ירושלמי ראש השנה דף יד ב


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


גמרא  משמש ידע מבואו עשה ירח למועדים.  אמר ר' ברכיה כתיב (במדבר לג) ויסעו מרעמסס בחדש הראשון וגו'.  כד יטמע בלילי מועדא ארבע עשר מטמיעין אית בה הוי משקיעת החמה את מונה ללבנה.  א"ר סימון והיו על ידי זה וע"י זה.  א"ר יוחנן (בראשית א) ויהי ערב ויהי בקר יום אחד.  רשב"ל אמר החדש עד שיהא כולו מן החדש אשכחת אמר מה דאר"י צריכה לרשב"ל ומה דאמר רשב"ל צריכה לר' יוחנן אילו א"ר יוחנן ולא אמר רשב"ל הוינן אמרין לא אמר אלא אפילו כולו מן החדש.  הוי צורכה להיא דאמר רשב"ל.  או אילו ארשב"ל ולא א"ר יוחנן הוינן אמרין לא אמר אלא יום הא לילה לא.  הוי צורכה להיא דאמר ר' יוחנן וצורכה להיא דאמר רשב"ל:

מתניתין ראוהו בית דין וכל ישראל נחקרו העדים ולא הספיקו לומר מקודש עד שחשיכה ה"ז מעובר ראוהו בית דין בלבד יעמדו שנים ויעידו לפניהם ויאמרו מקודש מקודש ראוהו שלשה והן ב"ד יעמדו שנים ויושיבו מחבריהם אצל היחיד ויעידו בפניהן ויאמרו מקודש מקודש שאין היחיד נאמן על ידי עצמו:

הלכה א גמראעריכה

גמרא  כיני מתניתא או בית דין או כל ישראל.  ר' זעירה רבי אימי בשם ר' יהושע בן לוי