לבוש אורח חיים ה

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש התכלת על אורח חיים · סימן ה | >>

סימן ה בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

כוונת הברכות
ובו סעיף אחד:

סעיף אעריכה

וכשיברך, יכוין בברכתו פירוש המילות שמוציא מפיו, וכן בכל ברכותיו ותפילותיו, שאם לא כן הוי האדם כעוף המצפצף שאין מבין מה שמצפצף. ובהזכירו השם, יכוין פירוש של קריאתו באל"ף דל"ת שהוא לשון אדנות, ויכוין שהוא ברוך והוא אדון הכל. ויכוין עוד פירוש כתיבתו ביו"ד ה"א שהוא לשון הויה, לומר שהוא היה הוה ויהיה. ובהזכירו אלהים, יכוין שהוא תקיף ואמיץ אשר לו היכולת בעליונים ובתחתונים, כי אלהים הוא לשון אל, ואל הוא לשון כח וחוזק כמו "ואת אילי הארץ לקח".