ירושלמי ראש השנה א ד

<< | ירושלמי · מסכת ראש השנה · פרק א · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ד משנהעריכה

מתניתין על ששה חדשים השלוחין יוצאין על ניסן מפני הפסח ועל אב מפני התענית ועל אלול מפני ראש השנה ועל תשרי מפני תקנת המועדות ועל כסליו מפני חנוכה ועל אדר מפני הפורים וכשב"ה קיים יוצאין אף על אייר מפני פסח קטן:

הלכה ד גמראעריכה

ויצאו אף על העצרת עצרת חתוכה היא.  אשכחת אמר פעמים חמשה פעמים ששה פעמים שבעה.  שלימים ה' כסדרן ו' חסירין ז'.

לא כבר יצאו באלול אלא בגין מודעא דאיתקדש ירחא.  אמר ר' יהושע בן לוי אנא עריב לאילין דאזלין לגימורין דלית חד מינהון מיית מי אזל תמן חשין לצומא רבה תרין יומין.  אמר לון רב חסדא למה אתם מכניסין עצמכם למספק הזה חזקה שאין בית דין מתעצלים בו.  אבוה דר' שמואל בר רב יצחק חש על גרמיה וצם תרין יומין אפסק כרוכה ודמך: