ירושלמי ראש השנה ג ד

<< | ירושלמי · מסכת ראש השנה · פרק ג · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ד משנהEdit

משנה ובתעניות של זכרים כפופין ופיו מצופה כסף ושתי חצוצרות באמצע שופר מקצר וחצוצרות מאריכות שמצות היום בחצוצרות:

הלכה ד גמראEdit

גמרא א"ר יונה כדי שיכופו את לבם בתפלה קומי ריב"ל תקעין בתעניתא.  רבי יוסה בעי ויתקעון קומיי בחצוצרתא.  ולא שמיע דתני חצוצרות במקדש אין חצוצרות בגבולין.  ויתפללו לפניו עשרים וארבע כהדא ר' יוחנן מתפלל בתשעה באב עשרים וארבע ומפקד לתלמידוי לא תילפון מיני הדין עובדה דצריכה ליה אבל הוא תענית ציבור הוא.  ר' יוסה בשם ר' יהושע בן לוי אינו תענית ציבור ר' יונה ר' יצחק בר נחמן בשם ר' יהושע בן לוי אבל הוא אינו תענית ציבור.  אמר ר' זעירה מילתיה דר' יוחנן אמר יחיד בתשעה באב מתפלל ארבע.  לא אמר אלא ארבע הא כ"ד לא: