פסוק ה עריכה

בד"ה אברם אין כו' בן הראוי ליורשו כו' נ"ב ולפי זה מיושב ג"כ למה לא הוסיף ג"כ אות אחת על שמה של שרה כמו באברהם ולמה שינה והחליף לגמרי אלא משום שמזל שלה היה כ"כ שלא תלד לגמרי ודוק מהרש"ל:

פסוק ו עריכה

בד"ה שאל לו אות כו' ניסים רבי' שהציל כו' נ"ב ולי נראה דירושת הארץ שתלוי בקילקול מעשה האומות כמו שאמר הכתוב לא בצדקתכם כ"א ברשעת הגוים האלה וא"כ היה מתיירא שמא יעזבו מעט ממעשיהם וה' ירחם עליהם וק"ל ומה שמסיק אח"כ ד"א ה"פ לעולם אפי' ירושת הארץ האמין אלא ששאל אות במה יתקיימו שלא תקיא הארץ אותו מהרה ודוק מהרש"ל ומ"ש ולי נראה דירושת הארץ כו' תימה למה תלה דבר זה בדברי עצמו הלא כבר קדמוהו הרמב"ן ז"ל שכתב כן והיותר תימה עליו וכי לא שפיל לסיפא דדברי הרא"ם ז"ל שכתב להדיא הכי בשם הרמב"ן ז"ל וסותר דבריו כמו שהוא מבואר בהדיא בדבריו דהכא וצ"ע כנ"ל:

פסוק טו עריכה

מה שפירש"י ויצחק ויגר בגרר תימא דמקרא זה באברהם כתיב ונראה דט"ס הוא וה"ג ויצחק גור בארץ הזאת ודוק כן נ"ל: פירש"י אביו עובד ע"ז והוא מבשרו כו' אינו בלשון קושיא אלא בניחות' ועיין לעיל בס"פ נח ויש נוסחאו' משובשו' ואל תשגיח בהן מהרש"ל: