לבוש אורח חיים טז

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) • לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה • לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר • לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכותלבוש התכלת על אורח חייםסימן טז | >>

סימן טז בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

דין שיעור הטלית
ובו סעיף אחד:

סעיף א עריכה

שיעור טלית שחייב בציצית, שיערו חכמים ז"ל שאם הוא גדול כל כך שקטן המתהלך בשוק ואינו צריך אחר לשומרו, ומתכסה בו ראשו ורובו באורך וברוחב, וגדול הלובשו אינו מתבייש לצאת בו באקראי בשוק, חייב לעשות בו ציצית, דמיקרי כסותו. ואם אין הקטן המתהלך בשוק ואינו צריך אחר לשומרו מתכסה בו ראשו ורובו, אף על פי שלובשו גדול אינו מתבייש לצאת בו באקראי לשוק, פטור מן הציצית, שאין זה נקרא כסותו, והכתוב אומר: "על ד' כנפות כסותך" (דברים כב יב), כלומר שדרכך להתכסות בו. ואם הוא קטן כל כך, שאין דרך סתם בני אדם להתכסות בו, וזה שיוצא בו באקראי לשוק ואינו מתבייש, דעתו בטל אצל כל אדם.