<< · כל בו · קכ· >>

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן קכEdit

קכ. מעשה דרבי יהושע בן לוי

אמרו ז״ל שרבי יהושע בן לוי צדיק גמור היה וכשהגיע זמנו ליפטר מן העולם אמר הקדוש ברוך הוא למלאך המות עשה לו כל מה שיבקש ממך הלך אצלו ואמר לו הגיע זמנך ליפטר מן העולם אלא כל דבר שאתה מבקש ממני אעשה לך כששמע רבי יהושע כך אמר לו מבקש אני ממך שתראני מקומי בגן עדן אמר לו לך עמי ואראהו לך אמר לו רבי יהושע תן לי החרב שלך שלא תבהילני בו מיד נתן לו החרב והלכו שניהם עד שבאו אצל חומות גן עדן וכשבאו אצל חומות גן עדן חוץ לחומה לקח מלאך המות את רבי יהושע והגביהו והניחו על חומת גן עדן אמר לו ראה מקומך בגן קפץ רבי יהושע בן לוי מן החומה ונפל בגן עדן ואחז מלאך המות בכנף מעילו אמר לו צא משם נשבע רבי יהושע בשם שאינו יוצא מכאן ולא היה רשות למלאך ליכנס שם אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם ראה מה עשה בן לוי בזרוע נטל חלקו בגן עדן אמר להם הקדוש ברוך הוא לכו ובדקו אם נשבע קודם לכן והיה מפר שבועתו אף הוא יפר ויצאו ובדקו ואמרו מימיו לא עבר שבועתו אמר להם הקדוש ברוך הוא אם כן לא יצא משם כיון שראה מלאך המות שלא יכול להוציאו אמר לו תן לי החרב ולא היה רונה רבי יהושע ליתן לו עד שיצאה בת קול ואמרה תן לו הסכין שצריכה לבריות אמר לו רבי יהושע השבע לי שלא תראה אותו לבריות בשעה שאתה נוטל נשמתו של אדם שבתחלה בכל מקום שהיה מוצאו שחטו בפני הכל ואפילו בחק אמו ובאותה שעה נשבע לו ונתנה לו.

והתחיל אליהו מכריז לפני רבי יהושע ואומר לצדיקי׳ פנו מקום לבר לואי הלך ומצאו רבי שמעון בן יוחאי שהיה יושב על י״ג קינובין של צדיקים אמר לו את בר לואי אמר לו הן אמר לו ראית הקשת מימיך אמר לו אין אמר לו אם כן אין אתה בר לואי ולא היה הדבר כך כי לא נראתה הקשת מימיו ולמה אמר לו שנראתה כדי שלא יחזיק טובה לעצמו.

ולמה שאלו בקשת מפני שהוא אות ברית בין הקדוש ברוך הוא ובין הארץ וכל זמן שנראת הקשת הקדוש ברוך הוא מרחם על עולמו וכל זמן שיש צדיק בעולם אין העולם צריך קשת שבשביל צדיק אחד העולם עומד שנאמר וצדיק יסוד עולם לפיכך שאלו על הקשת.

הלך מלאך המות לרבן גמליאל ואמר לו כך וכך עשה לי ריב״ל אמר לו רבן גמליאל יפה עשה לך אלא בא ואשלחך אליו ואמור לו בבקשה ממך שתחפש בגן עדן כלו וגיהנם ואוצרותיהם וכתוב אותם ותשלח אותם אלי אם יש גוים בגן עדן ומבני ישראל בגיהנם הלך מלאך המות ואמר לו רבי יהושע כך אעשה. הלך רבי יהושע וחפש בגן עדן כלו ומצא בה ז׳ בתים בגן עדן וכל בית ובית שנים עשר רבא מלין באורך וברוחב שנים עשר רבא מילין שעור מדת ארכן כרחבן.

הבית הראשון כנגד הפת׳ הראשון בגן עדן שוכנים בו גרים שבישראל שנתגיירו מאליהם לא בחוזק והקירות שלו בנויות מזכוכית וקורותיה ארזים וכשבאתי למדדה עמדו כל הגרים ובקשו לעבור ענה עובדיה הצדיק שהוא ממונה עליהם ואמר להם מנין זכותכ׳ שישב זה עמכם מיד הניחוני למדדה.

הבית השני כנגד פתח השני בגן עדן והיא בנויה מכסף וקורותיה ארזים ויושבין בה בעלי תשובה ומנשה בן חזקיהו ממונה עליהן.

הבית השלישי כנגד פתח השלישי בגן עדן והיא בנויה מכסף וזהב ושוכנים בה אברהם ויצחק ויעקב וכל ישראל שיצאו מארץ מצרים ודור המדבר וכל בני המלך דוד חוץ מאבשלום ושם דוד ושלמה וכלאב בן דוד חי הוא שם ושם כל מלכי בית יהודה חוץ ממנשה בן חזקיהו שהוא ממונה על כל בעלי תשובה ומשה ואהרן הם ממונים עליהם ושם כל כלי זהב וכלי כסף הנחמדים וכל טובות ושמנים ואבנים וחופות במטות וכסאות ומנורות של זהב ושל אבנים טובות ומרגליות ואמרתי למי אלה מזומנות ענה דוד ואמר לי כל אלו לבנים השוכנים בעולם שבאת ממנו ואמרתי לו שמא יש שם מאומות העולם אפילו מבני עשו אחי אמר לי לא שכל טובה שהם עושי׳ בעולם הקדוש ברוך הוא משלם להם שכרם בחייהם באותו העולם ובסוף יורשין גיהנם אבל בישראל כל רשע שבהם לוקה בעולמו בחייו וזוכה לעולם הבא שנאמר ומשלם לשונאיו וגומר.

הבית הרביעי כנגד הפתח הרביעי בגן עדן והוא בנוי ויפה כאדם הראשון וקורותיו מעצי זית ובו צדיקים גמורים ונאמנים ולמה מעצי זית על שהיו ימיהם מרורים כזית.

הבית החמשי הוא בנוי מכסף וזהב ומפז ומכתם וזכוכית ומבדולח ונהר גיחון מושך אל תוכו וקורותיו זהב וכסף והפרש מעלה מכל ריח הלבנון הפרשת מטות כסף וזהב ובשמים תכלת וארגמן מאריגת חוה ותולעת שני ושש ועזים מאריגת המלאכים ושוכנים בו משיח בן דוד ואליהו זכור לטוב ואפריון מעצי הלבנון עמודיו עשה כסף רפידתו ארגמן ובתוך האפריון משיח שוכן שהוא אהבת בנות ירושלם של תוכו רצוף אהבה ואליהו זכור לטוב נוטל ראשו של משיח ומניחו בחקו ואומר לו החרש כי הקץ קרוב ואבות העולם והשבטים כלם ומשה ואהרן ודוד ושלמה וכל מלך ומלך מישראל ומבית דוד כל שני וחמשי וכל שבת ויום טוב באים אליו ובוכים עמו ומחזיקים אותו ואומר לו דום והשען בבוראך כי הקץ קרוב ואף קרח ועדתו ודתן ואבירם ואבשלום באין אליו כל יום רביעי ושואלים אותו עד מתי קץ הפלאות ומתי תשוב תחיינו ומתהומות הארץ תשוב תעלינו והוא אומר להם לכו אצל אבותיכם ושאלו להם וכששומעין כך מתביישין ואינם שואלים אל האבות. וכשבאתי אצל משיח שאל אותי ואמר לי מה עושין ישראל בעולם שבאת משם אמרתי לו הם מחכים אותך בכל יום מיד הרים קולו בבכיה.

הבית הששי יושבין בו מתים בדרך מצוה.

הבית השביעי יושבין בו מתי חלאים בשביל עונותיהם של ישראל.

ועוד אמר רבי יהושע בן לוי בקשתי למדוד בגיהנם ולראו׳ אותו ולא נתנו לי רשות משום צדיקים לא יראו גיהנם שלחתי לאותו מלאך ששמו קומם שיפתח לי גיהנם כלו ולא היה יכול שבאותה שעה המיתו רבי ישמעאל כהן גדול ור״ש ב״ג ועשרה צדיקים ובאה שמועה ולא יכולתי ללכת עם אותו המלאך לגיהנם.

יום אחד עמדתי וקבלתי עם קנור המלאך והלך עמי האור עד שבאתי לשערי גיהנם והם פתוחים והרשעים שהיו שם ראו את האור ושמחו ואמרו זה לזה האור הזה שיוציאנו מכאן. וראיתי בתים אורכן עשרה מילין על חמשה מילין פתוחו׳ גבים גבים של אש ועומדין ואוכלין את הרשעים ואחר שאוכלין אותן עומדין מעל האש על רגליהם ונופלין באש ונשרפין. ובאותו הבית יש בה עשר אומות מאומות העולם ואבשלום בן דוד ממונה עליהן ואומרים אומה לאומה אם אנחנו חטאנו מפני שלא קבלנו את התורה אתם מה חטאתם. משיבין להם אף אנו כמוכם אומרים לאבשלום אתה ואבותיך שקבלתם התורה למה אומר להם על אשר לא שמעתי למצות אבי ומלאכים עומדין מכאן ומכאן במקלות שלהן ומפילין אותן על האש והן נשרפין כלם ואחר כך רצים לאבשלום ורוצין להכותו ולשרפו באש ובת קול אומרת להם אל תכו ואל תשרפו אותו שהוא מזרע ישראל שאמרו לפני נעשה ונשמע והוא בן דוד עבדי ומניחין אותו על כסאו ומושיבין אותו בכבוד כמלך ולאחר כן מוציאין את הרשעים מן האש כאלו לא נשרפו ולא נגע בהן האש וחוזרין ושורפין אותן וכן עושין להן ז׳ פעמים ארבע ביום וג׳ בלילה ואבשלום נצול מכל אלה מפני שהוא בן דוד.

אמר רבי יהושע כשראיתי כל אלה חזרתי לגן עדן וכתבתי הדברים ושלחתי אותן לרבן גמליאל ולזקני ישראל והודעתים כל מה שראיתי בגן עדן ובגיהנם.

המקום ברחמיו יצילנו מדינה של גיהנם ויתן לנו חלק לעולם הבא עם הצדיקי׳ והחסידי׳ אמן.