לבוש יורה דעה קנ

קיצור דרך: LEV:YD150

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · סימן קנ | >>

סימן קנ בטור יורה דעה ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

להתרחק מדרך עבודה זרה, ושלא לשחות בפניה
ובו שלושה סעיפים:
אבג

סעיף אעריכה

 
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה, דפוס פראג שס"ט, סימן ק"נ.

מצוה להתרחק מדרך עבודה זרה ארבע אמות כדי שלא יחשדוהו. וכתיב: "הרחק מפתח ביתה" וגו'.

סעיף בעריכה

ישב לו קוץ ברגלו בפני עבודה זרה, או נתפזרו לו מעות בפניה – לא ישוח להסיר הקוץ וליטול המעות, מפני שנראה כמשתחוה לה. ואם אינו נראה כמשתחוה לה, כגון שמצדד עצמו ופונה מן העבודה זרה – מותר.

מעיין המושך מים לפני עבודה זרה – לא ישחה וישתה, אפילו אי מאית אי לא שתי, דנראה כמשתחוה לעבודה זרה.

סעיף געריכה

פרצופות המקלחות מים בכרכים, אף על פי שדרכו לעשותם לנוי – לא יניח פיו על פיה וישתה, מפני שנראה כמנשק לעבודה זרה.

ויש אומרים דכל שאינו אסור אלא מפני מראית העין, כגון בדינים הללו, אם יש סכנה בדבר כגון אם לא ישתה ימות – התירו לשתות; ואין בזה משום "יהרג ואל יעבור" כיון שאין איסורן אלא משום מראית העין.

שרים או כהנים שיש להם שתי וערב בבגדיהם, או שנושאים צלם בפניהם כדרך ההגמונים – אסור להשתחוות להם או להסיר הכובע לפניהם רק בדרך שאינו נראה, כמו שאמרנו גבי נתפזרו לו מעות כו'; או יקום לפניהם קודם בואם, וכן יסיר הכובע וישתחוה קודם בואם.

ויש מקילין בדבר. ונותנים טעם לדבריהם: הואיל וידוע שגם הגוים אינן מסירים הכובע או משתחוים לצלם רק להשר. וטוב להחמיר לעשות כסברא ראשונה.