לבוש אורח חיים תרעה

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) • לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה • לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר • לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכותלבוש החור על אורח חייםסימן תרעה | >>

סימן תרעה בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

דין שהדלקה עושה מצוה
ובו שלושה סעיפים:
אבג

סעיף א עריכה

אין מצוה אלא בהדלקה, שבה ניכר פרסום הנס, ולא בהנחה. כיצד? נר שמונחת במקומה שלא לשם מצות חנוכה, מדליקה שם לשם מצות חנוכה, ואין צריך להסירה ולחזור ולהניחה לשם מצות חנוכה. ועששית שהיתה דולקת כל היום, כגון שהדליקה מערב שבת לשם מצות חנוכה, למוצאי שבת צריך לכבותה ולהדליקה לשם מצות חנוכה, ואין די במה שרוצה להגביה או להוסיף עליו נר אחד ולהניחה. ואף על גב שאין הנחה עושה מצוה, מכל מקום צריך שידליקנה במקום הנחתה, כגון בזמן שהיו מדליקין על הפתח בחוץ. אם הדליקה בפנים והוציאה לחוץ כשהיא דולקת והניחה על הפתח כך כשהיא דולקת, לא יצא, שהרואה אומר: לצורכו הדליקה בפנים ולא לשם מצוה. וכן אם מדליקה בחוץ ואוחזה בידו במקומה, לא יצא, שהרואה אומר: לצורכו אוחזה, ואין כאן פרסומי ניסא; אלא צריך להניחה במקומה ואחר כך להדליקה:‏

סעיף ב עריכה

וכיון שעיקר המצוה בשעת הדלקה, צריך שיהא בנר שיעור שמן קודם שידליק; אבל אם הדליק ולא היה בו שיעור שמן, ואחר כך הוסיף עליו לכשיעור, לא יצא ידי חובתו. וכן מטעם זה גם כן, כיון שהדלקה עושה מצוה, אם הדליקה חרש שוטה וקטן דלאו בני מעבד מצוה נינהו, אף על גב שהניחה גדול במקומה, לא יצא:‏

סעיף ג עריכה

אבל אשה מדלקת ומוציאה אחרים ידי חובתן, שאף הם היו באותו הנס, או משום שנעשה הנס על ידי אשה ששמה יהודית, או משום שאף עליהם עמדו האויבים לנצחם ולכופם לדתם ולאמונתם, שהרי גזרו על הבתולות שיבעלו להגמון תחלה וניצלו מזה, ואם כן גם להם נעשה הנס. ואנו שנוהגין להדליק כל אחד בפני עצמו, קטן שהגיע לחינוך צריך גם כן להדליק.