דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן קכאעריכה

קכא. דין מילה על פי הקבלה

זה החבור נקרא ספר פרישה לפי שכל העוסק בו יפרוש מן העברה שרוב בני אדם נכשלין בה בעבור שנמשכין אחר יצרם בזה הדבר יותר מן שאר העברו׳.

כתיב וביום השמיני ימול בשר ערלתו ובמקום אחר כתיב ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר. ודרשו רז״ל ביום ח׳ ואפילו בשבת. ולמה נצטוינו למילה לח׳ ימים לא פחות ולא יתר אלא א״כ נולד חולה שימתינו לו עד שיבריא לפי שיעבור עליו קודם ברית מילה ברית שנאמר והיתה בריתי בבשרכ׳ וכמו שכל המחלל שבת בהכרת כך יהיה זכר לזה הולד לכשיגדל שעבר עליו קודם ברית המילה השבת שהיא ברית ראשון שחייבין ישראל לשמרו שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת. כך צריך שישמור ברית הראשון שקב׳ עליו במצוה ראשונה שלא יחללוהו שהוא מזרע קודש ולא יטנפוהו על ידי נאוף לפי שהיה אות בינו ובין המביאו לעולם ברוך הוא והוא אות בינינו ובין יוצרנו.

וכן תמצא במילה חצי השם י״ה ותמצא בו השם שלם מה׳ שעולה השם י״ה ו״ה כיצד יו״ד כ׳ ה״א ו׳ הרי כ״ו וא״ו י״ג הרי ל״ט ה״א הרי מ״ה שהוא השם שלם ולמד רמז לאדון הכל רם הכל שצוה לנו מצוה גדולה כזאת להיות לו ברית בינו ובינינו.

ועוד תמצא במילת אלהים עם שם אחד. ועוד תמצא שבזכו׳ המילה גזר הקדוש ברוך הוא את הים שנאמר לגוזר ים סוף לגזרים אל תקרא לגזרים אלא לגוזרים פירוש בשביל המילה. ועוד שהולד הוא מקודש מן הבטן שנאמר ואת בריתי אקים את יצחק וזהו אשר קדש ידיד מבטן וכמו שהוא היה קדוש כך אנו צריכין להיות קדושים בזה האות ולא לזלזלו שאלמלא מצוה זו שעתידין לקבלת ולקיימה לא היה נברא העולם. שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי. וזאת הברית הוא חותמו של הקדוש ברוך הוא שבו חתם השמים והארץ כמו בספר יצירה שחתם רום בי״ה ותחתונים בו״ה וזהו שאמר הכתוב ישמחו השמים ותגל הארץ. בחצי השם ברא עליונים ובחצי השם חתם התחתונים והמבין יבין.

וזה החותם שם בבשרנו בברית עולם להציל ידידות שארנו משחת משוחה עמוקה של גיהנם ולהצילנו מדינה. לכך צריך לשמור זה הברית שיהיה קדוש ולא יחללוהו ואין השמירה בזמה ובנאוף בלבד אלא בראית העינים ובהרהור הלב כמו שאמרו ז״ל הרהורי עברה קשים מעברה.

כל השמירה הזאת למה לפי שהעטרה דומה ליו״ד שהיא אות ראשונה של שם המפורש ובצורה הזאת היא חקוקה בבשר עם קדוש שנברא העולם בשביל ישראל לקבל מצוה זו והתורה. ומנין שבשביל לקבל מצוה זאת נבראו ישראל שנאמר במעשה בראשית נעשה אדם בצלמנו כדמותינו פירוש נעשה אדם שיהיה באותה אדמה ובדמות חתימתנו ושיתקיים העולם בעבורו ת״ל:

אלו עברות שאדם העושה אותן אוכל פרותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא. ע״ז. גלוי עריות. שפיכות דמים. ולשון הרע כנגד כלן: