לבוש אורח חיים מב

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש התכלת על אורח חיים · סימן מב | >>

סימן מב בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

אם מותר לשנות של יד לשל ראש
ובו שלושה סעיפים:
אבג

סעיף אעריכה

גדולה קדושת תפילין של ראש מקדושת של יד, משום דרובא של שם שד״י היא בשל ראש, דהיינו השי״ן והדלי״ת. לפיכך אסור לשנות תפילין של ראש לעשותן לשל יד, ואפילו ליקח הרצועה מהם לתתו בשל יד אסור, שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה. אבל משל יד לשל ראש מותר לשנות, דמעלין בקודש. ואם הם חדשים, שעדיין לא הניחם מעולם, מותר לשנות אפילו משל ראש לעשותן לשל יד, שהרי אין כאן אלא הזמנה והזמנה לבדה לאו מילתא היא. והיכי דמי? כגון אם יש לו שני תפילין של ראש חדשים ואין לו של יד, טולה על אחת מהן מכסה של עור ונראית כתפילין של יד בבית אחד, ומניחה על הזרוע.

סעיף בעריכה

ואם התנה עליה מתחילה, אפילו לבשה כבר בראשו יכול לשנותה מראש ליד.

סעיף געריכה

והסודר שכורכין בו התפילין, אם אזמניה למיצר ביה תפילין לעולם וצר ביה תפילין חדא זימנא אדעתה דהכי, אסור למיצר ביה זוזי. אזמניה ולא צר ביה או צר ביה ולא אזמניה, שרי למיצר ביה זוזי. ואם התנה עליו מתחילה, אפילו אזמניה וצר ביה שרי. וקלף המעובד לשם תפילין, אסור לכתוב עליו דבר של חול, אף על גב שאין כאן אלא הזמנה לבדה, שאני הזמנה זאת שהיא לגוף הקדושה ומעשה בגוף הוי הזמנה מעלייתא לעניין זה שלא להוריד כל כך לדבר של חול. מיהו אם התנה עליה מתחילת עיבודן שאם יצטרכו לדבר של חול, צריך עיון אם מותר ליקחנו לדבר של חול.