יריעות שלמה על רש"י/במדבר/ג

לטעריכה

בד"ה ודיין שיפקיעו כו' נ"ב י"מ מ"ש וכי גרע שהוא בכור הלא הלוים לא חטאו בעגל ונראה דלק"מ כי מן הדין שכל בכור פטר רחם צריך לפדות את עצמו מאותו הנס והלאה שנלקו כל הבכורים אלא שהלוים נתפטרו בזה מחמת שירותן וא"כ איך יפקיעו את עצמן ואת חבירן ודוק מהרש"ל.