לבוש אורח חיים ע

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) • לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה • לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר • לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכותלבוש התכלת על אורח חייםסימן ע | >>

סימן ע בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

מי הם הפטורים מקריאת שמע
ובו חמישה סעיפים:
אבגדה

סעיף א עריכה