִּי מֵחֲמַת חֵטְא אָדָם הָרִאשׁוֹן נִגְזַר מִיתָה לְדוֹרוֹת עַל הָאָדָם וְעַל כָּל הַבַּעֲלֵי חַיִּים, כִּי עַל-יְדֵי חֶטְאוֹ שֶׁאָכַל מֵעֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרָע פָּגַם בַּדַּעַת וְנִתְעַרְבֵּב הַדַּעַת מְאֹד, שֶׁהוּא הַדַּעַת הַנַּ"ל לְהַשִּיג אוֹתוֹ יִתְבָּרַךְ עַד שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְהָאָדָם וּלְשׁוּם בַּעַל חַי לְהִתְבָּרֵר וְלָשׁוּב לְשָׁרְשׁוֹ שֶׁהוּא הַחָכְמָה, שֶׁהוּא שֹׁרֶשׁ הַכֹּל כִּי אִם עַל-יְדֵי הַמִּיתָה, כִּי אִי אֶפְשָׁר לְהָאָדָם וּלְשׁוּם בַּעַל חַי לְהִתְבָּרֵר וּלְהִתְתַּקֵּן כִּי אִם עַל-יְדֵי שֶׁיֻּמְשַׁךְ עָלָיו חַיּוּת גָּבֹהַּ בְּיוֹתֵר הַנִּמְשָׁךְ מִשִּכְלִיּוּת וְחָכְמָה גָּבֹהַּ בְּיוֹתֵר, שֶׁזֶּה הַחַיּוּת אִי אֶפְשָׁר לוֹ לְקַבֵּל בְּעוֹדוֹ קָשׁוּר בַּגּוּף, כִּי בְּעוֹדוֹ בַּגּוּף אֵינוֹ יָכוֹל לְקַבֵּל הַחַיּוּת הַנִּמְשָׁךְ מֵחָכְמָה כִּי אִם בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה כְּפִי מַדְרֵגָתוֹ, אֲבָל בִּשְׁעַת מִיתָה נִתְוַסֵּף רוּחוֹ, בִּבְחִינַת תּוֹסֵף רוּחָם יִגְוָעוּן, כִּי אָז נִמְשָׁךְ עָלָיו חַיּוּת הַנִּמְשָׁךְ מֵחָכְמָה גָּבֹהַּ בְּיוֹתֵר וְעַל-יְדֵי-זֶה נִסְתַּלֵּק, כִּי אֵין הַגּוּף יָכוֹל לְקַבֵּל זֶה הַחַיּוּת, וְעַל-יְדֵי-זֶה בְּעַצְמוֹ נִתְתַּקֵּן כְּפִי מַה שֶּׁזּוֹכֶה עַל-יְדֵי מַעֲשָֹיו. וְעַל-כֵּן עִקַּר תִּקּוּן הָאָדָם בְּחַיָּיו וּלְאַחַר מִיתָתוֹ הוּא רַק עַל-יְדֵי הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה מְאֹד הַנַּ"ל, שֶׁיּוֹדֵעַ לְהַמְשִׁיךְ הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת אֲפִלּוּ לְהַקְּטַנִּים וְהַחוֹלִים בְּיוֹתֵר, כִּי כָּל בָּאֵי עוֹלָם לֹא בָּאוּ לָעוֹלָם כִּי אִם לְתַקֵּן וּלְבָרֵר עַל-יְדֵי מַעֲשֵֹיהֶם הַטּוֹבִים, אֲבָל הָרֹב אֵין מַעֲשֵֹיהֶם עוֹלִים יָפֶה וּמְקַלְקְלִים בְּיוֹתֵר, וְעַל-יְדֵי-זֶה מִתְגַּלְגְּלִים בְּכַמָּה וְכַמָּה גִּלְגּוּלִים וּבְכַמָּה וְכַמָּה עֳנָשִׁים, רַחֲמָנָא לִצְלָן, וְעִקַּר הַתִּקּוּן עַל-יְדֵי הַצַּדִּיק שֶׁיּוֹדֵעַ שָׁרְשֵׁי כָּל הַנְּפָשׁוֹת וְיוֹדֵעַ אֵיךְ לַעֲסֹק עִם כָּל אֶחָד בְּחַיָּיו וּבְמוֹתוֹ אֵיךְ לְתַקְּנוֹ, לַהֲבִיאוֹ לְהַשָּגַת אֱלֹקוּת, שֶׁזֶּה עִקַּר הַתַּכְלִית, עִקַּר שַׁעֲשׁוּעַ עוֹלָם הַבָּא. וְעַל-כֵּן הָעִקָּר כְּשֶׁזּוֹכִין לְהִתְקָרֵב אֵלָיו בַּחַיִּים חַיּוּתוֹ, כִּי אַחַר כָּךְ קָשֶׁה מְאֹד לָבוֹא אֵלָיו, כִּי מִי שֶׁטָּרַח בְּעֶרֶב שַׁבָּת וְכוּ': וּבִשְׁבִיל זֶה נִמְצָאִים כַּמָּה וְכַמָּה שֶׁמִּתְקָרְבִים וְנוֹפְלִים וְנִתְרַחֲקִים, וְיֵשׁ שֶׁהָיוּ מְקֹרָבִים רֹב יְמֵיהֶם וּלְעֵת זִקְנוּתָם נָפְלוּ וְנִתְרַחֲקוּ וְנִתְהַפְּכוּ לְרוֹדְפִים, רַחֲמָנָא לִצְלָן, כִּי עִקָּר הוּא הַסּוֹף וְהָאַחֲרִית, כִּי טוֹב אַחֲרִית דָּבָר מֵרֵאשִׁיתוֹ (קֹהֶלֶת ז, ח), כְּמוֹ שֶׁדָּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, לְעִנְיַן אֱלִישָׁע אַחֵר שֶׁנָּפַל בְּסוֹף יָמָיו, רַחֲמָנָא לִצְלָן, כִּי הָאָדָם כָּל מַה שֶּׁמַּזְקִין צָרִיךְ שֶׁיִּתְוַסֵּף עָלָיו דַּעַת גָּבֹהַּ יוֹתֵר (כְּמוֹ שֶׁפֵּרֵשׁ אֲדוֹנֵנוּ, מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ, זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, בְּמָקוֹם אַחֵר ). וְזֶה בְּחִינַת זִקְנֵי תַּלְמִידֵי חֲכָמִים כָּל מַה שֶּׁמַּזְקִינִים דַּעְתָּם מִתְיַשֶּׁבֶת עֲלֵיהֶם, כִּי כָּל מַה שֶּׁמַּזְקִין יוֹתֵר הוּא צָרִיךְ לְהִתְקָרֵב לְשָׁרְשׁוֹ וְתִקּוּנוֹ יוֹתֵר, שֶׁהוּא הַשָּגַת הַחָכְמָה הַנַּ"ל שֶׁנִּמְשֶׁכֶת עָלָיו בְּעֵת הִסְתַּלְּקוּתוֹ אִם יִזְכֶּה, שֶׁזֶּה עִקַּר תִּקּוּנוֹ. וְכָל זְמַן שֶׁהָאָדָם בַּחַיִּים יֵשׁ עָלָיו מִלְחֶמֶת הַיֵּצֶר, כִּי אֶת זֶה לְעֻמַּת זֶה עָשָֹה אֱלֹקִים, וְכָל מַה שֶּׁהוּא צָרִיךְ לָבוֹא לְחָכְמָה יְתֵרָה, כְּמוֹ כֵן מִתְגַּבֵּר כְּנֶגְדּוֹ מִלְחֶמֶת עֲמָלֵק שֶׁכּוֹלֵל כָּל הַקְּלִפּוֹת שֶׁהוּא מִתְגַּבֵּר תָּמִיד כְּנֶגֶד הַחָכְמָה הַנַּ"ל. (כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל). וְעַל-כֵּן לִפְעָמִים הָאָדָם נוֹפֵל לְעֵת זִקְנוּתוֹ כְּמוֹ שֶׁכָּתַב אֲדוֹנֵנוּ, מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ, זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה בְּסֵפֶר הָא"ב, כִּי אֵין לוֹ כֹּחַ לְקַבֵּל הַדַּעַת שֶׁנִּמְשָׁךְ עָלָיו אָז, מֵחֲמַת שֶׁלֹּא קִדֵּשׁ עַצְמוֹ כָּרָאוּי לְזֶה הַדַּעַת וּמֵרִבּוּי הַדַּעַת נִטְרְפָה דַּעְתּוֹ לְגַמְרֵי, כִּי רִבּוּי הַשֶּׁמֶן גּוֹרֵם כִּבּוּי הַנֵּר. וְעַל-כֵּן זִקְנֵי עַמֵּי הָאָרֶץ כָּל זְמַן שֶׁמַּזְקִינִים דַּעְתָּם מְטֹרֶפֶת עֲלֵיהֶם. וְעִקַּר שֵׁם תַּלְמִידֵי חֲכָמִים הוּא מִי שֶׁמְּקֹרָב לְהֶחָכָם וְהַצַּדִּיק הָאֱמֶת, כִּי עַל שֵׁם זֶה נִקְרָא תַּלְמִיד חָכָם, שֶׁהוּא תַּלְמִיד שֶׁל הֶחָכָם, שֶׁהוּא הַצַּדִּיק הָאֱמֶת. וּלְהֵפֶךְ, עַם הָאָרֶץ נִקְרָא מִי שֶׁלֹּא שִׁמֵּשׁ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, כִּי כְּשֶׁאֵינוֹ מְקֹרָב לַהֶחָכָם וְהַצַּדִּיק הָאֱמֶת הוּא בִּכְלַל עַם הָאָרֶץ, כִּי אֵין לוֹ כֹּחַ לְקַבֵּל חָכְמָה שֶׁהוּא הַשָּגַת אֱלֹקוּת אֲפִלּוּ אִם הוּא לַמְדָּן וְחָכָם, וַאֲפִלּוּ אִם יֵשׁ לוֹ מַעֲשִֹים טוֹבִים, כִּי אֶל הַתַּכְלִית הַנִּצְחִי שֶׁהוּא הַשָּגַת אֱלֹקוּת אִי אֶפְשָׁר לָבוֹא כִּי אִם עַל-יְדֵי צַדִּיקֵי אֱמֶת הַנַּ"ל וְתַלְמִידֵיהֶם וְתַלְמִידֵי תַּלְמִידֵיהֶם וְכוּ':

אות חעריכה

וְזֶהוּ אַל תַּאֲמִין בְּעַצְמְךְ עַד יוֹם מוֹתְךָ, 'בְּעַצְמְךָ' דַּיְקָא, כִּי כְּשֶׁהוּא בְּעַצְמוֹ, דְּהַיְנוּ שֶׁחוֹלֵק עַצְמוֹ מֵהַצַּדִּיק הָאֱמֶת בְּוַדַּאי אֵין לוֹ לְהַאֲמִין בְּעַצְמוֹ, כִּי יִפֹּל בְּאֵין סוֹמֵךְ וְכַנַּ"ל. וְזֶהוּ אַל תַּאֲמִין בְּעַצְמְךָ עַד יוֹם מוֹתְךָ, כִּי אִי אֶפְשָׁר לְהִתְקָרֵב וְלִנֹּק מֵהַצַּדִּיק הָאֱמֶת כִּי אִם עַל-יְדֵי מְסִירַת נֶפֶשׁ מַמָּשׁ כַּאֲשֶׁר רוֹאִין בַּחוּשׁ גֹּדֶל הַמְּנִיעוֹת וְהַיִּסּוּרִין שֶׁצְּרִיכִין לַעֲבֹר עַל כָּל מִי שֶׁרוֹצֶה לְהִתְקָרֵב לִנְקֻדַּת הָאֱמֶת, שֶׁצָּרִיךְ לִסְבֹּל יִסּוּרִין עַד דִּכְדּוּכָא שֶׁל נֶפֶשׁ, וְעַל זֶה נֶאֱמַר, "כִּי עָלֶיךָ הֹרַגְנוּ כָל הַיּוֹם נֶחְשַׁבְנוּ כְּצֹאן טִבְחָה". וְכַמּוּבָן בְּהָעִנְיַן שֶׁסִּפֵּר הוּא זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, כְּשֶׁבָּא נְשָׁמָה קְדוֹשָׁה לָעוֹלָם (בְּסִימָן קנב, לִקּוּטֵי חֵלֶק א) וְסִיֵּם שָׁם, וְעַל-יְדֵי מְסִירַת נֶפֶשׁ אֶפְשָׁר לְדַבֵּק וְכוּ' (עַיֵּן שָׁם הֵיטֵב). וְזֶהוּ אַל תַּאֲמִין בְּעַצְמְךָ עַד יוֹם מוֹתְךָ, הַיְנוּ מִי שֶׁמֵּמִית עַצְמוֹ עַל דִּבְרֵי תּוֹרָה, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, אֵין הַתּוֹרָה מִתְקַיֶּמֶת אֶלָּא בְּמִי שֶׁמֵּמִית עַצְמוֹ עָלֶיהָ, דְּהַיְנוּ, שֶׁמְּשַׁבֵּר כָּל הַמְּנִיעוֹת וְסוֹבֵל יִסּוּרִין וּמְסִירַת נֶפֶשׁ מַמָּשׁ בִּשְׁבִיל לְהִתְקָרֵב לְהַצַּדִּיק הָאֱמֶת וּלְתוֹרָתוֹ הַקְּדֻשָּׁה וְאָז הוּא בָּטוּחַ מִמִּכְשׁוֹל, כִּי בְּכָל מַה שֶּׁיַּעֲבֹר עָלָיו יִשָּׁאֵר עַל עָמְדוֹ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, "כִּי דִּכִּיתָנוּ בִּמְקוֹם תַּנִּים וְכוּ'. אִם שָׁכַחְנוּ שֵׁם אֱלֹקֵינוּ וְכוּ' הֲלֹא אֱלֹקִים יַחֲקָר זֹאת כִּי הוּא יֹדֵעַ תַּעֲלֻמוֹת לֵב כִּי עָלֶיךָ הֹרַגְנוּ כָל הַיּוֹם וְכוּ'". (וְעַיֵּן לְקַמָּן מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ בְּעִנְיַן פָּרָה אֲדֻמָּה עַל פָּסוּק, "זֹאת הַתּוֹרָה אָדָם כִּי יָמוּת בְּאֹהֶל", שֶׁדָּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה עַל זֶה, אֵין הַתּוֹרָה מִתְקַיֶּמֶת אֶלָּא בְּמִי שֶׁמֵּמִית עַצְמוֹ עָלֶיהָ, שֶׁעִקָּר שֶׁצְּרִיכִין לְהָמִית עַצְמוֹ, דְּהַיְנוּ לִמְסֹר נַפְשׁוֹ בִּשְׁבִיל הָאֹהֶל, דְּהַיְנוּ לְהִתְקָרֵב לְהַצַּדִּיק הָאֱמֶת וְכוּ', עַיֵּן שָׁם. וְעַל-פִּי זֶה מְבֹאָר הֵיטֵב עִנְיָן זֶה וְאַל תַּאֲמִין בְּעַצְמְךָ עַד יוֹם מוֹתְךָ, עַד שֶׁתְּקַיֵּם אָדָם כִּי יָמוּת בְּאֹהֶל, דְּהַיְנוּ לְהָמִית עַצְמְךָ וְלִמְסֹר נַפְשְׁךָ בִּשְׁבִיל לִהְיוֹת בְּאֹהֶל הַצַּדִּיק הָאֱמֶת וּלְהִתְקָרֵב אֵלָיו. וְאָז לֹא תִּהְיֶה בְּעַצְמְךָ, כִּי תִּהְיֶה מְקֻשָּׁר וְנִכְלָל בְּהַצַּדִּיק הָאֱמֶת וְאָז תִּהְיֶה בָּטוּחַ מִמִּכְשׁוֹל. עַיֵּן לְקַמָּן וְתָבִין:

אות טעריכה

וְכָל הַהוֹלָדוֹת שֶׁל הָאָדָם וְכָל הַבַּעֲלֵי חַיִּים כֻּלָּם נִמְשָׁכִין מֵהַשִּכְלִיּוּת הַנַּ"ל, שֶׁהַצַּדִּיק מַמְשִׁיךְ וּמוֹלִיד שִֹכְלִיּוּת מִשֵּכֶל עֶלְיוֹן לְשֵֹכֶל תַּחְתּוֹן בִּשְבִיל הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת. וּמִשָּׁם נִמְשָׁךְ כָּל קִיּוּם הָעוֹלָם וְכָל הַהוֹלָדוֹת שֶׁבְּכָל הָעוֹלָם, כִּי הַהוֹלָדָה הִיא מֵהַשֵּכֶל, כַּיָּדוּעַ, כִּי כָּל הַהוֹלָדוֹת שֶׁבָּעוֹלָם, כֻּלָּם בִּשְׁבִיל לְגַלּוֹת הַשָּגַת אֱלֹקוּתוֹ בָּעוֹלָם מִדּוֹר לְדוֹר, כִּי כָּל פֹּעַל ה' לְמַעֲנֵהוּ, וְכָל מַה שֶּׁבָּרָא ה' יִתְבָּרַךְ הַכֹּל לִכְבוֹדוֹ, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, וְכֵן כָּל קִיּוּם הָעוֹלָם הַכֹּל לִכְבוֹדוֹ, כְּדֵי לְהַכִּיר אוֹתוֹ יִתְבָּרַךְ, כִּי כָּל מַה שֶּׁנַּעֲשֶֹה וְנוֹלָד בָּעוֹלָם, הַכֹּל בִּשְׁבִיל הַצַּדִּיק הָאֱמֶת, כִּי זֶה כָּל הָאָדָם, כִּי כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ לֹא נִבְרָא וְנִתְקַיֵּם אֶלָּא בִּשְׁבִיל זֶה, וּלְצֶוֶת לָזֶה, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: נִמְצָא, שֶׁכָּל הַהוֹלָדוֹת נִמְשָׁכִין מֵהַצִּמְצוּמִים וְהַשִּכְלִיּוּת הַנַּ"ל, וּמֵחֲמַת שֶׁכְּנֶגֶד כָּל צִמְצוּם וְשֵֹכֶל יֵשׁ כְּנֶגְדּוֹ בְּחִינַת קְלִפַּת עֲמָלֵק כַּנַּ"ל מִזֶּה נִמְשָׁךְ חֶבְלֵי לֵדָה. וְכַמּוּבָן בִּדְבָרָיו זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, שֶׁאָמַר אַחַר הַתּוֹרָה הַנַּ"ל, וְעַל-יְדֵי-זֶה נִתְבַּטֵּל קִשּׁוּי הוֹלָדָה, כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם (בְּסִימָן קלה) שֶׁמְּדַבֵּר מֵהַתּוֹרָה הַנַּ"ל, כִּי הַהוֹלָדָה בִּבְחִינַת חֲתָכוֹ לְאַרְבַּע (כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם). וְעַל-כֵּן עִקַּר הַהוֹלָדָה עַל-יְדֵי הַחֶסֶד (כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר בְּמָקוֹם אַחֵר ). כִּי עַל-יְדֵי הַחֶסֶד נִמְשָׁךְ בְּחִינַת חֲתָכוֹ לְאַרְבַּע, שֶׁמִּשָּׁם הַהוֹלָדָה, כִּי כְּשֶׁנִּגְמָר הַהוֹלָדָה נִמְשָׁךְ חֶסֶד גָּדוֹל, מֵאַחַר שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יִתְגַּלֶּה עַל-יְדֵי הַצַּדִּיק הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת יוֹתֵר. וְעַל-יְדֵי הַחֶסֶד הַזֶּה נִמְתָּקִין הַדִּינִים שֶׁהָיוּ נֶאֱחָזִים בְּהַצִּמְצוּמִים. וְעַל-יְדֵי הַמְתָּקַת הַדִּין דָּם נֶעְכָּר וְנַעֲשֶֹה חָלָב וּמִשָּׁם נִשְׁתַּלְשֵׁל וְנִמְשָׁךְ הֶחָלָב שֶׁנִּתְהַוֶּה בִּשְׁעַת הַהוֹלָדָה אֵצֶל כָּל הַבַּעֲלֵי חַיִּים, וְזֶה הֶחָלָב הוּא מְזוֹן הַוָּלָד וְקִיּוּמוֹ בִּימֵי קַטְנוּתוֹ וִינִיקָתוֹ, כִּי אָז אֵין לְהַוָּלָד עֲדַיִן כֹּחַ לֶאֱכֹל שְׁאָר מַאֲכָלִים שֶׁצְּרִיכִין לְלָעֲסָם וּלְטָחֲנָם בְּשִׁנָּיו, וְהִזְמִין לוֹ ה' יִתְבָּרַךְ חֲלֵב אִמּוֹ לִנֹּק וּלְהִתְקַיֵּם אָז:

אות יעריכה

וְזֶה בְּחִינַת אִסּוּר בָּשָֹר בְּחָלָב, כִּי הַבָּשָֹר אֵינוֹ נֶאֱכָל כִּי אִם אַחַר שֶׁתֵּצֵא נַפְשׁוֹ עַל-יְדֵי הַשְּׁחִיטָה, כִּי אֵיבָר מִן הַחַי אָסוּר בַּאֲכִילָה, כִּי כָּל זְמַן שֶׁהַבַּעַל חַי בַּחַיִּים אִי אֶפְשָׁר לְתַקְּנוֹ מֵחֵטְא אָדָם הָרִאשׁוֹן, כִּי אִי אֶפְשָׁר לְהַמְשִׁיךְ עָלָיו בְּחַיָּיו מִמַּדְרֵגָה הַגָּבֹהַּ בְּיוֹתֵר שֶׁצְּרִיכִין לְהַמְשִׁיךְ עָלָיו בִּשְׁבִיל תִּקּוּנוֹ, כִּי הַתִּקּוּן אִי אֶפְשָׁר מִמַּדְרֵגָה הַסְּמוּכָה הַגָּבֹהַּ מִמֶּנּוּ קְצָת, רַק צְרִיכִין לְהַמְשִׁיךְ הַתִּקּוּן שֶׁל הַמְקֻלְקָל וְהַפָּגוּם מִמַּדְרֵגָה הַגָּבֹהַּ בְּיוֹתֵר. וְזֶה בִּכְלַל מַה שֶּׁמְּבֹאָר לְעֵיל; שֶׁכָּל מִי שֶׁהוּא קָטָן וְחוֹלֶה בְּיוֹתֵר, צָרִיךְ רַבִּי גָּדוֹל בְּיוֹתֵר, שֶׁיֵּדַע אֵיךְ לְהַמְשִׁיךְ עָלָיו הַתִּקּוּן מִמַּדְרֵגָה גָּבֹהַּ מְאֹד וּלְהַמְשִׁיכוֹ אֵלָיו בְּדֶרֶךְ נִפְלָא וְשֵֹכֶל עָמֹק מְאֹד מְאֹד בְּאֹפֶן שֶׁיּוּכַל לְקַבְּלוֹ. וְעַל-כֵּן אִי אֶפְשָׁר לִגְמֹר הַתִּקּוּן שֶׁל אָדָם וְשֶׁל שׁוּם בַּעַל חַי כִּי אִם לְאַחַר מִיתָתוֹ, כִּי בְּחַיָּיו אִי אֶפְשָׁר לוֹ לְקַבֵּל מִמָּקוֹם הַגָּבֹהַּ כָּל כָּךְ כְּפִי שֶׁצְּרִיכִין תִּקּוּנוֹ, כִּי בַּגּוּף אִי אֶפְשָׁר לְקַבֵּל שֵֹכֶל כָּזֶה כַּנַּ"ל, רַק אַחַר מִיתָתוֹ אָז יוּכַל לְקַבֵּל אִם יִזְכֶּה וְכַנַּ"ל. וְעַל-כֵּן אִי אֶפְשָׁר לֶאֱכֹל מֵהַבַּעַל חַי גַּם לְאַחַר מִיתָתוֹ כִּי אִם עַל-יְדֵי תִּקּוּן הַשְּׁחִיטָה, כִּי הַשְּׁחִיטָה עַל-יְדֵי חֶרֶב לַה', שֶׁהוּא הַסַּכִּין שֶׁל שְׁחִיטָה הַשָּׁלֵם וּבָדוּק כָּרָאוּי שֶׁהוּא בְּחִינַת מַלְכוּת, בְּחִינַת שֵֹכֶל הַנַּ"ל שֶׁל הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת (כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם בְּסוֹף מֵישְׁרָא דְּסַכִּינָא, שֶׁזֶּה הַשֵּכֶל, בְּחִינַת חֶרֶב וְכוּ', עַיֵּן שָׁם). וְעַל-כֵּן צְרִיכִין לְקַבֵּל הַסַּכִּין מֵהַתַּלְמִיד חָכָם, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, כִּי זֶה הַשֵּכֶל צְרִיכִין לְקַבֵּל מֵהֶחָכָם הָאֱמֶת דַּיְקָא כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן הֵם חָמֵשׁ הִלְכוֹת שְׁחִיטָה כְּנֶגֶד חֲמִשָּׁה חֻמְשֵׁי תּוֹרָה, שֶׁהֵם כְּלַל הַתּוֹרָה, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, "וְזָבַחְתָּ כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִיךָ", שֶׁמְּרַמֵּז עַל כָּל הַתּוֹרָה וְהַמִּצְווֹת, שֶׁכֻּלָּם בִּכְלַל 'כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִיךָ', הַיְנוּ שֶׁעִקַּר תִּקּוּן הַשְּׁחִיטָה עַל-יְדֵי שֶׁמַּמְשִׁיכִין הַתִּקּוּן מִכְּלַל הַתּוֹרָה שֶׁכְּלוּלָה מִכָּל הַשִּכְלִיּוּת הַנַּ"ל שֶׁל הַשָּגַת אֱלֹקוּת, שֶׁכֻּלָּם כְּלוּלִים בְּשִׁעוּרִין דְּאַתְוָן דְּאוֹרָיְתָא (כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל). וְעַל-יְדֵי-זֶה דַּיְקָא יְכוֹלִין לְהַעֲלוֹת הַנֶּפֶשׁ לְשָׁרְשָׁהּ לְתַקְּנָהּ כָּרָאוּי, כִּי אִי אֶפְשָׁר לְתַקְּנָהּ כִּי אִם עַל-יְדֵי שֶׁמַּמְשִׁיכִין עָלֶיהָ תִּקּוּן מִמַּדְרֵגָה הַגָּבֹהַּ בְּיוֹתֵר וְכַנַּ"ל:

אות יאעריכה

וְעַל-כֵּן אָסוּר לֶאֱכֹל בָּשָֹר בְּחָלָב, כִּי הֶחָלָב הִתִּירָה הַתּוֹרָה בְּחַיִּים, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, כִּי הֶחָלָב נִמְתֶּקֶת בְּעֵת הַהוֹלָדָה בִּשְׁבִיל חַיּוּת וְקִיּוּם הַוָּלָד בְּעֵת קַטְנוּתוֹ, אֲבָל הַחַיּוּת הַנִּמְשָׁךְ לַוָּלָד בְּחַיָּיו, בִּפְרָט בִּימֵי יְנִיקָתוֹ, אֵינוֹ מִמָּקוֹם הַגָּבֹהַּ כָּל כָּךְ, הַצָּרִיךְ לִגְמַר תִּקּוּנוֹ, כִּי אִי אֶפְשָׁר לְקַבְּלוֹ בְּחַיָּיו, רַק הוּא מְקַבֵּל חַיּוּת כָּרָאוּי לוֹ לִחְיוֹת בּוֹ, כְּדֵי שֶׁיִּחְיֶה וְיִתְקַיֵּם הַיָּמִים שֶׁצָּרִיךְ לְהִתְמַהֲמֵהּ בְּזֶה הָעוֹלָם כְּפִי הַבֵּרוּר שֶׁצָּרִיךְ הַצַּדִּיק לִגְמֹר עַל יָדוֹ. וְאַחַר כֵּן, אַחַר יְצִיאַת נַפְשׁוֹ עַל-יְדֵי הַשְּׁחִיטָה, אָז נַמְשִׁיךְ עָלָיו מִמַּדְרֵגָה הַגָּבֹהַּ בְּיוֹתֵר, כְּפִי הַצֹּרֶךְ לִגְמַר תִּקּוּנוֹ וְכַנַּ"ל. וְגַם אַחַר הַשְּׁחִיטָה עֲדַיִן צָרִיךְ הַבָּשָֹר תִּקּוּן עַל-יְדֵי אֲכִילַת הָאָדָם בִּבְרָכָה בְּכַוָּנָה כָּרָאוּי, וְאִי אֶפְשָׁר לְאָכְלוֹ כִּי אִם עַל-יְדֵי הַבִּשּׁוּל בָּאֵשׁ הַנִּמְשָׁךְ גַּם כֵּן מִבְּחִינַת מַלְכוּת, שֶׁהוּא הַשֵּכֶל הַנַּ"ל, שֶׁנִּקְרָא לַבַּת אֵשׁ (כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב שָׁם). וְעַל-כֵּן צָרִיךְ לְבַשֵּׁל מַאַכְלֵי יִשְֹרָאֵל בְּאֵשׁ שֶׁל יִשְֹרָאֵל דַּיְקָא וּבִשּׁוּלֵי עַכּוּ"ם אֲסוּרִים, כִּי הַבִּשּׁוּל הוּא גְּמַר הַתִּקּוּן שֶׁיִּהְיֶה רָאוּי לַאֲכִילָה וְאִי אֶפְשָׁר לְתַקְּנוֹ כִּי אִם עַל-יְדֵי אֵשׁ שֶׁל יִשְֹרָאֵל עַם קָדוֹשׁ, שֶׁנִּמְשָׁךְ מֵהַשֵּכֶל הַנַּ"ל, שֶׁהוּא בְּחִינַת לַבַּת אֵשׁ כַּנַּ"ל:

אות יבעריכה

וְעַל-כֵּן אָסוּר לְבַשֵּׁל בָּשָֹר בֶּחָלָב, כִּי הַבָּשָֹר אִי אֶפְשָׁר לִגְמֹר תִּקּוּנוֹ, כִּי אִם עַל-יְדֵי מַדְרֵגָה גָּבֹהַּ שֶׁנִּמְשָׁךְ עַל כָּל בַּעַל חַי אַחַר יְצִיאַת נַפְשׁוֹ עַל-יְדֵי הַצַּדִּיק הָאֱמֶת בִּשְׁבִיל גְּמַר תִּקּוּנוֹ, אֲבָל הֶחָלָב אַף-עַל-פִּי שֶׁנִּתְתַּקֵּן וְנִמְתָּק בַּחַיִּים, אֲבָל לֹא נִתְתַּקֵּן כִּי אִם בִּבְחִינַת חַיּוּת הַבַּעַל חַי בְּחַיָּיו בִּשְׁבִיל קִיּוּמוֹ בְּעֵת יְנִיקָתוֹ וְקַטְנוּתוֹ, וְעַל-כֵּן כְּשֶׁמִּתְעָרֵב הַבָּשָֹר עִם הֶחָלָב בְּעֵת הַבִּשּׁוּל הוּא פְּגָם גָּדוֹל מְאֹד, כִּי אָז צָרִיךְ הַבָּשָֹר לָבוֹא לִגְמַר תִּקּוּנוֹ, שֶׁצְּרִיכִין לְהַמְשִׁיכוֹ מִמַּדְרֵגָה הַגָּבֹהַּ בְּיוֹתֵר, וּכְשֶׁהוּא נִתְעָרֵב עִם הֶחָלָב שֶׁהוּא בְּחִינַת חַיֵּי עוֹלָם הַזֶּה חַיּוּת הַבַּעַל חַי בְּחַיָּיו בִּימֵי קַטְנוּתוֹ, שֶׁהוּא בִּבְחִינַת מֹחִין דְּקַטְנוּת דִּינִיקָה. אֲזַי מִתְעוֹרֵר בְּיוֹתֵר הָרַע שֶׁבִּשְנֵיהֶם, כִּי הַבָּשָֹר אֵינוֹ יָכוֹל לְהִתְבָּרֵר וּלְהִתְתַּקֵּן עַל-יְדֵי הַבֵּרוּר שֶׁל הֶחָלָב, כִּי גְּמַר הַתִּקּוּן אַחַר יְצִיאַת הַנֶּפֶשׁ צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה מִמָּקוֹם גָּבֹהַּ יוֹתֵר כַּנַּ"ל. וְהֶחָלָב אֵינוֹ יָכוֹל לְקַבֵּל הַתִּקּוּן שֶׁל הַבָּשָֹר, כִּי הוּא גָּבֹהַּ מִמֶּנּוּ הַרְבֵּה. וּכְשֶׁאֵינָם יְכוֹלִים לְקַבֵּל הַתִּקּוּן זֶה מִזֶּה, אֲזַי נַעֲשֶֹה תַּעֲרֹבֶת גָּדוֹל וְנִתְעוֹרֵר הָרַע שֶׁבִּשְׁנֵיהֶם, שֶׁצְּרִיכִים עֲדַיִן לְבָרְרוֹ, כִּי הָרַע מִתְעוֹרֵר בְּיוֹתֵר בְּעֵת גְּמַר הַתִּקּוּן כַּיָּדוּעַ, וְעַל-כֵּן אֲסוּרִים בָּשָֹר וְחָלָב לְעָרְבָם יַחַד וְעִקַּר הָאִסּוּר מִדְּאוֹרָיְתָא בְּעֵת הַבִּשּׁוּל, כִּי אָז הוּא גְּמַר הַתִּקּוּן עַל-יְדֵי בְּחִינַת לַבַּת אֵשׁ, שֶׁהוּא הַשֵּכֶל הַנַּ"ל, שֶׁצְּרִיכִין שֶׁלֹּא יִהְיֶה שָׁם תַּעֲרֹבֶת שֶׁלֹּא יְקַלְקֵל אֶת הַבָּשָֹר הַצָּרִיךְ גְּמַר הַתִּקּוּן עַל-יְדֵי מַדְרֵגָה הַגָּבֹהַּ בְּיוֹתֵר, עַל-יְדֵי שֶׁיְּעָרְבוֹ עִם הֶחָלָב שֶׁתִּקּוּנוֹ נִמְשָׁךְ מִמַּדְרֵגָה נְמוּכָה וַאֲזַי נִתְקַלְקְלִים זֶה מִזֶּה וְכַנַּ"ל:

אות יגעריכה

וְזֶה מַמָּשׁ בְּחִינַת הַקִּלְקוּל שֶׁל הַשְּׁפָלִים בְּמַדְרֵגָתָם וְהַפְּגוּמִים הָרוֹצִים לְהִתְקָרֵב לְהַקָּטָן בְּמַעֲלָה, כִּי לֹא דַּי שֶׁלֹּא יְתַקְּנוּ, אַף גַּם יְקַלְקֵל לוֹ הַרְבֵּה, כִּי הָרַע שֶׁלּוֹ יִתְגַּבֵּר בְּיוֹתֵר עַל-יְדֵי שֶׁיִּהְיֶה יוֹנֵק מֵהָרַע שֶׁל רַבּוֹ הַקָּטָן בְּמַעֲלָה שֶׁלֹּא בֵּרֵר עֲדַיִן הָרַע כָּרָאוּי וְכַנַּ"ל:

אות ידעריכה

וְזֶהוּ "לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ". וְתָפַס חֲלֵב אִמּוֹ אַף-עַל-פִּי שֶׁבֶּאֱמֶת גַּם בַּחֲלֵב אַחֶרֶת אָסוּר. אַךְ רָמַז בָּזֶה הָאִסּוּר שֶׁאַף-עַל-פִּי שֶׁהֶחָלָב הוּא חַיּוּת הַוָּלָד, בְּחִינַת חֲלֵב אִמּוֹ שֶׁמְּחַיֶּה וּמְקַיֵּם הַוָּלָד, וְהָיָה נִרְאָה לִכְאוֹרָה שֶׁגַּם בַּסּוֹף יְתַקְּנוּ הַבָּשָֹר עַל-יְדֵי הֶחָלָב הַזֶּה, אֲבָל הַתּוֹרָה אָסְרָה זֹאת בְּאִסּוּר חָמוּר, אַדְּרַבָּא, זֶהוּ עִקַּר הָאִסּוּר, כִּי מֵאַחַר שֶׁהֶחָלָב מְחַיֶּה הַוָּלָד בְּעֵת קַטְנוּתוֹ, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת חֲלֵב אִמּוֹ, עַל-כֵּן אָסוּר לְעָרְבוֹ עִם הַבָּשָֹר בְּעֵת הַבִּשּׁוּל שֶׁהוּא גְּמַר תִּקּוּנוֹ, כִּי אִי אֶפְשָׁר לִגְמֹר תִּקּוּן הַבַּעַל חַי עַל-יְדֵי הַמַּדְרֵגָה הַנְּמוּכָה, שֶׁהִיא בְּחִינַת מֹחִין דְּקַטְנוּת, בְּחִינַת חֲלֵב אִמּוֹ, כִּי אַדְּרַבָּא, יִתְקַלְקֵל בְּיוֹתֵר וְכַנַּ"ל:

אות טועריכה

וְכֵן הָאָדָם אִי אֶפְשָׁר שֶׁיִּתְתַּקֵּן עַל-יְדֵי הַקָּטָן בְּמַעֲלָה שֶׁמֹּחוֹ בְּחִינַת מֹחִין דְּקַטְנוּת, בְּחִינַת חֲלֵב אִמּוֹ. וְזֶהוּ מְרֻמָּז גַּם כֵּן בְּמִצְוָה זֹאת, לֹא תְּבַשֵּׁל גְּדִי וְכוּ', כִּי הַמַּעֲשִֹים טוֹבִים שֶׁל הָאָדָם הֵם רְמוּזִים בִּבְחִינַת גְּדִי, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר בְּיִצְחָק, "קַח לִי שְׁנֵי גְּדָיֵי עִזִּים טֹבִים וְאֶעֱשֶֹה אוֹתָם מַטְעַמִּים לְאָבִיךָ כַּאֲשֶׁר אָהֵב", שֶׁמְּרַמֵּז עַל הַמַּעֲשִֹים טוֹבִים שֶׁל יִשְֹרָאֵל, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר בַּזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ, "וַעֲשֵֹה לִי מַטְעַמִּים כַּאֲשֶׁר אָהַבְתִּי" מִפִּקּוּדִין דַּעֲשֵֹה וְכוּ'. וְזֶה לֹא תְּבַשֵּׁל גְּדִי וְכוּ', כִּי הַבִּשּׁוּל מְרַמֵּז עַל גְּמַר הַתִּקּוּן, הַיְנוּ שֶׁאֵין אַתָּה יָכוֹל לִגְמֹר הַתִּקּוּן שֶׁל מַעֲשִֹים טוֹבִים שֶׁלְּךָ עַל-יְדֵי בְּחִינַת חֲלֵב אִמּוֹ שֶׁהוּא בְּחִינַת הַמֹּחִין וְהַשֵּכֶל שֶׁל הָרַב הַקָּטָן בְּמַעֲלָה, כִּי לֹא דַּי שֶׁלֹּא יְתַקֶּנְךָ, אֶלָּא אַף גַּם יְקַלְקֵל אוֹתְךָ כַּנַּ"ל. וְזֶהוּ רֵאשִׁית בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ תָּבִיא בֵּית ה' אֱלֹקֶיךָ, כִּי גּוּף הָאָדָם נִקְרָא אֲדָמָה, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, "וַיִּיצֶר ה' אֱלֹקִים אֶת הָאָדָם עָפָר מִן הָאֲדָמָה". וְכָל הַמַּעֲשִֹים טוֹבִים שֶׁעוֹשֶֹה בְּחַיָּיו הֵם בִּבְחִינַת רֵאשִׁית וּבִכּוּרִים, כִּי הָאָדָם צָרִיךְ לְהַעֲלוֹת וּלְהָבִיא לַה' יִתְבָּרַךְ רֵאשִׁית וּבִכּוּרִים מֵאַדְמָתוֹ שֶׁהוּא גּוּפוֹ, כִּי מִכָּל דָּבָר שֶׁהַגּוּף אוֹכֵל וְנֶהֱנֶה צָרִיךְ מִתְּחִלָּה לְהָבִיא הָרֵאשִׁית וְהַבִּכּוּרִים לַה' יִתְבָּרַךְ, כִּי אָסוּר לֶאֱכֹל קֹדֶם שֶׁיִּתְפַּלֵּל עַל דָּמָיו, וְגַם צָרִיךְ לְהַפְרִישׁ בִּכּוּרִים מַמָּשׁ וְכָל מַתְּנוֹת כְּהֻנָּה וַעֲנִיִּים וּשְׁאָר תִּקּוּנֵי הַמַּאֲכָל וּלְבָרֵךְ עָלָיו קֹדֶם שֶׁיֹּאכַל וְיֵהָנֶה גּוּפוֹ מִמֶּנּוּ. וְכָל זֶה בִּכְלַל רֵאשִׁית וּבִכּוּרִים, שֶׁהֵם בְּחִינַת כְּלַל הַתּוֹרָה. וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, "בְּרֵאשִׁית", בִּשְׁבִיל בִּכּוּרִים שֶׁנִּקְרָאִים 'רֵאשִׁית'. וְגַם אָמְרוּ, בִּשְׁבִיל הַתּוֹרָה שֶׁנִּקְרֵאת 'רֵאשִׁית', כִּי הַכֹּל אֶחָד, כִּי הַבִּכּוּרִים שֶׁנִּקְרָאִים רֵאשִׁית הֵם בְּחִינַת כְּלַל הַתּוֹרָה וְהַמִּצְווֹת, כִּי זֶה כְּלַל הַתּוֹרָה שֶׁיָּבִיא רֵאשִׁית וְהַבִּכּוּרִים מֵאַדְמָתוֹ וְגוּפוֹ לַה' יִתְבָּרַךְ, כְּדֵי שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יִתְקַדֵּשׁ גּוּפוֹ שֶׁלֹּא יֵהָנֶה שׁוּם הֲנָאָה בָּעוֹלָם הַזֶּה כִּי אִם בִּשְׁבִיל ה' יִתְבָּרַךְ. וְזֶהוּ "רֵאשִׁית בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ" שֶׁהֵם הַמַּעֲשִֹים טוֹבִים שֶׁל הָאָדָם, "תָּבִיא בֵּית ה' אֱלֹקֶיךָ" שֶׁהוּא הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ, שֶׁשָּׁם מֵאִיר אוֹר הַפָּנִים שֶמְּחַיֶּה אֶת הַשֵּכֶל הַנַּ"ל שֶׁל הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת שֶׁמַּמְשִׁיךְ הַצַּדִּיק הָאֱמֶת, הַיְנוּ כִּי בֶּאֱמֶת גַּם הַמַּעֲשִֹים טוֹבִים שֶׁל הָאָדָם צְרִיכִין תִּקּוּן גָּדוֹל קֹדֶם שֶׁיִּהְיוּ רְאוּיִין לַעֲלוֹת לְפָנָיו יִתְבָּרַךְ שֶׁיִּזְכֶּה עַל יָדָם לַתַּכְלִית הַנִּצְחִי הַמְקַוֶּה שֶׁהוּא הַשָּגַת אֱלֹקוּת. וְזֶה אִי אֶפְשָׁר כִּי אִם עַל-יְדֵי הַצַּדִּיק הָאֱמֶת הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה כַּנַּ"ל, שֶׁיָּכוֹל לְהַמְשִׁיךְ הַחַיּוּת מְאוֹר הַפָּנִים וְכוּ', כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל. וְזֶהוּ "רֵאשִׁית בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ" שֶׁהֵם הַמַּעֲשִֹים טוֹבִים שֶׁלְּךָ, "תָּבִיא בֵּית ה' אֱלֹקֶיךָ" דְּהַיְנוּ לְהַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ וּלְמָסְרָם לְהַכֹּהֵן שֶׁהוּא בְּחִינַת הַצַּדִּיק הָאֱמֶת שֶׁרַק הוּא יָכוֹל לְתַקְּנָם וְכַנַּ"ל, אֲבָל "לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ" שֶׁלֹּא תִּרְצֶה לְתַקֵּן מַעֲשֶֹיךָ עַל-יְדֵי בְּחִינַת חֲלֵב אִמּוֹ, שֶׁהוּא בְּחִינַת הַקָּטָן בְּמַעֲלָה שֶׁלֹּא יְקַלְקֵל אוֹתָם יוֹתֵר כַּנַּ"ל, כִּי עִקַּר הַתִּקּוּן עַל-יְדֵי אוֹר הַפָּנִים שֶׁמַּמְשִׁיךְ הַצַּדִּיק הָאֱמֶת, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת רֵאשִׁית בִּכּוּרֵי וְכוּ' תָּבִיא בֵּית ה' וְכַנַּ"ל. וְעַל-כֵּן נִסְמָךְ פָּסוּק זֶה לַפָּסוּק, "שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה יֵרָאֶה כָּל זְכוּרְךָ עַל פְּנֵי הָאָדוֹן ה'", שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת מַה שֶּׁצְּרִיכִין לְהַעֲלוֹת הַשֵּכֶל הַנַּ"ל לְאוֹר הַפָּנִים, שֶׁבִּשְׁבִיל זֶה צְרִיכִין לְהִתְקָרֵב לְהָרַבִּי הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה בְּיוֹתֵר, שֶׁזֶּהוּ בְּעַצְמוֹ בְּחִינַת רֵאשִׁית בִּכּוּרֵי וְכוּ' תָּבִיא בֵּית ה' לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ וְכַנַּ"ל. וְעַל-כֵּן נִסְמְכוּ זֶה לָזֶה סְמוּכִים לָעַד לְעוֹלָם, עֲשׂוּיִים בֶּאֱמֶת וְיָשָׁר, בָּרוּךְ ה' לְעוֹלָם, אָמֵן וְאָמֵן, וְעַיֵּן הֵיטֵב בְּהַתּוֹרָה מֵישְׁרָא הַנַּ"ל קֶשֶׁר עִנְיָן זֶה:

אות טזעריכה

וְזֶהוּ מַה שֶּׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, בָּשָֹר בְּחָלָב חִדּוּשׁ הוּא, הַיְנוּ שֶׁמִּצְוַת אִסּוּר בָּשָֹר בֶּחָלָב טַעֲמוֹ הוּא חִדּוּשׁ גָּדוֹל, כִּי טַעַם אִסּוּר בָּשָֹר בְּחָלָב נִמְשָׁךְ מֵהַשֵּכֶל שֶׁל הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה מְאֹד שֶׁהוּא חִדּוּשׁ שֶׁבַּחִדּוּשִׁים, חִדּוּשׁ נִפְלָא וְנוֹרָא מְאֹד מְאֹד, שֶׁמֵּחֲמַת שֶׁעִקַּר תִּקּוּן כָּל הַדְּבָרִים, בִּפְרָט בַּסּוֹף הָאַחֲרוֹן הוּא עַל יָדוֹ. וְעִקַּר גְּמַר הַתִּקּוּן הוּא אַחַר יְצִיאַת הַנֶּפֶשׁ, שֶׁאָז יְכוֹלִין לְקַבֵּל כָּרָאוּי הַחַיּוּת הַגָּבֹהַּ מִמֶּנּוּ, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה גְּמַר תִּקּוּנוֹ. וּמִשָּׁם נִמְשָׁךְ אִסּוּר בָּשָֹר בְּחָלָב וְכַנַּ"ל. וְעַל-כֵּן בָּשָֹר בְּחָלָב חִדּוּשׁ הוּא, חִדּוּשׁ דַּיְקָא וְכַנַּ"ל:

אות יזעריכה

וְזֶה בְּחִינַת פּוּרִים שֶׁהוּא הַכְנָעַת הָמָן עֲמָלֵק, כִּי עֲמָלֵק הוּא בְּחִינַת כְּלָלִיּוּת הָאַרְבַּע מַלְכֻיּוֹת, שֶׁהוּא כְּנֶגֶד הַשֵּכֶל הַנַּ"ל שֶׁנִּקְרָא ד, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר שָׁם (בְּאוֹת ה), שֶׁלִּפְעָמִים נוֹפֵל הַד וְנַעֲשֶה מִזֶּה, חַס וְשָׁלוֹם, מֶמְשֶׁלֶת אַרְבַּע מַלְכֻיּוּת, שֶׁעִקָּרָם הוּא עֲמָלֵק וְכוּ'. וְעַל-כֵּן עִקַּר הִתְגָּרוּת הָמָן הָיָה בְּמָרְדְּכַי, שֶׁהוּא הַצַּדִּיק הָאֱמֶת הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה מְאֹד. וְרָצָה לְעָקְרוֹ וּלְהַעֲבִירוֹ לְגַמְרֵי, חַס וְשָׁלוֹם, וְעַל-יְדֵי-זֶה יַעֲקֹר, חַס וְשָׁלוֹם, גַּם אֶת כָּל יִשְֹרָאֵל הַתְּלוּיִים בּוֹ, לְהַשְׁמִיד, לַהֲרֹג, לְאַבֵּד, חַס וְשָׁלוֹם, וְעַל-כֵּן הִתְפָּאֵר בְּעָשְׁרוֹ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, "וַיְסַפֵּר לָהֶם הָמָן אֶת כְּבוֹד עָשְׁרוֹ וְרֹב בָּנָיו". וְכֵן אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ עָשָֹה מִשְׁתֶּה וְהֶרְאָה אֶת עֹשֶׁר כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ וְכוּ', כִּי הָעֲשִׁירוּת וְהַמָּמוֹן הֵם כְּנֶגֶד הַשֵּכֶל הַנַּ"ל, כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם (בְּאוֹת ד); שֶׁאִי אֶפְשָׁר לָבוֹא לְזֶה הַשֵּכֶל כִּי אִם עַל-יְדֵי שׂוֹנֵא בֶּצַע וְכוּ', עַיֵּן שָׁם, אֲבָל ה' יִתְבָּרַךְ הֵפִיר עֲצָתָם וְקִלְקֵל מַחֲשַׁבְתָּם עַל-יְדֵי גֹּדֶל כֹּחוֹ שֶׁל מָרְדְּכַי הַצַּדִּיק הָאֱמֶת שֶׁעָסַק בִּתְפִלָּה, וְזָעַק זְעָקָה גְּדוֹלָה וּמָרָה. וְכֵן הִכְנִיס בְּיִשְֹרָאֵל שֶׁיִּזְעֲקוּ וְיִתְפַּלְּלוּ לַה' יִתְבָּרַךְ בְּכָל עִיר וָעִיר. וְגַם עָסַק בַּתּוֹרָה הַרְבֵּה עִם יִשְֹרָאֵל, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, שֶׁהָיָה פּוֹתֵחַ בִּדְבָרִים וְדוֹרְשָׁן, כִּי הָיָה יוֹדֵעַ לְהוֹכִיחַ אֶת יִשְֹרָאֵל כְּפִי הָעַזּוּת וְהַתּוֹרָה שֶׁל כָּל אֶחָד שֶׁכְּמוֹ כֵן הָיְתָה תְּפִלָּתוֹ (כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל). וְעַל-יְדֵי-זֶה נִתְגַּלֶּה חֶסֶד, בְּחִינַת אֶסְתֵּר חוּט שֶׁל חֶסֶד מָשׁוּךְ עָלֶיהָ, וְעַל-יְדֵי-זֶה חָתַךְ מֵהֶם אֶת הָאַרְבַּע בְּחִינוֹת מַלְכוּת, בְּחִינַת הַשֵּכֶל הַנַּ"ל, בִּבְחִינַת חֲתָכוֹ לְאַרְבַּע. וְעַל-יְדֵי-זֶה הִשְׁפִּיל אֶת הָמָן עֲמָלֵק עַד עָפָר וְהֵשִׁיב לוֹ גְּמוּלוֹ בְּרֹאשׁוֹ:

אות יחעריכה

וְעַל-כֵּן עָשָֹה הָמָן עֵץ גָּבֹהַּ חֲמִשִּׁים אַמָּה, כִּי הָמָן עֲמָלֵק כָּלוּל מִכָּל הַחֲמִשִּׁים שַׁעֲרֵי טֻמְאָה. וְאִי אֶפְשָׁר לַעֲמֹד כְּנֶגְדּוֹ כִּי אִם מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ כֹּחַ לְהַמְשִׁיךְ הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת מִבְּחִינַת שַׁעַר הַחֲמִשִּׁים שֶׁל הַקְּדֻשָּׁה, וְעַל-כֵּן סָבַר הָמָן שֶׁאֵין מִי שֶׁיּוּכַל לַעֲמֹד כְּנֶגְדּוֹ מֵאַחַר שֶׁיָּכוֹל לְהַטִּיל פְּגָם גַּם לְמַעְלָה לְמַעְלָה, מֵאַחַר שֶׁיּוֹנֵק מִשַּׁעַר הַחֲמִשִּׁים שֶׁל הַטֻּמְאָה. וְעַל-כֵּן עָשָֹה עֵץ גָּבֹהַּ חֲמִשִּׁים אַמָּה, כִּי עֲשָֹאוֹ בְּכִשּׁוּף גָּדוֹל לְהַגְבִּיר כָּל הַחֲמִשִּׁים שַׁעֲרֵי טֻמְאָה, רַחֲמָנָא לִצְלָן, אֲבָל מָרְדְּכַי הָיָה גָּדוֹל בְּמַעֲלָה מֻפְלֶגֶת מְאֹד בְּחִינַת הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה הַנַּ"ל, הַיָּכוֹל לְהַכְנִיס הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת אֲפִלּוּ בְּהַנּוֹפְלִים מְאֹד, כִּי יוֹדֵעַ לְהַמְשִׁיךְ הַשֵּכֶל שֶׁל הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת מִשַּׁעַר הַחֲמִשִּׁים שֶׁל הַקְּדֻשָּׁה וּמִשָּׁם הָיָה תֹּקֶף הַנֵּס שֶׁל פּוּרִים. וְזָכוּ לְהַפִּיל אֶת הָמָן וּלְהַמְשִׁיךְ תֹּקֶף הַנֵּס בְּכָל שָׁנָה וְשָׁנָה לְדוֹרוֹת, שֶׁעַל-יְדֵי קְדֻשַּׁת פּוּרִים נִזְכֶּה בְּכָל דּוֹר וּבְכָל שָׁנָה וְשָׁנָה לְהַמְשִׁיךְ עָלֵינוּ קְדֻשַּׁת הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל הַזֶּה שֶׁהוּא בְּחִינַת מָרְדְּכַי שֶׁהֶאָרָתוֹ גְּדוֹלָה מְאֹד מְאֹד, כַּמְבֹאָר בְּכִתְבֵי הָאֲרִ"י, זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, עַד שֶׁהֶאָרָה כָּזֹאת אֵינָהּ נִמְשֶׁכֶת אֲפִלּוּ בְּשַׁבָּת וְיוֹם טוֹב, כִּי הֶאָרָתוֹ עֲצוּמָה מְאֹד מְאֹד, עַד שֶׁיּוּכַל לְהָאִיר אֲפִלּוּ בְּתֹקֶף הָעֲשִֹיָּה, אֲפִלּוּ בְּעוּבְדִין דְּחֹל, אֲפִלּוּ בְּל"ט מְלָאכוֹת. וְעַל-כֵּן פּוּרִים מֻתָּר בַּעֲשִֹיַּת מְלָאכָה, כִּי הֶאָרַת מָרְדְּכַי, שֶׁהוּא קְדֻשַּׁת פּוּרִים, שֶׁהוּא בְּחִינַת הֶאָרַת הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה הַנַּ"ל, יָכוֹל לְהָאִיר אֲפִלּוּ בְּתֹקֶף הָעֲשִֹיָּה, אֲפִלּוּ אִם נָפַל לְמָקוֹם שֶׁנָּפַל, אֲפִלּוּ אִם הוּא חוֹלֶה גָּדוֹל מְאֹד בָּחֳלָיֵי הַנֶּפֶשׁ, כִּי בְּעֹצֶם עַמְקוּת חָכְמָתוֹ יָכוֹל לְהָאִיר גַּם בּוֹ הַשָּגַת אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ:

אות יטעריכה

וְזֶהוּ בְּחִינַת גֹּדֶל עֹצֶם הַשִּמְחָה שֶׁל פּוּרִים שֶׁשְּמֵחִים אָז יוֹתֵר מִכָּל הַיָּמִים טוֹבִים. וּכְמוֹ שֶׁהִזְהִירוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, חַיָּב אִינָשׁ לִבְסוּמֵי בְּפוּרַיָּא עַד דְּלֹא יֵדַע בֵּין אָרוּר הָמָן לְבָרוּךְ מָרְדְּכַי, כִּי מְבֹאָר בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל שֶׁצְּרִיכִין לְהַחֲיוֹת הַשֵּכֶל הַנַּ"ל עַל-יְדֵי שִֹמְחַת הָרְגָלִים שֶׁהוּא בֵּין אוֹר הַפָּנִים וְכוּ', עַיֵּן שָׁם, אֲבָל עִקַּר הַשִּמְחָה שֶׁל יוֹם טוֹב, שֶׁהוּא אוֹר הַפָּנִים, זוֹכִין רַק בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ עַל-יְדֵי שֶׁעוֹלִין לְשָׁם בָּרְגָלִים, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר שָׁם. אֲבָל עַתָּה בַּעֲווֹנוֹתֵנוּ הָרַבִּים חָרֵב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ וְעָרְבָה כָּל שִֹמְחָה, אֲבָל בְּחֶמְלָתוֹ יִתְבָּרַךְ חָמַל עָלֵינוּ וְהִקְדִּים לָנוּ רְפוּאָה לַמַּכָּה; שֶׁנָּתַן לָנוּ אֶת יְמֵי הַפּוּרִים הָאֵלֶּה קֹדֶם הַשָּׁלֹשׁ רְגָלִים שֶׁמַּתְחִילִין מִפֶּסַח, כִּי פּוּרִים הֲכָנָה לְפֶסַח שֶׁהוּא רֹאשׁ לַשָּׁלֹשׁ רְגָלִים (כְּמוֹ שֶׁאָמַר אֲדוֹנֵנוּ, מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ, זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה ), הַיְנוּ כִּי עַל-יְדֵי קְדֻשַּׁת פּוּרִים אָנוּ מַמְשִׁיכִין עָלֵינוּ בְּחִינַת הֶאָרַת הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה הַנַּ"ל, שֶׁהוּא בְּחִינַת הֶאָרַת מָרְדְּכַי כַּנַּ"ל, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יְכוֹלִין לְרַפְּאוֹת גַּם הַחוֹלֶה הַגָּדוֹל בְּיוֹתֵר. וְעִקַּר הָרְפוּאָה עַל-יְדֵי הַשִּמְחָה, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר בְּהַמַּעֲשֶֹה שֶׁל יוֹם הַשִּׁשִּׁי וְכוּ', שֶׁרְפוּאַת הַבַּת מַלְכָּה שֶׁהִיא כְּלַל נַפְשׁוֹת יִשְֹרָאֵל שֶׁהֵם בְּחִינַת בַּת מֶלֶךְ פְּנִימָה, רְפוּאָתָם עַל-יְדֵי שִֹמְחָה, כִּי הוּא יָכוֹל לְהַמְשִׁיךְ הֶאָרָה גְּדוֹלָה כָּל כָּךְ עַד שֶׁיָּכוֹל לְשַֹמֵּחַ גַּם הַחוֹלִים בְּיוֹתֵר עַל-יְדֵי דַּרְכֵי נִפְלְאוֹת הִתְגַּלּוּת תּוֹרָתוֹ הַקְּדוֹשָׁה. וְהַשִּמְחָה הִיא עִקַּר הַחַיּוּת, שֶׁעַל יָדוֹ מְחַיִּין הַשֵּכֶל הַנַּ"ל שֶׁל הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת: וְזֶה בְּחִינַת שֶׁחַיָּבִין לְהִשְּׁתַּכֵּר וְלִשְֹמֹחַ בְּפוּרִים עַד דְּלֹא יֵדַע בֵּין אָרוּר הָמָן לְבָרוּךְ מָרְדְּכַי, שֶׁיַּגִּיעַ עַל-יְדֵי תֹּקֶף הַשִּמְחָה לְמַעְלָה מֵהַדַּעַת לְתַכְלִית שֹׁרֶשׁ הַקְּדֻשָּׁה הָעֶלְיוֹנָה בְּמָקוֹם שֶׁאֵין שָׁם שׁוּם אֲחִיזָה לְהָרַע כְּלָל, עַד שֶׁאֵין שַׁיָּךְ שָׁם לוֹמַר אָרוּר הָמָן וּבָרוּךְ מָרְדְּכַי, כִּי בְּכָל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ אֲחִיזָה לַקְּלִפָּה, אֲפִלּוּ אִם הוּא בַּמַּעֲלָה הָעֶלְיוֹנָה שֶׁשָּׁם הָאֲחִיזָה שֶׁל הַקְּלִפָּה דַּק מִן הַדַּק שַׁיָּךְ שָׁם לוֹמַר אָרוּר הָמָן, שֶׁהוּא דַּקּוּת הַקְּלִפָּה הַנֶּאֱחֶזֶת שָׁם, וּבָרוּךְ מָרְדְּכַי שֶׁהוּא עֶצֶם הַקְּדֻשָּׁה בֶּאֱמֶת, אֲבָל מָרְדְּכַי בְּחִינַת הַצַּדִּיק הַנַּ"ל עוֹלֶה עַל הַכֹּל עַד שֶׁזָּכָה לְבַטֵּל אֲחִיזַת הַקְּלִפּוֹת עַד תַּכְלִית הַמַּעֲלָה, עַד שֶׁעָלָה לְמָקוֹם שֶׁאֵין לָהֶם שָׁם אֲחִיזָה כְּלָל, וְזָכָה לְהַמְשִׁיךְ הֶאָרָה זֹאת לְעוֹלָם, לְדוֹרוֹת. וְזֶהוּ בְּחִינַת הֶאָרַת פּוּרִים שֶׁצְּרִיכִין לִשְׁתּוֹת וְלִשְֹמֹחַ אָז עַד שֶׁיַּעֲלֶה לְשָׁם, לַבְּחִינָה הַנַּ"ל, שֶׁשָּׁם אֵין שַׁיָּךְ אָרוּר הָמָן וּבָרוּךְ מָרְדְּכַי כַּנַּ"ל. וּמִשָּׁם נִמְשֶׁכֶת הַשִּמְחָה שֶׁל פּוּרִים, שֶׁעַל-יְדֵי עֹצֶם הַשִּמְחָה הַנִּמְשֶׁכֶת מִשָּׁם יְכוֹלִין לִשְֹמֹחַ גַּם עַתָּה בַּגָּלוּת הַמַּר הַזֶּה בִּכְלָל, וְכֵן בִּפְרָטִיּוּת הַגָּלוּת שֶׁהוּא גָּלוּת הַנֶּפֶשׁ שֶׁל כָּל אֶחָד וְאֶחָד, וּמִגֹּדֶל הַהֶאָרָה הַזֹּאת יְכוֹלִין לְשַֹמֵּחַ כָּל הַנְּפָשׁוֹת אֲפִלּוּ בְּתֹקֶף הַגָּלוּת, כִּי הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה הַנַּ"ל, בְּעַמְקוּת חָכְמָתוֹ הָרָמָה מְאֹד מַמְשִׁיךְ שִֹמְחָה גַּם עֲלֵיהֶם, שֶׁזֶּה עִקַּר הַחַיּוּת שֶׁל הַשֵּכֶל הַנַּ"ל, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מַמְשִׁיךְ הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת. וְעַל-יְדֵי הַשִּמְחָה שֶׁמַּמְשִׁיכִין בְּפוּרִים, עַל-יְדֵי עֹצֶם הַהֶאָרָה הַנַּ"ל, עַל-יְדֵי-זֶה מַמְשִׁיכִין שִֹמְחָה עַל כָּל הָרְגָלִים, שֶׁנִּזְכֶּה לְהַרְגִּישׁ שִֹמְחַת יוֹם טוֹב גַּם עַתָּה שֶׁאֵין לָנוּ בֵּית הַמִּקְדָּשׁ. וְעַל-כֵּן פּוּרִים הֲכָנָה לְפֶסַח שֶׁהוּא רֹאשׁ הַשָּׁלֹשׁ רְגָלִים וְכַנַּ"ל:

אות כעריכה

וְעַל-כֵּן מְרֻמָּז פּוּרִים בְּפָרָשַׁת הַשָּׁלֹשׁ רְגָלִים בַּפָּסוּק, "שִׁבְעַת יָמִים תֹּאכַל מַצּוֹת" (כְּמוֹ שֶׁאָמַר אֲדוֹנֵנוּ, מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ, זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה) וְשָׁם בַּפָּסוּק הַנַּ"ל כְּתִיב, "שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה יֵרָאֶה כָּל זְכוּרְךָ אֶת פְּנֵי הָאָדֹן ה' וְכוּ'", כִּי עַל-יְדֵי קְדֻשַּׁת פּוּרִים יְכוֹלִין לְהַמְשִׁיךְ בְּחִינַת אוֹר הַפָּנִים שֶׁבְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ גַּם עַתָּה אַחַר הַחֻרְבָּן וְכַנַּ"ל. וְעַל-כֵּן נִסְמָךְ לָזֶה, "רֵאשִׁית בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ", כִּי הַכֹּל אֶחָד וְכַנַּ"ל:

אות כאעריכה

וְזֶה בְּחִינַת אַרְבַּע פָּרָשִׁיּוֹת, פָּרָשַׁת שְׁקָלִים, שֶׁהִיא נִדְבַת הַמִּשְׁכָּן, זֶה בְּחִינַת נְדָבָה וָחֶסֶד הַנַּ"ל, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה חוֹתְכִין אֶת הַמַּלְכוּת וּמַעֲלִין אוֹתָהּ לְאוֹר הַפָּנִים הַמֵּאִיר בַּמִּשְׁכָּן, שֶׁהִיא בְּחִינַת בֵּית הַמִּקְדָּשׁ. וְאַחַר כָּךְ קוֹרִין פָּרָשַׁת זָכוֹר, שֶׁהִיא מְחִיַּת עֲמָלֵק, שֶׁהִיא כְּלָלִיּוּת הָאַרְבַּע מַלְכֻיּוֹת כַּנַּ"ל, כִּי עַל-יְדֵי חֶסֶד הַנַּ"ל בְּחִינַת הַצְּדָקָה שֶׁל נִדְבַת הַמִּשְׁכָּן, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה חוֹתְכִין אֶת הַמַּלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁלֹּא יִנֹּק מִמֶּנָּהּ בְּחִינַת עֲמָלֵק, בִּבְחִינַת וַיְּשַׁסֵּף שְׁמוּאֵל אֶת אֲגָג וְכוּ', כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר שָׁם, עַל-יְדֵי-זֶה הוּא מַפֶּלֶת עֲמָלֵק. וְעַל-כֵּן קוֹרִין אַחַר פָּרָשַׁת שְׁקָלִים פָּרָשַׁת זָכוֹר וּמַפְטִירִין אָז בְּעִנְיַן 'וַיְשַׁסֵּף שְׁמוּאֵל אֶת אֲגָג שֶׁהוּא', מַפֶּלֶת עֲמָלֵק וְכַנַּ"ל. וְאַחַר כָּךְ הוּא פּוּרִים, שֶׁאָז עִקַּר מְחִיַּת עֲמָלֵק, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, מִדּוֹרוֹ שֶׁל שְׁמוּאֵל וְכוּ' לְדוֹרוֹ שֶׁל מָרְדְּכַי וְכוּ', וְאָז בְּפוּרִים מֵאִיר הֶאָרָה נִפְלָאָה, שֶׁהוּא הֶאָרַת הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל הַנַּ"ל שֶׁיָּכוֹל לְהָאִיר גַּם בְּהַנּוֹפְלִים מְאֹד וְהַחוֹלִים בְּיוֹתֵר וְכַנַּ"ל:

אות כבעריכה

וְאַחַר כָּךְ קוֹרִין פָּרָשַׁת פָּרָה, שֶׁהִיא לְטַהֵר מִטֻּמְאַת מֵת, כְּדֵי שֶׁיִּהְיוּ טְהוֹרִין לַעֲשׂוֹת הַפֶּסַח שֶׁהוּא כְּלַל הַשָּׁלֹשׁ רְגָלִים, כִּי פֶּסַח רֹאשׁ לָרְגָלִים, הַיְנוּ כִּי אַחַר שֶׁמַּכְנִיעִין קְלִפַּת עֲמָלֵק וְחוֹתְכִין הַמַּלְכוּת מֵהֶם צְרִיכִין לְהַמְשִׁיךְ טָהֳרָה עַל כָּל הַנְּפָשׁוֹת שֶׁנֶּאֱחָז בָּהֶם בְּחִינַת טֻמְאַת עֲמָלֵק, שֶׁהִיא בְּחִינַת טֻמְאַת מֵת, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת פָּרָה אֲדֻמָּה שֶׁמְּטַהֶרֶת מִטֻּמְאַת מֵת שֶׁנִּמְשָׁךְ עֲלֵיהֶם עַל-יְדֵי חֵטְא, הָעֵגֶל שֶׁבִּשְׁבִיל זֶה בָּאָה הַפָּרָה אֲדֻמָּה, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, תָּבוֹא אִמּוֹ וּתְקַנַּח עַל בְּנָהּ, כִּי עִקַּר חֵטְא הָעֵגֶל הָיָה עַל-יְדֵי שֶׁפָּגְמוּ בִּכְבוֹד מֹשֶׁה וְתַלְמִידָיו, עַל-יְדֵי שֶׁלֹּא הֶאֱמִינוּ שֶׁגַּם אַחַר הִסְתַּלְּקוּת מֹשֶׁה שֶׁהוּא בְּחִינַת הַצַּדִּיק הָאֱמֶת, גַּם אַחַר כָּךְ דְּבָרָיו חַיִּים וְקַיָּמִים לָעַד וּצְרִיכִין לְקַיֵּם דִּבְרֵי תּוֹרָתוֹ לָנֶצַח תָּמִיד, כִּי דְּבָרָיו הֵם דִּבְרֵי אֱלֹקִים חַיִּים אֲשֶׁר הֵם קַיָּמִים לְעוֹלָם, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, "וּדְבַר אֱלֹקֵינוּ יָקוּם לְעוֹלָם", כִּי עִקַּר פְּגַם הָעֵגֶל הָיָה; שֶׁהָיוּ סְבוּרִים שֶׁכְּבָר מֵת מֹשֶׁה, כְּמוֹ שֶׁמּוּבָא בְּפֵרוּשׁ רַשִׁ"י עַל פָּסוּק, "וַיַּרְא הָעָם כִּי בֹשֵׁשׁ מֹשֶׁה וְכוּ'". וְאָז אָמְרוּ לְאַהֲרֹן, "קוּם עֲשֵֹה לָנוּ אֱלֹהִים אֲשֶׁר יֵלְכוּ לְפָנֵינוּ כִּי זֶה מֹשֶׁה הָאִישׁ לֹא יָדַעְנוּ מֶה הָיָה לוֹ", הַיְנוּ שֶׁעָשׂוּ עַצְמָם כְּאִלּוּ אֵינָם חוֹלְקִים עַל מֹשֶׁה בְּעַצְמוֹ, רַק הֵם אוֹמְרִים שֶׁעִנְיַן מֹשֶׁה אֵינָם יוֹדְעִים מַה הוּא, בְּחִינַת כִּי זֶה מֹשֶׁה הָאִישׁ לֹא יָדַעְנוּ וְכוּ', רַק עַתָּה שֶׁכְּבָר מֵת, לְדַעְתָּם, צְרִיכִין לְבַקֵּשׁ אַחֵר בִּמְקוֹמוֹ וְנָבוֹכוּ בְּדֵעוֹתֵיהֶם הַמְּשֻׁבָּשׁוֹת עַל-יְדֵי-זֶה בַּעֲצַת רָאשֵׁי הָעֵרֶב רַב שֶׁקִּבְּלוּ אוֹתָם עֲלֵיהֶם לְרַב וּלְרֹאשׁ, מֵחֲמַת שֶׁהָיוּ יְכוֹלִים לַעֲשׂוֹת מוֹפְתִים עַל-יְדֵי שְׁמוֹת הַטֻּמְאָה כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה; שֶׁהָיָה שָׁם יוּנוּס וְיוֹמְבְּרוּס, שֶׁהֵם הִשְׁלִיכוּ הַשֵּׁם לְתַנּוּר הָאֵשׁ וְכוּ', עַד שֶׁאָמְרוּ, "קוּם עֲשֵֹה לָנוּ אֱלֹהִים אֲשֶׁר יֵלְכוּ לְפָנֵינוּ", וְעִקַּר חֶטְאָם וְטָעוּתָם הָיָה עַל-יְדֵי שֶׁלֹּא הֶאֱמִינוּ בַּמֶּה שֶׁלִּפְנֵיהֶם אֱמֶת, בָּרוּר וְזַךְ וּמְתֻקָּן, שֶׁהוּא תּוֹרַת מֹשֶׁה אֱמֶת שֶׁקִּבְּלוּ בְּסָמוּךְ וַעֲדַיִן תַּלְמִידָיו הַקְּדוֹשִׁים קַיָּמִים, שֶׁהֵם, אַהֲרֹן וְחוּר וִיהוֹשֻׁעַ וְכוּ'. וַאֲפִלּוּ לְפִי טָעוּתָם שֶׁמֵּת מֹשֶׁה, הָיָה לָהֶם לֵילֵךְ לְתַלְמִידָיו הַקְּדוֹשִׁים וְלִשְׁאֹל מֵהֶם הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר יֵלְכוּ בָּהּ, אֲבָל רָאשֵׁי הָעֵרֶב רַב הִטְעוּ אוֹתָם, עַד שֶׁמָּאֲסוּ בְּתוֹרַת מֹשֶׁה, שֶׁכָּתוּב בָּהּ בְּפֵרוּשׁ, "לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים וְכוּ'", וּבָחֲרוּ לֵילֵךְ בַּעֲצַת הָעֵרֶב רַב וְעָשׂוּ אֶת הָעֵגֶל וְלֹא רָצוּ לְצַיֵּת אֶת תַּלְמִידֵי מֹשֶׁה שֶׁמִּחוּ בָּהֶם עַל זֶה וְהָרְגוּ אֶת חוּר, עַד שֶׁנִּתְיָרֵא אַהֲרֹן מֵהֶם וְהֻכְרַח לַעֲשׂוֹת חֶפְצָם שֶׁלֹּא יַהַרְגוּהוּ, חַס וְשָׁלוֹם, וְלֹא יִהְיֶה לָהֶם תַּקָּנָה, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, וּפָרָה אֲדֻמָּה מְטַהֶרֶת מִזֶּה, כִּי עִנְיַן פָּרָה עָמֹק עָמֹק מְאֹד, שֶׁעַל זֶה נֶּאֱמַר, "אָמַרְתִּי אֶחְכָּמָה וְהִיא רְחוֹקָה מִמֶּנִּי", הַיְנוּ כִּי עַל-יְדֵי מַעֲשֵֹה הַפָּרָה מַמְשִׁיכִין הַשֵּכֶל הֶעָמֹק וְהַגָּבֹהַּ מְאֹד שֶׁל הַצַּדִּיק הָאֱמֶת הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה הַנַּ"ל, שֶׁהוּא בְּחִינַת מֹשֶׁה, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יְכוֹלִין לְרַפְּאוֹת הַחוֹלֶה וְהַנָּמוּךְ בְּיוֹתֵר, אֲפִלּוּ אוֹתָן שֶׁנָּפְלוּ לְסִטְרָא דְּמוֹתָא, כִּי פָּרָה אֲדֻמָּה הוּא בְּחִינַת תֹּקֶף כְּלָלִיּוּת כָּל הַדִּינִים, שֶׁהֵם בְּחִינַת תַּכְלִית הַצִּמְצוּמִים שֶׁמֵּהֶם אֲחִיזַת כָּל הַדִּינִים כַּיָּדוּעַ, כִּי כָּל הַצִּמְצוּמִים שֶׁה' יִתְבָּרַךְ מְצַמְצֵם אוֹרוֹ הַכֹּל לְטוֹבָה בִּשְׁבִיל לְגַלּוֹת וּלְהָאִיר אוֹרוֹ הַגָּדוֹל שֶׁהוּא הַשָּגַת אֱלֹקוּת עַל-יְדֵי-זֶה דַּיְקָא, כִּי בְּלֹא צִמְצוּמִים אִי אֶפְשָׁר לְקַבֵּל מֵחֲמַת רִבּוּי אוֹר. וּכְמוֹ שֶׁהִתְחִיל בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל שֶׁהַשָּגַת אֱלֹקוּת אִי אֶפְשָׁר לְקַבֵּל כִּי אִם עַל-יְדֵי כַּמָּה צִמְצוּמִים וְכוּ', אֲבָל בְּכָל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ צִמְצוּם יֵשׁ אֲחִיזַת הַדִּין וּמֵאֵלּוּ הַדִּינִים נִשְׁתַּלְשֵׁל אֲחִיזַת הַקְּלִפּוֹת כַּיָּדוּעַ. וְהַכֹּל בִּשְׁבִיל הַבְּחִירָה, כִּי ה' יִתְבָּרַךְ צִמְצֵם אוֹרוֹ בְּאֹפֶן שֶׁיִּהְיֶה בְּחִירָה לִבְנֵי הָאָדָם, צַדִּיקִים יֵלְכוּ בָם וּפֹשְׁעִים יִכָּשְׁלוּ בָם (הוֹשֵׁעַ יד, י), כִּי הַצַּדִּיקִים שֶׁמְּשַׁבְּרִים תַּאֲוָתָם וּמְבַטְּלִין אֲחִיזַת הַקְּלִפּוֹת מֵהַצִּמְצוּמִים הֵם זוֹכִין לְהַשִּיג דַּרְכֵי הַצִּמְצוּמִים, עַד שֶׁזּוֹכִין עַל יָדָם דַּיְקָא לְהַשִּיג אֱלֹקוּת, עַד שֶׁזּוֹכִין לְהַכְנִיס הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת גַּם בְּהַפְּחוּתִים מְאֹד כַּנַּ"ל. וּרְשָׁעִים לְהֵפֶךְ, שֶׁעַל-יְדֵי שֶׁאֵינָם מְשַׁבְּרִים תַּאֲוָתָם וְאֵינָם מַכְנִיעִים עַצְמָם לִגְדוֹלֵי הַצַּדִּיקִים הַנַּ"ל, עַל-יְדֵי-זֶה נִכְשָׁלִים עַל-יְדֵי אֲחִיזַת הַקְּלִפּוֹת שֶׁנֶּאֱחָז בְּהַצִּמְצוּמִים וְנֶעְלָם וְנִסְתָּר מֵהֶם אוֹרוֹ עַל יָדָם. וְעַל-כֵּן אַחַר מַעֲשֵֹה הָעֵגֶל שֶׁיִּשְֹרָאֵל נִכְשְׁלוּ כָּל כָּךְ אַחַר סָמוּךְ שֶׁקִּבְּלוּ אֶת הַתּוֹרָה בְּקוֹלוֹת וּבְרָקִים וּבְאוֹתוֹת נוֹרָאוֹת כָּאֵלּוּ, וְכָל זֶה מִגֹּדֶל כֹּחַ הַבְּחִירָה (כַּמְבֹאָר בְּמָקוֹם אַחֵר מִזֶּה), אָז חָמַל ה' יִתְבָּרַךְ עַל עַמּוֹ וְלִמֵּד אֶת מֹשֶׁה מַעֲשֵֹה הַמִּשְׁכָּן, שֶׁהוּא בְּחִינַת הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ, שֶׁהוּא כְּלַל כָּל הַצִּמְצוּמִים הַקְּדוֹשִׁים, שֶׁעַל יָדָם מַשִּיגִין אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ, כִּי כָּל מַעֲשֵֹה הַמִּשְׁכָּן קְרָשָׁיו, קְרָסָיו, בְּרִיחָיו וְעַמּוּדָיו וַאֲדָנָיו וְהַיְרִיעוֹת וְכוּ'. וְכָל הַכֵּלִים הַקְּדוֹשִׁים אָרוֹן וְשֻׁלְחָן וּמְנוֹרָה וְכוּ'. וְכָל פְּרָטֵיהֶם וְצִיּוּרֵיהֶם, כֻּלָּם הֵם בְּחִינַת צִמְצוּמִים קְדוֹשִׁים וְנוֹרָאִים לְהַשִּיג הַשָּגוֹת אֱלֹקוּתוֹ עַל-יְדֵי-זֶה, כִּי עִקַּר חַיּוּת הַשֵּכֶל הַנַּ"ל שֶׁעַל יָדוֹ מַשִּיגִין אֱלֹקוּתוֹ הוּא עַל-יְדֵי אוֹר הַפָּנִים שֶׁמֵּאִיר בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁהוּא בְּחִינַת הַמִּשְׁכָּן, כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם בְּהַתּוֹרָה הַנַּ"ל. וְעַל-כֵּן צִוָּה שֶׁיִּתְּנוּ כָּל אֶחָד נִדְבַת לִבָּם לְצֹרֶךְ הַמִּשְׁכָּן, כִּי נִדְבַת לֵב זֶה בְּחִינַת צְדָקָה וָחֶסֶד, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה חוֹתְכִין אֶת הַמַּלְכוּת שֶׁהוּא הַשֵּכֶל הַנַּ"ל וּמַעֲלִין אוֹתוֹ אֶל אוֹר הַפָּנִים הַמֵּאִיר בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁהוּא בְּחִינַת הַמִּשְׁכָּן וְכַנַּ"ל:

אות כגעריכה

וְעִקַּר הַתִּקּוּן שֶׁבְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ וּבַמִּשְׁכָּן הָיָה עַל-יְדֵי מַעֲשֵֹה הַקָּרְבָּנוֹת שֶׁהָיוּ מְכַפְּרִין עַל כָּל הַחֲטָאִים, כִּי אָדָם חָטָא, מֵבִיא בְּהֵמָה לְקָרְבָּן, כִּי עַל-יְדֵי הַחֵטְא נִסְתַּלֵּק מִמֶּנּוּ הַדַּעַת שֶׁל הַשָּגַת אֱלֹקוּת וְנַעֲשֶֹה מָסָךְ הַמַּבְדִּיל בֵּינוֹ וּבֵין הַשָּגַת וִידִיעַת אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, "כִּי אִם עֲוֹנתֵיכֶם הָיוּ מַבְדִּילִם בֵּינֵכֶם לְבֵין אֱלֹקֵיכֶם". וַאֲזַי צָרִיךְ לְהָבִיא בְּהֵמָה וְהַכֹּהֵן מַקְרִיבָהּ לְקָרְבָּן אַחַר מִיתָתָהּ עַל-יְדֵי הַשְּׁחִיטָה לְשֵׁם קָרְבָּן, כִּי הַכֹּהֵן מְקַבֵּל כֹּחַ מִמֹּשֶׁה רַבֵּנוּ שֶׁמָּשַׁח אֶת אַהֲרֹן וּבָנָיו, שֶׁהֵם כְּלַל קְדֻשַּׁת הַכֹּהֲנִים הַיּוֹצְאִים מֵהֶם, עַד שֶׁבְּגֹדֶל כֹּחוֹ שֶׁל מֹשֶׁה הֵם יְכוֹלִים לַעֲלוֹת אֶת הַבְּהֵמָה לְקָרְבָּן, שֶׁיַּמְשִׁיכוּ שֵֹכֶל נִפְלָא עַל-יְדֵי אוֹר הַפָּנִים שֶׁמֵּאִיר בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ וּבַמִּשְׁכָּן, שֶׁשָּׁם נַעֲשִֹים כָּל הַקָּרְבָּנוֹת עַד שֶׁעַל-יְדֵי גֹּדֶל עֹצֶם הֶאָרַת הַשֵּכֶל הַזֶּה יַעֲלֶה גַּם חַיּוּת הַבְּהֵמָה לְמָקוֹם שֶׁתַּעֲלֶה עַד, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יִהְיֶה נִמְשָׁךְ רְפוּאָה וּסְלִיחָה לְהַחוֹטֵא, כִּי עִקַּר תִּקּוּנוֹ עַל-יְדֵי שֶׁנִּמְשָׁךְ שֵֹכֶל גָּדוֹל מְאֹד עַל-יְדֵי כֹּחַ הַצַּדִּיק הָאֱמֶת, שֶׁעַל-יְדֵי הַשֵּכֶל הַזֶּה מַעֲלִין הַחַיּוּת וְהַנִּיצוֹצוֹת וְהַגִּלְגּוּלִים שֶׁהָיוּ מְלֻבָּשִׁים בְּרוּחַ הַבְּהֵמִיּוּת שֶׁגַּם הֵם יִהְיוּ לָהֶם עֲלִיָּה וְתִּקּוּן, כִּי הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל יָכוֹל לְרַפְּאוֹת וּלְתַקֵּן הַכֹּל בְּגֹדֶל שִֹכְלוֹ. וְעַל-יְדֵי-זֶה נִתְתַּקֵּן הַחוֹטֵא שֶׁהֵבִיא הַקָּרְבָּן, כִּי עִקַּר תִּקּוּנוֹ עַל-יְדֵי כֹּחוֹ שֶׁל הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל, שֶׁנִּמְשָׁךְ עַל-יְדֵי הַקָּרְבָּן וְכַנַּ"ל:

אות כדעריכה

אֲבָל פָּרָה אֲדֻמָּה הִיא חִדּוּשׁ נִפְלָא בְּיוֹתֵר, כִּי כָּל מַעֲשֶֹיהָ בַּחוּץ, כִּי כָּל הַקָּרְבָּנוֹת בָּאִין לִפְנִים, לְתוֹךְ הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁשָּׁם מֵאִיר אוֹר הַפָּנִים, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה עִקַּר הַתִּקּוּן כַּנַּ"ל, אֲבָל פָּרָה מַעֲשֶֹיהָ בַּחוּץ, רַק שֶׁמִּסְתַּכְּלִין מֵרָחוֹק עַל הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁשּׁוֹחֲטִין אוֹתָהּ כְּנֶגֶד פֶּתַח הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ, כִּי עַל-יְדֵי מַעֲשֵֹה פָּרָה אֲדֻמָּה מַמְשִׁיכִין שֵֹכֶל גָּבֹהַּ וְעָמֹק יוֹתֵר וְיוֹתֵר שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְהַשִּיגוֹ כְּלָל, שֶׁעַל יָדוֹ יְכוֹלִין לְתַקֵּן וּלְטַהֵר אֲפִלּוּ מִטֻּמְאַת מֵת שֶׁהוּא אֲבִי אֲבוֹת הַטֻּמְאָה, כִּי עִקַּר גְּזֵרַת הַמִּיתָה הָיְתָה מֵחֲמַת עִנְיָן הַנַּ"ל, מֵחֲמַת שֶׁעַל-יְדֵי חֵטְא אָדָם הָרִאשׁוֹן אִי אֶפְשָׁר לְהַשִּיג בִּשְׁלֵמוּת הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת בְּחַיָּיו (וּכְמוֹ שֶׁמְּבֹאָר לְעֵיל קְצָת מִזֶּה). עַל-כֵּן הָאָדָם מֻכְרָח לָמוּת. וְאָז נִתְוַסֵּף עָלָיו אוֹר גָּדוֹל שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְקַבְּלוֹ בְּחַיָּיו בְּעוֹדוֹ בְּגוּפוֹ. וְאָז יוֹצֵאת נַפְשׁוֹ וְנִשְׁאָר גוּפוֹ לְבַד וְנֶאֱחָז בּוֹ סִטְרָא דִּמְסָאֲבָא מְאֹד. וְתִקּוּנוֹ עַל-יְדֵי הַקְּבוּרָה בֶּעָפָר. שֶׁאָז חוֹזֵר לְתַכְלִית הַצִּמְצוּם הַגַּשְׁמִי בְּיוֹתֵר שֶׁהוּא גַּשְׁמִיּוּת הֶעָפָר וְשָׁם נִתְבַּלֶּה זֻהֲמָתוֹ, וְנַפְשׁוֹ עוֹלָה לְמַעְלָה אִם זוֹכֶה וְהַכֹּל כְּפִי מַעֲשָֹיו בָּעוֹלָם הַזֶּה. וְצָרִיךְ לְהִתְמַהֲמַהּ לִשְׁכֹּב וּלְהִתְבַּלֶּה בֶּעָפָר עַד תְּחִיַּת הַמֵּתִים, שֶׁאָז יִהְיֶה גְּמַר הַתִּקּוּן שֶׁל כָּל אֶחָד, כִּי בְּמֶשֶׁךְ הַזְּמַן הַהוּא מִיּוֹם מִיתָתוֹ עַד הַתְּחִיָּה נַפְשׁוֹ מִזְדַּכֶּכֶת כְּפִי מַעֲשֶֹיהָ וְעוֹלָה עַד מָקוֹם שֶׁיְּכוֹלָה לְקַבֵּל מִשָּׁם תִּקּוּן, דְּהַיְנוּ שֶׁיִּהְיֶה נִמְשָׁךְ עָלֶיהָ הֶאָרַת הַשֵּכֶל הַנַּ"ל, שֶׁתּוּכַל לְהָאִיר גַּם בְּגוּפָהּ הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת לְאַחַר הַתְּחִיָּה, שֶׁזֶּה עִקַּר הַתִּקּוּן, לְהַשִּיג וְלָדַעַת אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ. וְעַל-כֵּן בֶּאֱמֶת עִקַּר הַתִּקְוָה וְהַתִּקּוּן שֶׁל כָּל אֶחָד הוּא עַל-יְדֵי הַצַּדִּיק הָאֱמֶת הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה שֶׁזָּכָה לְהִתְקָרֵב אֵלָיו בְּחַיָּיו, כִּי אַחַר כָּךְ קָשֶׁה מְאֹד מְאֹד לְהִתְקָרֵב, כְּמוֹ שֶׁאָמַר אֲדוֹנֵנוּ, מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ, זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה:

אות כהעריכה

וְזֶה בְּחִינַת מַה שֶּׁנֶּאֱמַר בְּפָרָשַׁת פָּרָה, "זֹאת הַתּוֹרָה אָדָם כִּי יָמוּת בְּאֹהֶל". וְדָרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, אֵין הַתּוֹרָה מִתְקַיֶּמֶת אֶלָּא בְּמִי שֶׁמֵּמִית עַצְמוֹ עָלֶיהָ. וְזֶהוּ 'כִּי יָמוּת בְּאֹהֶל', 'בְּאֹהֶל' דַּיְקָא. זֶה בְּחִינַת שֶׁמֵּמִית עַצְמוֹ וּמוֹסֵר נַפְשׁוֹ בִּשְׁבִיל שֶׁיִּהְיֶה נִשְׁאָר בְּאֹהֶל תּוֹרָה שֶׁהוּא אֹהֶל הַצַּדִּיק הָאֱמֶת בִּבְחִינַת וִיהוּשֻׁעַ בִּן נוּן נַעַר לֹא יָמִישׁ מִתּוֹךְ הָאֹהֶל. וְעַל-כֵּן כָּל הַמְקֹרָבִין לְצַדִּיקֵי אֱמֶת נִקְרָאִים יוֹשְׁבֵי אֹהֶל בִּבְחִינַת וְיַעֲקֹב אִישׁ תָּם יֹשֵׁב אֹהָלִים, וְדָרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, אָהֳלוֹ שֶׁל שֵׁם וְעֵבֶר שֶׁהָיוּ אָז הַצַּדִּיקֵי אֱמֶת. וּכְתִיב, "קוֹל רִנָּה וִישׁוּעָה בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים" וְהַכָּתוּב מְבַשֵּר; שֶׁלֶּעָתִיד יֵשְׁבוּ כָּל יִשְֹרָאֵל בְּאָהֳלֵי הַצַּדִּיקֵי אֱמֶת וְיִתְקָרְבוּ אֲלֵיהֶם, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, "עֹד אוֹשִׁיבְךָ בָאֳהָלִים כִּימֵי מוֹעֵד", כְּמוֹ שֶׁפֵּרֵשׁ רַשִׁ"י שָׁם, כִּימֵי מוֹעֵד הָרִאשׁוֹן, שֶׁהָיָה יַעֲקֹב אִישׁ תָּם יוֹשֵׁב אֹהָלִים, הַיְנוּ כַּנַּ"ל. זֶהוּ בְּחִינַת אָדָם כִּי יָמוּת בְּאֹהֶל, שֶׁעִקַּר תִּקּוּן הָאָדָם, עִקַּר קִיּוּם הַתּוֹרָה הוּא כְּשֶׁמֵּמִית עַצְמוֹ בִּשְׁבִיל הָאֹהֶל, הַיְנוּ בִּשְׁבִיל שֶׁיִּתְקָרֵב לְהַצַּדִּיק הָאֱמֶת, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת יוֹשֵׁב אֹהֶל כַּנַּ"ל. וְזֶה עִקַּר תִּקּוּן מַעֲשֵֹי פָּרָה אֲדֻמָּה, שֶׁהִיא כְּלָלִיּוּת כָּל הַצִּמְצוּמִים שֶׁהֵם בְּחִינַת תֹּקֶף אַדְמוּמִיּוּת הַדִּינִים וְכָל מַעֲשֶֹיהָ בַּחוּץ, שֶׁעִקַּר תִּקּוּנָהּ עַל-יְדֵי מֹשֶׁה דַּיְקָא, כִּי כָּל הַפָּרוֹת הָיוּ צְרִיכִים לְקַדֵּשׁ מֵאֵפֶר פָּרָה שֶׁל מֹשֶׁה רַבֵּנוּ, כִּי מַעֲשֵֹה הַפָּרָה, שֶׁהוּא לְהַמְשִׁיךְ הַשֵּכֶל הַגָּדוֹל הֶעָמֹק הַנַּ"ל, לְטַהֵר מִטֻּמְאַת מֵת, דְּהַיְנוּ לְטַהֵר אוֹתָן שֶׁנָּפְלוּ בְּיוֹתֵר לִבְחִינַת סִטְרָא דְּמוֹתָא. זֶה אִי אֶפְשָׁר כִּי אִם עַל-יְדֵי גֹּדֶל כֹּחוֹ שֶׁל מֹשֶׁה, שֶׁהוּא בְּחִינַת הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה הַנַּ"ל, שֶׁיֵּשׁ לוֹ כֹּחַ לְטַהֵר הַנּוֹפְלִים מְאֹד כְּשֶׁאוֹחֲזִים עַצְמָן בּוֹ בֶּאֱמֶת בִּמְסִירַת נֶפֶשׁ כַּנַּ"ל, וּלְהַכְנִיס גַּם בָּהֶם הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת, שֶׁזֶּה עִקַּר תִּקְוָתָם וְתִקּוּנָם וְכַנַּ"ל:

אות כועריכה

וְאַחַר כָּךְ קוֹרִין פָּרָשַׁת הַחֹדֶשׁ, שֶׁהוּא בְּחִינַת קִדּוּשׁ הַחֹדֶשׁ, שֶׁהוּא תִּקּוּן וּמִלּוּי פְּגִימַת הַלְּבָנָה שֶׁיִּהְיֶה אוֹר הַלְּבָנָה כְּאוֹר הַחַמָּה, כִּי חַמָּה וּלְבָנָה זֶה בְּחִינַת שֵֹכֶל עֶלְיוֹן וְשֵֹכֶל תַּחְתּוֹן הַנַּ"ל, כַּיָּדוּעַ, וְעַל-יְדֵי פְּגִימַת הַלְּבָנָה נִפְגָּם הַשֵּכֶל הַנַּ"ל וְאֵין יוֹדְעִין לְהַשִּיג אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ. וּמִשָּׁם בָּאִים כָּל הַפְּגָמִים וְעַל-יְדֵי מִצְוַת קִדּוּשׁ הַחֹדֶשׁ מְתַקְּנִים זֹאת וּמְמַלְּאִים פְּגִימַת הַלְּבָנָה שֶׁיִּהְיֶה הַלְּבָנָה שֶׁהִיא בְּחִינַת חָכְמָה תַּתָּאָה, בְּחִינַת מַלְכוּת, בְּחִינַת הַשֵּכֶל הַנַּ"ל שֶׁיִּהְיֶה בִּשְׁלֵמוּת שֶׁיּוּכְלוּ לְקַבֵּל וּלְהַשִּיג עַל יָדוֹ אוֹר הַשֵּכֶל הָעֶלְיוֹן, לְהַשִּיג אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת אוֹר הַחַמָּה כַּנַּ"ל וְאָז יִתְתַּקֵּן הַכֹּל וְיִתְקַיֵּם, "וְהָיָה אוֹר הַלְּבָנָה כְּאוֹר הַחַמָּה", וִיקֻיַּם, "כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה לָדַעַת אֶת ה' וְכוּ'". וְעַל-כֵּן קוֹרִין כָּל זֶה קֹדֶם פֶּסַח שֶׁהוּא רֹאשׁ וְהַתְחָלַת וּכְלַל כָּל הָרְגָלִים, כִּי כָּל הָרְגָלִים הֵם זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְרַיִם שֶׁהָיָה בְּפֶסַח, כְּדֵי שֶׁעַל-יְדֵי כָּל הַתִּקּוּנִים הַנַּ"ל נִזְכֶּה לְקַבֵּל אוֹר הַפָּנִים הַמֵּאִיר בְּשָׁלֹשׁ רְגָלִים, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה עִקַּר חַיּוּת הַמַּלְכוּת שֶׁהוּא הַשֵּכֶל הַנַּ"ל. כְּדֵי שֶׁנִּזְכֶּה לְהַשִּיג אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ וְיִתְקַיֵּם, "כִּימֵי צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם אַרְאֶנּוּ נִפְלָאוֹת", שֶׁכְּמוֹ שֶׁבִּיצִיאַת מִצְרַיִם זָכִינוּ עַל-יְדֵי כֹּחוֹ שֶׁל מֹשֶׁה לָצֵאת מִכָּל שַׁעֲרֵי טֻמְאָה לְכָל שַׁעֲרֵי קְדֻשָּׁה עַד שֶׁזָּכִינוּ לְהַשָּגַת אֱלֹקוּת בְּמַתַּן תּוֹרָה, כֵּן נִזְכֶּה גַּם עַתָּה בְּתֹקֶף הַגָּלוּת הַזֶּה לָצֵאת מִכָּל הַטֻּמְאוֹת וְלַעֲלוֹת לְכָל הַקְּדֻשּׁוֹת עַד שֶׁנִּזְכֶּה לְהַשָּגוֹת אֱלֹקוּת עַל-יְדֵי גֹּדֶל כֹּחָם שֶׁל הַצַּדִּיקֵי אֱמֶת הַגְּדוֹלִים בְּמַעֲלָה כַּנַּ"ל:

אות כזעריכה

וְזֶה בְּחִינַת עֵץ אֶרֶז וְאֵזוֹב וּשְׁנִי תּוֹלַעַת שֶׁמַּשְׁלִיכִין לְתוֹךְ שְֹרֵפַת הַפָּרָה. עֵץ אֶרֶז וְאֵזוֹב זֶה בְּחִינַת שֵֹכֶל עֶלְיוֹן וְשֵֹכֶל תַּחְתּוֹן, כִּי אֶרֶז גָּבֹהַּ מִכָּל אִילָנוֹת זֶה בְּחִינַת שֵֹכֶל עֶלְיוֹן, שֶׁהוּא בְּחִינַת הַשָּגַת הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל, כִּי הַצַּדִּיק נִקְרָא אֶרֶז אֲשֶׁר בַּלְּבָנוֹן וְכוּ'. צַדִּיק כַּתָּמָר יִפְרַח כְּאֶרֶז בַּלְּבָנוֹן יִשְֹגֶּה. וְאֵזוֹב הוּא נָמוּךְ מְאֹד, זֶה בְּחִינַת הַקְּטַנִּים הַנְּמוּכִים מְאֹד שֶׁהַצַּדִּיק בְּעֹצֶם עַמְקוּת חָכְמָתוֹ הַגְּדוֹלָה הוּא מְצַמְצֵם שִֹכְלוֹ מִשֵּכֶל עֶלְיוֹן לְשֵֹכֶל תַּחְתּוֹן עַד שֶׁמַּכְנִיס גַּם בָּהֶם הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת, שֶׁזֶּה עִקַּר הַחַיִּים הָאֲמִתִּיִּים, חַיִּים נִצְחִיִּים שֶׁל עוֹלָם הַבָּא וּתְחִיַּת הַמֵּתִים, שֶׁמִּשָּׁם מַמְשִׁיכִין עִקַּר הַטָּהֳרָה מִסִּטְרָא דְּמוֹתָא וְכַנַּ"ל: וְזֶה בְּחִינַת שְׁנִי תּוֹלַעַת, שֶׁהוּא מְקַשֵּׁר הָאֶרֶז עִם הָאֵזוֹב, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, זֶה בְּחִינַת הָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה עִקַּר הַתּוֹרָה וְהַתְּפִלָּה, כִּי כָּל אֶחָד כְּפִי עַזּוּתוֹ דִּקְדֻשָּׁה, כֵּן זוֹכֶה לְתוֹרָה וּכְמוֹ כֵן הוּא תְּפִלָּתוֹ, כַּמְבֹאָר הֵיטֵב בְּסוֹף הַתּוֹרָה הַנַּ"ל. וְעַיֵּן שָׁם הֵיטֵב, וְהָבֵן שָׁם הֵיטֵב קֶשֶׁר וְחִבּוּר הַתּוֹרָה הַנַּ"ל, כִּי מְבֹאָר שָׁם שֶׁעִקַּר תִּקּוּן הַשֵּכֶל הַנַּ"ל, שֶׁהוּא בְּחִינַת מַלְכוּת, שֶׁעַל יָדוֹ זוֹכִין לְהַשָּגוֹת אֱלֹקוּת, עִקַּר תִּקוּנוֹ עַל-יְדֵי הַחֶסֶד, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה חוֹתְכִין אֶת הַמַּלְכוּת מֵהַסִּטְרָא אָחֳרָא, מֵהָאַרְבַּע מַלְכֻיּוֹת, מִבְּחִינַת עֲמָלֵק וְכוּ'. וְזֶה הַחֶסֶד מְקַבְּלִין עַל-יְדֵי תּוֹכָחָה בִּבְחִינַת פִּיהָ פָּתְחָה בְּחָכְמָה וְתוֹרַת חֶסֶד עַד לְשׁוֹנָהּ. וְעִקַּר הַתּוֹכָחָה, הוּא כְּפִי הָעַזּוּת שֶׁרוֹאֶה בְּכָל אֶחָד אִם הוּא דִּקְדֻשָּׁה אוֹ לְהֵפֶךְ שֶׁכְּמוֹ כֵן הִיא תּוֹרָתוֹ וּתְפִלָּתוֹ וְכוּ', עַיֵּן שָׁם, וְעַל-יְדֵי תּוֹכָחָה הַזֹּאת נִתְגַלֶּה הַחֶסֶד, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה חוֹתְכִין אֶת הָאַרְבַּע הַנַּ"ל בְּחִינַת הַשֵּכֶל הַנַּ"ל מֵהַסִּטְרָא אָחֳרָא וְכוּ' וּמַעֲלִין אוֹתָהּ לְאוֹר הַפָּנִים שֶׁמֵּאִיר בְּשָׁלֹשׁ רְגָלִים, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְהַשָּגוֹת אֱלֹקוּת, אֲפִלּוּ הַקְּטַנִּים וְהַנְּמוּכִים בְּיוֹתֵר וְכוּ', עַיֵּן שָׁם וְהָבֵן: נִמְצָא, שֶׁעִקַּר הַתִּקּוּן וְהַתְּשׁוּבָה שֶׁל כָּל אֶחָד שֶׁמְּחֻיָּב לְקַבֵּל תּוֹכָחָה מֵהַצַּדִּיק הָאֱמֶת כְּדֵי לָשׁוּב אֶל הַתּוֹרָה וְהַתְּפִלָּה, עִקַּר תִּקּוּנוֹ עַל-יְדֵי הָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה עִקַּר תִּקּוּן הַתּוֹרָה וְהַתְּפִלָּה, שֶׁעַל זֶה מוֹכִיחוֹ הַצַּדִּיק הָאֱמֶת. וְעַל-יְדֵי-זֶה שֶׁמְּקַבֵּל תּוֹכַחְתּוֹ וְשָׁב לַה' יִתְבָּרַךְ וּמְחַזֵּק אֶת עַצְמוֹ בְּעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה לִבְלִי לְהִתְבַּיֵּשׁ מִפְּנֵי הַמַּלְעִיגִים, כַּמְבֹאָר בְּהַתְחָלַת הַשֻּלְחָן עָרוּךְ "אֹרַח חַיִּים". וּכְמוֹ שֶׁהִתְחִיל הַטּוּר הַקָּדוֹשׁ בִּתְחִלַּת הָאֹרַח חַיִּים, יְהוּדָה בֶּן תֵּימָא אוֹמֵר, הֱוֵי עַז כַּנָּמֵר וְכוּ', כִּי עִקַּר הַתְחָלַת הַיַּהֲדוּת הוּא עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, בִּפְרָט בַּדּוֹרוֹת וּבָעִתִּים הַלָּלוּ, וּכְמוֹ שֶׁדָּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, מִפְּנֵי מַה נִּתְּנָה תּוֹרָה לְיִשְֹרָאֵל? מִפְּנֵי שֶׁהֵן עַזִּין וְכוּ'. וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לְתוֹרָה וּתְפִלָּה. נִמְצָא, כְּשֶׁמְּקַבֵּל תּוֹכָחָה זֹאת, עַל-יְדֵי-זֶה נִתְגַּלֶּה חֶסֶד הַנַּ"ל, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה קוֹצְרִין וְחוֹתְכִין אֶת הָאַרְבַּע וְכוּ' מֵהַסִּטְרָא אָחֳרָא וְזוֹכִין לְהַשָּגוֹת אֱלֹקוּת וְכוּ' כַּנַּ"ל. נִמְצָא, שֶׁעִקַּר הַתִּקּוּן שֶׁל הַשֵּכֶל הַנַּ"ל שֶׁיִּזְכֶּה לְהַשָּגוֹת אֱלֹקוּת אֲפִלּוּ הַקָּטָן וְהַנָּמוּךְ וְהַשָּׁפָל מְאֹד, הוּא רַק עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה וְכַנַּ"ל וְזֶהוּ בְּחִינַת שְׁנִי תּוֹלַעַת, שֶׁהוּא מְקַשֵּׁר וּמְחַבֵּר הָאֶרֶז עִם הָאֵזוֹב שֶׁהֵם בְּחִינַת הִתְחַבְּרוּת וְהִתְקַשְּׁרוּת הַשֵּכֶל הָעֶלְיוֹן עִם הַשֵּכֶל הַתַּחְתּוֹן, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מַכְנִיסִין הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת גַּם בְּהַנְּמוּכִים בְּיוֹתֵר כַּנַּ"ל, כִּי שְׁנִי תּוֹלַעַת זֶה בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁל עַם קָדוֹשׁ, יִשְֹרָאֵל הַכְּשֵׁרִים וְהַתְּמִימִים, שֶׁהֵם קְטַנִּים וְנִבְזִים בְּעֵינֵיהֶם מְאֹד בִּבְחִינַת תּוֹלַעַת מַמָּשׁ בִּבְחִינַת וְאָנֹכִי תּוֹלַעַת וְלֹא אִישׁ. וְאַף-עַל-פִּי-כֵן הֵם עַזִּים וַחֲזָקִים בְּדַעְתָּם מְאֹד מְאֹד כְּנֶגֶד הַמִּתְנַגְּדִים וְהַלֵּיצָנִים וְהַמַּלְעִיגִים וְכוּ', כִּי ה' יִתְבָּרַךְ וְהַצַּדִּיקֵי אֱמֶת מְחַזְּקִים אוֹתָם מְאֹד בְּעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, בִּבְחִינַת אַל תִּרְאִי תּוֹלַעַת יַעֲקֹב מְתֵי יִשְֹרָאֵל וְכוּ' הִנֵּה שַֹמְתִּיךְ לְמוֹרַג חָרוּץ חָדָשׁ בַּעַל פִּיפִיּוֹת תָּדוּשׁ הָרִים וְתָדֹק וְכוּ', כִּי עִקַּר הִתְחַזְּקוּתֵינוּ עַתָּה בַּגָּלוּת הַמַּר הַזֶּה מִכָּל הַצְּדָדִים, הוּא בִּבְחִינַת תּוֹלַעַת, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, מַה תּוֹלַעַת אֵין כֹּחוֹ אֶלָּא בַּפֶּה, כָּךְ יִשְֹרָאֵל אֵין כֹּחָם אֶלָּא בַּפֶּה. וְעַל זֶה עִקַּר סְמִיכָתֵנוּ וְתִקְוָתֵנוּ וְתוֹחַלְתֵנוּ. וְזֶה בְּחִינַת שְׁנִי תּוֹלַעַת, בְּחִינַת הַדִּבּוּר פֶּה, שֶׁהוּא עִקַּר הַהִתְחַזְּקוּת וְהָעַזּוּת שֶׁל יִשְֹרָאֵל הַכְּשֵׁרִים בְּחִינַת כְּחוּט הַשָּׁנִי שִֹפְתוֹתַיִךְ, כִּי עִקַּר הָעַזּוּת הוּא בְּהַדִּבּוּר שֶׁצְּרִיכִין לֵידַע אֵיךְ לְהָשִׁיב בְּעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה לְהָאֶפִּיקוֹרְסִים וְהַמִּתְנַגְּדִים וְהַחוֹלְקִים וְהַלֵּיצָנִים בִּבְחִינַת וְדַע מַה שֶׁתָּשִׁיב וְכוּ'. וְלִבְלִי לְהִתְבַּטֵּל בְּלִבּוֹ וְלִבְלִי לְהִתְבַּיֵּשׁ נֶגְדָּם כְּלָל. וּכְמוֹ כֵן זוֹכִין לְתוֹרָה וּתְפִלָּה כַּנַּ"ל, שֶׁכֻּלָּם תְּלוּיִים בְּדִבּוּר פֶּה, כִּי עִקַּר הַתּוֹרָה הוּא בַּפֶּה, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, "כִּי חַיִּים הֵם לְמֹצְאֵיהֶם",'לְמוֹצִיאֵיהֶם' בַּפֶּה כְּמוֹ שֶׁדָּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה. וְכֵן הַתְּפִלָּה הוּא בַּפֶּה דַּיְקָא בְּחִינַת אֲדֹנָי שְֹפָתַי תִּפְתַּח. וְשָׁם בְּהַדִּבּוּר עִקַּר הָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, בִּבְחִינַת וֶעֱזוּז נוֹרְאוֹתֶיךָ יֹאמֵרוּ וְכוּ'. וּכְתִיב, וּגְבוּרָתְךָ יְדַבֵּרוּ. וְזֶה בְּחִינַת שְׁנִי תּוֹלַעַת, בְּחִינַת כְּחוּט הַשָּׁנִי שִֹפְתוֹתַיִךְ וְכַנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת לֹא תִירָא לְבֵיתָהּ מִשָּׁלֶג כִּי כָל בֵּיתָהּ לָבֻשׁ שָׁנִים, שֶׁנֶּאֱמַר בְּשֶׁבַח הַתּוֹרָה. וּמְכַנֶּה שָׁם כָּל שֶׁבַח הַתּוֹרָה בִּבְחִינַת לְבוּשִׁים, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר שָׁם לְהַלָּן, "מַרְבַדִּים עָשְֹתָה לָהּ וְכוּ'" וְעַל-יְדֵי-זֶה, "נוֹדָע בַַּשְּׁעָרִים בַּעְלָהּ וְכוּ' סָדִין עָשְֹתָה וַתִּמְכֹּר וַחֲגוֹר וְכוּ' עוֹז וְהָדָר לְבוּשָׁהּ וְכוּ'". נִמְצָא, שֶׁחוּט הַשָּׁנִי שֶׁהוּא בְּחִינַת לְבוּשִׁים, כִּי מֵהֶם עוֹשִֹים לְבוּשִׁים, הֵם בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁל הַתּוֹרָה בִּבְחִינַת עוֹז וְהָדָר לְבוּשָׁהּ. וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְהַשָּגוֹת אֱלֹקוּת כַּנַּ"ל, כִּי עִקַּר הַשָּגַת אֱלֹקוּת הוּא עַל-יְדֵי בְּחִינַת לְבוּשִׁים, כִּי זֶה עִקַּר הָאָמָּנוּת וְהַחָכְמָה הָעֲמֻקָּה שֶׁל הַצַּדִּיק הָאֱמֶת הַגָּדוֹל מְאֹד שֶׁיּוֹדֵעַ לְהַלְבִּישׁ אֶת חָכְמָתוֹ הַגָּבֹהַּ בְּכַמָּה וְכַמָּה לְבוּשִׁים, עַד שֶׁיָּכוֹל לְהוֹרִידָהּ וּלְהַכְנִיסָהּ בְּהַנְּמוּכִים מְאֹד, עַד שֶׁגַּם הֵם יִזְכּוּ לְהַשָּגוֹת אֱלֹקוּת כַּנַּ"ל, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת נוֹדָע בַּשְּׁעָרִים בַּעְלָהּ, כָּל חַד לְפוּם מַה דִּמְשַׁעֵר בְּלִבֵּיהּ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר בַּזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ, שֶׁהוּא בְּחִינַת הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת, שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְדַבֵּר בָּזֶה כְּלָל, רַק הוּא לְכָל אֶחָד כְּפוּם מַה דִּמְשַׁעֵר בְּלִבֵּיהּ, שֶׁזּוֹכֶה לְזֶה עַל-יְדֵי הַצַּדִּיק הָאֱמֶת כְּשֶׁזּוֹכֶה לְהִתְקָרֵב אֵלָיו. וְעִקַּר הַהִתְקָרְבוּת עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה כַּנַּ"ל. וְזֶהוּ שֶׁהוֹלֵךְ וּמְבָאֵר שָׁם, עוֹז וְהָדָר לְבוּשָׁהּ וְכַנַּ"ל. וְזֶהוּ שֶׁנִּסְמָךְ שָׁם מִיָּד, פִּיּהָ פָּתְחָה בְחָכְמָה וְתוֹרַת חֶסֶד עַל לְשׁוֹנָהּ, שֶׁזֶּהוּ נֶאֱמַר עַל הִתְגַּלּוּת הַחֶסֶד מִתּוֹךְ הַתּוֹכָחָה הַנַּ"ל, שֶׁהוּא כְּפִי הָעַזּוּת שֶׁרוֹאֶה בְּכָל אֶחָד וְכַנַּ"ל. וְעַל-כֵּן נִסְמָךְ לְעוֹז וְהָדָר לְבוּשָׁהּ, כִּי עִקַּר הַתּוֹכָחָה הִיא עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁבָּזֶה תָּלוּי כָּל הַתּוֹרָה וְהַתְּפִלָּה, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לַחֶסֶד הַנַּ"ל בְּחִינַת וְתוֹרַת חֶסֶד עַל לְשׁוֹנָהּ, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לַשֵּכֶל הַנַּ"ל, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה בָּאִין לְהַשָּגוֹת אֱלֹקוּת אֲפִלּוּ הַנְּמוּכִים מְאֹד וְכַנַּ"ל. וְעַל-כֵּן שְׁנִי תּוֹלַעַת בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, מְחַבֵּר וּמְקַשֵּׁר הָאֶרֶז עִם הָאֵזוֹב, שֶׁהוּא בְּחִינַת הַשֵּכֶל הָעֶלְיוֹן עִם הַשֵּכֶל הַתַּחְתּוֹן, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מַכְנִיסִין הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת בְּהַנְּמוּכִים וּקְטַנִּים בְּיוֹתֵר וְכַנַּ"ל. וְכָל זֶה מַשְׁלִיכִין לְתוֹךְ שְֹרֵפַת הַפָּרָה אֲדֻמָּה, שֶׁשֹּוֹרְפִין אוֹתָהּ בָּאֵשׁ, שֶׁהוּא בְּחִינַת לַבַּת אֵשׁ, שֶׁהוּא בְּחִינַת צִמְצוּם הַקָּדוֹשׁ שֶׁל הַשֵּכֶל הַנַּ"ל, כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם בִּתְחִלַּת הַתּוֹרָה הַנַּ"ל:

אות כחעריכה

וְזֶה בְּחִינַת שְׁחִיטָה, שְֹרֵפָה, אֲסֵפָה, הַנֶּאֱמַר בַּפָּרָה, כִּי עַל-יְדֵי כָּל הַנַּ"ל זוֹכִין לַחֲתֹךְ אֶת הָאַרְבַּע בְּחִינוֹת מַלְכוּת הַנַּ"ל מֵהַסִּטְרָא אָחֳרָא וּלְהַעֲלוֹתָהּ לְאוֹר הַפָּנִים שֶׁבְְּשָׁלֹשׁ רְגָלִים. וְזֶהוּ בְּחִינַת שְׁלֹשֶׁת הַתִּקּוּנִים הַנַּ"ל, שְׁחִיטָה, שְֹרֵפָה, אֲסֵפָה כְּנֶגֶד בְּחִינַת הַשָּׁלֹשׁ רְגָלִים, כִּי שְׁחִיטָה זֶה בְּחִינַת פֶּסַח, שֶׁאָז שׁוֹחֲטִין אֶת הַקָּרְבַּן פֶּסַח, כְּמוֹ שֶֶׁנֶּאֱמַר, "וְשָׁחֲטוּ אוֹתוֹ כָּל קְהַל עֲדַת יִשְֹרָאֵל וְכוּ'". שְֹרֵפָה בָּאֵשׁ זֶה בְּחִינַת שָׁבוּעוֹת, בְּחִינַת וּדְבָרָיו שָׁמַעְנוּ מִתּוֹךְ הָאֵשׁ, שֶׁהָיָה בִּשְׁעַת מַתַּן תּוֹרָה בְּשָׁבוּעוֹת, שֶׁזֶּה עִקַּר בְּחִינַת הַשָּגַת אֱלֹקוּת. וְעַל-כֵּן כָּל עִקַּר תִּקּוּן הַפָּרָה הָיָה בָּאֵשׁ; שֶׁשָּרְפוּ אוֹתָהּ בָּאֵשׁ עַד שֶׁנַּעֲשֵֹית אֵפֶר, כִּי עִקַּר הַתִּקּוּן עַל-יְדֵי בְּחִינַת אֵשׁ הַנַּ"ל, בְּחִינַת וַיֵּרָא מַלְאַךְ ה' אֵלָיו וְגוּ' וְכַנַּ"ל. אֲסֵפָה זֶה בְּחִינַת סֻכּוֹת שֶׁנִּקְרָא "חַג הָאָסִיף", כִּי עִקַּר הַטָּהֳרָה מִסִּטְרָא דְּמוֹתָא, הוּא עַל-יְדֵי שֶׁמַּעֲלִין אֶת הַד הַנַּ"ל מֵהַסִּטְרָא אָחֳרָא וּמְחַיִּין אוֹתָהּ עַל-יְדֵי אוֹר הַפָּנִים שֶׁמֵּאִיר בְּשָׁלֹשׁ רְגָלִים, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְהַשָּגוֹת אֱלֹקוּת וְכַנַּ"ל:

אות כטעריכה

וְזֶה בְּחִינַת עֲדִינוֹ הָעֶצְנִי הַנֶּאֱמַר בְּדָוִד הַמֶּלֶךְ, עָלָיו הַשָּׁלוֹם, כְּמוֹ שֶׁדָּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, בְּשָׁעָה שֶׁעוֹסֵק בַּתּוֹרָה מְעַדֵּן עַצְמוֹ כְּתוֹלַעַת, וּכְשֶׁיּוֹצֵא לַמִּלְחָמָה הוּא קָשֶׁה כְּעֵץ. נִמְצָא, שֶׁעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה הוּא בִּבְחִינַת תּוֹלַעַת, שֶׁהוּא נִבְזֶה בְּעֵינָיו כְּתוֹלַעַת, וְאַף-עַל-פִּי-כֵן הוּא חָזָק מְאֹד בַּמִּלְחָמָה, בְּעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה כְּנֶגֶד הַחוֹלְקִים שֶׁיִּהְיֶה מִצְחוֹ חָזָק לְעֻמַּת מִצְחָם וְכַנַּ"ל: כִּי כְּבָר מְבֹאָר בְּמָקוֹם אַחֵר בְּהַתּוֹרָה חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם; שֶׁעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה נִמְשָׁךְ מִבֹּשֶׁת, עַיֵּן שָׁם. וְזֶהוּ בְּחִינַת שְׁנִי תּוֹלַעַת הַנַּ"ל שֶׁהוּא בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה כַּנַּ"ל, כִּי דַּיְקָא עַל-יְדֵי שֶׁהוּא נִבְזֶה בְּעֵינָיו נִמְאָס כְּתוֹלַעַת מַמָּשׁ בִּבְחִינַת וְאָנֹכִי תּוֹלַעַת וְלֹא אִישׁ וּמִתְבַּיֵּשׁ בְּעֵינֵי עַצְמוֹ עַל מַעֲשָֹיו שֶׁאֵינָם כַּהֹגֶן, עַל-יְדֵי-זֶה דַּיְקָא הוּא עַז כַּנָּמֵר בְּעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה נֶגֶד הָרוֹצִים לְמָנְעוֹ מִן הָאֱמֶת, חַס וְשָׁלוֹם, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת עֲדִינוֹ הָעֶצְנִי, הַנֶּאֱמַר בְּדָוִד, וְעַיֵּן בְּמָקוֹם אַחֵר מִזֶּה: שַׁיָּךְ לְעֵיל: לְעִנְיַן מַה שֶּׁכָּתוּב עַל פָּסוּק "לֹא תִירָא לְבֵיתָהּ מִשָּׁלֶג כִּי כָל בֵּיתָהּ לָבֻשׁ שָׁנִים"; שֶׁהוּא בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה וְכוּ'. וְזֶה עִנְיָן מַה שֶּׁמְּבֹאָר בְּמָקוֹם אַחֵר, שֶׁהוּא בְּחִינַת מַה שֶּׁדָּרְשׁוּ חֲכָמֵינוּ זַ"ל עַל פָּסוּק זֶה, 'כִּי כָל בֵּיתָהּ לָבֻשׁ שָׁנִים', אַל תִּקְרִי "שָׁנִים", אֶלָּא "שְׁנַיִם", שֶׁכָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה מְלֻבָּשִׁים בְּכֶפֶל; נָתוֹן תִּתֵּן, הַעֲנֵק תַּעֲנִיק, פָּתוֹחַ תִּפְתַּח, כָּל אֵלּוּ מַצִּילִין אוֹתוֹ מִשֶּׁלֶג גֵּיהִנּוֹם. עַד כָּאן לְשׁוֹן רַשִׁ"י, הַיְנוּ בְּחִינַת עַזּוּת וְעַקְשָׁנוּת דִּקְדֻשָּׁה, כְּמוֹ שֶׁהִזְהִיר הוּא זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, וְאָמַר, שֶׁצָּרִיךְ הָאָדָם לִהְיוֹת עַקְשָׁן גָּדוֹל בַּעֲבוֹדַת ה', כַּמּוּבָא בִּסְפָרָיו הַקְּדוֹשִׁים. וְזֶה הָעִנְיַן שֶׁל הָעַקְשָׁנוּת הוּא הִתְחַזְּקוּת נִפְלָא לִבְלִי לִפֹּל בְּשׁוּם אֹפֶן בָּעוֹלָם, כַּאֲשֶׁר שָׁמַעְתִּי מִכַּמָּה כְּשֵׁרִים, שֶׁעִקַּר הִתְחַזְּקוּתָם הָיָה עַל-יְדֵי-זֶה. וְזֶה בְּחִינַת כִּי כָל בֵּיתָהּ לָבֻשׁ שָׁנִים, דְּהַיְנוּ שְׁנַיִם, בְּחִינַת כָּפוּל, פָּתוֹחַ תִּפְתַּח וְכוּ', הַיְנוּ שֶׁכָּל קִיּוּם הַתּוֹרָה תָּלוּי בָּזֶה שֶׁיִּתְחַזֵּק לְשַׁנּוֹת וְלִכְפֹּל כָּל עֻבְדָּא טוֹבָה, אוֹ לִמּוּד הַתּוֹרָה וְכוּ' שֶׁהִתְחִיל לְהַרְגִּיל עַצְמוֹ שֶׁיִּתְחַזֵּק בְּכָל פַּעַם לַחֲזֹר וְלַעֲשׂוֹת אוֹתוֹ הַדָּבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה אֲפִלּוּ אֶלֶף פְּעָמִים, אֲפִלּוּ אִם עוֹבֵר עָלָיו מַה שֶּׁעוֹבֵר, כִּי זֶה עִקַּר קִיּוּם הַתּוֹרָה שֶׁצְּרִיכִין לִהְיוֹת עַקְשָׁן גָּדוֹל בַּעֲבוֹדַת ה'; לַעֲשׂוֹת הַדָּבָר שֶׁבַּקְּדֻשָּׁה אֲפִלּוּ אֲלָפִים פְּעָמִים, וְלִבְלִי לְהִסְתַּכֵּל עַל שׁוּם חֲלִישׁוּת הַדַּעַת שֶׁהַבַּעַל דָּבָר וְהַסִּטְרָא אָחֳרָא וְהַלֵּיצָנִים וְכוּ' מַחֲלִישִׁין דַּעְתּוֹ, רַק לַעֲשׂוֹת וְלַחֲזֹר וְלַעֲשׂוֹת הַדָּבָר שֶׁבַּקְּדֻשָּׁה אֲפִלּוּ אֶלֶף פְּעָמִים, בִּבְחִינַת כִּי כָל בֵּיתָהּ לָבֻשׁ שָׁנִים, נָתוֹן תִּתֵּן, פָּתוֹחַ תִּפְתַּח, וְלֹא לְלַמֵּד עַל עַצְמוֹ יָצָא אֶלָּא עַל כְּלַל כָּל הַתּוֹרָה יָצָא; שֶׁצְּרִיכִין לִכְפֹּל הַדְּבָרִים שֶׁבַּקְּדֻשָּׁה כַּמָּה פְּעָמִים, כִּי מִעוּט רַבִּים שְׁנַיִם, וְעַל-כֵּן שְׁנַיִם מְרַמְּזִין עַל רִבּוּי בְּלִי שִׁעוּר. וּכְמוֹ שֶׁדָּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, עַל פָּסוּק זֶה נָתוֹן תִּתֵּן, אֲפִלּוּ אֶלֶף פְּעָמִים. וְכֵן בְּכָל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ כַּנַּ"ל. וְזֶהוּ לֹא תִירָא לְבֵיתָהּ מִשָּׁלֶג, הַיְנוּ הַגֵּיהִנּוֹם שֶׁל שֶׁלֶג כַּנַּ"ל, כִּי יֵשׁ גֵּיהִנּוֹם שֶׁל אֵשׁ וְגֵיהִנּוֹם שֶׁל שֶׁלֶג, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, הַיְנוּ גֵּיהִנּוֹם שֶׁל אֵשׁ מַגִּיעַ עַל שֶׁנִּתְחַמֵּם לִדְבַר עֲבֵרָה, רַחֲמָנָא לִצְלָן, כַּמּוּבָא, אֲבָל גֵּיהִנּוֹם שֶׁל שֶׁלֶג הוּא עַל חֲלִישׁוּתוֹ אַחַר כָּךְ כְּשֶׁבָּא לוֹ הִתְעוֹרְרוּת לִתְשׁוּבָה, כִּי הַכֹּל מְלֵאִים חֲרָטוֹת, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, אֲבָל עַל-פִּי רֹב, עִקַּר עִכּוּבוֹ מִתְּשׁוּבָה, הוּא מֵחֲמַת חֲלִישׁוּת הַדַּעַת, שֶׁנִּדְמֶה לוֹ שֶׁאֵינוֹ מוֹעִיל לוֹ עוֹד תְּשׁוּבָה לְרִבּוּי עֲווֹנוֹתָיו הָעֲצוּמִים מְאֹד. וּבִפְרָט אוֹתָן שֶׁהִתְחִילוּ כְּבָר לְהִתְעוֹרֵר מִשְּׁנָתָם לְהַתְחִיל לָשׁוּב לַה' יִתְבָּרַךְ, וְעָסְקוּ בְּתוֹרָה וּבְמִצְווֹת אֵיזֶה זְמַן זְמַנִּים וְאַחַר כָּךְ נָפְלוּ מִזֶּה, הָעִקָּר הוּא מֵחֲמַת חֲלִישׁוּת הַדַּעַת, מֵחֲמַת שֶׁיּוֹדֵעַ בְּעַצְמוֹ שֶׁכְּבָר לָמַד תּוֹרָה וְעָשָֹה כַּמָּה מִצְווֹת וְכוּ'. וְאַף-עַל-פִּי-כֵן הִתְגַּבֵּר עָלָיו הַיֵּצֶר הָרָע כָּל כָּךְ כַּאֲשֶׁר יוֹדֵעַ כָּל זֶה הָאָדָם בְּנַפְשׁוֹ. וּמִי שֶׁנִּשְׁאָר בָּזֶה, חַס וְשָׁלוֹם, וּמַנִּיחַ לִפֹּל עַצְמוֹ עַל-יְדֵי הֲסָתוֹת וְרַעְיוֹנִים שֶׁל הַסִּטְרָא אָחֳרָא כָּאֵלֶּה וְכָאֵלֶּה הוּא נִדּוֹן עַל זֶה בְּגֵיהִנּוֹם שֶׁל שֶׁלֶג, שֶׁהוּא קְרִירוּת עָצוּם וָמַר, שֶׁהוּא מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה, כִּי עַל שֶׁנִּתְקָרֵר אַחַר כָּךְ עַל-יְדֵי חֲלִישׁוּת הַנַּ"ל, עַל-כֵּן נִדּוֹן בִּקְרִירוּת שֶׁל שֶׁלֶג שֶׁל גֵּיהִנּוֹם. וְזֶהוּ בְּחִינַת מַה שֶּׁמּוּבָא בְּדִבְרֵי רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה; שֶׁיֵּשׁ שֶׁדָּנִים אוֹתָן בְּגֵיהִנּוֹם חֶצְיוֹ שֶׁל אֵשׁ וְחֶצְיוֹ שֶׁל שֶׁלֶג, הַיְנוּ כַּנַּ"ל, שֶׁדָּנִין אוֹתוֹ עַל חִמּוּם הָעֲבֵרָה בְּגֵיהִנּוֹם שֶׁל אֵשׁ כַּנַּ"ל. וְעַל שֶׁנִּתְקָרֵר עַל-יְדֵי חֲלִישׁוּת הַדַּעַת וְלֹא הִתְחַזֵּק בִּתְשׁוּבָה כַּנַּ"ל דָּנִין אוֹתוֹ בְּגֵיהִנּוֹם שֶׁל שֶׁלֶג וּקְרִירוּת כַּנַּ"ל: וְעַתָּה מְחֻבָּר יָפֶה הַפָּסוּק הַנַּ"ל, "לֹא תִירָא לְבֵיתָהּ מִשָּׁלֶג", שֶׁהוּא בְּחִינַת קְרִירוּת, "כִּי כָל בֵּיתָהּ לָבֻשׁ שָׁנִים", בְּחִינַת שְׁנַיִם, בְּחִינַת כֶּפֶל נָתוֹן תִּתֵּן, אֲפִלּוּ אֶלֶף פְּעָמִים. וְכֵן בְּכָל הַתּוֹרָה וְהַמִּצְווֹת, הַיְנוּ בְּחִינַת הִתְחַזְּקוּת עַל-יְדֵי עַקְשָׁנוּת עָצוּם לִבְלִי לְהַנִּיחַ אֶת מְקוֹמוֹ, רַק לְהִתְחַזֵּק לְקַיֵּם וְלַחֲזֹר וּלְקַיֵּם לִמּוּד הַתּוֹרָה וְקִיּוּם הַמִּצְווֹת כָּל מַה שֶּׁיּוּכַל לַחֲטֹף בְּזֶה הַצֵּל עוֹבֵר כָּל חַיָּיו, אֲפִלּוּ אִם יַעֲבֹר עָלָיו מָה. וְעַל-יְדֵי-זֶה, 'לֹא תִירָא לְבֵיתָהּ מִשָּׁלֶג', שֶׁהוּא קְרִירוּת, מֵאַחַר שֶׁלֹּא הִנִּיחַ לְקָרֵר עַצְמוֹ מִתּוֹרָה וּמִצְווֹת עַל-יְדֵי חֲלִישׁוּת וּקְרִירוּת שֶׁהִפִּיל הַבַּעַל דָּבָר בְּדַעְתּוֹ, רַק הִתְחַזֵּק בְּכָל פַּעַם, לַחֲטֹף אֵיזֶה טוֹב וְלַחֲזֹר וְלַחֲטֹף, בִּבְחִינַת כִּי כָל בֵּיתָהּ לָבֻשׁ שָׁנִים כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן בְּוַדַּאי לֹא תִירָא לְבֵיתָהּ מִשָּׁלֶג וְכַנַּ"ל: וְזֶה שֶׁנֶּאֱמַר בַּנֶּחָמוֹת שֶׁל יְשַׁעְיָה הַנָּבִיא (בְּסִימָן מב, מג), שֶׁמְּחַזְּקָם מְאֹד לְהִתְקָרֵב לַה' יִתְבָּרַךְ אַחַר כָּל מַה שֶּׁעָשׂוּ, "ה' חָפֵץ לְמַעַן צִדְקוֹ יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאֲדִיר", הַיְנוּ שֶׁה' יִתְבָּרַךְ הִרְבָּה לְיִשְֹרָאֵל תּוֹרָה וּמִצְווֹת כְּמוֹ שֶׁדָּרְשׁוּ רַזַ"ל עַל פָּסוּק זֶה, כְּדֵי לְזַכּוֹתָם לָנֶצַח עַל-יְדֵי-זֶה, כְּדֵי שֶׁכָּל אֶחָד כְּמוֹ שֶׁהוּא יוּכַל לַחֲטֹף תָּמִיד אֵיזֶה טוֹב תּוֹרָה וּמִצְווֹת וְכוּ'. וְכַמְבֹאָר בִּדְבָרֵינוּ מִזֶּה בְּמָקוֹם אַחֵר; וְהוּא עַם בָּזוּז וְשָׁסוּי וְכוּ' (יְשַׁעְיָה מב, כב), וְאַחַר כָּךְ מְחַזְּקָם וְאוֹמֵר, "כִּי תַּעֲבֹר בַּמַּיִם אִתְּךָ אָנִי וְכוּ' כִּי תֵלֵךְ בְּמוֹ אֵשׁ לֹא תִּכָּוֶה וְכוּ'", הַיְנוּ שֶׁתִּנָּצֵל מִגֵּיהִנּוֹם שֶׁל אֵשׁ וּמִמַּיִם שֶׁהֵם בְּחִינַת חֲמִימוּת וּקְרִירוּת כַּנַּ"ל. וְהַכֹּל עַל-יְדֵי הִתְחַזְּקוּת הַנַּ"ל הַמְרֻמָּז בַּפָּסוּק, "ה' חָפֵץ לְמַעַן צִדְקוֹ יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאֲדִיר". וְכַנַּ"ל: וְעַל-כֵּן אַל תַּאֲמִין בְּעַצְמְךָ עַד יוֹם מוֹתְךָ, כִּי כְּשֶׁמַּגִּיעַ לְהַמַּדְרֵגָה שֶׁשָּׁם יִהְיֶה תִּקּוּנוֹ עַל-יְדֵי הַצַּדִּיק הָאֱמֶת שֶׁיָּכוֹל לְהַעֲלוֹתוֹ, אָז מִתְגַּבֵּר כְּנֶגְדּוֹ הָרַע שֶׁבְּאוֹתוֹ דַּרְגָּא וּמִתְפַּשֵּׁט כְּנֶגְדּוֹ כָּל כָּךְ בַּהֲסָתוֹת גְּדוֹלוֹת כְּדֵי לְעָקְרוֹ מִן הַחַיִּים, חַס וְשָׁלוֹם, וְזֶהוּ אַל תַּאֲמִין בְּעַצְמְךָ, 'בְּעַצְמְךָ' דַּיְקָא, כִּי כְּשֶׁהוּא בְּעַצְמוֹ, דְּהַיְנוּ שֶׁחוֹלֵק עַצְמוֹ מִן הַצַּדִּיק הָאֱמֶת בְּוַדַּאי אֵין לוֹ לְהַאֲמִין בְּעַצְמוֹ, כִּי יִפֹּל בְּאֵין סוֹמֵךְ וְכַנַּ"ל. אֲבָל מִי שֶׁאוֹחֵז עַצְמוֹ בְּהַצַּדִּיק הָאֱמֶת הוּא בָּטוּחַ מִמִּכְשׁוֹל וּנְפִילָה, כִּי תּוֹרָתוֹ שֶׁל הָרַבִּי הָאֱמֶת תַּנְחֵהוּ בָּעוֹלָם הַזֶּה וּבַקֶּבֶר וּבְעֵת הַתְּחִיָּה לָנֶצַח, בִּבְחִינַת בְּהִתְהַלֶּכְךָ תַּנְחֶה אֹתָךָ וְכוּ': כִּי הָאָדָם צָרִיךְ לִחְיוֹת בְּזֶה הָעוֹלָם לְבָרֵר כָּל הַמַּדְרֵגוֹת וְלַעֲלוֹת מִדַּרְגָּא לְדַרְגָּא, עַד שֶׁיַּגִּיעַ לְדַרְגָּא שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְהַשִּיגָהּ בַּגּוּף כְּלָל. וְזֶה אֵין זוֹכֶה כִּי אִם יְחִידֵי סְגֻלָּה הַגְּדוֹלִים בְּמַעֲלָה מְאֹד מְאֹד. וּבְכֹחָם יֵשׁ תִּקְוָה אֲפִלּוּ לְמִי שֶׁאֵינָם זוֹכִים לָזֶה וּרְחוֹקִים מְאֹד מִזֶּה. וְהָעִקָּר כְּשֶׁחֲזָקִים בָּאֱמוּנָה בַּה' יִתְבָּרַךְ וּבְהַצַּדִּיקֵי אֱמֶת הַגְּדוֹלִים בְּמַעֲלָה הַנַּ"ל וּמוֹסְרִים כָּל לְבָבָם וְנַפְשָׁם אֲלֵיהֶם. וְהֵם יְכוֹלִים לְהַעֲלוֹתָם לְשָׁרְשָׁם לַאֲתַר דְּאִיתְנְטִילָת מִתַּמָּן: וְזֶה עִקַּר מִלְחֶמֶת עֲמָלֵק שֶׁבְּכָל דּוֹר וָדוֹר, כִּי הוּא מִתְגַּבֵּר בְּכָל דַּרְגָּא, וּמִשָּׁם נִמְשָׁךְ כָּל הַמַּחֲלֹקֶת שֶׁבְּכָל דּוֹר, שֶׁמִּתְגַּבֵּר הַשֶּׁקֶר נֶגֶד הָאֱמֶת וְעַל זֶה נֶאֱמַר, "צוֹפֶה רָשָׁע לַצַּדִּיק וְכוּ', ה' לֹא יַעַזְבֶנּוּ בְּיָדוֹ":

אות כדעריכה

אֲבָל פָּרָה אֲדֻמָּה הִיא חִדּוּשׁ נִפְלָא בְּיוֹתֵר, כִּי כָּל מַעֲשֶֹיהָ בַּחוּץ, כִּי כָּל הַקָּרְבָּנוֹת בָּאִין לִפְנִים, לְתוֹךְ הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁשָּׁם מֵאִיר אוֹר הַפָּנִים, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה עִקַּר הַתִּקּוּן כַּנַּ"ל, אֲבָל פָּרָה מַעֲשֶֹיהָ בַּחוּץ, רַק שֶׁמִּסְתַּכְּלִין מֵרָחוֹק עַל הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁשּׁוֹחֲטִין אוֹתָהּ כְּנֶגֶד פֶּתַח הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ, כִּי עַל-יְדֵי מַעֲשֵֹה פָּרָה אֲדֻמָּה מַמְשִׁיכִין שֵֹכֶל גָּבֹהַּ וְעָמֹק יוֹתֵר וְיוֹתֵר שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְהַשִּיגוֹ כְּלָל, שֶׁעַל יָדוֹ יְכוֹלִין לְתַקֵּן וּלְטַהֵר אֲפִלּוּ מִטֻּמְאַת מֵת שֶׁהוּא אֲבִי אֲבוֹת הַטֻּמְאָה, כִּי עִקַּר גְּזֵרַת הַמִּיתָה הָיְתָה מֵחֲמַת עִנְיָן הַנַּ"ל, מֵחֲמַת שֶׁעַל-יְדֵי חֵטְא אָדָם הָרִאשׁוֹן אִי אֶפְשָׁר לְהַשִּיג בִּשְׁלֵמוּת הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת בְּחַיָּיו (וּכְמוֹ שֶׁמְּבֹאָר לְעֵיל קְצָת מִזֶּה). עַל-כֵּן הָאָדָם מֻכְרָח לָמוּת. וְאָז נִתְוַסֵּף עָלָיו אוֹר גָּדוֹל שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְקַבְּלוֹ בְּחַיָּיו בְּעוֹדוֹ בְּגוּפוֹ. וְאָז יוֹצֵאת נַפְשׁוֹ וְנִשְׁאָר גוּפוֹ לְבַד וְנֶאֱחָז בּוֹ סִטְרָא דִּמְסָאֲבָא מְאֹד. וְתִקּוּנוֹ עַל-יְדֵי הַקְּבוּרָה בֶּעָפָר. שֶׁאָז חוֹזֵר לְתַכְלִית הַצִּמְצוּם הַגַּשְׁמִי בְּיוֹתֵר שֶׁהוּא גַּשְׁמִיּוּת הֶעָפָר וְשָׁם נִתְבַּלֶּה זֻהֲמָתוֹ, וְנַפְשׁוֹ עוֹלָה לְמַעְלָה אִם זוֹכֶה וְהַכֹּל כְּפִי מַעֲשָֹיו בָּעוֹלָם הַזֶּה. וְצָרִיךְ לְהִתְמַהֲמַהּ לִשְׁכֹּב וּלְהִתְבַּלֶּה בֶּעָפָר עַד תְּחִיַּת הַמֵּתִים, שֶׁאָז יִהְיֶה גְּמַר הַתִּקּוּן שֶׁל כָּל אֶחָד, כִּי בְּמֶשֶׁךְ הַזְּמַן הַהוּא מִיּוֹם מִיתָתוֹ עַד הַתְּחִיָּה נַפְשׁוֹ מִזְדַּכֶּכֶת כְּפִי מַעֲשֶֹיהָ וְעוֹלָה עַד מָקוֹם שֶׁיְּכוֹלָה לְקַבֵּל מִשָּׁם תִּקּוּן, דְּהַיְנוּ שֶׁיִּהְיֶה נִמְשָׁךְ עָלֶיהָ הֶאָרַת הַשֵּכֶל הַנַּ"ל, שֶׁתּוּכַל לְהָאִיר גַּם בְּגוּפָהּ הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת לְאַחַר הַתְּחִיָּה, שֶׁזֶּה עִקַּר הַתִּקּוּן, לְהַשִּיג וְלָדַעַת אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ. וְעַל-כֵּן בֶּאֱמֶת עִקַּר הַתִּקְוָה וְהַתִּקּוּן שֶׁל כָּל אֶחָד הוּא עַל-יְדֵי הַצַּדִּיק הָאֱמֶת הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה שֶׁזָּכָה לְהִתְקָרֵב אֵלָיו בְּחַיָּיו, כִּי אַחַר כָּךְ קָשֶׁה מְאֹד מְאֹד לְהִתְקָרֵב, כְּמוֹ שֶׁאָמַר אֲדוֹנֵנוּ, מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ, זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה:

