דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן קטוEdit

קטו. דין ברכת רחבה וברכת המזון לאבל

ברון אתה הדיין הרחמים שופט אמונות שדננו דין אמת הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא צדיק אתה ה׳ וישר משפטיך צדיק ה׳ בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו ואתה עתיד לנחם את ירושלם ואת אבליה דכתי׳ כאיש אשר אמו תנחמנו כן אנכי אנחמכם ובירושלם תנוחמו ברוך אתה ה׳ מנחם לב אבלים: תם

ברכת המזון לאבלים: ברון אתה ה׳ אלהינו מלך העולם הזן את העולם וכו׳ עד לכל בריותיו אשר ברא ואחר כך אומר טוב ומטיב לכל כי על הכל גברו חסדיו ורחמיו ועל כל ישראל תחלת וסוף ברוך אתה ה׳ הזן את הכל.

על ארצנו וכו׳ רחם ה׳ אלהינו וכו׳, וכולל בו נחם ה׳ אלהינו את המתאבלים ואת אבלי ירושלם ואת האבלים באבל הזה נחמם מאבלם ושמחם מיגונם כאמור כאיש אשר אמו תנחמנו כן אנכי אנחמכם ובירושלם תנוחמו ברוך אתה ה׳ מנחם עמו ישראל בבנין ירושלם אמן.

ברוך אתה ה׳ אלהינו מלן העולם לעד וכו׳ עד שבכל יום ויום הוא מטיב עמנו. ואחר כך יאמר אל אמת דיין אמת שופט צדק לוקח נפשו׳ שליט במעשיו שאנחנו עמו ועבדיו וחייבין אנו בכל להודות לו ולברכו גודר פרצות הוא יגדור הפרצה הזאת מעלינו ומעל כל עמו ישראל ברחמי׳ לחיים הוא יגמלנו לעד חן וחסד ורחמים ושלום וכל טוב הרחמן וכו׳ וגומר ברכת המזון:

נשלמו הלכות אבל ומנהגותיו וברכותיו ת״ל