לבוש אורח חיים מ

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש התכלת על אורח חיים · סימן מ | >>

סימן מ בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

איך לנהוג בקדושתן
ובו שמונה סעיפים:
אבגדהוזח

סעיף אעריכה

אסור לתלות תפילין, בין ברצועות בין בבתים, שגנאי הוא להם. אבל מותר לתלותן בכיסן.

סעיף בעריכה

בית שיש בו תפילין, אסור לשמש בו מטתו עד שיוציאם או יניחם בכלי בתוך כלי, והוא שאין השני מיוחד להם, שאם הוא מיוחד להם – אפילו מאה חשובין כאחד. ואם הם בכלי אחד, אפילו אותו כלי אינו מיוחד להם אסור. ואם הם בכלי תוך כלי, אם שניהם אינם מיוחדין להם מותר, ואפילו אם החיצון מיוחד להן, אם הפנימי אינו מיוחד להם מותר (ועיין לקמן סימן ר"מ סעיף ו').

סעיף געריכה

ואפילו אם הם מונחים בכלי תוך כלי, אסור להניחן תחת מרגלותיו משום ביזיון. ואפילו תחת מראשותיו, אם הם כנגד מראשותיו ממש אסור אפילו בכלי תוך כלי ואפילו אין אשתו עמו. אבל שלא כנגד ראשו, אם אין אשתו עמו מותר, ואם אשתו עמו צריך כלי בתוך כלי אם דעתו לשמש.

סעיף דעריכה

ואם אין דעתו לשמש מטתו, הוי כאין אשתו עמו, דלנמלך וישכח לא חיישינן.

סעיף העריכה

ולהניח במטה כנגד צידו דינו כתחת מרגלותיו, דהוו להו ביזיון.

סעיף ועריכה

שכח ושימש מטתו בתפילין, לא יאחוז לא בבתים ולא ברצועה עד שיטול ידיו, מפני שהידים עסקניות הן ושמא נגעו במקום הטינופת.

סעיף זעריכה

ישן בהן וראה קרי, לא יאחוז בבתים עד שקינח הקרי ונטל ידיו. מיהו מוטב לאחוז ברצועה ויסיר אותם קודם נטילת, משישהם עליו עד שיטול ידיו והקרי עדיין עליו.

סעיף חעריכה

הנכנס לסעודת קבע יש לחוש שמא ישתכר בסעודה ויתגנה בתפילין, לפיכך נכנס וחולצן ומניחן אצלו על השולחן עד זמן ברכה, כדי שיהו מזומנים לו לחזור ולהניחן מיד בשעת הברכה. אבל לאכילת ארעי אין צריך לחולצן, שאין שכרות שכיח שם.