פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת שבת · פרק ו · הלכה ז | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


דף לח עמוד אעריכה

משנה פורפת על האבן ועל האגוז ועל המטבע ובלבד שלא תפרוף בתחילה בשבת:

גמרא תני רבן שמעון בן גמליאל אומר לא שנו אלא מטבע ואבן הא באגוז מותר מפני שהוא מיטלטל. אמר רב אדא בר אהבה אתיא דר"ש בן גמליאל כר"מ. כמה דר"מ אמר דבר שהוא מיטלטל מותר. כן ר' שמעון בן גמליאל אומר דבר שהוא מיטלטל מותר: