לבוש יורה דעה רס

קיצור דרך: LEV:YD260

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · סימן רס | >>

סימן רס בטור יורה דעה ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

גודל מצות עשה דמילה
ובו סעיף אחד:

סעיף אעריכה

 
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה, דפוס פראג שס"ט, סימן ר"ס.

מצות עשה על כל איש מישראל למול את בנו, דכתיב: "וימל אברהם את יצחק בנו כאשר צוה אותו אלקים". וכל הפרשה מיירי שכן היא מוטלת עליו ועל כל זרעו אחריו. וגדולה היא משאר מצות עשה שיש בה צד כרת כמו שיתבאר בסימן שאחר זה. וגם נכרתו עליה שלש עשרה בריתות, כלומר שי"ג פעמים נזכר ברית בפרשת מילה. ולא נקרא אברהם שלם עד שנימול דכתיב בתחילת הפרשה "התהלך לפני והיה תמים", מכלל דקודם לכן לא היה תמים לפי שהיה בו מום הערלה. ובזכותה נכרת לו ברית על נתינת הארץ, דכתיב: "ביום ההוא כרת יי' את אברם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ וגומר". והיא מצלת מדינה של גיהנם כמו שאמרו ז"ל שאברהם אבינו יושב בפיתחה של גיהנם ואינו מניח ליכנס לכל מי שאינו נימול. ומאוסה היא הערלה שנתגנו בה הגוים שנאמר: "כי כל הגוים ערלים". וכל המיפר ברית של אברהם אבינו, שאינו מל או שמושך ערלתו - אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא; צא ולמד ממשה רבנו עליו השלום, שלא נתלה לו עליה אפילו שעה אחד שאיחר אותה אלא נענש מיד אע"פ שהיה בדרך של מצוה. על כן צריך ליזהר בה מאד, וגם כי היא אות ברית חתום בבשרינו ואינה כשאר כל המצות כמו התפילין והציצית שאינם קבועים בגוף, וכאשר יסירם יסיר האות. אבל המילה היא אות חתום בבשרינו ומעידה בנו שבחר בנו השם מכל העמים ואנחנו עמו וצאן מרעיתו אשר לדור ודור אנחנו חייבים לעובדו ולספר תהלתו: