לבוש אורח חיים יט

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש התכלת על אורח חיים · סימן יט | >>

סימן יט בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

זמן ברכת ציצית
ובו שני סעיפים:
אב

סעיף אעריכה

מדכתיב "גדילים תעשה לך על ד' כנפות כסותך", משמע דציצית חובת גברא הוא, שכן משמע, "כסותך" בזמן שאתה מתכסה בו, כלומר שאין חייבים בציצית אלא כשרוצה ללובשו להתכסות בו. אבל העושה לו טלית ואינו רוצה ללובשו עכשיו, אלא יניחנו בקופסא עד שיצטרך לו, אינו חייב לעשות בה ציצית עד שלובשו. הילכך אין לברך בעשייתו "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לעשות ציצית", שאין בעשייתו מצוה אלא בלבישתו.

סעיף בעריכה

וזקן שעושה לו תכריכין, אף על פי שלפעמים לובשם בחייו, פטורין מן הציצית, ד"כסותך" משמע שעשויין מתחילה לשם כסות להתכסות בו בשעת חיובו במצוות, והיינו בחייו, ולא שעיקר עשייתן להתכסות בהם אחרי מותו, שאחרי מותו הוא פטור מן המצוות.