כללי שמאי מקרקעין (פטור מבחינות)

כללי שמאי מקרקעין (פטור מבחינות) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי שמאי מקרקעין (פטור מבחינות), התשע״ו–2016


ק״ת תשע״ו, 2202.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 7(א)(2) לחוק שמאי מקרקעין, התשס״א–2001 (להלן – החוק), קובעת מועצת שמאי המקרקעין כללים אלה:


הגדרות
בכללים אלה –
”בחינות“ – בחינות הנערכות מטעם המועצה, בין לפני ההתמחות ובין לאחריה, כנדרש לפי הוראות החוק;
”המועצה“ – כמשמעה בחוק, לרבות מי שהמועצה הסמיכה לעניין זה;
”מוסד אקדמי“ – כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
”תואר אקדמי“ – תואר אקדמי של מוסד מוכר להשכלה גבוהה שהוסמך להעניק תואר זה לפי סעיף 23 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958, או תואר אקדמי של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה שהוקמה על ידי מפקד, כמשמעותו בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס״ז–2007, והתואר הוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 28א לחוק האמור, או תואר אקדמי מחוץ לארץ אשר הוכר בארץ לפי כללי שמאי מקרקעין (הכרה בתארים אקדמיים מחוץ לארץ), התשס״ה–2005;
”תכנית לימודים בשמאות מקרקעין“ – תכנית לימודים הנלמדת במסגרת תואר אקדמי במוסד אקדמי.
פטור מבחינות מוקדמות
(א)
מי שהשלים את חובותיו במסגרת תכנית לימודים בשמאות מקרקעין, שאושרה לפי סעיף 2(ב), פטור מכל הבחינות המוקדמות.
(ב)
לצורך מתן פטור מכל הבחינות המוקדמות, לפי סעיף קטן (א), רשאית המועצה, לבקשת מוסד אקדמי, לאשר תכנית לימודים בשמאות מקרקעין אם ראתה המועצה כי התכנית כוללת ומקיפה את כל נושאי הבחינות.
פטור מבחינות לבעל תואר אקדמי או רישיון
מי שהוא בעל תואר אקדמי או בעל רישיון כמפורט בטור א׳ בטבלה שבתוספת, יהיה פטור מבחינות בנושאים המפורטים בטור ב׳ לצדו.
הגשת בקשה לפטור מבחינה
(א)
בקשה לפטור מבחינה לבעל תואר אקדמי או רישיון לפי סעיף 3 תוגש למועצה, בצירוף התעודה המעידה על התואר או הרישיון.
(ב)
בקשה לפטור מבחינות לפי סעיף 2(א) תוגש למועצה בצירוף גיליון ציונים של הקורסים שבהם נבחן המבקש במסגרת תכנית הלימודים בשמאות מקרקעין וכן אישור מאת המוסד האקדמי על השלמת החובות של המבקש במסגרת תכנית הלימודים כאמור.
(ג)
לבקשה כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) יצורף אישור על תשלום האגרה שיש לשלם בעד הבקשה לפטור לפי תקנות שמאי מקרקעין (אגרות), התשע״ב–2012.
(ד)
המועצה תודיע למבקש אם התמלאו לגביו התנאים לקבלת הפטור מהבחינה אם לאו, בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה.
(ה)
היתה הבקשה נסמכת על רישיון, לא יינתן פטור מבחינה אם הרישיון בשלו מתבקש הפטור איננו בתוקף.
ועדת חריגים
(א)
המועצה תמנה מקרב חבריה ועדת חריגים, שתדון בבקשות לפטור מבחינה.
(ב)
מי שהוא בעל תואר אקדמי או רישיון שלא מתקיימים לגביו התנאים הקבועים בסעיף 3 רשאי לפנות לוועדת חריגים בבקשה לפטור מבחינה והוועדה רשאית לאשר את הפטור או לדחותו.
ביטול
כללי שמאי מקרקעין (פטור מבחינות), התש״ם–1979 (להלן – הכללים המתבטלים) – בטלים.
תחילה
תחילתם של כללים אלה שלושה חודשים ממועד פרסומם.
הוראת מעבר
על אף האמור בסעיף 6, בקשות לפטור מבחינה שיוגשו לפי סעיפים 2 ו־3 לכללים המתבטלים עד יום ט״ו בתמוז התשע״ח (28 ביוני 2018) ניתן להמשיך ולדון בהן לפיהם.

תוספת

(סעיף 3)

 טור א׳
התואר או הרישיון
טור ב׳
נושא הבחינה
1.
אחד מאלה:: (1) תואר אקדמי בדרגת בוגר או מוסמך בכלכלה או במינהל עסקים;
(2)
בעל תואר אקדמי בדרגת בוגר בהנדסת תעשייה וניהול;
(3)
בעל תואר אקדמי בניהול, בלוגיסטיקה, או בניהול טכנולוגיה
בחינה ביסודות הכלכלה חלק א׳: מיקרו כלכלה ומקרו כלכלה
2.
אחד מאלה:: (1) תואר אקדמי בדרגת בוגר במינהל עסקים או בחשבונאות;
(2)
רישיון רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט״ו–1955
בחינה ביסודות בחשבונאות וניתוח דוחות כספיים
3.
אחד מאלה:: (1) תואר אקדמי בדרגת בוגר או מוסמך במינהל עסקים, במדעים מדויקים, או בסטטיסטיקה;
(2)
תואר אקדמי בדרגת בוגר בתחום מדעי החברה;
(3)
תואר אקדמי בתחומי ההנדסה;
בחינה בסטטיסטיקה
4.תואר אקדמי בדרגת בוגר בהנדסת מיפוי או מודד מוסמך בעל רישיון לפי פקודת המדידותבחינה ביסודות מדידה ומיפוי
5.
אחד מאלה:: (1) תואר אקדמי בדרגת בוגר בהנדסת בניין או בהנדסה אזרחית או באדריכלות;
(2)
מי שהוא רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים שלפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח–1958, באחד מהמדורים האלה: הנדסת בניין, הנדסה אזרחית או אדריכלות;
(3)
הנדסאי בניין רשום
בחינה ביסודות הנדסת בניין והנדסה אזרחית
6.
אחד מאלה:: (1) תואר אקדמי בדרגת בוגר באדריכלות;
(2)
מוסמך בתכנון ערים;
(3)
מוסמך עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי (לימודים עירוניים ואזוריים)
בחינה בתכנון ובנייה חלק א׳: יסודות התכנון העירוני
7.תואר אקדמי בדרגת בוגר במשפטיםבחינה בדיניים [צ״ל: דינים]


ג׳ באב התשע״ו (7 באוגוסט 2016)
  • נעמי זמרת
    יושבת ראש מועצת שמאי המקרקעין
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.