לבוש אורח חיים לז

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש התכלת על אורח חיים · סימן לז | >>

סימן לז בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

זמן הנחת תפילין
ובו שלושה סעיפים:
אבג

סעיף אעריכה

מצות תפילין שקולה כנגד כל המצוות, שנאמר: והיו לאות על ידיך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת י״י בפיך, הרי משמע שעל ידי התפילין תהיה כאילו כל תורת י״י בפיך. לפיכך גדול שכרו של המניחם ומאריך ימים, שנאמר: ה׳ עליהם יחיו, כלומר, אותם שנושאין עליהם שם י״י בתפילין יחיו. וכל מי שאינו מניחן הוא בכלל פושעי ישראל בגופן, כלומר שפושעים ממש בגופן, שאינן רוצין לקיים המצוה המוטלת לעשות על גופן בלא חציצה. לכן צריך כל אדם להיות זהיר וזריז בהן ביותר.

סעיף בעריכה

ומצותן להיות עליו כל היום, דהא סתם כתיב "וקשרתם אותם" וגומר, משמע קשירה תמידית; ועוד, כתיב "והיו לאות על ידך ולזכרון בין עיניך", ואות וזכרון צריכין להיות תמידין. אבל מפני שצריכין גוף נקי שלא יפיח בהן מפני קדושתן, ועוד שצריכין שלא יסיח דעתו מהן בעודן עליו, כמו שאמרנו למעלה קל וחומר מציץ, ואין כל אדם יכול ליזהר בזה, ע״כ על כן נהגו שלא להניחם כלל כל היום, כי סגי להו בקשירה פעם אחת בכל יום, אף על פי שיסירם מיד נמי יצא ידי זכירה וקשירה. ומכל מקום אמרו חז״ל, צריך כל אדם ליזהר בהן להיותם עליו לכל הפחות בשעת קריאת שמע ותפילה, ובזמן קצר כזה יכול כל אדם ליזהר שלא יפיח בהם ושלא יסיח מהם דעתו.

סעיף געריכה

קטן היודע לשמור תפילין בטהרה, שלא יישן בהם ושלא יפיח בהם ושלא יכנס בהם לבית הכסא, חייב אביו לקנות לו תפילין לחנכו. וק״ל וקיימא לן שקטן שהזכירו כאן ר״ל רוצה לומר שהוא בן י״ג שנים ויום אחד, וכן נהגו ואין לשנות.