אות כהעריכה

וְזֶה בְּחִינַת מַה שֶּׁנֶּאֱמַר בְּפָרָשַׁת פָּרָה, "זֹאת הַתּוֹרָה אָדָם כִּי יָמוּת בְּאֹהֶל". וְדָרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, אֵין הַתּוֹרָה מִתְקַיֶּמֶת אֶלָּא בְּמִי שֶׁמֵּמִית עַצְמוֹ עָלֶיהָ. וְזֶהוּ 'כִּי יָמוּת בְּאֹהֶל', 'בְּאֹהֶל' דַּיְקָא. זֶה בְּחִינַת שֶׁמֵּמִית עַצְמוֹ וּמוֹסֵר נַפְשׁוֹ בִּשְׁבִיל שֶׁיִּהְיֶה נִשְׁאָר בְּאֹהֶל תּוֹרָה שֶׁהוּא אֹהֶל הַצַּדִּיק הָאֱמֶת בִּבְחִינַת וִיהוּשֻׁעַ בִּן נוּן נַעַר לֹא יָמִישׁ מִתּוֹךְ הָאֹהֶל. וְעַל-כֵּן כָּל הַמְקֹרָבִין לְצַדִּיקֵי אֱמֶת נִקְרָאִים יוֹשְׁבֵי אֹהֶל בִּבְחִינַת וְיַעֲקֹב אִישׁ תָּם יֹשֵׁב אֹהָלִים, וְדָרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, אָהֳלוֹ שֶׁל שֵׁם וְעֵבֶר שֶׁהָיוּ אָז הַצַּדִּיקֵי אֱמֶת. וּכְתִיב, "קוֹל רִנָּה וִישׁוּעָה בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים" וְהַכָּתוּב מְבַשֵּר; שֶׁלֶּעָתִיד יֵשְׁבוּ כָּל יִשְֹרָאֵל בְּאָהֳלֵי הַצַּדִּיקֵי אֱמֶת וְיִתְקָרְבוּ אֲלֵיהֶם, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, "עֹד אוֹשִׁיבְךָ בָאֳהָלִים כִּימֵי מוֹעֵד", כְּמוֹ שֶׁפֵּרֵשׁ רַשִׁ"י שָׁם, כִּימֵי מוֹעֵד הָרִאשׁוֹן, שֶׁהָיָה יַעֲקֹב אִישׁ תָּם יוֹשֵׁב אֹהָלִים, הַיְנוּ כַּנַּ"ל. זֶהוּ בְּחִינַת אָדָם כִּי יָמוּת בְּאֹהֶל, שֶׁעִקַּר תִּקּוּן הָאָדָם, עִקַּר קִיּוּם הַתּוֹרָה הוּא כְּשֶׁמֵּמִית עַצְמוֹ בִּשְׁבִיל הָאֹהֶל, הַיְנוּ בִּשְׁבִיל שֶׁיִּתְקָרֵב לְהַצַּדִּיק הָאֱמֶת, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת יוֹשֵׁב אֹהֶל כַּנַּ"ל. וְזֶה עִקַּר תִּקּוּן מַעֲשֵֹי פָּרָה אֲדֻמָּה, שֶׁהִיא כְּלָלִיּוּת כָּל הַצִּמְצוּמִים שֶׁהֵם בְּחִינַת תֹּקֶף אַדְמוּמִיּוּת הַדִּינִים וְכָל מַעֲשֶֹיהָ בַּחוּץ, שֶׁעִקַּר תִּקּוּנָהּ עַל-יְדֵי מֹשֶׁה דַּיְקָא, כִּי כָּל הַפָּרוֹת הָיוּ צְרִיכִים לְקַדֵּשׁ מֵאֵפֶר פָּרָה שֶׁל מֹשֶׁה רַבֵּנוּ, כִּי מַעֲשֵֹה הַפָּרָה, שֶׁהוּא לְהַמְשִׁיךְ הַשֵּכֶל הַגָּדוֹל הֶעָמֹק הַנַּ"ל, לְטַהֵר מִטֻּמְאַת מֵת, דְּהַיְנוּ לְטַהֵר אוֹתָן שֶׁנָּפְלוּ בְּיוֹתֵר לִבְחִינַת סִטְרָא דְּמוֹתָא. זֶה אִי אֶפְשָׁר כִּי אִם עַל-יְדֵי גֹּדֶל כֹּחוֹ שֶׁל מֹשֶׁה, שֶׁהוּא בְּחִינַת הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה הַנַּ"ל, שֶׁיֵּשׁ לוֹ כֹּחַ לְטַהֵר הַנּוֹפְלִים מְאֹד כְּשֶׁאוֹחֲזִים עַצְמָן בּוֹ בֶּאֱמֶת בִּמְסִירַת נֶפֶשׁ כַּנַּ"ל, וּלְהַכְנִיס גַּם בָּהֶם הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת, שֶׁזֶּה עִקַּר תִּקְוָתָם וְתִקּוּנָם וְכַנַּ"ל:

אות כועריכה

וְאַחַר כָּךְ קוֹרִין פָּרָשַׁת הַחֹדֶשׁ, שֶׁהוּא בְּחִינַת קִדּוּשׁ הַחֹדֶשׁ, שֶׁהוּא תִּקּוּן וּמִלּוּי פְּגִימַת הַלְּבָנָה שֶׁיִּהְיֶה אוֹר הַלְּבָנָה כְּאוֹר הַחַמָּה, כִּי חַמָּה וּלְבָנָה זֶה בְּחִינַת שֵֹכֶל עֶלְיוֹן וְשֵֹכֶל תַּחְתּוֹן הַנַּ"ל, כַּיָּדוּעַ, וְעַל-יְדֵי פְּגִימַת הַלְּבָנָה נִפְגָּם הַשֵּכֶל הַנַּ"ל וְאֵין יוֹדְעִין לְהַשִּיג אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ. וּמִשָּׁם בָּאִים כָּל הַפְּגָמִים וְעַל-יְדֵי מִצְוַת קִדּוּשׁ הַחֹדֶשׁ מְתַקְּנִים זֹאת וּמְמַלְּאִים פְּגִימַת הַלְּבָנָה שֶׁיִּהְיֶה הַלְּבָנָה שֶׁהִיא בְּחִינַת חָכְמָה תַּתָּאָה, בְּחִינַת מַלְכוּת, בְּחִינַת הַשֵּכֶל הַנַּ"ל שֶׁיִּהְיֶה בִּשְׁלֵמוּת שֶׁיּוּכְלוּ לְקַבֵּל וּלְהַשִּיג עַל יָדוֹ אוֹר הַשֵּכֶל הָעֶלְיוֹן, לְהַשִּיג אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת אוֹר הַחַמָּה כַּנַּ"ל וְאָז יִתְתַּקֵּן הַכֹּל וְיִתְקַיֵּם, "וְהָיָה אוֹר הַלְּבָנָה כְּאוֹר הַחַמָּה", וִיקֻיַּם, "כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה לָדַעַת אֶת ה' וְכוּ'". וְעַל-כֵּן קוֹרִין כָּל זֶה קֹדֶם פֶּסַח שֶׁהוּא רֹאשׁ וְהַתְחָלַת וּכְלַל כָּל הָרְגָלִים, כִּי כָּל הָרְגָלִים הֵם זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְרַיִם שֶׁהָיָה בְּפֶסַח, כְּדֵי שֶׁעַל-יְדֵי כָּל הַתִּקּוּנִים הַנַּ"ל נִזְכֶּה לְקַבֵּל אוֹר הַפָּנִים הַמֵּאִיר בְּשָׁלֹשׁ רְגָלִים, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה עִקַּר חַיּוּת הַמַּלְכוּת שֶׁהוּא הַשֵּכֶל הַנַּ"ל. כְּדֵי שֶׁנִּזְכֶּה לְהַשִּיג אֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ וְיִתְקַיֵּם, "כִּימֵי צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם אַרְאֶנּוּ נִפְלָאוֹת", שֶׁכְּמוֹ שֶׁבִּיצִיאַת מִצְרַיִם זָכִינוּ עַל-יְדֵי כֹּחוֹ שֶׁל מֹשֶׁה לָצֵאת מִכָּל שַׁעֲרֵי טֻמְאָה לְכָל שַׁעֲרֵי קְדֻשָּׁה עַד שֶׁזָּכִינוּ לְהַשָּגַת אֱלֹקוּת בְּמַתַּן תּוֹרָה, כֵּן נִזְכֶּה גַּם עַתָּה בְּתֹקֶף הַגָּלוּת הַזֶּה לָצֵאת מִכָּל הַטֻּמְאוֹת וְלַעֲלוֹת לְכָל הַקְּדֻשּׁוֹת עַד שֶׁנִּזְכֶּה לְהַשָּגוֹת אֱלֹקוּת עַל-יְדֵי גֹּדֶל כֹּחָם שֶׁל הַצַּדִּיקֵי אֱמֶת הַגְּדוֹלִים בְּמַעֲלָה כַּנַּ"ל:

אות כזעריכה

וְזֶה בְּחִינַת עֵץ אֶרֶז וְאֵזוֹב וּשְׁנִי תּוֹלַעַת שֶׁמַּשְׁלִיכִין לְתוֹךְ שְֹרֵפַת הַפָּרָה. עֵץ אֶרֶז וְאֵזוֹב זֶה בְּחִינַת שֵֹכֶל עֶלְיוֹן וְשֵֹכֶל תַּחְתּוֹן, כִּי אֶרֶז גָּבֹהַּ מִכָּל אִילָנוֹת זֶה בְּחִינַת שֵֹכֶל עֶלְיוֹן, שֶׁהוּא בְּחִינַת הַשָּגַת הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל, כִּי הַצַּדִּיק נִקְרָא אֶרֶז אֲשֶׁר בַּלְּבָנוֹן וְכוּ'. צַדִּיק כַּתָּמָר יִפְרַח כְּאֶרֶז בַּלְּבָנוֹן יִשְֹגֶּה. וְאֵזוֹב הוּא נָמוּךְ מְאֹד, זֶה בְּחִינַת הַקְּטַנִּים הַנְּמוּכִים מְאֹד שֶׁהַצַּדִּיק בְּעֹצֶם עַמְקוּת חָכְמָתוֹ הַגְּדוֹלָה הוּא מְצַמְצֵם שִֹכְלוֹ מִשֵּכֶל עֶלְיוֹן לְשֵֹכֶל תַּחְתּוֹן עַד שֶׁמַּכְנִיס גַּם בָּהֶם הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת, שֶׁזֶּה עִקַּר הַחַיִּים הָאֲמִתִּיִּים, חַיִּים נִצְחִיִּים שֶׁל עוֹלָם הַבָּא וּתְחִיַּת הַמֵּתִים, שֶׁמִּשָּׁם מַמְשִׁיכִין עִקַּר הַטָּהֳרָה מִסִּטְרָא דְּמוֹתָא וְכַנַּ"ל: וְזֶה בְּחִינַת שְׁנִי תּוֹלַעַת, שֶׁהוּא מְקַשֵּׁר הָאֶרֶז עִם הָאֵזוֹב, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, זֶה בְּחִינַת הָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה עִקַּר הַתּוֹרָה וְהַתְּפִלָּה, כִּי כָּל אֶחָד כְּפִי עַזּוּתוֹ דִּקְדֻשָּׁה, כֵּן זוֹכֶה לְתוֹרָה וּכְמוֹ כֵן הוּא תְּפִלָּתוֹ, כַּמְבֹאָר הֵיטֵב בְּסוֹף הַתּוֹרָה הַנַּ"ל. וְעַיֵּן שָׁם הֵיטֵב, וְהָבֵן שָׁם הֵיטֵב קֶשֶׁר וְחִבּוּר הַתּוֹרָה הַנַּ"ל, כִּי מְבֹאָר שָׁם שֶׁעִקַּר תִּקּוּן הַשֵּכֶל הַנַּ"ל, שֶׁהוּא בְּחִינַת מַלְכוּת, שֶׁעַל יָדוֹ זוֹכִין לְהַשָּגוֹת אֱלֹקוּת, עִקַּר תִּקוּנוֹ עַל-יְדֵי הַחֶסֶד, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה חוֹתְכִין אֶת הַמַּלְכוּת מֵהַסִּטְרָא אָחֳרָא, מֵהָאַרְבַּע מַלְכֻיּוֹת, מִבְּחִינַת עֲמָלֵק וְכוּ'. וְזֶה הַחֶסֶד מְקַבְּלִין עַל-יְדֵי תּוֹכָחָה בִּבְחִינַת פִּיהָ פָּתְחָה בְּחָכְמָה וְתוֹרַת חֶסֶד עַד לְשׁוֹנָהּ. וְעִקַּר הַתּוֹכָחָה, הוּא כְּפִי הָעַזּוּת שֶׁרוֹאֶה בְּכָל אֶחָד אִם הוּא דִּקְדֻשָּׁה אוֹ לְהֵפֶךְ שֶׁכְּמוֹ כֵן הִיא תּוֹרָתוֹ וּתְפִלָּתוֹ וְכוּ', עַיֵּן שָׁם, וְעַל-יְדֵי תּוֹכָחָה הַזֹּאת נִתְגַלֶּה הַחֶסֶד, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה חוֹתְכִין אֶת הָאַרְבַּע הַנַּ"ל בְּחִינַת הַשֵּכֶל הַנַּ"ל מֵהַסִּטְרָא אָחֳרָא וְכוּ' וּמַעֲלִין אוֹתָהּ לְאוֹר הַפָּנִים שֶׁמֵּאִיר בְּשָׁלֹשׁ רְגָלִים, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְהַשָּגוֹת אֱלֹקוּת, אֲפִלּוּ הַקְּטַנִּים וְהַנְּמוּכִים בְּיוֹתֵר וְכוּ', עַיֵּן שָׁם וְהָבֵן: נִמְצָא, שֶׁעִקַּר הַתִּקּוּן וְהַתְּשׁוּבָה שֶׁל כָּל אֶחָד שֶׁמְּחֻיָּב לְקַבֵּל תּוֹכָחָה מֵהַצַּדִּיק הָאֱמֶת כְּדֵי לָשׁוּב אֶל הַתּוֹרָה וְהַתְּפִלָּה, עִקַּר תִּקּוּנוֹ עַל-יְדֵי הָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה עִקַּר תִּקּוּן הַתּוֹרָה וְהַתְּפִלָּה, שֶׁעַל זֶה מוֹכִיחוֹ הַצַּדִּיק הָאֱמֶת. וְעַל-יְדֵי-זֶה שֶׁמְּקַבֵּל תּוֹכַחְתּוֹ וְשָׁב לַה' יִתְבָּרַךְ וּמְחַזֵּק אֶת עַצְמוֹ בְּעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה לִבְלִי לְהִתְבַּיֵּשׁ מִפְּנֵי הַמַּלְעִיגִים, כַּמְבֹאָר בְּהַתְחָלַת הַשֻּלְחָן עָרוּךְ "אֹרַח חַיִּים". וּכְמוֹ שֶׁהִתְחִיל הַטּוּר הַקָּדוֹשׁ בִּתְחִלַּת הָאֹרַח חַיִּים, יְהוּדָה בֶּן תֵּימָא אוֹמֵר, הֱוֵי עַז כַּנָּמֵר וְכוּ', כִּי עִקַּר הַתְחָלַת הַיַּהֲדוּת הוּא עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, בִּפְרָט בַּדּוֹרוֹת וּבָעִתִּים הַלָּלוּ, וּכְמוֹ שֶׁדָּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, מִפְּנֵי מַה נִּתְּנָה תּוֹרָה לְיִשְֹרָאֵל? מִפְּנֵי שֶׁהֵן עַזִּין וְכוּ'. וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לְתוֹרָה וּתְפִלָּה. נִמְצָא, כְּשֶׁמְּקַבֵּל תּוֹכָחָה זֹאת, עַל-יְדֵי-זֶה נִתְגַּלֶּה חֶסֶד הַנַּ"ל, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה קוֹצְרִין וְחוֹתְכִין אֶת הָאַרְבַּע וְכוּ' מֵהַסִּטְרָא אָחֳרָא וְזוֹכִין לְהַשָּגוֹת אֱלֹקוּת וְכוּ' כַּנַּ"ל. נִמְצָא, שֶׁעִקַּר הַתִּקּוּן שֶׁל הַשֵּכֶל הַנַּ"ל שֶׁיִּזְכֶּה לְהַשָּגוֹת אֱלֹקוּת אֲפִלּוּ הַקָּטָן וְהַנָּמוּךְ וְהַשָּׁפָל מְאֹד, הוּא רַק עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה וְכַנַּ"ל וְזֶהוּ בְּחִינַת שְׁנִי תּוֹלַעַת, שֶׁהוּא מְקַשֵּׁר וּמְחַבֵּר הָאֶרֶז עִם הָאֵזוֹב שֶׁהֵם בְּחִינַת הִתְחַבְּרוּת וְהִתְקַשְּׁרוּת הַשֵּכֶל הָעֶלְיוֹן עִם הַשֵּכֶל הַתַּחְתּוֹן, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מַכְנִיסִין הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת גַּם בְּהַנְּמוּכִים בְּיוֹתֵר כַּנַּ"ל, כִּי שְׁנִי תּוֹלַעַת זֶה בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁל עַם קָדוֹשׁ, יִשְֹרָאֵל הַכְּשֵׁרִים וְהַתְּמִימִים, שֶׁהֵם קְטַנִּים וְנִבְזִים בְּעֵינֵיהֶם מְאֹד בִּבְחִינַת תּוֹלַעַת מַמָּשׁ בִּבְחִינַת וְאָנֹכִי תּוֹלַעַת וְלֹא אִישׁ. וְאַף-עַל-פִּי-כֵן הֵם עַזִּים וַחֲזָקִים בְּדַעְתָּם מְאֹד מְאֹד כְּנֶגֶד הַמִּתְנַגְּדִים וְהַלֵּיצָנִים וְהַמַּלְעִיגִים וְכוּ', כִּי ה' יִתְבָּרַךְ וְהַצַּדִּיקֵי אֱמֶת מְחַזְּקִים אוֹתָם מְאֹד בְּעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, בִּבְחִינַת אַל תִּרְאִי תּוֹלַעַת יַעֲקֹב מְתֵי יִשְֹרָאֵל וְכוּ' הִנֵּה שַֹמְתִּיךְ לְמוֹרַג חָרוּץ חָדָשׁ בַּעַל פִּיפִיּוֹת תָּדוּשׁ הָרִים וְתָדֹק וְכוּ', כִּי עִקַּר הִתְחַזְּקוּתֵינוּ עַתָּה בַּגָּלוּת הַמַּר הַזֶּה מִכָּל הַצְּדָדִים, הוּא בִּבְחִינַת תּוֹלַעַת, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, מַה תּוֹלַעַת אֵין כֹּחוֹ אֶלָּא בַּפֶּה, כָּךְ יִשְֹרָאֵל אֵין כֹּחָם אֶלָּא בַּפֶּה. וְעַל זֶה עִקַּר סְמִיכָתֵנוּ וְתִקְוָתֵנוּ וְתוֹחַלְתֵנוּ. וְזֶה בְּחִינַת שְׁנִי תּוֹלַעַת, בְּחִינַת הַדִּבּוּר פֶּה, שֶׁהוּא עִקַּר הַהִתְחַזְּקוּת וְהָעַזּוּת שֶׁל יִשְֹרָאֵל הַכְּשֵׁרִים בְּחִינַת כְּחוּט הַשָּׁנִי שִֹפְתוֹתַיִךְ, כִּי עִקַּר הָעַזּוּת הוּא בְּהַדִּבּוּר שֶׁצְּרִיכִין לֵידַע אֵיךְ לְהָשִׁיב בְּעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה לְהָאֶפִּיקוֹרְסִים וְהַמִּתְנַגְּדִים וְהַחוֹלְקִים וְהַלֵּיצָנִים בִּבְחִינַת וְדַע מַה שֶׁתָּשִׁיב וְכוּ'. וְלִבְלִי לְהִתְבַּטֵּל בְּלִבּוֹ וְלִבְלִי לְהִתְבַּיֵּשׁ נֶגְדָּם כְּלָל. וּכְמוֹ כֵן זוֹכִין לְתוֹרָה וּתְפִלָּה כַּנַּ"ל, שֶׁכֻּלָּם תְּלוּיִים בְּדִבּוּר פֶּה, כִּי עִקַּר הַתּוֹרָה הוּא בַּפֶּה, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, "כִּי חַיִּים הֵם לְמֹצְאֵיהֶם",'לְמוֹצִיאֵיהֶם' בַּפֶּה כְּמוֹ שֶׁדָּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה. וְכֵן הַתְּפִלָּה הוּא בַּפֶּה דַּיְקָא בְּחִינַת אֲדֹנָי שְֹפָתַי תִּפְתַּח. וְשָׁם בְּהַדִּבּוּר עִקַּר הָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, בִּבְחִינַת וֶעֱזוּז נוֹרְאוֹתֶיךָ יֹאמֵרוּ וְכוּ'. וּכְתִיב, וּגְבוּרָתְךָ יְדַבֵּרוּ. וְזֶה בְּחִינַת שְׁנִי תּוֹלַעַת, בְּחִינַת כְּחוּט הַשָּׁנִי שִֹפְתוֹתַיִךְ וְכַנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת לֹא תִירָא לְבֵיתָהּ מִשָּׁלֶג כִּי כָל בֵּיתָהּ לָבֻשׁ שָׁנִים, שֶׁנֶּאֱמַר בְּשֶׁבַח הַתּוֹרָה. וּמְכַנֶּה שָׁם כָּל שֶׁבַח הַתּוֹרָה בִּבְחִינַת לְבוּשִׁים, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר שָׁם לְהַלָּן, "מַרְבַדִּים עָשְֹתָה לָהּ וְכוּ'" וְעַל-יְדֵי-זֶה, "נוֹדָע בַַּשְּׁעָרִים בַּעְלָהּ וְכוּ' סָדִין עָשְֹתָה וַתִּמְכֹּר וַחֲגוֹר וְכוּ' עוֹז וְהָדָר לְבוּשָׁהּ וְכוּ'". נִמְצָא, שֶׁחוּט הַשָּׁנִי שֶׁהוּא בְּחִינַת לְבוּשִׁים, כִּי מֵהֶם עוֹשִֹים לְבוּשִׁים, הֵם בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁל הַתּוֹרָה בִּבְחִינַת עוֹז וְהָדָר לְבוּשָׁהּ. וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְהַשָּגוֹת אֱלֹקוּת כַּנַּ"ל, כִּי עִקַּר הַשָּגַת אֱלֹקוּת הוּא עַל-יְדֵי בְּחִינַת לְבוּשִׁים, כִּי זֶה עִקַּר הָאָמָּנוּת וְהַחָכְמָה הָעֲמֻקָּה שֶׁל הַצַּדִּיק הָאֱמֶת הַגָּדוֹל מְאֹד שֶׁיּוֹדֵעַ לְהַלְבִּישׁ אֶת חָכְמָתוֹ הַגָּבֹהַּ בְּכַמָּה וְכַמָּה לְבוּשִׁים, עַד שֶׁיָּכוֹל לְהוֹרִידָהּ וּלְהַכְנִיסָהּ בְּהַנְּמוּכִים מְאֹד, עַד שֶׁגַּם הֵם יִזְכּוּ לְהַשָּגוֹת אֱלֹקוּת כַּנַּ"ל, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת נוֹדָע בַּשְּׁעָרִים בַּעְלָהּ, כָּל חַד לְפוּם מַה דִּמְשַׁעֵר בְּלִבֵּיהּ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר בַּזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ, שֶׁהוּא בְּחִינַת הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת, שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְדַבֵּר בָּזֶה כְּלָל, רַק הוּא לְכָל אֶחָד כְּפוּם מַה דִּמְשַׁעֵר בְּלִבֵּיהּ, שֶׁזּוֹכֶה לְזֶה עַל-יְדֵי הַצַּדִּיק הָאֱמֶת כְּשֶׁזּוֹכֶה לְהִתְקָרֵב אֵלָיו. וְעִקַּר הַהִתְקָרְבוּת עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה כַּנַּ"ל. וְזֶהוּ שֶׁהוֹלֵךְ וּמְבָאֵר שָׁם, עוֹז וְהָדָר לְבוּשָׁהּ וְכַנַּ"ל. וְזֶהוּ שֶׁנִּסְמָךְ שָׁם מִיָּד, פִּיּהָ פָּתְחָה בְחָכְמָה וְתוֹרַת חֶסֶד עַל לְשׁוֹנָהּ, שֶׁזֶּהוּ נֶאֱמַר עַל הִתְגַּלּוּת הַחֶסֶד מִתּוֹךְ הַתּוֹכָחָה הַנַּ"ל, שֶׁהוּא כְּפִי הָעַזּוּת שֶׁרוֹאֶה בְּכָל אֶחָד וְכַנַּ"ל. וְעַל-כֵּן נִסְמָךְ לְעוֹז וְהָדָר לְבוּשָׁהּ, כִּי עִקַּר הַתּוֹכָחָה הִיא עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁבָּזֶה תָּלוּי כָּל הַתּוֹרָה וְהַתְּפִלָּה, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לַחֶסֶד הַנַּ"ל בְּחִינַת וְתוֹרַת חֶסֶד עַל לְשׁוֹנָהּ, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לַשֵּכֶל הַנַּ"ל, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה בָּאִין לְהַשָּגוֹת אֱלֹקוּת אֲפִלּוּ הַנְּמוּכִים מְאֹד וְכַנַּ"ל. וְעַל-כֵּן שְׁנִי תּוֹלַעַת בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה, מְחַבֵּר וּמְקַשֵּׁר הָאֶרֶז עִם הָאֵזוֹב, שֶׁהוּא בְּחִינַת הַשֵּכֶל הָעֶלְיוֹן עִם הַשֵּכֶל הַתַּחְתּוֹן, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מַכְנִיסִין הַשָּגוֹת אֱלֹקוּת בְּהַנְּמוּכִים וּקְטַנִּים בְּיוֹתֵר וְכַנַּ"ל. וְכָל זֶה מַשְׁלִיכִין לְתוֹךְ שְֹרֵפַת הַפָּרָה אֲדֻמָּה, שֶׁשֹּוֹרְפִין אוֹתָהּ בָּאֵשׁ, שֶׁהוּא בְּחִינַת לַבַּת אֵשׁ, שֶׁהוּא בְּחִינַת צִמְצוּם הַקָּדוֹשׁ שֶׁל הַשֵּכֶל הַנַּ"ל, כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם בִּתְחִלַּת הַתּוֹרָה הַנַּ"ל:

אות כחעריכה

וְזֶה בְּחִינַת שְׁחִיטָה, שְֹרֵפָה, אֲסֵפָה, הַנֶּאֱמַר בַּפָּרָה, כִּי עַל-יְדֵי כָּל הַנַּ"ל זוֹכִין לַחֲתֹךְ אֶת הָאַרְבַּע בְּחִינוֹת מַלְכוּת הַנַּ"ל מֵהַסִּטְרָא אָחֳרָא וּלְהַעֲלוֹתָהּ לְאוֹר הַפָּנִים שֶׁבְְּשָׁלֹשׁ רְגָלִים. וְזֶהוּ בְּחִינַת שְׁלֹשֶׁת הַתִּקּוּנִים הַנַּ"ל, שְׁחִיטָה, שְֹרֵפָה, אֲסֵפָה כְּנֶגֶד בְּחִינַת הַשָּׁלֹשׁ רְגָלִים, כִּי שְׁחִיטָה זֶה בְּחִינַת פֶּסַח, שֶׁאָז שׁוֹחֲטִין אֶת הַקָּרְבַּן פֶּסַח, כְּמוֹ שֶֶׁנֶּאֱמַר, "וְשָׁחֲטוּ אוֹתוֹ כָּל קְהַל עֲדַת יִשְֹרָאֵל וְכוּ'". שְֹרֵפָה בָּאֵשׁ זֶה בְּחִינַת שָׁבוּעוֹת, בְּחִינַת וּדְבָרָיו שָׁמַעְנוּ מִתּוֹךְ הָאֵשׁ, שֶׁהָיָה בִּשְׁעַת מַתַּן תּוֹרָה בְּשָׁבוּעוֹת, שֶׁזֶּה עִקַּר בְּחִינַת הַשָּגַת אֱלֹקוּת. וְעַל-כֵּן כָּל עִקַּר תִּקּוּן הַפָּרָה הָיָה בָּאֵשׁ; שֶׁשָּרְפוּ אוֹתָהּ בָּאֵשׁ עַד שֶׁנַּעֲשֵֹית אֵפֶר, כִּי עִקַּר הַתִּקּוּן עַל-יְדֵי בְּחִינַת אֵשׁ הַנַּ"ל, בְּחִינַת וַיֵּרָא מַלְאַךְ ה' אֵלָיו וְגוּ' וְכַנַּ"ל. אֲסֵפָה זֶה בְּחִינַת סֻכּוֹת שֶׁנִּקְרָא "חַג הָאָסִיף", כִּי עִקַּר הַטָּהֳרָה מִסִּטְרָא דְּמוֹתָא, הוּא עַל-יְדֵי שֶׁמַּעֲלִין אֶת הַד הַנַּ"ל מֵהַסִּטְרָא אָחֳרָא וּמְחַיִּין אוֹתָהּ עַל-יְדֵי אוֹר הַפָּנִים שֶׁמֵּאִיר בְּשָׁלֹשׁ רְגָלִים, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְהַשָּגוֹת אֱלֹקוּת וְכַנַּ"ל:

אות כטעריכה

וְזֶה בְּחִינַת עֲדִינוֹ הָעֶצְנִי הַנֶּאֱמַר בְּדָוִד הַמֶּלֶךְ, עָלָיו הַשָּׁלוֹם, כְּמוֹ שֶׁדָּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, בְּשָׁעָה שֶׁעוֹסֵק בַּתּוֹרָה מְעַדֵּן עַצְמוֹ כְּתוֹלַעַת, וּכְשֶׁיּוֹצֵא לַמִּלְחָמָה הוּא קָשֶׁה כְּעֵץ. נִמְצָא, שֶׁעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה הוּא בִּבְחִינַת תּוֹלַעַת, שֶׁהוּא נִבְזֶה בְּעֵינָיו כְּתוֹלַעַת, וְאַף-עַל-פִּי-כֵן הוּא חָזָק מְאֹד בַּמִּלְחָמָה, בְּעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה כְּנֶגֶד הַחוֹלְקִים שֶׁיִּהְיֶה מִצְחוֹ חָזָק לְעֻמַּת מִצְחָם וְכַנַּ"ל: כִּי כְּבָר מְבֹאָר בְּמָקוֹם אַחֵר בְּהַתּוֹרָה חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם; שֶׁעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה נִמְשָׁךְ מִבֹּשֶׁת, עַיֵּן שָׁם. וְזֶהוּ בְּחִינַת שְׁנִי תּוֹלַעַת הַנַּ"ל שֶׁהוּא בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה כַּנַּ"ל, כִּי דַּיְקָא עַל-יְדֵי שֶׁהוּא נִבְזֶה בְּעֵינָיו נִמְאָס כְּתוֹלַעַת מַמָּשׁ בִּבְחִינַת וְאָנֹכִי תּוֹלַעַת וְלֹא אִישׁ וּמִתְבַּיֵּשׁ בְּעֵינֵי עַצְמוֹ עַל מַעֲשָֹיו שֶׁאֵינָם כַּהֹגֶן, עַל-יְדֵי-זֶה דַּיְקָא הוּא עַז כַּנָּמֵר בְּעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה נֶגֶד הָרוֹצִים לְמָנְעוֹ מִן הָאֱמֶת, חַס וְשָׁלוֹם, שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת עֲדִינוֹ הָעֶצְנִי, הַנֶּאֱמַר בְּדָוִד, וְעַיֵּן בְּמָקוֹם אַחֵר מִזֶּה: שַׁיָּךְ לְעֵיל: לְעִנְיַן מַה שֶּׁכָּתוּב עַל פָּסוּק "לֹא תִירָא לְבֵיתָהּ מִשָּׁלֶג כִּי כָל בֵּיתָהּ לָבֻשׁ שָׁנִים"; שֶׁהוּא בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה וְכוּ'. וְזֶה עִנְיָן מַה שֶּׁמְּבֹאָר בְּמָקוֹם אַחֵר, שֶׁהוּא בְּחִינַת מַה שֶּׁדָּרְשׁוּ חֲכָמֵינוּ זַ"ל עַל פָּסוּק זֶה, 'כִּי כָל בֵּיתָהּ לָבֻשׁ שָׁנִים', אַל תִּקְרִי "שָׁנִים", אֶלָּא "שְׁנַיִם", שֶׁכָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה מְלֻבָּשִׁים בְּכֶפֶל; נָתוֹן תִּתֵּן, הַעֲנֵק תַּעֲנִיק, פָּתוֹחַ תִּפְתַּח, כָּל אֵלּוּ מַצִּילִין אוֹתוֹ מִשֶּׁלֶג גֵּיהִנּוֹם. עַד כָּאן לְשׁוֹן רַשִׁ"י, הַיְנוּ בְּחִינַת עַזּוּת וְעַקְשָׁנוּת דִּקְדֻשָּׁה, כְּמוֹ שֶׁהִזְהִיר הוּא זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, וְאָמַר, שֶׁצָּרִיךְ הָאָדָם לִהְיוֹת עַקְשָׁן גָּדוֹל בַּעֲבוֹדַת ה', כַּמּוּבָא בִּסְפָרָיו הַקְּדוֹשִׁים. וְזֶה הָעִנְיַן שֶׁל הָעַקְשָׁנוּת הוּא הִתְחַזְּקוּת נִפְלָא לִבְלִי לִפֹּל בְּשׁוּם אֹפֶן בָּעוֹלָם, כַּאֲשֶׁר שָׁמַעְתִּי מִכַּמָּה כְּשֵׁרִים, שֶׁעִקַּר הִתְחַזְּקוּתָם הָיָה עַל-יְדֵי-זֶה. וְזֶה בְּחִינַת כִּי כָל בֵּיתָהּ לָבֻשׁ שָׁנִים, דְּהַיְנוּ שְׁנַיִם, בְּחִינַת כָּפוּל, פָּתוֹחַ תִּפְתַּח וְכוּ', הַיְנוּ שֶׁכָּל קִיּוּם הַתּוֹרָה תָּלוּי בָּזֶה שֶׁיִּתְחַזֵּק לְשַׁנּוֹת וְלִכְפֹּל כָּל עֻבְדָּא טוֹבָה, אוֹ לִמּוּד הַתּוֹרָה וְכוּ' שֶׁהִתְחִיל לְהַרְגִּיל עַצְמוֹ שֶׁיִּתְחַזֵּק בְּכָל פַּעַם לַחֲזֹר וְלַעֲשׂוֹת אוֹתוֹ הַדָּבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה אֲפִלּוּ אֶלֶף פְּעָמִים, אֲפִלּוּ אִם עוֹבֵר עָלָיו מַה שֶּׁעוֹבֵר, כִּי זֶה עִקַּר קִיּוּם הַתּוֹרָה שֶׁצְּרִיכִין לִהְיוֹת עַקְשָׁן גָּדוֹל בַּעֲבוֹדַת ה'; לַעֲשׂוֹת הַדָּבָר שֶׁבַּקְּדֻשָּׁה אֲפִלּוּ אֲלָפִים פְּעָמִים, וְלִבְלִי לְהִסְתַּכֵּל עַל שׁוּם חֲלִישׁוּת הַדַּעַת שֶׁהַבַּעַל דָּבָר וְהַסִּטְרָא אָחֳרָא וְהַלֵּיצָנִים וְכוּ' מַחֲלִישִׁין דַּעְתּוֹ, רַק לַעֲשׂוֹת וְלַחֲזֹר וְלַעֲשׂוֹת הַדָּבָר שֶׁבַּקְּדֻשָּׁה אֲפִלּוּ אֶלֶף פְּעָמִים, בִּבְחִינַת כִּי כָל בֵּיתָהּ לָבֻשׁ שָׁנִים, נָתוֹן תִּתֵּן, פָּתוֹחַ תִּפְתַּח, וְלֹא לְלַמֵּד עַל עַצְמוֹ יָצָא אֶלָּא עַל כְּלַל כָּל הַתּוֹרָה יָצָא; שֶׁצְּרִיכִין לִכְפֹּל הַדְּבָרִים שֶׁבַּקְּדֻשָּׁה כַּמָּה פְּעָמִים, כִּי מִעוּט רַבִּים שְׁנַיִם, וְעַל-כֵּן שְׁנַיִם מְרַמְּזִין עַל רִבּוּי בְּלִי שִׁעוּר. וּכְמוֹ שֶׁדָּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, עַל פָּסוּק זֶה נָתוֹן תִּתֵּן, אֲפִלּוּ אֶלֶף פְּעָמִים. וְכֵן בְּכָל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ כַּנַּ"ל. וְזֶהוּ לֹא תִירָא לְבֵיתָהּ מִשָּׁלֶג, הַיְנוּ הַגֵּיהִנּוֹם שֶׁל שֶׁלֶג כַּנַּ"ל, כִּי יֵשׁ גֵּיהִנּוֹם שֶׁל אֵשׁ וְגֵיהִנּוֹם שֶׁל שֶׁלֶג, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, הַיְנוּ גֵּיהִנּוֹם שֶׁל אֵשׁ מַגִּיעַ עַל שֶׁנִּתְחַמֵּם לִדְבַר עֲבֵרָה, רַחֲמָנָא לִצְלָן, כַּמּוּבָא, אֲבָל גֵּיהִנּוֹם שֶׁל שֶׁלֶג הוּא עַל חֲלִישׁוּתוֹ אַחַר כָּךְ כְּשֶׁבָּא לוֹ הִתְעוֹרְרוּת לִתְשׁוּבָה, כִּי הַכֹּל מְלֵאִים חֲרָטוֹת, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, אֲבָל עַל-פִּי רֹב, עִקַּר עִכּוּבוֹ מִתְּשׁוּבָה, הוּא מֵחֲמַת חֲלִישׁוּת הַדַּעַת, שֶׁנִּדְמֶה לוֹ שֶׁאֵינוֹ מוֹעִיל לוֹ עוֹד תְּשׁוּבָה לְרִבּוּי עֲווֹנוֹתָיו הָעֲצוּמִים מְאֹד. וּבִפְרָט אוֹתָן שֶׁהִתְחִילוּ כְּבָר לְהִתְעוֹרֵר מִשְּׁנָתָם לְהַתְחִיל לָשׁוּב לַה' יִתְבָּרַךְ, וְעָסְקוּ בְּתוֹרָה וּבְמִצְווֹת אֵיזֶה זְמַן זְמַנִּים וְאַחַר כָּךְ נָפְלוּ מִזֶּה, הָעִקָּר הוּא מֵחֲמַת חֲלִישׁוּת הַדַּעַת, מֵחֲמַת שֶׁיּוֹדֵעַ בְּעַצְמוֹ שֶׁכְּבָר לָמַד תּוֹרָה וְעָשָֹה כַּמָּה מִצְווֹת וְכוּ'. וְאַף-עַל-פִּי-כֵן הִתְגַּבֵּר עָלָיו הַיֵּצֶר הָרָע כָּל כָּךְ כַּאֲשֶׁר יוֹדֵעַ כָּל זֶה הָאָדָם בְּנַפְשׁוֹ. וּמִי שֶׁנִּשְׁאָר בָּזֶה, חַס וְשָׁלוֹם, וּמַנִּיחַ לִפֹּל עַצְמוֹ עַל-יְדֵי הֲסָתוֹת וְרַעְיוֹנִים שֶׁל הַסִּטְרָא אָחֳרָא כָּאֵלֶּה וְכָאֵלֶּה הוּא נִדּוֹן עַל זֶה בְּגֵיהִנּוֹם שֶׁל שֶׁלֶג, שֶׁהוּא קְרִירוּת עָצוּם וָמַר, שֶׁהוּא מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה, כִּי עַל שֶׁנִּתְקָרֵר אַחַר כָּךְ עַל-יְדֵי חֲלִישׁוּת הַנַּ"ל, עַל-כֵּן נִדּוֹן בִּקְרִירוּת שֶׁל שֶׁלֶג שֶׁל גֵּיהִנּוֹם. וְזֶהוּ בְּחִינַת מַה שֶּׁמּוּבָא בְּדִבְרֵי רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה; שֶׁיֵּשׁ שֶׁדָּנִים אוֹתָן בְּגֵיהִנּוֹם חֶצְיוֹ שֶׁל אֵשׁ וְחֶצְיוֹ שֶׁל שֶׁלֶג, הַיְנוּ כַּנַּ"ל, שֶׁדָּנִין אוֹתוֹ עַל חִמּוּם הָעֲבֵרָה בְּגֵיהִנּוֹם שֶׁל אֵשׁ כַּנַּ"ל. וְעַל שֶׁנִּתְקָרֵר עַל-יְדֵי חֲלִישׁוּת הַדַּעַת וְלֹא הִתְחַזֵּק בִּתְשׁוּבָה כַּנַּ"ל דָּנִין אוֹתוֹ בְּגֵיהִנּוֹם שֶׁל שֶׁלֶג וּקְרִירוּת כַּנַּ"ל: וְעַתָּה מְחֻבָּר יָפֶה הַפָּסוּק הַנַּ"ל, "לֹא תִירָא לְבֵיתָהּ מִשָּׁלֶג", שֶׁהוּא בְּחִינַת קְרִירוּת, "כִּי כָל בֵּיתָהּ לָבֻשׁ שָׁנִים", בְּחִינַת שְׁנַיִם, בְּחִינַת כֶּפֶל נָתוֹן תִּתֵּן, אֲפִלּוּ אֶלֶף פְּעָמִים. וְכֵן בְּכָל הַתּוֹרָה וְהַמִּצְווֹת, הַיְנוּ בְּחִינַת הִתְחַזְּקוּת עַל-יְדֵי עַקְשָׁנוּת עָצוּם לִבְלִי לְהַנִּיחַ אֶת מְקוֹמוֹ, רַק לְהִתְחַזֵּק לְקַיֵּם וְלַחֲזֹר וּלְקַיֵּם לִמּוּד הַתּוֹרָה וְקִיּוּם הַמִּצְווֹת כָּל מַה שֶּׁיּוּכַל לַחֲטֹף בְּזֶה הַצֵּל עוֹבֵר כָּל חַיָּיו, אֲפִלּוּ אִם יַעֲבֹר עָלָיו מָה. וְעַל-יְדֵי-זֶה, 'לֹא תִירָא לְבֵיתָהּ מִשָּׁלֶג', שֶׁהוּא קְרִירוּת, מֵאַחַר שֶׁלֹּא הִנִּיחַ לְקָרֵר עַצְמוֹ מִתּוֹרָה וּמִצְווֹת עַל-יְדֵי חֲלִישׁוּת וּקְרִירוּת שֶׁהִפִּיל הַבַּעַל דָּבָר בְּדַעְתּוֹ, רַק הִתְחַזֵּק בְּכָל פַּעַם, לַחֲטֹף אֵיזֶה טוֹב וְלַחֲזֹר וְלַחֲטֹף, בִּבְחִינַת כִּי כָל בֵּיתָהּ לָבֻשׁ שָׁנִים כַּנַּ"ל. וְעַל-כֵּן בְּוַדַּאי לֹא תִירָא לְבֵיתָהּ מִשָּׁלֶג וְכַנַּ"ל: וְזֶה שֶׁנֶּאֱמַר בַּנֶּחָמוֹת שֶׁל יְשַׁעְיָה הַנָּבִיא (בְּסִימָן מב, מג), שֶׁמְּחַזְּקָם מְאֹד לְהִתְקָרֵב לַה' יִתְבָּרַךְ אַחַר כָּל מַה שֶּׁעָשׂוּ, "ה' חָפֵץ לְמַעַן צִדְקוֹ יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאֲדִיר", הַיְנוּ שֶׁה' יִתְבָּרַךְ הִרְבָּה לְיִשְֹרָאֵל תּוֹרָה וּמִצְווֹת כְּמוֹ שֶׁדָּרְשׁוּ רַזַ"ל עַל פָּסוּק זֶה, כְּדֵי לְזַכּוֹתָם לָנֶצַח עַל-יְדֵי-זֶה, כְּדֵי שֶׁכָּל אֶחָד כְּמוֹ שֶׁהוּא יוּכַל לַחֲטֹף תָּמִיד אֵיזֶה טוֹב תּוֹרָה וּמִצְווֹת וְכוּ'. וְכַמְבֹאָר בִּדְבָרֵינוּ מִזֶּה בְּמָקוֹם אַחֵר; וְהוּא עַם בָּזוּז וְשָׁסוּי וְכוּ' (יְשַׁעְיָה מב, כב), וְאַחַר כָּךְ מְחַזְּקָם וְאוֹמֵר, "כִּי תַּעֲבֹר בַּמַּיִם אִתְּךָ אָנִי וְכוּ' כִּי תֵלֵךְ בְּמוֹ אֵשׁ לֹא תִּכָּוֶה וְכוּ'", הַיְנוּ שֶׁתִּנָּצֵל מִגֵּיהִנּוֹם שֶׁל אֵשׁ וּמִמַּיִם שֶׁהֵם בְּחִינַת חֲמִימוּת וּקְרִירוּת כַּנַּ"ל. וְהַכֹּל עַל-יְדֵי הִתְחַזְּקוּת הַנַּ"ל הַמְרֻמָּז בַּפָּסוּק, "ה' חָפֵץ לְמַעַן צִדְקוֹ יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאֲדִיר". וְכַנַּ"ל: וְעַל-כֵּן אַל תַּאֲמִין בְּעַצְמְךָ עַד יוֹם מוֹתְךָ, כִּי כְּשֶׁמַּגִּיעַ לְהַמַּדְרֵגָה שֶׁשָּׁם יִהְיֶה תִּקּוּנוֹ עַל-יְדֵי הַצַּדִּיק הָאֱמֶת שֶׁיָּכוֹל לְהַעֲלוֹתוֹ, אָז מִתְגַּבֵּר כְּנֶגְדּוֹ הָרַע שֶׁבְּאוֹתוֹ דַּרְגָּא וּמִתְפַּשֵּׁט כְּנֶגְדּוֹ כָּל כָּךְ בַּהֲסָתוֹת גְּדוֹלוֹת כְּדֵי לְעָקְרוֹ מִן הַחַיִּים, חַס וְשָׁלוֹם, וְזֶהוּ אַל תַּאֲמִין בְּעַצְמְךָ, 'בְּעַצְמְךָ' דַּיְקָא, כִּי כְּשֶׁהוּא בְּעַצְמוֹ, דְּהַיְנוּ שֶׁחוֹלֵק עַצְמוֹ מִן הַצַּדִּיק הָאֱמֶת בְּוַדַּאי אֵין לוֹ לְהַאֲמִין בְּעַצְמוֹ, כִּי יִפֹּל בְּאֵין סוֹמֵךְ וְכַנַּ"ל. אֲבָל מִי שֶׁאוֹחֵז עַצְמוֹ בְּהַצַּדִּיק הָאֱמֶת הוּא בָּטוּחַ מִמִּכְשׁוֹל וּנְפִילָה, כִּי תּוֹרָתוֹ שֶׁל הָרַבִּי הָאֱמֶת תַּנְחֵהוּ בָּעוֹלָם הַזֶּה וּבַקֶּבֶר וּבְעֵת הַתְּחִיָּה לָנֶצַח, בִּבְחִינַת בְּהִתְהַלֶּכְךָ תַּנְחֶה אֹתָךָ וְכוּ': כִּי הָאָדָם צָרִיךְ לִחְיוֹת בְּזֶה הָעוֹלָם לְבָרֵר כָּל הַמַּדְרֵגוֹת וְלַעֲלוֹת מִדַּרְגָּא לְדַרְגָּא, עַד שֶׁיַּגִּיעַ לְדַרְגָּא שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְהַשִּיגָהּ בַּגּוּף כְּלָל. וְזֶה אֵין זוֹכֶה כִּי אִם יְחִידֵי סְגֻלָּה הַגְּדוֹלִים בְּמַעֲלָה מְאֹד מְאֹד. וּבְכֹחָם יֵשׁ תִּקְוָה אֲפִלּוּ לְמִי שֶׁאֵינָם זוֹכִים לָזֶה וּרְחוֹקִים מְאֹד מִזֶּה. וְהָעִקָּר כְּשֶׁחֲזָקִים בָּאֱמוּנָה בַּה' יִתְבָּרַךְ וּבְהַצַּדִּיקֵי אֱמֶת הַגְּדוֹלִים בְּמַעֲלָה הַנַּ"ל וּמוֹסְרִים כָּל לְבָבָם וְנַפְשָׁם אֲלֵיהֶם. וְהֵם יְכוֹלִים לְהַעֲלוֹתָם לְשָׁרְשָׁם לַאֲתַר דְּאִיתְנְטִילָת מִתַּמָּן: וְזֶה עִקַּר מִלְחֶמֶת עֲמָלֵק שֶׁבְּכָל דּוֹר וָדוֹר, כִּי הוּא מִתְגַּבֵּר בְּכָל דַּרְגָּא, וּמִשָּׁם נִמְשָׁךְ כָּל הַמַּחֲלֹקֶת שֶׁבְּכָל דּוֹר, שֶׁמִּתְגַּבֵּר הַשֶּׁקֶר נֶגֶד הָאֱמֶת וְעַל זֶה נֶאֱמַר, "צוֹפֶה רָשָׁע לַצַּדִּיק וְכוּ', ה' לֹא יַעַזְבֶנּוּ בְּיָדוֹ":