כף החיים/אורח חיים/שמ

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

סעיף חעריכה

סז) סעי' ח. מוכין שנפלו מן הכסת וכו' וה"ה נוצות שנפלו מכרים מותר להחזירם. ח"א כלל כ"ח או' ד':

סח) שם. אבל אסור ליתנם בתחלה וכו' דהשתא עביד ליה מנא. רש"י. והרמב"ם (פכ"ב דין כ"ג) כתב גזירה שמא יתפור. מ"א ס"ק י"ד:

סט) שם. אבל אסור ליתנם בתחלה וכו' אפי' ביו"ט. טור. עו"ש או' ח':

ע) שם. אבל אסור ליתנם וכו' אפי' עמדו בתוך כר אחר אלא שלא עמדו בתוך כר זה יש בחזרתם משום עושה כלי. ריטב"א. פת"ע או' י"ג:

עא) ויש ליזהר שלא להניח בגדים בתוך הכיס כדי שיהיה כמור כר כדי לשכב עליו. בן א"ח פ' כי תשא או' יו"ד: