כפתור ופרח יא

פרק זה לא נשלם עדיין... את/ה מוזמנ/ת להשלים זאת. לכל שאלה ניתן לפנות בדף השיחה

ונאמר שרצוני שנלך מצפון לדרום המדינות שהם מהר ההר עד צור המעטירה, מהנודעות אצלנו רובם זכרנום, אם נתחיל מדן. דן הוא לשם הוא שפם הוא ליש הוא פנייס ובערבי בַּנְײַס. ורש"י ז"ל הביא בפירוש שופטים (יח, כז) שמצאו שם אבן ששמה לשם והיא היתה על החושן לשבט דן וידעו שהיא נחלתם. לדרומה כחצי יום הוא קֶדֶשׁ בהר נפתלי וקורין לו קֶדְס, וגבע הוא למערבו של דן כשתי שעות קורין לו גֶ'בַּע. לדרום של קדש כמו יום על ראשי ההרים עיר ושמה צפת, ואין זה חָרְמָה, כי היא בארץ יהודה בחלק שמעון, והיא עיר חדשה מוסבת שם הישנהץ וכן יש בארצה עיר אחרת ושמה גם כן צפת (עדי) [אלא] בשם לְוַי. לצפון זה צפת בפחות מאלפים אמה על הר גבוה היא בירי (והוא שנזכר פרק מי שהוציאוהו) . . .

עד כה באנו מדן עד הנה למזרח הארץ, כלומר לצד הירדן מצפון לדרום. ועתה נלך מדן גם כן לדרום, למערב הארץ, [כ]לומר לצד הים הגדול.ונאמר מדן לצידון כמו יום וחצי. לדרום צידון יום צור המעטירה. לדרום צור יום, עכו. לצפון עכו כשתי שעות, מדבר זיף שנאמר עליהם (ש"א כו, א) באו הזיפים אל שאול, וקורין לו זיף. לדרום צור כארבע שעות, נוטה למזרח, בראשי ההרים תמנת וקורין לו תמנין. לדרום תמנת שעה עדולם לא נשתנה שמו. לדרום תמנת כשתי שעות גוש חלב וקורין לו ג'וש. מההיא דמסכת מנחות פרק כל הקרבנות ציבור (דף פה:) נראה שגוש חלב הוא לשבט אשר ואף על פי שהוא שהוא מזרחי לעכו כמו יום, וכבר נודע שחלקי השבטים נכנסים קצתם בקצתם.

לדרום גוש חלב ביושר כחצי שעה הוא מירון, ואולי הוא מקום המרוני הנזכר פרק מי שמת (ב"ב קנו, ב) ושמא הוא מרום הנזכר בכתוב (יהושע יא, ה) מי מֵרוֹם. אבל באמת הוא מרון הנזכר פרק השוכר את הפועלים (ב"מ פד, ב) גבי קבורת רבי אלעזר ב"ר שמעון בן יוחאי דאמרינן אזלו רבנן לאיעסוקי ביה, לא שבקנהון בני עכבריא, דכל כמה דהוה נייח רבי אלעזר ברבי שמעון בעיליתיה, לא סליק חיה רעה למתייהו. במעלי יומא דכפורי דהוו טרידי כולי עלמא, שדרינהו רבנן לבני מרון, ואסקוהו ואמטיוהו למערתא דאבוה. אשכחוה לעכנא דהוה הדרא לה אפומא דמערתא, אמרו לה עכנא עכנא, פתחי פיך ויכנס בן אצל אביו, פתחה להו. והם היום שניהם במרון במקום מיוחס לבית המדרש של רבי שמעון בן יוחאי למעלה ממערת הלל ושמאי. ועכברא הנזכרת היא דרומית למרון כמו שעה והיא נמוכה אצל מרון, ושם עין טוב, ולדרומה ישנים רבי ינאי ורבי דוסתאי ורבי נהוראי, כן היא הקבלה. מרון ועכברא לא נשתנה שמם.

פרק זה לא נשלם עדיין... את/ה מוזמנ/ת להשלים זאת. לכל שאלה ניתן לפנות בדף השיחה