פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת שבת · פרק יג · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


דף עב עמוד אעריכה

משנה העושה שתי בתי נירין בנירין ובקירום ובנפה ובכברה ובסל חייב התופר שתי תפירות וקורע על מנת לתפור שתי תפירות:

גמרא בנירין. ניריא. בקירוס. קירומה. ר' בא רב ירמיה בשם רב הממתח צדדיו בשבת חייב משום תופר. נימר משום תופר ומשום קושר: