<< · כל בו · נו· >>

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן נועריכה

נו. דין אסור לאכול מן החדש עד ממחרת הפסח

אסור לאכול חדש קודם הקרבת העומר שנאמר ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו וכו׳ ויש לאו בלחם ולאו בקלי ולאו בכרמל כמו שדרשו ז״ל.

ואסור חדש נוהג בה׳ מינין חטה ושעורה וכוסמין שבולת שועל ושיפון ונוהגין בין בארץ בין בחוצה לארץ.

ובזמן שבית המקדש קיים הבאת העומר מתרת כל התבואות שנשרשו קודם הבאת העומר. וכל תבואה שלא השרישה קודם הבאת העומר ואפילו נזרעה קודם לכן אסורה עד שיקרב העומר לשנה הבאה בכל מקום ובכל זמן ואם זרע מחטים אלו ועדין הן בקרקע בשעת קריבת העומר לשנה הבאה הרי הן ספק אם התירן העומר כאלו היו מונחין בכך או נתבטלו בקרקע ולא התירן העומר ואף על פי שהשרישו קודם הבאת העומר לפיכך הלוקח אותם ואוכל מהן מכין אותו מכת מרדות.

ובזמן שאין בית המקדש קיים התקין רבי יוחנן בן זכאי שיהא יום הנפה כלו אסור. ובמקומות שעושין ב׳ ימים טובים אסור אף יום י״ז עד לערב מדברי סופרי׳. וכתב הר״י שנוהג בשל גוים. לפיכך יש להזהר במקומות שזורעין בי״ו בניסן שלא לאכול מתבואת אותה שנה. וכן קלי וכן כרמל וחייב מלקות על כל אחד ואחד בפני עצמו. ואם אכל שלשתן לוקה ג׳.