פסוק יד עריכה

מה שפירש"י ד"א להודיע שבחו של פנחס כו' קאי חמה שלמעלה שפי' שיחס הרשע לגנאי דבר אח' לא משום יחוס הרשע לגנאי אלא להודיע שבחו של פנחס ולא קאי הד"א מה שפי' נשיא בית אב אחד לחמשה בתי אבות וק"ל א"נ יש לפרש שאף על זה קאי וה"פ ד"א להודיע שבחו של פנחס אע"פ שהיה נשיא כו' ונפ"ז צ"ל נשיא ממש ומ"ה היה לו לירא ביותר ואמת שלפי דברי רבותינו ז"ל בפרק אלו הן הנשרפין שאמרו הוא זמרי בן סלוא הוא שאול בן הכנענית הוא שלומיאל בן צורישדי א"כ היה נשיא גמור מהרש"ל:

פסוק טו עריכה

מה שפירש"י והוא היה החשוב שבכולן כו' עד מנאו שלישי מקשין העולם למה לשלישי ולא לרביעי או לשני ונרא' שגלוי לפני המקו' ששנים הראשונים לא הפקירו אבל שנים האחרוני' נמי הפקירו כמו הוא א"כ נמנה לשלישי מן הראוי וק"ל מהרש"ל ובספר מנחה בלולה איתא דלכך מנאו שלישי משום דכתיב בפר' מטות ואת מלכי מדין את אוי וגו' ומסיים חמשת מלכי מדין ואי הוי מנאו לבסוף הוי ג"כ לשון חשיבות דבסוף נזכר ג"כ מלכי מדין לכך מנאו מן הדין לשלישי דהוא באמצע: